ការជូនដំណឹង​បន្ទាន់

ភាព​ជាដៃគូ

យើង ធ្វើការ ជាមួយ រដ្ឋាភិបាល និង ដៃគូ សហគមន៍ ដើម្បី ជួយ ធ្វើ ឲ្យ ប្រព័ន្ធ អគ្គិសនី កាន់ តែ រឹងមាំ

 សម្គាល់៖ កុំព្យូទ័រ​បាន​បកប្រែ​ទំព័រ​នេះ។ ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរ, សេវាភាសាហៅនៅ1-877-660-6789. 

តើ មាន កម្មវិធី អ្វី ខ្លះ ?

ដៃ គូ របស់ យើង អាច ជ្រើស រើស ពី ជម្រើស ជា ច្រើន ដើម្បី គាំទ្រ តម្រូវ ការ ថាមពល របស់ ពួក គេ ។ កម្មវិធី ទាំង នេះ បម្រើ ដើម្បី ស្ថាបនា សហគមន៍ កាន់ តែ រឹង មាំ ។

រដ្ឋាភិបាល មូលដ្ឋាន និង កុលសម្ព័ន្ធ

ស្វែងយល់ពីរបៀបដែលយើងជួយរដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋានដើម្បីគ្រប់គ្រងថាមពលរបស់ពួកគេ។ 

ភាព ជា ដៃគូ សហគមន៍

ស្វែងរកកម្មវិធីនិងធនធានបន្ថែមទៀតដើម្បីគាំទ្រដល់តម្រូវការថាមពលសហគមន៍។

សូម បន្ត ជូន ដំណឹង អំពី កិច្ច ខិតខំ ប្រឹងប្រែង សុវត្ថិភាព ភ្លើង ឆេះ ព្រៃ នៅ ក្នុង តំបន់ របស់ អ្នក ។

ការជួយអ្នករៀបចំនិងទទួលបានការគាំទ្រ

ការធ្វើផែនការសង្គ្រោះ​បន្ទាន់

ដឹង ថា ត្រូវ ធ្វើ យ៉ាង ណា ពេល ដាច់ ចរន្ត ឬ ព្រឹត្តិការណ៍ ដែល មិន បាន រំពឹង ទុក កើត ឡើង។ 

មជ្ឈមណ្ឌលធនធានសហគមន៍

យើង បើក មជ្ឈមណ្ឌល ធនធាន សហគមន៍ ( CRC ) នៅ ក្នុង ស្រុក ដែល រង ផល ប៉ះ ពាល់ ដោយ ការ បិទ ថាមពល សុវត្ថិភាព សាធារណៈ ( PSPS ) ។ 

211

211 គឺជាសេវាកម្មឥតគិតថ្លៃសម្ងាត់ដែលមានសម្រាប់នរណាម្នាក់។ វា ផ្តល់ នូវ ការ គាំទ្រ ដើម្បី ភ្ជាប់ អ្នក ជាមួយ ធនធាន ក្នុង ស្រុក ។