ការជូនដំណឹង​បន្ទាន់

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការផ្ទេរដីរបស់កុលសម្ព័ន្ធ

ព័ត៌មានអំពីលក្ខណៈសម្បត្តិ និងរបាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាស

ícono de aviso importante ចំណាំ: កុំព្យូទ័របានបកប្រែទំព័រនេះ។ ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរ, សេវាភាសាហៅនៅ 1-877-660-6789

អនុលោម តាម គណៈកម្មការ លទ្ធកម្ម សាធារណៈ រដ្ឋ កាលីហ្វ័រញ៉ា (CPUC) គោល នយោបាយ ផ្ទេរ ដី កុលសម្ព័ន្ធ PG&E បាន ជូន ដំណឹង ដល់ ពួក កុលសម្ព័ន្ធ ខាង ក្រោម ទាក់ទង នឹង ដី ដែល ពួក គេ អាច នឹង ចង់ ទិញ បាន។

 

កុលសម្ព័ន្ធ មាន រយៈ ពេល 60 ថ្ងៃ ចាប់ តាំង ពី កាល បរិច្ឆេទ នៃ ការ ជូន ដំណឹង ដំបូង ដើម្បី ឆ្លើយ តប ជាមួយ នឹង ការ ផ្តល់ ជូន ជា លាយ លក្ខណ៍ អក្សរ ។

 

ចូលទៅកាន់ឯកសារផ្លូវការនៃគោលនយោបាយផ្ទេរសិទ្ធិកាន់កាប់ដីរបស់ ក្រុមហ៊ុន CPUC Tribal Land។

 

ព័ត៌មានអចលនទ្រព្យ

សន្លឹកព័ត៌មានអចលនទ្រព្យ (PDF, 265 KB)

 

កាលបរិច្ឆេទ ជូនដំណឹង

សេចក្ដីជូនដំណឹង បឋម៖ ថ្ងៃទី ០២ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២១
សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្តីពីការតាមដាន៖ ថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១
ផ្តល់ជូនផុតកំណត់៖ ២៤ មីនា ២០២១

 

សេចក្តីជូនដំណឹងចុងក្រោយបំផុតដល់កុលសម្ព័ន្ធ

Amah Mutsun Tribal Band of Mission San Juan Bautista (PDF, 4.0 MB)
Costanoan Rumsen Carmel Tribe (PDF, 2.3 MB)
Indian Canyon Mutsun Band of Costanoan (PDF, 2.5 MB)
Muwekma Ohlone Indian Tribe នៃតំបន់ SF Bay (PDF, 2.4 MB)
The Ohlone Indian Tribe (PDF, 2.6 MB)

 

ព័ត៌មានអចលនទ្រព្យ

សន្លឹកព័ត៌មានអចលនទ្រព្យ (PDF, 265 KB)

 

កាលបរិច្ឆេទ ជូនដំណឹង

សេចក្ដីជូនដំណឹង បឋម៖ ថ្ងៃទី១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០
សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្តីពីការតាមដាន៖ ថ្ងៃទី៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១
ផុតកំណត់ផ្តល់ជូន: ៧ មីនា ២០២១

 

សេចក្តីជូនដំណឹងចុងក្រោយបំផុតដល់កុលសម្ព័ន្ធ

Cachil DeHe Band of Wintun Indians of the Colusa Indian Community (PDF, 677 KB)
Cortina Rancheria - Kletsel Dehe Band of Wintun Indians (PDF, 538 KB)
Guidiville Indian Rancheria (PDF, 557 KB)
Middletown Rancheria (PDF, 630 KB)
Mishewal-Wappo Tribe of Alexander Valley (PDF, 484 KB)Pinoleville
Pomo Nation (PDF, 481 KB)

 

ព័ត៌មានអចលនទ្រព្យ

សន្លឹកព័ត៌មានអចលនទ្រព្យ (PDF 67 KB)
ផែនទី (PDF, 3.2 MB)

 

កាលបរិច្ឆេទ ជូនដំណឹង

សេចក្ដីជូនដំណឹង បឋម៖ ១៣ សីហា ២០២០
សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្តីពីការតាមដាន៖ ថ្ងៃទី៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១
ផ្តល់ជូនផុតកំណត់៖ ១១ មីនា ២០២១

 

សេចក្តីជូនដំណឹងចុងក្រោយបំផុតដល់កុលសម្ព័ន្ធ

Cortina Rancheria - Kletsel Dehe Band of Wintun Indians (PDF, 4.2 MB)
Yocha Dehe Wintun Nation (PDF, 3.2 MB)


 

ព័ត៌មានអចលនទ្រព្យ

សន្លឹកព័ត៌មានអចលនទ្រព្យ (PDF, 18 KB)
ផែនទី (PDF, 234 MB)

 

កាលបរិច្ឆេទ ជូនដំណឹង

សេចក្ដីជូនដំណឹង បឋម៖ ២ មិថុនា ២០២១
សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្តីពីការតាមដាន៖ ៥ កក្កដា ២០២១
ផ្តល់ជូនផុតកំណត់៖ ៥ សីហា ២០២១

 

សេចក្តីជូនដំណឹងចុងក្រោយបំផុតដល់កុលសម្ព័ន្ធ

California Valley Miwok Tribe (PDF, 85 KB)
California Valley Miwok Tribe aka Sheep Rancheria of Me-Wuk Indians of California (PDF, 86 KB)
Chicken Ranch Rancheria of Me-Wuk Indians (PDF, 87 KB)
Dunma Wo-Wah Tribal Government (PDF, 86 KB)
Nashville Enterprise Miwok-Maidu-Nishiam Tribe (PDF, 86 KB)
North Fork Mono Tribe (PDF, 85 KB)
North Fork Rancheria of Mono Indians (PDF, 218 KB)
Picayune Rancheria របស់ជនជាតិឥណ្ឌា Chukchansi (PDF, 86 KB)Southern
Sierra Miwuk Nation (PDF, 86 KB)
Tule River Indian Tribe (PDF, 86 KB)
Wuksache Indian Tribe/Eshom Valley Band (PDF, 30 KB)

 

ព័ត៌មានអចលនទ្រព្យ

សន្លឹកព័ត៌មានអចលនទ្រព្យ (PDF)

 

កាលបរិច្ឆេទ ជូនដំណឹង

សេចក្ដីជូនដំណឹង បឋម៖ ថ្ងៃទី១២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣
សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្តីពីការតាមដាន៖ ថ្ងៃទី១១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤
ផុតកំណត់ផ្តល់ជូន: ថ្ងៃទី១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤

 

សេចក្តីជូនដំណឹងចុងក្រោយបំផុតដល់កុលសម្ព័ន្ធ

Cortina Rancheria - Kletsel Dehe Band of Wintun Indians (PDF)
Guidiville Rancheria of California (PDF)

Middletown Rancheria of Pomo Indians (PDF)

Mishewal-Wappo Tribe of Alexander Valley (PDF)

Pinoleville Pomo Nation (PDF)
Yocha Dehe Wintun Nation (PDF)

 

ព័ត៌មានអចលនទ្រព្យ

សន្លឹកព័ត៌មានអចលនទ្រព្យ (PDF)

 

កាលបរិច្ឆេទ ជូនដំណឹង

សេចក្ដីជូនដំណឹង បឋម៖ ថ្ងៃទី២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤
សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្តីពីការតាមដាន៖ ថ្ងៃទី៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤
ផុតកំណត់ផ្តល់ជូន: ៣ មេសា ២០២៤

 

សេចក្តីជូនដំណឹងចុងក្រោយបំផុតដល់កុលសម្ព័ន្ធ

Amah Mutsun Tribal Band of Mission San Juan Bautista (PDF)
Costanoan Rumsen Carmel Tribe (PDF)
Indian Canyon Mutsun Band of Costanoan (PDF)

Indian Canyon Mutsun Band of Costanoan (PDF)
Muwekma Ohlone Indian Tribe of the SF Bay Area (PDF)
The Ohlone Indian Tribe (PDF)
Wuksache Indian Tribe/Eshom Valley Band (PDF)

របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសឆ្នាំ២០២៤

 

 

របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាស ២០២៣

 

 

របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសឆ្នាំ២០២២

 

 

របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាស ឆ្នាំ២០២១

ច្រើនទៀតអំពីនិយ័តកម្ម

សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនលក់ដុំ

រក កិច្ច សន្យា ស្តង់ដារ និង បច្ចុប្បន្ន ពន្ធ PG&E ដែល មាន ប្រសិទ្ធិ ភាព ដែល ទាក់ ទង នឹង សេវា បញ្ជូន សរុប ។

ស្តង់ដារប្រតិបត្តិរបស់ FERC

ស្វែងរកស្តង់ដារប្រតិបត្តិរបស់គណៈកម្មការនិយ័តកម្មថាមពលសហព័ន្ធ (FERC) សម្រាប់អ្នកផ្តល់សេវាដឹកជញ្ជូន។

ករណីអត្រាតម្លៃទូទៅ (GRC)

PG&E's proposal for safety, ភាពធន់ទ្រាំនិងការវិនិយោគថាមពលស្អាត.