ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰੋ

ícono de aviso importante ਨੋਟ: ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ ਇਸ ਪੰਨੇ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ 1-877-660-6789 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

  ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਬਿਲਿੰਗ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ

  ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਅਕਾਊਂਟ ਸੈੱਟ ਅੱਪ ਕਰੋ

  ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਔਨਲਾਈਨ PG&E ਖਾਤਾ ਬਣਾਓ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਖਾਤਾ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰੋ। ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ।

  ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਪਾਓ

  ਕੇਅਰ, ਫੇਰਾ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੇਸਲਾਈਨ ਵਰਗੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੱਭੋ। ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰੋ।

  ਖਾਤਾ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਸੈੱਟ ਅੱਪ ਕਰੋ

  ਖਾਤਾ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ, ਭੁਗਤਾਨਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ, ਟੈਕਸਟ ਜਾਂ ਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। 

  ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਰਹੋ

  ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਓ।

  ਊਰਜਾ ਅਲਰਟਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

  ਊਰਜਾ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਊਰਜਾ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰੋ।

  ਆਉਟੇਜ਼ ਅੱਪਡੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

  PG&E ਦੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਟੈਕਸਟ, ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਫ਼ੋਨ ਅੱਪਡੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

  ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਰੂਮਮੇਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਤਾ ਮਦਦ

  PG&E ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ ਜੋ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

  ਆਪਣੇ ਔਨਲਾਈਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਸਮਝੋ

  ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਧਨ

  ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹੁੰਚ

  ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਸਮੇਤ PG &E ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸੀਮਤ ਸੈੱਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਪਾਸਵਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

  ਮੋਬਾਈਲ ਹੋਮ ਪਾਰਕ ਬਿੱਲ ਸੇਵਾਵਾਂ

  ਜੇ ਤੁਸੀਂ PG&E-ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਮਾਸਟਰ ਮੀਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਹੋਮ ਪਾਰਕ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਿੱਲ ਗਣਨਾ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

  ਈਮੇਲ ਆਪਟ-ਆਊਟ

  PG&E ਈਮੇਲਾਂ ਤੋਂ ਅਨਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ।