ការជូនដំណឹង​បន្ទាន់

ការ ចេញ ថ្លៃ ដោយ គ្មាន ក្រដាស

ងាយៗ កក កក និង ល្អ សម្រាប់ ភព

ចប់ ឣរថ។ ទៅក្រដាស់។

ícono de aviso importante ចំណាំ: កុំព្យូទ័របានបកប្រែទំព័រនេះ។ ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរ, សេវាភាសាហៅនៅ 1-877-660-6789

ទៅ គ្មាន ក្រដាស

 • អតិថិ ជន PG&E ជិត 2 លាន នាក់ បាន បាត់ បង់ ក្រដាស រួច ហើយ
 • ចំនួន នោះ កំពុង កើន ឡើង ។
 • ការ ចេញ ថ្លៃ ដោយ គ្មាន ក្រដាស គឺ ជា វិធី ងាយ ស្រួល ដើម្បី ទទួល បាន សេចក្តី ថ្លែង ការណ៍ ប្រចាំ ខែ របស់ អ្នក ។ 

តមតម។

អ្នក នឹង ទទួល បាន ការ ជូន ដំណឹង តាម អ៊ីមែល នៅ ពេល សេចក្តី ថ្លែង ការណ៍ របស់ អ្នក មក ដល់ ។

មានសុវត្ថិភាព។

គណនី អនឡាញ ត្រូវ បាន ការពារ ដោយ សុវត្ថិភាព ។ លើស ពី នេះ ទៀត អ្នក អាច មើល ប្រវត្តិ គណនី រហូត ដល់ 24 ខែ ។

វា​ងាយស្រួល.

មិន មាន ការ បង់ ថ្លៃ ក្រដាស ទៀត ទេ & # 160; ។

ជំហានទី 1៖ ចុះឈ្មោះចូល

 

 • គ្រាន់ តែ ចុះ ហត្ថលេខា លើ គណនី PG&E ដែល មាន សុវត្ថិភាព របស់ អ្នក ប៉ុណ្ណោះ ។
 • ប្រសិន បើ អ្នក មិន ទាន់ មាន គណនី នៅ ឡើយ ទេ វា ងាយ ស្រួល ក្នុង ការ ចុះ ឈ្មោះ

 

ជំហានទី 2៖ ជ្រើស ជម្រើស វិក្កយបត្រ គ្មាន ក្រដាស

 

 • ជ្រើស ប្រអប់ ត្រួត ពិនិត្យ "Go Paperless" ។
 • វា ស្ថិត នៅ ក្រោម ចំនួន សរុប តុល្យភាព របស់ អ្នក ដោយ ផ្ទាល់ ។

 

ជំហានទី 3៖ កំណត់ ចំណង់ ចំណូល ចិត្ត ជូន ដំណឹង របស់ អ្នក

 

 • ជ្រើសរើស Edit Profile & Alerts under Profile & Alerts.
 • ពេល សេចក្តី ព្រាង ច្បាប់ របស់ អ្នក ត្រៀម ខ្លួន ជា ស្រេច ដើម្បី មើល តើ អ្នក ចង់ ទទួល បាន ការ ជូន ដំណឹង ប្រចាំ ខែ យ៉ាង ដូចម្ដេច ? កំណត់ ចំណង់ ចំណូល ចិត្ត របស់ អ្នក ។

 

គ្រប់គ្រងថវិការបស់អ្នក។ ត្រួតពិនិត្យ របៀប ដែល អ្នក បង់ ថ្លៃ ។

 • សូម យើង ជួយ អ្នក គ្រប់ គ្រង របៀប ដែល អ្នក ថវិកា និង បង់ ថ្លៃ ថាមពល ។
 • រៀន វិធី ងាយស្រួល ដើម្បី រក្សា ការ ចំណាយ ថាមពល របស់ អ្នក ឲ្យ អាច ព្យាករណ៍ បាន ។

សូម រៀន បន្ថែម ទៀត អំពី ការ ចេញ វិក្ក័យបត្រ ដោយ គ្មាន ក្រដាស ការ ចេញ វិក្ក័យបត្រ ថវិកា និង ការ ជូន ដំណឹង អំពី ថាមពល ។