Kev Ceeb Tom Xwm Txheej Kub Ceev

Self-Generation Incentive Plan (SGIP) Equity Resiliency

Nrhiav seb koj puas tsim nyog tau txais cov roj teeb rov qab

lub cim kev ceeb toom qhia paub uas tseem ceeb Lus Cim Tseg: Koos pis tawj (computer) txhais nplooj no. Yog koj muaj lus nug, hu rau cov kev pab hais lus ntawm 1-877-660-6789 .

 

Cov nyiaj txhawb siab rau cov hluav taws xob uas hu dua tuaj

Cov nyiaj txhawb siab rau hluav taws xob roj tsuag ntsuab xwb xiab

Nrhiav cov txheej txheem pab cuam thiab cov neeg cog lus ua hauj lwm nrog ntawm hluav taws xob hu

Txhawb nqa cov hom phiaj hluav taws xob ncua sij hawm ntawm Xeev California

Txheej txheem pab cuam Zero Net Zog (ZNE) pab ua kom muaj hluav taws xob txaus tshaj plaws thiab txo qis tshaj plaws.