هشدار فوری

ساعتی فلکس قیمت گذاری

نرخ برای امروز، فردا و تاریخ های تاریخی

آیکون اطلاعیه مهم نکته: این صفحه را یک رایانه ترجمه کرده است. اگر سوالی دارید، با خدماتزبان با شماره 6789-600-877-1 تماس بگیرید. 

قیمت برق ساعتی

نرخ قیمت گذاری ساعتی Flex را برای امروز، فردا و تاریخ های تاریخی مشاهده کنید. قیمت ها برای روز اینده معمولا بعد از ساعت 4 بعد از ظهر به روز می شوند.