ការជូនដំណឹង​បន្ទាន់

អាហារូបករណ៍វគ្គជម្រុះ (QF)

ស្វែង យល់ ពី របៀប ដែល ម៉ាស៊ីន ផលិត ដែល មាន ស្រាប់ អាច លក់ ថាមពល ដែល ពួក គេ ផលិត

 សម្គាល់៖ កុំព្យូទ័រ​បាន​បកប្រែ​ទំព័រ​នេះ។ ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរ, សេវាភាសាហៅនៅ1-877-660-6789. 

តើអ្វីទៅជាអាហារូបករណ៍ដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់?

លក្ខណៈសម្បត្តិបរិក្ខារ (QF) គឺជាម៉ាស៊ីនផលិតដែលមានស្រាប់ដែលភ្ជាប់មកជាមួយប្រព័ន្ធបញ្ជូនឬចែកចាយរបស់ PG&E ដែលផលិតថាមពលតាមរយៈខ្យល់, អគ្គីសនី, ធារាសាស្ត្រ, ជីវម៉ាស, កាកសំណល់, ឧស្ម័នកំដៅឬឧបករណ៍ cogeneration ។ QFs បង្កើតថាមពលប្រមាណ 25 ភាគរយនៃការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល PG&E។ ការ បន្ធូរ បន្ថយ ថាមពល បាន អនុញ្ញាត ឲ្យ ម៉ាស៊ីន ផលិត ទាំង នេះ ជ្រើស រើស ទី ផ្សារ ដែល ពួក គេ លក់ អគ្គិសនី ដែល ពួក គេ ផលិត ។

ដំណើរ ការ កែ លម្អ សម្រាប់ អាគារ គុណសម្បត្តិ

ស្វែងយល់ពីប្រភេទនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដែលលម្អិតអំពីលក្ខខណ្ឌនៃការតភ្ជាប់របស់ឧបករណ៏ជាមួយ PG&E:

ពេលវេលា ថ្មី សម្រាប់ អាគារ ជម្រុះ

កាល បរិច្ឆេទ ផ្លាស់ ប្តូរ កិច្ច សន្យា មាន ភាព ខុស គ្នា ដោយ ផ្អែក លើ ប្រភេទ កិច្ច ព្រម ព្រៀង ត ភ្ជាប់ ថា តើ រោង ចក្រ ផលិត បាន ទទួល ការ ផ្លាស់ ប្តូរ ចាប់ តាំង ពី ការ ត ភ្ជាប់ របស់ វា ឧបករណ៍ វាស់ បច្ចុប្បន្ន និង ពេល វេលា ដែល ទាក់ ទង នឹង ការ ព្រាង កិច្ច ព្រម ព្រៀង ត ភ្ជាប់ ជាក់ ស្តែង ឬ អត់ ។ បន្ថែមពីនេះទៀត ការកំណត់ពេលវេលា និងពេលវេលាដំណើរការមួយចំនួនត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយការអនុវត្តធនធានថ្មី (NRI) របស់ CAISO បើកនៅក្នុងដំណើរការ Window ថ្មី។ ដំណើរ ការ កែ លម្អ អាច មាន រយៈ ពេល វែង ដូច្នេះ PG&E ផ្តល់ អនុសាសន៍ ថា អ្នក ចាប់ ផ្តើម ចាត់ វិធាន ការ ដែល ចាំបាច់ យ៉ាង ហោច ណាស់ ប្រាំ មួយ ខែ មុន ពេល PPA បច្ចុប្បន្ន របស់ អ្នក ផុត កំណត់ ។

ការចំណាយសម្រាប់អាហារូបករណ៍

ធនធាន សម្រាប់ ការ ត ភ្ជាប់ ជំនាន់ សរុប

គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងថាមពលសហព័ន្ធ (FERC)

ប្រតិបត្តិករប្រព័ន្ធឯករាជ្យកាលីហ្វ័រញ៉ា (CAISO)

California Public Utilities Commission (CPUC)