ALERTO: Ang moratorium sa mga pagputol para sa hindi pagbabayad na ipinatupad ng California Public Utilities Commission (CPUC) noong Marso 2020 ay pormal nang natapos. Nananatili kaming nakatuon sa pagsuporta sa mga kostumer. Narito kami para tumulong. Bukod pa sa mga programa sa diskuwento na CARE at FERA, may iba pang mga magagamit na mapagkukunan ng pinansyal na tulong at suporta. Alamin ang higit pa.

Alamin ang tungkol sa aming mga programa sa diskuwento

Mga programa sa diskuwento ang CARE at FERA na tumutulong sa mga kuwalipikadong kostumer sa pagbabayad sa mga singil sa kanila para sa enerhiya. Mahigit sa 1.4 milyong kostumer ang may diskuwento sa bayarin sa dalawang programang ito. Kompletuhin lamang ang online na enrollment form ng CARE/FERA at ipapaalam namin sa inyo kung kuwalipikado kayo.

  • Programa ng California na Alternatibong Pagpepresyo sa Enerhiya (California Alternate Rates for Energy Program, CARE). Isang buwanang diskuwento na 20% o higit pa sa gas at koryente. Nagiging kuwalipikado ang mga kalahok sa pamamagitan ng mga gabay sa kita o kung naka-enroll sa ilang pampublikong programang pantulong.
  • Programa para sa Pagtulong sa Pamilya sa Singil sa Koryente (Family Electric Rate Assistance Program, FERA). Isang buwanang diskuwento na 18% sa koryente lamang. Kailangang may tatlo o higit pang katao sa inyong kabahayan. Nagiging kuwalipikado ang mga kalahok sa pamamagitan ng mga gabay sa kita.

MAG-APPLY ONLINE NGAYON

Hanapin ang mga form na maipapadala sa mail (mail-in forms) kasama ang aplikasyon sa Espanyol, Tsino at Vietnamese sa "Complete an application," (Kompletuhin ang aplikasyon) na nasa ibaba.


Naka-enroll na ba kayo sa programang CARE o FERA?

Mag-renew ngayon kung nakatanggap kayo ng kahilingan sa pagbabago o renewal. Puwede rin kayong mag-renew kung nasa loob pa kayo ng 90 araw ng petsa ng pagkawalang bisa ng inyong kasalukuyang enrollment.


MAG-RENEW NGAYON

Nakatanggap ba kayo ng kahilingan ng beripikasyon sa pagiging kuwalipikado?

Isumite na ang inyong mga dokumento kung nakatanggap kayo ng kahilingan sa pagiging kuwalipikado sa pamamagitan ng proseso ng beripikasyon pagkaraan ng enrollment (post enrollment verification) o beripikasyon ng mataas na paggamit (high usage verification). Alamin ang karagdagang impormasyon kung paano makokompleto ang proseso.


MAGPA-BERIPIKASYON NGAYON

Alamin kung kuwalipikado kayo

Suriin ang mga alituntunin sa ibaba upang malaman kung kwalipikado kayo.

  • CARE – Diskuwento sa pagpepresyo ng gas at koryente
  • FERA – Diskuwento sa pagpepresyo ng koryente sa mga kabahayang may 3 o higit pang katao

Kabuuang nuong taunang kita ng kabahayan*

PAALALA SA COVID-19: Ang sinasabing kita ng kabahayan ay malalaman sa pagkalkula sa kita ninyo sa petsa ng pagsusumite ng aplikasyon. Ang inyong pagiging kuwalipikado na batay sa kita ay malalaman sa pinagsamang kasalukuyang kita ng lahat ng kasambahay na magpapahayag nito. Hindi ito bahay sa kita ninyo sa nakaraan, kaya kapag may pagbabago sa kalagayan ninyo gaya ng pagkawala ng trabaho o lumiit ang sahod, puwedeng maging kuwalipikado na kayo ngayon.


Posibleng kuwalipikado rin kayo sa CARE na nakabatay sa paglahok sa ilang pampublikong programa para sa pagtulong (public assistance program). Tingnan ang listahan ng mga programa kung saan posibleng maging kuwalipikado kayo.

Bilang ng mga tao sa kabahayan
CAREFERA
1-2

$34,840 o mas mababa pa rito

Hindi kuwalipikado

3

$43,920 o mas mababa pa rito

$43,921–$54,900

4

$53,000 o mas mababa pa rito

$53,001–$66,250

5

$62,080 o mas mababa pa rito

$62,081–$77,600

6

$71,160 o mas mababa pa rito

$71,161–$88,950

7

$80,240 o mas mababa pa rito

$80,241–$100,300

8

$89,320 o mas mababa pa rito

$89,321–$111,650

9

$98,400 o mas mababa pa rito

$98,401–$123,000

10

$107,480 o mas mababa pa rito

$107,481–$134,350

Kada karagdagang tao, magdagdag ng

$9,080

$9,080–$11,350

*Bago ang buwis batay sa kasalukuyang pinagkukuhanan ng kita. Ang mga datos sa talahanayan ay para sa mga kostumer na residensiyal at isahang pamilya. May bisa ang Mga Gabay sa Kita hanggang 05/31/22.
Paglahok sa ilang programa ng pampublikong pagtulong (public assistance programs)Kompletuhin ang aplikasyon (makukuha sa maraming wika)

Ilang minuto lamang ang pagsagot nito. Hindi kailangan ang katibayan ng kita at pananatilihing kumpidensiyal ang inyong mga sagot. Para sa pinakamabilis na pagproseso, gamitin ang aming aplikasyong online.

Kumuha ng karagdagang impormasyon

Gamitin ang mga suportang ito para sa karagdagang impormasyon.


CARE

MGA GABAY SA PROGRAMANG CARE
MGA MADALAS ITANONG TUNGKOL SA CARE

FERA

MGA GABAY SA PROGRAMANG FERA
MGA MADALAS ITANONG TUNGKOL SA FERA