ការជូនដំណឹង​បន្ទាន់

រាយការណ៍ពីការលួចថាមពលអគ្គិសនី

ជួយទប់ស្កាត់ការចំណាយខ្ពស់នៃថាមពលដែលបានលួច

ícono de aviso importante ចំណាំ: កុំព្យូទ័របានបកប្រែទំព័រនេះ។ ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរ, សេវាភាសាហៅនៅ 1-877-660-6789

    ប្រសិនបើអ្នកធុំក្លិនឧស្ម័នធម្មជាតិ ឬសង្ស័យថាមានករណីបន្ទាន់ សូមចាកចេញពីតំបន់នោះភ្លាមៗ ហើយទូរសព្ទទៅលេខ 9-1-1។ 

    ប្រសិនបើអ្នកឃើញមានខ្សែភ្លើងធ្លាក់ សូមនៅឲ្យឆ្ងាយ។ ហាមចេញពីរថយន្ត ឬផ្ទះរបស់អ្នក។ ទូរសព្ទទៅលេខ 9-1-1។ បន្ទាប់មក ទូរសព្ទទៅក្រុមហ៊ុន PG&E តាមលេខ 1-800-743-5000

  ការលួចថាមពលអគ្គិសនីគឺជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌ។
   

  ការលួចថាមពល:

  • បង្កើតគ្រោះអគ្គិភ័យ និងគ្រោះថ្នាក់សុវត្ថិភាពដែលស្លាប់
  • អាច បណ្តាល ឲ្យ មាន ការ រង របួស ឬ ស្លាប់ ដល់ អ្នក ដែល លួច ថាមពល គ្រួសារ អ្នក ជិត ខាង និង បុគ្គលិក ឧបករណ៍ ប្រើប្រាស់ របស់ ពួក គេ
  • អាច បង្ក ឲ្យ មាន ការ ខូច ខាត ទ្រព្យ សម្បត្តិ ដែល មាន តម្លៃ ថ្លៃ
  • បង្កើនការចំណាយប្រតិបត្តិការ PG&E ហើយជាលទ្ធផល តម្លៃនៃថាមពលសម្រាប់អតិថិជនរបស់យើង

   

  តើ អ្នក សង្ស័យ ថា មាន ការ លួច ថាមពល ដែរ ឬ ទេ ? ប្រើ ទម្រង់ ខាង ក្រោម ដើម្បី រាយការណ៍ វា ។

   

  ប្រសិនបើលោកអ្នកត្រូវការជំនួយក្នុងការបំពេញបែបបទនេះ សូមទូរស័ព្ទមកលេខ 1-877-660-6789។

   

  *បញ្ជាក់ វាល ដែល ត្រូវការ

  បន្ថែម លើ ការ លួច ថាមពល

  ទាក់ទងយើង

  យើងត្រូវការជំនួយរបស់អ្នកដើម្បីទប់ស្កាត់ការលួចថាមពល៖