English     español     中文     tiếng việt     Tagalog     한국어     русский язык     Hmoob     عربي     ਪੰਜਾਬੀ     فارسی     日本語     ខ្មែរ     ไทย     Português     हिंदी

COVID-19


เนื่องจากความต้องการพักพิงในสถานที่และการจัดลำดับความสำคัญสำหรับผู้ให้บริการทางการแพทย์ที่เปลี่ยนไปจากเหตุการณ์ COVID-19 ลูกค้าของ PG&E สามารถรับรองคุณสมบัติได้ด้วยตนเองเพื่อสมัครเข้าโปรแกรมความช่วยเหลือพื้นฐานทางการแพทย์

 • ปฏิบัติตามทุกขึ้นตอนในใบสมัครความช่วยเหลือพื้นฐานทางการแพทย์ ยกเว้นขั้นตอนที่ 5 ส่วนที่ 3 ผู้ให้บริการทางการแพทย์ (หมายเหตุ: ในช่วงเวลานี้ไม่จำเป็นต้องใช้ลายมือชื่อจากผู้ให้บริการทางการแพทย์ที่ได้รับการรับรอง)
 • ส่งใบสมัครที่กรอกเรียบร้อยแล้วไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้ทางด้านท้ายสุดของแบบฟอร์ม
 • เมื่อครบหนึ่งปีของการเข้าร่วมโปรแกรมความช่วยเหลือพื้นฐานทางการแพทย์ คุณจะต้องทำการรับรองอีกครั้งหนึ่ง ก่อนที่จะทำการรับรองอีกครั้งเมื่อครบ 1 ปี PG&E จะส่งคำเตือนมายังลูกค้าที่อยู่ในโปรแกรม ซึ่งรวมถึงการอัปเดตเกี่ยวกับความจำเป็นหรือไม่ที่จะต้องมีลายมือชื่อของผู้ให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อการรับรองอีกครั้งหนึ่ง

ภาพรวมโปรแกรมความช่วยเหลือพื้นฐานทางการแพทย์

โปรแกรมความช่วยเหลือพื้นฐานทางการแพทย์ หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าค่าลดหย่อนพื้นฐานสำหรับความช่วยเหลือพื้นฐานทางการแพทย์นั้น คือโปรแกรมความช่วยเหลือสำหรับลูกค้าที่อยู่อาศัยซึ่งต้องพึ่งพาการใช้พลังงานทางการแพทย์บางชนิดและมีความต้องการใช้ชีวิตอิสระ โปรแกรมนี้รวมถึงความช่วยเหลือที่แตกต่างกันสองประเภท:


 1. อัตราค่าบิลพลังงานรายเดือนที่ต่ำกว่า
 2. การแจ้งเตือนพิเศษล่วงหน้าสำหรับการปิดกระแสไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ

โปรแกรมความช่วยเหลือพื้นฐานทางการแพทย์และอัตราพลังงานที่ต่ำลงทำงานอย่างไร


ลูกค้าที่อยู่อาศัยทั้งหมดจะได้รับการจัดสรรพลังงานในแต่ละเดือนในราคาที่ต่ำที่สุดสำหรับอัตราของพวกเขา ซึ่งเรียกว่า ค่าลดหย่อนพื้นฐาน (Baseline Allowance)


ลูกค้าซึ่งผ่านเกณฑ์สำหรับความช่วยเหลือพื้นฐานทางการแพทย์จะได้รับการจัดสรรกระแสไฟฟ้าและ/หรือแก๊สต่อเดือน เพิ่มเติม (ประมาณ 500 กิโลวัตต์-ชั่วโมง (kwh) สำหรับกระแสไฟฟ้า และ/หรือ 25 เธิร์ม สำหรับกระแสไฟฟ้าต่อเดือน) ซึ่งจะช่วยให้แน่ใจว่ามีพลังงานมากพอที่จะสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ในอัตราที่ต่ำกว่า


เป็นเรื่องสำคัญที่คุณต้องทราบว่าการรับรองใบสมัครเข้าโปรแกรมความช่วยเหลือพื้นฐานทางการแพทย์ของคุณนั้น ยังต้องการให้คุณชำระบิลรายเดือนของ PG&E อย่างต่อเนื่องอยู่ การไม่ชำระเงินอาจส่งผลให้เกิดการตัดการให้บริการสาธารณูปโภคสำหรับคุณ


อะไรคือการปิดกระแสไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยสาธารณะและการรับการแจ้งเตือนพิเศษมีความหมายอย่างไรต่อลูกค้าความช่วยเหลือพื้นฐานทางการแพทย์


เพราะการคำนึงถึงความปลอดภัย PG&E อาจจำเป็นต้องปิดการจ่ายพลังงานที่ผ่านสายไฟไปยังหรือผ่านชุมชนในเขตพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดไฟไหม้ เมื่อมีลมกระโชกแรง และอยู่ในสภาพอากาศแห้ง และรวมถึงความเสี่ยงการเกิดไฟไหม้ที่สูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าบางส่วน ซึ่งเรียกมาตรการนี้ว่าการปิดกระแสไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ


ภัยคุกคามจากสภาพอากาศที่เลวร้ายสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว จุดมุ่งหมายของเรา ซึ่งขึ้นอยู่สภาพอากาศ คือการแจ้งเตือนลูกค้าก่อนการปิดกระแสไฟฟ้า 48 ชั่วโมง และ 24 ชั่วโมง เราจะทำการแจ้งเตือนผ่านทางโทรศัพท์ ข้อความและอีเมลแบบอัตโนมัติ การแจ้งเตือนจะถูกส่งไปโดยโทรศัพท์ ข้อความและอีเมล


ลูกค้าความช่วยเหลือพื้นฐานทางการแพทย์อาจได้รับการแจ้งเตือนพิเศษซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความช่วยเหลือที่รวมถึงการโทรเพิ่มเติมหรือการเคาะประตูบ้านเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขารับทราบและสามารถเตรียมการรักษาตัวให้ปลอดภัยได้ เป็นเรื่องสำคัญมากที่ลูกค้าความช่วยเหลือพื้นฐานทางการแพทย์ต้องรับทราบและตอบกลับการแจ้งเตือนด้วยการรับโทรศัพท์และพูดหรือตอบกลับการส่งข้อความเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยไฟป่า

แหล่งข้อมูลสำหรับบุคคลที่มีความต้องการการเข้าถึงและการใช้งานเฉพาะ

1OF 4

ดูว่าคุณมีคุณสมบัติครบถ้วนหรือไม่

เพื่อให้มีคุณสมบัติครบถ้วน ผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านของคุณตลอดเวลา จะต้องมีสภาวะทางการแพทย์ที่เหมาะสม และ/หรือต้องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรักษาสภาวะทางการแพทย์ที่เป็นอยู่

ตัวอย่าง สภาวะทางการแพทย์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ประกอบด้วย:

 • ภาวะอัมพาตครึ่งล่าง อัมพาตครึ่งซีก หรืออัมพาตแขนขา
 • เส้นโลหิตตีบหลายเส้น ที่ต้องการความร้อนและ/หรือความเย็นเป็นพิเศษ
 • โรคหนังแข็งที่ต้องการความร้อนเป็นพิเศษ
 • ความเจ็บป่วยที่คุกคามชีวิตหรือรุกรานระบบภูมิคุ้มกัน และจำเป็นต้องใช้ความร้อนและ/หรือความเย็นเป็นพิเศษเพื่อรักษาชีวิตหรือป้องกันการเสื่อมสภาวะทางการแพทย์
 • โรคหอบหืด และ/หรือภาวะหยุดหายใจขณะหลับ


ตัวอย่างบางประการของอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ประกอบด้วย:

 • รถเข็น/สกู๊ตเตอร์คนพิการ
 • เครื่อง IPPB หรือ CPAP
 • เครื่องช่วยหายใจ (ทุกประเภท)
 • เครื่องไตเทียม
 • เครื่องปอดเหล็ก


ตรวจสอบรายการอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเพิ่มเติม.

2OF 4

สมัคร

คุณสามารถสมัครเข้าร่วมโปรแกรมความช่วยเหลือพื้นฐานทางการแพทย์ (MEDICAL BASELINE PROGRAM) ได้โดยการกรอกใบสมัครออนไลน์ หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์

ใบสมัครออนไลน์:

สมัครทันที

ดาวน์โหลดและพิมพ์ใบสมัคร:
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้กรอกใบสมัครในขั้นตอนที่ 5 อย่างครบถ้วน หมายเหตุ: ยังไม่จำเป็นต้องลงนามโดยแพทย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในขณะนี้ (ส่วนที่ 3) เนื่องจาก COVID-19 ซึ่งมีข้อกำหนดการหลบภัยในสถานที่อยู่ และลำดับความสำคัญของแพทย์เวชปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงไป

ส่งใบสมัครของคุณ


ส่งใบสมัครที่กรอกเสร็จสิ้นแล้วมาที่:

PG&E
Attention: Medical Baseline
P.O. Box 8329
Stockton, CA 95208

คุณสามารถขอใบสมัครและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมความช่วยเหลือพื้นฐานทางการแพทย์ (MEDICAL BASELINE PROGRAM) ได้โดยติดต่อ PG&E ที่ 1-800-743-5000 หรือกรอกแบบฟอร์มการติดต่อออนไลน์

ลูกค้าที่มีปัญหาทางการได้ยินที่มีเครื่องช่วยฟังสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน (TDDs) สามารถโทรติดต่อบริการรีเลย์แคลิฟอร์เนียได้ที่ 7-1-1

โปรดทราบ: คุณสมบัติที่เหมาะสมสำหรับโปรแกรมความช่วยเหลือพื้นฐานทางการแพทย์ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขทางการแพทย์หรือความต้องการ ไม่ใช่รายได้

3OF 4

เลือกผู้ติดต่อเพื่อช่วยชีวิต/ความช่วยเหลือพื้นฐานทางการแพทย์

ตั้งค่ากำหนดการติดต่อของคุณทางออนไลน์ เกี่ยวกับวิธีที่คุณต้องการรับการแจ้งเตือน ในกรณีที่มีการตัดกระแสไฟฟ้าตามที่วางแผนหรือไม่ได้วางแผนไว้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อที่อยู่อาศัยของคุณ ไปที่ผู้ติดต่อเพื่อช่วยชีวิต/ความช่วยเหลือพื้นฐานทางการแพทย์ที่เลือก

4OF 4

เริ่มประหยัด

เมื่อใบสมัครของคุณได้รับการอนุมัติ คุณจะเริ่มได้รับความช่วยเหลือพื้นฐานทางการแพทย์เป็นไฟฟ้าจำนวนประมาณ 500 กิโลวัตต์ชั่วโมง (kWh) และ/หรือก๊าซ 25 Therm ต่อเดือน