English     español     中文     tiếng việt     Tagalog na wika     한국어     русский язык

Để biết thông tin cập nhật bằng ngôn ngữ của quý vị, vui lòng gọi số 1-800-743-5002.Hiện tại không có kế hoạch cho Cúp Điện Vì An Toàn Công Cộng


Không có dự báo các sự kiện Cúp Điện Vì An Toàn Công Cộng (PSPS) tại thời điểm này.


Hãy xem những thắc mắc thường thấy về tắt điện vì an toàn công cộng

Các câu hỏi thường gặp