English     español     中文     tiếng việt     Tagalog     한국어     русский язык     Hmoob     عربي     ਪੰਜਾਬੀ     فارسی     日本語     ខ្មែរ     ไทย     Português     हिंदी

Tham gia hội thảo trực tuyến an toàn cháy rừng của PG&E


PG&E đang tổ chức một loạt các hội thảo trực tuyến dành cho bất kỳ ai muốn tìm hiểu thêm về Chương Trình An Toàn Cháy Rừng Cộng Đồng của chúng tôi. Những cuộc hội họp này sẽ cho phép các thành viên cộng đồng tìm hiểu thêm về an toàn cháy rừng và chuẩn bị khẩn cấp, gặp gỡ các đại diện của PG&E, đặt câu hỏi và chia sẻ phản hồi.


LƯU Ý: PG&E cũng đang có kế hoạch tổ chức một loạt các cuộc gặp gỡ trực tiếp trong khu vực phục vụ của chúng tôi cho những ai muốn tìm hiểu thêm về Chương Trình An Toàn Cháy Rừng Cộng Đồng. Do những hạn chế đối với các sự kiện trực tiếp do COVID-19, lịch trình cho việc gặp gỡ hiện đang bị trì hoãn.


Đối với những người không thể tham gia hội thảo trực tuyến, chúng tôi đã thực hiện các bài thuyết trình và ghi hình về hội thảo trên mạng của chúng tôi dưới đây. Xem các bài thuyết trình trước đây.


Vui lòng kiểm tra lại thường xuyên để cập nhật lịch trình hội thảo trực tiếp và trực tuyến của chúng tôi.
Hội thảo trực tuyến sắp tới


LƯU Ý: Tất cả khách hàng được mời tham gia bất kỳ sự kiện được liệt kê ở đây. Khách hàng có thể truy cập hội thảo trực tuyến tối đa 30 phút trước khi bắt đầu. Những người tham gia không có điều kiện truy cập internet được khuyến khích gọi số miễn phí để nghe thuyết trình và nghe được từ các chuyên gia PG&E.


Trong bảng

Date: Ngày
Time: Giờ
Event: Sự kiện
Counties Served: Các quận phục vụ
Details: Chi tiết
Wildfire Safety Regional Webinar: Hội Thảo Trực Tuyến Khu Vực về Bảo Vệ An Toàn Chống Cháy Rừng
Virtual Safety Town Hall: Họp Cộng Đồng Trực Tuyến về An Toàn
Sign up: Ghi danh
Join Webinar: Tham gia hội thảo trực tuyến
Toll-Free Attendee Dial-In: Hãy gọi số miễn phí
Conference ID: Số Mật Mã Hội Nghị
Check back for a link to join this event: Kiểm tra lại đường dẩn điện tử để tham gia sự kiện này

DateTimeEventCounties ServedDetails

10/13/21

Butte, Plumas, Shasta, Tehama and Yuba County Enhanced Powerline Safety Settings Webinar

Butte, Plumas, Shasta, Tehama, Yuba

POSTPONED

10/28/21

5:30 – 7:00 p.m.

Santa Cruz County Enhanced Powerline Safety Settings Webinar

Santa Cruz

Join Webinar
Toll-Free Attendee Dial-In: 1-800-988-9661
Conference ID: 4829926

*Các ngày diễn ra Hội Thảo Trực Tuyến Khu Vực về Bảo Vệ An Toàn Chống Cháy Rừng có thể thay đổi.Những sự kiện đã qua

Trong bảng

Date: Ngày
Counties Served: Các quận phục vụ
Webinar Presentation: Thuyết Trình Hội Thảo Trực Tuyến
Webinar Video Recording: Ghi Hình Trực Tuyến
View the presentation: Xem bài thuyết trình
View the Recording: Xem bản ghi âm
Coming soon: Sắp có

DateCounties ServedWebinar PresentationWebinar Video Recording

02/03/21

Virtual Safety Town Hall – Butte, Plumas

02/17/21

Virtual Safety Town Hall – Napa, Lake

03/03/21

Virtual Safety Town Hall – Sonoma, Marin

03/17/21

Virtual Safety Town Hall – Nevada, Sierra, Yuba

03/31/21

Virtual Safety Town Hall – Shasta, Tehama, Lassen, Glenn

04/01/21

Wildfire Safety Webinar – Fresno, Kern, Tulare

04/07/21

Virtual Safety Town Hall – Mendocino, Humboldt, Trinity, Siskiyou

04/08/21

Wildfire Safety Webinar – Madera, Mariposa, Tuolumne

04/15/21

Wildfire Safety Webinar – Alpine, Amador, Calaveras

04/21/21

Virtual Safety Town Hall – Sacramento, Solano, Yolo

04/22/21

Wildfire Safety Webinar – El Dorado

04/29/21

Wildfire Safety Webinar – Solano, Yolo

05/05/21

Virtual Safety Town Hall – Alpine, Amador, Calaveras, Mariposa, Tuolumne

05/06/21

Wildfire Safety Webinar – Nevada

05/13/21

Wildfire Safety Webinar – Lassen, Plumas, Sierra, Tehama

05/19/21

Virtual Safety Town Hall – El Dorado, Placer

05/20/21

Wildfire Safety Webinar – Shasta

05/25/21

All Customer - Spanish

05/26/21

Wildfire Safety Regional Webinar - Humboldt, Mendocino, Siskiyou, Trinity

05/26/21

All Customer - Chinese

Coming soon

06/02/21

Virtual Safety Town Hall – All Customer

06/03/21

Wildfire Safety Regional Webinar – Butte County

06/10/21

Wildfire Safety Regional Webinar – Colusa, Glenn, Placer and Yuba County

06/17/21

Wildfire Safety Regional Webinar – Lake County

06/22/21

Community Based Organizations - Webinar

06/23/21

Community Based Organizations - Webinar

06/24/21

Wildfire Safety Regional Webinar – Napa County

06/29/21

Educational Stakeholders

06/30/21

Wildfire Safety Regional Webinar – Marin and Sonoma Counties

07/08/21

Wildfire Safety Regional Webinar – Alameda, Contra Costa and San Mateo Counties

07/15/21

Wildfire Safety Regional Webinar – Santa Clara and Santa Cruz

07/22/21

Wildfire Safety Regional Webinar – Merced, San Joaquin and Stanislaus

07/27/21

Customers with Disabilities and Access and Functional Needs Webinar

07/29/21

Wildfire Safety Regional Webinar - Monterey, San Luis Obispo, Santa Barbara

09/23/21

Corralitos/Watsonville Enhanced Powerline Safety Settings Webinar

09/23/21

San Lorenzo Valley Enhanced Powerline Safety Settings Webinar

09/29/21

El Dorado County Enhanced Powerline Safety Settings Webinar

09/30/21

Tuolumne County Enhanced Powerline Safety Settings Webinar

10/04/21

Madera County Enhanced Powerline Safety Settings Webinar

10/05/21

San Mateo County Community Meeting

10/06/21

Napa County Enhanced Powerline Safety Settings Webinar

10/07/21

Lake County Enhanced Powerline Safety Settings Webinar

10/12/21

San Luis Obispo and Santa Barbara County Enhanced Powerline Safety Settings Webinar

Coming soon

10/18/21

Amador, Calaveras and Mariposa County Enhanced Powerline Safety Settings Webinar

Coming soon

10/19/21

Placer, Nevada and Sierra County Enhanced Powerline Safety Settings Webinar

Coming soon

10/20/21

Marin and Sonoma County Enhanced Powerline Safety Settings Webinar

Coming soon

Coming soon

Các Buổi Làm Việc về Bảo Vệ An Toàn Chống Cháy Rừng

PG&E hợp tác với Văn Phòng Dịch Vụ Khẩn Cấp quận và bộ lạc để cùng tổ chức các Buổi Làm Việc về Bảo Vệ An Toàn Chống Cháy Rừng. Mục đích của các buổi làm việc này là để cung cấp cho các cơ quan địa phương các kế hoạch chi tiết liên quan đến công việc bảo vệ an toàn cháy rừng của PG&E và các cải thiện về PSPS năm 2020.


Các bài trình bày được chia sẻ trong các cuộc họp này có ở dưới đây.


Trong bảng

Date: Ngày
County Served: Quận được Phục Vụ
Working Session Presentation: Bài Trình Bày trong Buổi Làm Việc
View the Presentation: Xem bài thuyết trình

DateCounty ServedWorking Session Presentation

03/31/20

Solano

04/08/20

Colusa

04/09/20

Sonoma

04/08/20

Tuolumne

04/23/20

Humboldt

04/30/20

Butte

05/06/20

Trinity

05/07/20

Lake

05/12/20

Mariposa

05/12/20

Mendocino

05/14/20

Lassen

05/19/20

Shasta

05/19/20

Yolo

05/20/20

Napa

05/21/20

Alpine

05/21/20

Calaveras

05/21/20

Plumas

05/26/20

Siskiyou

05/27/20

Placer

05/28/20

Contra Costa

05/28/20

City of San Jose

05/29/20

Santa Clara

06/01/20

Tehama

06/02/20

Alameda

06/02/20

Nevada

06/03/20

Marin

06/05/20

Madera

06/11/20

Santa Cruz

06/23/20

San Benito

06/25/20

Tuolumne Band of Me-Wuk Indians, Tuolumne County

07/02/20

Fresno

07/09/20

Santa Barbara

07/10/20

Kings

07/21/20

Tulare