Tham gia hội thảo trực tuyến an toàn cháy rừng của PG&E


PG&E đang tổ chức một loạt các hội thảo trực tuyến dành cho bất kỳ ai muốn tìm hiểu thêm về Chương Trình An Toàn Cháy Rừng Cộng Đồng của chúng tôi. Những cuộc hội họp này sẽ cho phép các thành viên cộng đồng tìm hiểu thêm về an toàn cháy rừng và chuẩn bị khẩn cấp, gặp gỡ các đại diện của PG&E, đặt câu hỏi và chia sẻ phản hồi.


Đối với những người không thể tham gia hội thảo trực tuyến, chúng tôi đã thực hiện các bài thuyết trình và ghi hình về hội thảo trên mạng của chúng tôi dưới đây. Xem các bài thuyết trình trước đây.


LƯU Ý: PG&E cũng đang có kế hoạch tổ chức một loạt các cuộc gặp gỡ trực tiếp trong khu vực phục vụ của chúng tôi cho những ai muốn tìm hiểu thêm về Chương Trình An Toàn Cháy Rừng Cộng Đồng. Do những hạn chế đối với các sự kiện trực tiếp do COVID-19, lịch trình cho việc gặp gỡ hiện đang bị trì hoãn.


Vui lòng kiểm tra lại thường xuyên để cập nhật lịch trình hội thảo trực tiếp và trực tuyến của chúng tôi.
Hội thảo trực tuyến sắp tới


LƯU Ý: Tất cả khách hàng được mời tham gia bất kỳ sự kiện được liệt kê ở đây. Khách hàng có thể truy cập hội thảo trực tuyến tối đa 30 phút trước khi bắt đầu. Những người tham gia không có điều kiện truy cập internet được khuyến khích gọi số miễn phí để nghe thuyết trình và nghe được từ các chuyên gia PG&E.


Trong bảng

Date: Ngày
Time: Giờ
Event: Sự kiện
Counties Served: Các quận phục vụ
Details: Chi tiết
Wildfire Safety Regional Webinar: Hội Thảo Trực Tuyến Khu Vực về Bảo Vệ An Toàn Chống Cháy Rừng
Virtual Safety Town Hall: Họp Cộng Đồng Trực Tuyến về An Toàn
Sign up: Ghi danh
Join Webinar: Tham gia hội thảo trực tuyến
Toll-Free Attendee Dial-In: Hãy gọi số miễn phí
Conference ID: Số Mật Mã Hội Nghị
Check back for a link to join this event: Kiểm tra lại đường dẩn điện tử để tham gia sự kiện này

DateTimeEventCounties ServedDetails

TBD

TBD

TBD

TBD

TBD

Những sự kiện đã qua

Trong bảng

Date: Ngày
Counties Served: Các quận phục vụ
Webinar Presentation: Thuyết Trình Hội Thảo Trực Tuyến
Webinar Video Recording: Ghi Hình Trực Tuyến
View the presentation: Xem bài thuyết trình
View the Recording: Xem bản ghi âm
Coming soon: Sắp có

DateCounties ServedWebinar PresentationWebinar Video Recording

02/21/23

North Valley & Sierra Region: Butte, Colusa, El Dorado, Glenn, Lassen, Nevada, Placer, Plumas, Sacramento, Shasta, Sierra, Solano, Sutter, Tehama, Yolo, Yuba

02/22/23

Bay Area Region: Alameda, Contra Costa, San Francisco, San Mateo

03/08/23

South Bay & Central Coast Region: Monterey, San Benito, San Luis Obispo, Santa Barbara, Santa Clara, Santa Cruz

03/09/23

Central Valley Region: Alpine, Amador, Calaveras, Fresno, Kern, Kings, Madera, Mariposa, Merced, San Joaquin, Stanislaus, Tulare, Tuolumne

03/14/23

North Coast Region: Humboldt, Lake, Marin, Mendocino, Napa, Siskiyou, Sonoma, Trinity

03/30/23

Napa, Marin

04/13/23

Santa Cruz, San Luis Obispo

04/18/23

Santa Clara

04/20/23

Nevada, Solano, Yolo

04/27/23

Tehama, Lassen, Shasta

05/04/23

Amador, Calaveras, Madera, Mariposa, Merced, Tuolumne, Fresno

05/16/23

South Bay & Central Coast Region: Monterey, San Benito, San Luis Obispo, Santa Barbara, Santa Clara, Santa Cruz

05/18/23

Bay Area Region: Alameda, Contra Costa, San Francisco, San Mateo

05/23/23

North Valley & Sierra Region: Butte, Colusa, El Dorado, Glenn, Lassen, Nevada, Placer, Plumas, Sacramento, Shasta, Sierra, Solano, Sutter, Tehama, Yolo, Yuba

05/30/23

North Coast Region: Humboldt, Lake, Marin, Mendocino, Napa, Siskiyou, Sonoma, Trinity

06/07/23

Access and Functional Needs customers

06/08/23

Central Valley Region: Alpine, Amador, Calaveras, Fresno, Kern, Kings, Madera, Mariposa, Merced, San Joaquin, Stanislaus, Tulare, Tuolumne

06/22/23

Alpine, San Joaquin, Stanislaus

06/27/23

All customers

07/11/23

Fresno, Madera, Merced, Tulare, Kings, Kern

Coming soon

07/13/23

In-Language Webinar - Spanish

Coming soon

07/19/23

In-Language Webinar - Spanish

Coming soon

07/20/23

In-Language Webinar - Chinese

Coming soon

07/25/23

Access and Functional Needs customers

07/26/23

All customers

07/27/23

In-Language Wildfire Safety Webinar - Russian

Coming soon

08/01/23

North Valley & Sierra Region: Butte, Colusa, El Dorado, Glenn, Lassen, Nevada, Placer, Plumas, Sacramento, Shasta, Sierra, Solano, Sutter, Tehama, Yolo, Yuba

08/02/23

Bay Area Region: Alameda, Contra Costa, San Francisco, San Mateo

08/08/23

South Bay & Central Coast Region: Monterey, San Benito, San Luis Obispo, Santa Barbara, Santa Clara, Santa Cruz

08/09/23

North Coast Region: Humboldt, Lake, Marin, Mendocino, Napa, Siskiyou, Sonoma, Trinity

08/10/23

Central Valley Region: Alpine, Amador, Calaveras, Fresno, Kern, Kings, Madera, Mariposa, Merced, San Joaquin, Stanislaus, Tulare, Tuolumne

08/17/23

Enhanced Powerline Safety Settings Webinar – Alameda County

08/24/23

In-Language Webinar - Tagalog

Coming soon

09/12/23

Community-Based Organizations

Coming soon

09/13/23

In-Language Webinar - Hmong

Coming soon

Các Buổi Làm Việc về Bảo Vệ An Toàn Chống Cháy Rừng

PG&E hợp tác với Văn Phòng Dịch Vụ Khẩn Cấp quận và bộ lạc để cùng tổ chức các Buổi Làm Việc về Bảo Vệ An Toàn Chống Cháy Rừng. Mục đích của các buổi làm việc này là để cung cấp cho các cơ quan địa phương các kế hoạch chi tiết liên quan đến công việc bảo vệ an toàn cháy rừng của PG&E và các cải thiện về PSPS năm 2020.


Các bài trình bày được chia sẻ trong các cuộc họp này có ở dưới đây.