Chọn phương thức chi trả

Quý vị có thể chi trả hóa đơn năng lượng theo bất kỳ cách thức thuận tiện nào sau đây.

Thu xếp thanh toán hóa đơn theo định kỳ và không bao giờ còn phải lo lắng về việc lỡ quên chi trả nữa.


Khi quý vị ghi danh sử dụng dịch vụ thanh toán theo định kỳ, các hóa đơn của quý vị được tự động chi trả bằng thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hoặc trương mục ngân hàng của quý vị. Quý vị có thể chọn thời điểm muốn thanh toán hóa đơn, ấn định ngày mà quý vị muốn ngừng thanh toán định kỳ và thậm chí ấn định số tiền thanh toán tối đa. Quý vị sẽ có các lựa chọn thanh toán sau đây:


Discover, Mastercard,Visa, and Debit cards


  • Thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng Visa, MasterCard, Discover hoặc American Express. Thanh toán bằng thẻ sẽ thêm một khoản phí dịch vụ là $1 hoặc $1.35*
  • Trương mục ngân hàng. Các khoản thanh toán từ một trương mục chi phiếu hoặc trương mục tiết kiệm không cần phải trả lệ phí dịch vụ.


Thu xếp thanh toán định kỳ trong trương mục PG&E trực tuyến của quý vị.


ĐĂNG NHẬP NGAY BÂY GIỜ*Tại sao tôi cần phải trả lệ phí dịch vụ?


PG&E hợp tác với một bên cung cấp dịch vụ thanh toán độc lập để cung cấp cho quý vị lựa chọn sử dụng thẻ tín dụng hoặc ngân phiếu điện tử khi chi trả. Lệ phí dịch vụ là do bên cung cấp dịch vụ thanh toán độc lập áp dụng. Dự Luật Quốc Hội California 746 (AB 746, được ký thành luật vào năm 2005) không cho phép các hãng năng lượng, trong đó bao gồm cả PG&E, chuyển các khoản chi phí này sang cho tất cả các khách hàng. Chỉ có những khách hàng lựa chọn sử dụng dịch vụ này mới phải trả lệ phí dịch vụ.


Quý vị không muốn trả lệ phí dịch vụ? Đăng nhập Your Account (Trương Mục của Quý Vị) bằng tên người sử dụng và mật khẩu của quý vị và thực hiện một khoản thanh toán một lần hoặc lên kế hoạch chi trả định kỳ bằng trương mục chi phiếu hoặc trương mục tiết kiệm, miễn phí!

Quý vị có thể thanh toán trực tuyến theo diện người sử dụng đã đăng ký—hoặc theo diện người sử dụng một lần mà không cần phải đăng ký.

Thanh toán theo diện người sử dụng đã đăng ký

Những người sử dụng đã đăng ký có các lựa chọn thanh toán sau đây:

  • Thanh toán bằng trương mục ngân hàng, không phải trả lệ phí dịch vụ.
  • Thanh toán bằng thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng, cần phải trả một khoản lệ phí dịch vụ là $1.35.*

Đăng nhập theo diện người sử dụng đã đăng ký. Truy cập Trương Mục Của Quý Vị.

Thanh toán mà không cần phải đăng ký

Quý vị không có trương mục trực tuyến? Quý vị có thể thanh toán trên mạng trực tuyến mà không cần phải đăng ký trương mục, bằng cách sử dụng Sử Dụng Một Lần (One Time Access). Cho dù quý vị sử dụng trương mục ngân hàng hay thẻ tín dụng hoặc ghi nợ, khoản lệ phí dịch vụ $1.35 vẫn áp dụng.*

Discover, Mastercard,Visa, and Debit cards

*Tại sao tôi cần phải trả lệ phí dịch vụ?
PG&E hợp tác với một bên cung cấp dịch vụ thanh toán độc lập để cung cấp cho quý vị lựa chọn sử dụng thẻ tín dụng hoặc ngân phiếu điện tử khi chi trả. Lệ phí dịch vụ là do bên cung cấp dịch vụ thanh toán độc lập áp dụng. Dự Luật Quốc Hội California 746 (AB 746, được ký thành luật vào năm 2005) không cho phép các hãng năng lượng, trong đó bao gồm cả PG&E, chuyển các khoản chi phí này sang cho tất cả các khách hàng. Chỉ có những khách hàng lựa chọn sử dụng dịch vụ này mới phải trả lệ phí dịch vụ.

Quý vị không muốn trả lệ phí dịch vụ? Đăng nhập vào Trương Mục của Quý vị bằng tên người sử dụng và mật khẩu của quý vị và thực hiện một khoản thanh toán một lần hoặc lên kế hoạch thanh toán định kỳ bằng trương mục chi phiếu hoặc trương mục tiết kiệm của quý vị, miễn phí!

Để thanh toán hóa đơn năng lượng qua điện thoại, gọi số 1-877-704-8470, và chuẩn bị sẵn số trương mục có 11 chữ số.Cho dù quý vị sử dụng trương mục ngân hàng hay thẻ tín dụng hoặc ghi nợ, khoản lệ phí dịch vụ $1.35 vẫn áp dụng.*


Discover, Mastercard,Visa, and Debit cards

*Tại sao tôi cần phải trả lệ phí dịch vụ?
PG&E hợp tác với một bên cung cấp dịch vụ thanh toán độc lập để cung cấp cho quý vị lựa chọn sử dụng thẻ tín dụng hoặc ngân phiếu điện tử khi chi trả. Lệ phí dịch vụ là do bên cung cấp dịch vụ thanh toán độc lập áp dụng. Dự Luật Quốc Hội California 746 (AB 746, được ký thành luật vào năm 2005) không cho phép các hãng năng lượng, trong đó bao gồm cả PG&E, chuyển các khoản chi phí này sang cho tất cả các khách hàng. Chỉ có những khách hàng lựa chọn sử dụng dịch vụ này mới phải trả lệ phí dịch vụ.

Quý vị không muốn trả lệ phí dịch vụ? Đăng nhập vào Trương Mục của Quý vị bằng tên người sử dụng và mật khẩu của quý vị và thực hiện một khoản thanh toán một lần hoặc lên kế hoạch thanh toán định kỳ bằng trương mục chi phiếu hoặc trương mục tiết kiệm của quý vị, miễn phí!

Gửi tiền thanh toán qua thư bưu điện

Để gửi tiền thanh toán qua thư bưu điện, vui lòng ghi ngân phiếu trả cho PG&E và gửi đi cùng với cuống phiếu chuyển tiền của hóa đơn năng lượng, tới địa chỉ sau đây:

PG&E
P.O. Box 997300
Sacramento, CA 95899-7300

Đích thân tới văn phòng

Bạn có thể trực tiếp đến một trong nhiều trung tâm thanh toán được ủy quyền tại khu vực lân cận của chúng tôi để thanh toán hóa đơn năng lượng của mình.

Tìm một địa điểm ở gần. Tìm một trung tâm thanh toán lân cận.