Tìm các chương trình phù hợp với căn nhà và lối sống của quý vị

Tìm hiểu về các chương trình PG&E, và bắt đầu tiết kiệm năng lượng và tiết kiệm tiền.

Energy Savings Assistance Program

Chương Trình Trợ Giúp Tiết Kiệm Năng Lượng

Cải tiến hiệu suất sử dụng năng lượng của một căn nhà có thể giúp giảm đáng kể hóa đơn năng lượng. Tuy nhiên, không phải ai cũng có đủ khả năng tài chánh để thực hiện những nâng cấp này. Thực hiện các nâng cấp tiết kiệm năng lượng miễn phí.

Multiple people

Chương Trình Cải Tiến Khu Vực Chung để Tiết Kiệm Năng Lượng qua Trợ Giúp Tiết Kiệm Năng Lượng (Energy Savings Assistance Common Area Measures Program)

PG&E có chương trình Cải Tiến Khu Vực Chung để Tiết Kiệm Năng Lượng qua Trợ Giúp Tiết Kiệm Năng Lượng (Energy Savings Assistance Common Area Measures) cho các tòa nhà dành cho nhiều hộ gia đình và bị giới hạn bởi khế ước sở hữu. Để hội đủ điều kiện, khu nhà đó phải thuộc diện bị giới hạn bởi khế ước sở hữu và chủ sở hữu phải chứng nhận rằng ít nhất 65 phần trăm hộ gia đình thuê nhà đáp ứng được các quy định hướng dẫn về thu nhập của ESA.

Home upgrades icon

Tìm hiểu các ý tưởng về thiết kế và xây dựng cho nhà mới

Tìm hiểu về chương trình thử nghiệm của chúng tôi để hỗ trợ các mục tiêu Zero Net Energy của Kế Hoạch Chiến Lược Tiết Kiệm Năng Lượng Dài Hạn California (California Long Term Energy Efficiency Strategic Plan) cho các căn nhà mới.

Lighting icon

Sử dụng loại đèn sáng hơn và tốt hơn

Đèn LED không chỉ sử dụng năng lượng ít hơn 75% so với bóng đèn thông thường, mà còn bền hơn tới 20 lần và cung cấp ánh sáng chất lượng tốt hơn. Tìm hiểu thêm thông tin.

Dollar sign icon

Nâng cấp hệ thống AC và nhiều cải tiến khác bằng nguồn vốn vay do tiểu bang California đài thọ

Các biện pháp tiết kiệm năng lượng có thể hội đủ điều kiện được vay tiền ở mức lãi suất cạnh tranh qua Chương Trình Vay để Cải Tiến Tiết Kiệm Năng Lượng cho Gia Cư (Residential Energy Efficiency Loan) do Tiểu Bang California điều hành tại tất cả các quận.

Hướng đến lối sống xanh và tiết kiệm điện

Chương Trình Người Tiết Kiệm Hướng Đến Cuộc Sống Xanh (Green Saver Program) của PG&E giúp các khách hàng là hộ gia đình có thu nhập hội đủ điều kiện ở một số cộng đồng tiết kiệm 20% hóa đơn dịch vụ điện bằng cách ghi danh sử dụng 100% năng lượng mặt trời.