Tìm các giải pháp trợ giúp và tiết kiệm


PG&E có nhiều chương trình có thể giúp quý vị tiết kiệm tiền và năng lượng. Trong thời buổi khó khăn này, chúng tôi cam kết luôn cố gắng đáp ứng nhu cầu của khách hàng. PG&E vinh dự là thành viên của các cộng đồng nơi chúng tôi phục vụ. Cùng đồng tâm hiệp lực, chúng ta có thể tìm ra giải pháp.


Được giúp quản lý hóa đơn và việc sử dụng năng lượng


Các mục sau đây giải thích cách thức quý vị có thể được giúp đỡ về chi phí và việc sử dụng năng lượng.

Tìm hiểu về các giải pháp tiết kiệm và trợ giúp chi trả

PG&E có các chương trình đáp ứng hoàn cảnh tài chánh của mọi khách hàng.


Các chương trình này bao gồm Chương Trình Trợ Giá Năng Lượng California (California Alternate Rates for Energy-CARE) và Trợ Giúp Tiết Kiệm Năng Lượng (Energy Savings Assistance).


Khách hàng hội đủ điều kiện có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền chi phí hóa đơn dịch vụ năng lượng.


Cũng có các bản ghi và bản mô tả dạng ghi âm cho đoạn băng video này.


Truy cập phiên bản mô tả dạng ghi âm
Tải xuống bản ghi (PDF, 60 KB)

Tìm hiểu về các giải pháp tiết kiệm và trợ giúp chi trả

1OF1

PG&E có các chương trình đáp ứng hoàn cảnh tài chánh của mọi khách hàng.


Các chương trình này bao gồm Chương Trình Trợ Giá Năng Lượng California (California Alternate Rates for Energy-CARE) và Trợ Giúp Tiết Kiệm Năng Lượng (Energy Savings Assistance).


Khách hàng hội đủ điều kiện có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền chi phí hóa đơn dịch vụ năng lượng.


Cũng có các bản ghi và bản mô tả dạng ghi âm cho đoạn băng video này.


Truy cập phiên bản mô tả dạng ghi âm
Tải xuống bản ghi (PDF, 60 KB)