Được trợ giúp chi trả một lần

Quý vị có thể hội đủ điều kiện ghi danh tham gia một chương trình trợ giúp chi trả một lần để giúp quý vị vượt qua hoàn cảnh tài chánh khó khăn.

payment arrangements

Thu xếp chi trả

Quý vị có thể xếp lịch trả số dư nợ hiện tại của quý vị trong nhiều tháng để giúp quý vị vượt qua các khó khăn về tài chánh tạm thời. Xem các lựa chọn của quý vị về gia hạn thời gian chi trả.ĐĂNG NHẬP VÀO TRƯƠNG MỤC CỦA QUÝ VỊ

 

SỬ DỤNG MÃ TRUY CẬP MỘT LẦN
relief for energy assistance

Nhận Trợ Giúp Năng Lượng cho Người Gặp Khó Khăn thông qua Trợ Giúp Cộng Đồng (Relief for Energy Assistance through Community Help)

Chương Trình Trợ Giúp Năng Lượng cho Người Gặp Khó Khăn thông qua Trợ Giúp Cộng Đồng (REACH) giúp các khách hàng hội đủ điều kiện, hiện đang gặp hoàn cảnh tài chánh khó khăn không thể kiểm soát được hoặc không biết trước. Có được thông tin đầy đủ chi tiết về chương trình.

enroll in energy assistance program

Ghi danh tham gia Chương Trình Trợ Giúp Năng Lượng Gia Dụng dành cho Người Có Thu Nhập Thấp (Low-Income Home Energy Assistance Program)

Chương Trình Trợ Giúp Năng Lượng Gia Dụng dành cho Người Có Thu Nhập Thấp (LIHEAP) do tiểu bang đài thọ, cung cấp trợ giúp tài chánh để giúp bù đắp các khoản chi phí năng lượng hội đủ điều kiện của hộ gia đình, trong đó bao gồm sưởi ẩm, làm mát và chi phí bảo vệ chống mưa nắng cho căn nhà. Tìm hiểu thêm về LIHEAP.