Được trợ giúp chi trả hóa đơn năng lượng


Chúng tôi cung cấp các chương trình giúp quân bình chi phí hóa đơn hàng tháng, giảm chi phí hóa đơn hàng tháng hoặc giúp quý vị tiết kiệm năng lượng với các cải tiến gia cư miễn phí. Tìm hiểu các lựa chọn của quý vị và tìm hiểu những chương trình nào có thể phù hợp với quý vị.

Budget Billing Plan Icon

Chủ động quản lý chi tiêu với Lập Hóa Đơn theo Ngân Sách (Budget Billing)

Thử sử dụng Budget Billing nếu quý vị muốn hóa đơn dàn trải đều hơn từ tháng này qua tháng khác. Mục đích của chương trình này là để giúp đỡ quý vị, nếu quý vị có ngân sách hạn hẹp cho chi phí năng lượng hàng tháng.

CARE & FERA programs

Được hưởng các khoản giảm giá hàng tháng với CARE và FERA

Chương Trình Trợ Giá Năng Lượng California (California Alternate Rates for Energy- CARE) và Trợ Cấp Giá Điện cho Gia Đình (Family Electric Rate Assistance-FERA) có thể giúp các khách hàng có mức lợi tức hội đủ điều kiện được giảm giá hóa đơn năng lượng hàng tháng. Tìm hiểu về tình trạng hội đủ điều kiện của hộ gia đình quý vị và ghi danh tham gia.

Medical Baseline

Tìm hiểu về Chương Trình Trợ Giúp Năng Lượng vì Lý Do Sức Khỏe (Medical Baseline Program)

Được trợ cấp tài chánh cho các nhu cầu năng lượng đặc biệt do bệnh tật. Chương Trình Trợ Giúp Năng Lượng Vì Lý Do Sức Khỏe cung cấp thêm năng lượng ở mức giá thấp nhất nếu quý vị có một chứng bệnh hội đủ điều kiện.

Hướng đến lối sống xanh và tiết kiệm điện

Chương Trình Người Tiết Kiệm Hướng Đến Cuộc Sống Xanh (Green Saver Program) của PG&E giúp các khách hàng là hộ gia đình có thu nhập hội đủ điều kiện ở một số cộng đồng tiết kiệm 20% hóa đơn dịch vụ điện bằng cách ghi danh sử dụng 100% năng lượng mặt trời.

Tìm hiểu về các giải pháp tiết kiệm và trợ giúp chi trả

PG&E có các chương trình đáp ứng hoàn cảnh tài chánh của mọi khách hàng.


Các chương trình này bao gồm Chương Trình Trợ Giá Năng Lượng California (California Alternate Rates for Energy-CARE) và Trợ Giúp Tiết Kiệm Năng Lượng (Energy Savings Assistance).


Khách hàng hội đủ điều kiện có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền chi phí hóa đơn dịch vụ năng lượng.

TRUY CẬP: TỔNG QUAN VỀ TRỢ GIÚP CHI TRẢ


Cũng có các bản ghi và bản mô tả dạng ghi âm cho đoạn băng video này.


Truy cập phiên bản mô tả dạng ghi âm
Tải xuống bản ghi (PDF, 60 KB)

Tìm hiểu về các giải pháp tiết kiệm và trợ giúp chi trả

1OF1

PG&E có các chương trình đáp ứng hoàn cảnh tài chánh của mọi khách hàng.


Các chương trình này bao gồm Chương Trình Trợ Giá Năng Lượng California (California Alternate Rates for Energy-CARE) và Trợ Giúp Tiết Kiệm Năng Lượng (Energy Savings Assistance).


Khách hàng hội đủ điều kiện có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền chi phí hóa đơn dịch vụ năng lượng.

TRUY CẬP: TỔNG QUAN VỀ TRỢ GIÚP CHI TRẢ


Cũng có các bản ghi và bản mô tả dạng ghi âm cho đoạn băng video này.


Truy cập phiên bản mô tả dạng ghi âm
Tải xuống bản ghi (PDF, 60 KB)