Được trợ giúp cải tiến gia cư để tiết kiệm năng lượng

Cải tiến hiệu suất sử dụng năng lượng của một căn nhà có thể giúp giảm đáng kể hóa đơn năng lượng. Tuy nhiên, không phải ai cũng có đủ khả năng tài chánh để thực hiện những nâng cấp này. Chính vì vậy, chúng tôi cung cấp Chương Trình Trợ Giúp Tiết Kiệm Năng Lượng. Trong chương trình này, các khách hàng hội đủ điều kiện sẽ có thể thực hiện các cải tiến tiết kiệm năng lượng miễn phí.

Chương Trình Trợ Giúp Tiết Kiệm Năng Lượng

1OF 3

Tìm hiểu các quy định hướng dẫn

Những người tham gia phải cư ngụ trong một căn nhà, nhà di động hoặc căn hộ đã xây cách đây ít nhất 5 năm. Thu nhập phải phù hợp với các quy định hướng dẫn sau đây.

Số người trong hộ gia đình                Tổng thu nhập hàng năm trước khi trừ các khoản của hộ gia đình*

1

$33,975 hoặc ít hơn

2

$45,775 hoặc ít hơn

3

$57,575 hoặc ít hơn

4

$69,375 hoặc ít hơn

5

$81,175 hoặc ít hơn

6

$92,975 hoặc ít hơn

7

$104,775 hoặc ít hơn

8

$116,575 hoặc ít hơn

9

$128,375 hoặc ít hơn

10

$140,175 hoặc ít hơn

Đối với mỗi người cộng thêm, cộng

$11,800

*Trước thuế dựa trên nguồn thu nhập hiện tại.
Có giá trị đến ngày 31 tháng 5 năm 2023.

2OF 3

Nộp đơn xin trực tuyến tại

Đơn xin trực tuyến chỉ mất khoảng vài phút để hoàn tất. Không cần cung cấp bằng chứng thu nhập để nộp đơn xin và các câu trả lời của quý vị sẽ được giữ bảo mật.
Apply Now
Solicite ahora
申請

3OF 3

Thu xếp một buổi đánh giá căn nhà

Sau khi đơn xin của quý vị được xem xét, một chuyên gia về năng lượng sẽ liên lạc với quý vị để sắp xếp một buổi tới đánh giá căn nhà của quý vị. Trong buổi đánh giá này, chuyên viên đó sẽ xác định xem căn nhà của quý vị có hội đủ điều kiện tham gia chương trình hay không, và nếu có, cần thực hiện những cải tiến nào. Hiện tại, quý vị sẽ cần cung cấp bằng chứng về thu nhập của hộ gia đình, chẳng hạn như cuống phiếu lương, an sinh xã hội, các bản kết toán ngân hàng hoặc bằng chứng hợp pháp khác về thu nhập. Không bắt buộc phải cung cấp bằng chứng về thu nhập nếu quý vị có thể cung cấp các giấy tờ chứng minh là quý vị tham gia một trong các chương trình sau đây:


  • Trợ Giúp Tổng Quát (General Assistance) của Cơ Quan Sự Vụ Thổ Dân Châu Mỹ Da Đỏ
  • Phúc Lợi Trợ Cấp CalFresh (hay còn gọi là Chương Trình Trợ Cấp Dinh Dưỡng Bổ Trợ (Supplemental Nutrition Assistance Program) hay SNAP và trước đây là chương trình Phiếu Thực Phẩm)
  • Healthy Families Hạng Mục A & B
  • Hội Đủ Điều Kiện về Thu Nhập theo Chương Trình Head Start (Chỉ áp dụng cho Bộ Tộc)
  • Chương Trình Trợ Giúp Năng Lượng Gia Cư dành cho Người Có Lợi Tức Thấp (Low Income Home Energy Assistance Program - LIHEAP)
  • Medicaid/MediCal
  • Chương Trình Bữa Ăn Trưa Học Đường Quốc Gia (National School Lunch Program - NSL)
  • Thu Nhập An Sinh Phụ Trội (Supplemental Security Income - SSI)
  • Trợ Giúp Tạm Thời cho Gia Đình Nghèo Túng (Temporary Assistance for Needy Families - TANF)
  • Chương Trình Trợ Giúp Phụ Nữ, Trẻ Sơ Sinh và Trẻ Em (Women, Infant, and Children Program - WIC)


Nếu quý vị muốn nói chuyện với một chuyên viên của chương trình, vui lòng gọi số 1-800-933-9555.

Các thắc mắc thường gặp