Tài nguyên hỗ trợ và chuẩn bị sẵn sàng

211 Video về mẹo chuẩn bị

Có các bản ghi và bản ghi âm trình bày cho đoạn băng video này:


Truy cập một phiên bản mô tả bằng âm thanh
Tải bản sao xuống (PDF, 108 KB)

Cúp điện an toàn

Thử nghiệm EPSS

Có các bản ghi và bản ghi âm trình bày cho đoạn băng video này:


Truy cập một phiên bản mô tả bằng âm thanh
Tải bản sao xuống (PDF, 121 KB)

PSPS Ra Quyết Định

Có các bản ghi và bản ghi âm trình bày cho đoạn băng video này:


Truy cập một phiên bản mô tả bằng âm thanh  
Tải bản sao xuống (PDF, 265 KB)

PSPS: Khôi Phục Nguồn Điện

Có các bản ghi và bản ghi âm trình bày cho đoạn băng video này:


Truy cập một phiên bản mô tả bằng âm thanh  
Tải bản sao xuống (PDF, 133 KB)

Những cải tiến về hệ thống

PSPS Giám Sát Thời Tiết

Có các bản ghi và bản ghi âm trình bày cho đoạn băng video này:


Truy cập một phiên bản mô tả bằng âm thanh  
Tải bản sao xuống (PDF, 213 KB)