English     español     中文     tiếng việt     Tagalog     한국어     русский язык     Hmoob     عربي     ਪੰਜਾਬੀ     فارسی     日本語     ខ្មែរ     ไทย     Português     हिंदी

Xem xét các báo cáo đệ trình lên Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California


PG&E đệ trình báo cáo lên Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California (CPUC) sau mỗi sự kiện Ngắt Điện Để Bảo Vệ An Toàn Công Cộng (PSPS). Chúng tôi cũng đệ trình các báo cáo tiến độ về những nỗ lực không ngừng phát triển các biện pháp thực hành tốt nhất cho các quy trình PSPS của chúng tôi, cải thiện tình trạng chuẩn bị sẵn sàng ứng phó của cộng đồng và điều phối khu vực, đồng thời sử dụng hiệu quả hơn các công nghệ mới và hiện tại.

Các phiên bản báo cáo trước


Sau khi đệ trình, các báo cáo PSPS được xem xét nhằm kiểm chứng về chất lượng và dữ liệu, việc này thường sẽ cho ra báo cáo cuối cùng đã sửa đổi. Báo cáo cuối kỳ "đã sửa đổi" được cung cấp trong các phần Báo Cáo ở trên. Dưới đây là các báo cáo đã đệ trình ban đầu để tham khảo.