English     español     中文     tiếng việt     Tagalog     한국어     русский язык     Hmoob     عربي     ਪੰਜਾਬੀ     فارسی     日本語     ខ្មែរ     ไทย     Português     हिंदी

Để được hỗ trợ về 250 ngôn ngữ khác, vui lòng gọi cho 1-833-208-4167.Tìm thông tin PSPS bằng ngôn ngữ của bạn


Chúng tôi muốn tất cả khách hàng có thông tin họ cần để cập nhật trước, trong và sau sự kiện Ngắt Điện vì An Toàn Công Cộng (PSPS). Tìm hiểu cách tìm thông tin PSPS bằng ngôn ngữ của bạn.Cập nhật PSPS trên trang web cảnh báo của chúng tôi


Khi một sự kiện PSPS được công bố, trang cập nhật PSPS của chúng tôi được làm mới thường xuyên để cập nhật cho bạn. Bạn sẽ tìm thấy thời gian dự tính ngắt điện và khôi phục điện cụ thể cho địa chỉ của bạn và bản đồ hiển thị các khu vực bị ảnh hưởng. Bạn cũng sẽ tìm thấy vị trí của các Trung Tâm Tài Nguyên Cộng Đồng ở các khu vực bị ảnh hưởng bởi PSPS, mỗi trung tâm đều cung cấp nhà vệ sinh cho người khuyết tật ADA và chổ rửa tay, Wi-Fi, thiết bị sạc điện và các hỗ trợ khác.


Trang web cảnh báo PSPS có sẵn bằng các ngôn ngữ sau: Tiếng Anh, tiếng Ả Rập, tiếng Trung, tiếng Farsi, tiếng Hmong, tiếng Nhật, tiếng Khmer, tiếng Hàn, tiếng Punjabi, tiếng Nga, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Tagalog và tiếng Việt.


Xem trang web bằng ngôn ngữ của bạn


Xem bằng máy vi tính

Từ đầu của bất kỳ trang nào trên trang web cảnh báo của chúng tôi, hãy chọn ngôn ngữ của bạn từ menu thả xuống ở trên cùng bên phải của màn hình.


desktop view

Xem bằng thiết bị di động

1. Chọn menu

2. Chọn ngôn ngữ ưa thích của bạn từ menu thả xuống ở trên cùng bên phải của màn hình.


mobile view

Để được hỗ trợ về 250 ngôn ngữ khác, vui lòng gọi cho 1-833-208-4167.


Vào trang cập nhật PSPS

Nếu bạn là chủ tài khoản PG&E và chúng tôi cho rằng địa chỉ của bạn sẽ bị ảnh hưởng do PSPS ngừng hoạt động, chúng tôi sẽ gửi cho bạn cảnh báo tự động bằng cách gọi, tin nhắn và email bắt đầu từ 2 ngày trước khi ngắt điện (nếu có thể) và mỗi ngày cho đến khi có điện trở lại. Đăng nhập để cập nhật thông tin liên hệ của bạn.


Nhận thông báo PSPS bằng ngôn ngữ của bạn


Cantonese, Mandarin, Korean, Russian, Spanish, Tagalog hoặc Vietnamese: Chọn bất kỳ ngôn ngữ nào trong số này làm ngôn ngữ của bạn trong phần Hồ Sơ để thiết lập tài khoản của bạn. Bạn sẽ tự động nhận được thông báo bằng ngôn ngữ đã chọn.
Hmong: Bạn có thể chọn ngôn ngữ này làm ngôn ngữ của bạn trong phần Hồ Sơ để thiết lập tài khoản của bạn ngay bây giờ. Tuy nhiên, thông báo bằng tiếng Hmong sẽ không có cho đến năm 2021. Trong thời gian chờ đợi, bạn sẽ nhận được thông báo PSPS bằng tiếng Anh. Làm theo các bước dưới đây để nhận hỗ trợ về ngôn ngữ của bạn.
Arabic, Farsi, Hindi, Japanese, Khmer, Portuguese, Punjabi hoặc Thai: thiết lập chọn lựa của bạn cho các ngôn ngữ này trong phần Hồ Sơ để thiết lập tài khoản của bạn sẽ không có cho đến năm 2021. Trong thời gian chờ đợi, bạn sẽ nhận được thông báo PSPS bằng tiếng Anh. Làm theo các bước dưới đây để nhận hỗ trợ về ngôn ngữ của bạn.


Đăng nhập để cập nhật ngôn ngữ của bạn (chỉ bằng tiếng Anh).
Hoặc, gọi 1-866-743-6589 để yêu cầu đại diện dịch vụ khách hàng thiết lập ngôn ngữ của bạn.


Phải làm gì nếu bạn nhận được thông báo PSPS bằng tiếng Anh


Nếu bạn nhận được thông báo PSPS bằng tin nhắn, điện thoại hoặc email bằng tiếng Anh, có một cách để nhận thông tin bằng các ngôn ngữ khác. Để tìm hiểu cách thực hiện, hãy làm theo các bước cho loại thông báo bạn nhận được:

Thông Báo Cúp Điện PSPS theo Địa Chỉ cho Những Người Không Có Tài Khoản Dịch Vụ PG&E


Nhận cuộc gọi điện thoại của PG&E nếu cần cúp điện để ngăn ngừa cháy rừng.


TÌM HIỂU THÊM

Thông tin PSPS bổ sung