CẢNH BÁO: Lệnh cấm cắt dịch vụ do không thanh toán được đưa ra bởi California Public Utilities Commission (CPUC) vào tháng 3 năm 2020 đã chính thức kết thúc. Chúng tôi luôn cam kết hỗ trợ khách hàng. Ngoài các nguồn hỗ trợ và hỗ trợ tài chính khác sẵn có, chương trình mới của tiểu bang, California Arrearage Payment Program (CAPP) Bill Credit sẽ giúp thanh toán các hóa đơn điện quá hạn cho những khách hàng đủ điều kiện có số dư quá hạn tăng trong đại dịch COVID-19. Vui lòng xem lại số dư tài khoản của bạn và thanh toán số dư của bạn đúng hạn để tránh bị gián đoạn dịch vụ.

Khám phá các chương trình hỗ trợ COVID của chúng tôi


Quý vị có nằm trong số rất nhiều người dân California đang phải vật lộn trong những thời điểm khó khăn này không? Với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ tại địa phương và khu vực lân cận của quý vị, chúng tôi có mặt ở đây để trợ giúp. Các chương trình hỗ trợ tài chính này cung cấp giải pháp để thanh toán các hóa đơn quá hạn ngay bây giờ. Các chương trình hỗ trợ khác cung cấp hướng dẫn về việc giảm chi phí hộ gia đình trong tương lai. Quý vị có thể đủ điều kiện cho nhiều chương trình cùng một lúc và quý vị có thể bắt đầu đăng ký hoặc ghi danh ngay bây giờ.


CALIFORNIA ARREARAGE PAYMENT PLAN (CAPP)

COVID RELIEF PAYMENT PLAN

California Arrearage Payment Program (CAPP)

Quý vị có thể đủ điều kiện tham gia California Arrearage Payment Program (CAPP). CAPP là chương trình của tiểu bang cung cấp sự hỗ trợ tài chính cho những khách hàng đủ điều kiện và khó khăn sau đại dịch.


Khách hàng KHÔNG cần đăng ký gói cứu trợ CAPP. Khoản tín dụng một lần sẽ tự động được áp dụng cho các tài khoản khách hàng đủ điều kiện trong tháng này. Chỉ hóa đơn điện chưa thanh toán từ ngày 4 tháng 3 năm 2020 đến ngày 15 tháng 6 năm 2021—đã quá hạn 60 ngày—mới đủ điều kiện để được cứu trợ theo CAPP. Những khách hàng đủ tiêu chuẩn sẽ thấy tổng số tiền tín dụng trên hóa đơn điện của mình.


Được xác định theo hướng dẫn của tiểu bang, khoản tiền hỗ trợ CAPP được áp dụng cho hóa đơn điện quá hạn sẽ thay đổi tùy thuộc vào số dư chưa thanh toán của khách hàng. Mỗi tiện ích nhận được một phần khoản tiền CAPP dựa trên tỷ lệ phần trăm của tổng số hóa đơn điện quá hạn trên toàn tiểu bang được tích lũy trong thời gian cứu trợ đại dịch.


Số tiền được thanh toán phụ thuộc vào một số yếu tố. Những yếu tố này bao gồm nguồn tiền hiện có, số lượng khách hàng đủ điều kiện và nguy cơ bị cắt tiện ích của khách hàng. Những khách hàng nhận được khoản tín dụng CAPP đủ điều kiện cho gói thanh toán linh hoạt với bất kỳ số dư còn lại nào. Bất kỳ khách hàng nào nhận được khoản tín dụng CAPP sẽ được bảo vệ khỏi bị cắt tiện ích trong thời gian 90 ngày.

COVID Relief Payment Plan

Khách hàng PG&E đủ điều kiện sẽ tự động được đăng ký vào COVID Relief Payment Plan của chúng tôi. Nếu bạn đã đăng ký, kế hoạch sẽ giúp bạn thanh toán số dư theo thời gian. Nó cũng sẽ bảo vệ bạn khỏi bị cắt dịch vụ sau khi lệnh cắt dịch vụ kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2021, nhưng chỉ khi bạn trả số tiền trả góp của kế hoạch và các khoản phí hiện tại của bạn mỗi tháng.

General Residential

Khách hàng dân cư:


  • Tổng số dư chưa thanh toán đủ điều kiện của bạn có thể được thanh toán trong 24 tháng.
  • Số tiền trả góp của kế hoạch thanh toán hàng tháng, là số dư chưa thanh toán của bạn được chia đều trong 24 tháng, sẽ đến hạn hàng tháng cùng với Total Current Charges của quý vị. 
  • Total Current Charges của bạn có thể được tìm thấy trên trang một trong hóa đơn PG&E của bạn.
  • Nếu bạn bỏ lỡ nhiều hơn hai lần trả góp của kế hoạch thanh toán, bạn sẽ bị hủy đăng ký khỏi kế hoạch.
Handshake

Khách hàng Doanh nghiệp Nhỏ:


  • Các khoản trả góp thanh toán hàng tháng của bạn được tính dựa trên không quá 10% hóa đơn trung bình của bạn trong 24 tháng qua.
  • Số tiền trả góp của kế hoạch thanh toán hàng tháng sẽ đến hạn hàng tháng cùng với Total Current Charges của bạn.
  • Total Current Charges của bạn có thể được tìm thấy trên trang một trong hóa đơn PG&E của bạn.
  • Nếu bạn bỏ lỡ nhiều lần trả góp của kế hoạch thanh toán trong khoảng thời gian 12 tháng, bạn sẽ bị hủy đăng ký khỏi kế hoạch.
Group of business people icon


Khách hàng Doanh nghiệp nhỏ ở Disadvantaged Communities:


Trả góp không quá5% hóa đơn trung bình của bạn trong 24 tháng qua. Lưu ý: Disadvantaged Communities là các cộng đồng cụ thể đã được Ủy ban Tiện ích Công cộng California (CPUC) công nhận là cần đầu tư nhất để cải thiện sức khỏe cộng đồng, chất lượng cuộc sống và cơ hội kinh tế. Tìm hiểu thêm về Disadvantaged Communities.

Hỗ trợ hóa đơn và hỗ trợ khác

general customer service

Quý vị cần thêm thông tin?

Nếu quý vị có thắc mắc, vui lòng gọi 1-800-743-5000.

general business

Nguồn lực dành cho các doanh nghiệp

Các nguồn tài chính cũng luôn có sẵn cho các doanh nghiệp.


Chỉ có bằng tiếng Anh.