CẬP NHẬT: Biện pháp bảo vệ khẩn cấp COVID-19 sau đây được mở rộng đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2021: Tạm ngừng việc dừng cung cấp dịch vụ vì chưa thanh toán đối với các khách hàng cư trú và doanh nghiệp vừa, nhỏ và lớn.

English     español     中文     tiếng việt     Tagalog     한국어     русский язык     Hmoob     عربي     ਪੰਜਾਬੀ     فارسی     日本語     ខ្មែរ     ไทย     Português     हिंदी

Quý vị có rất nhiều lựa chọn

Quý vị có nằm trong số rất nhiều người dân California đang phải vật lộn trong những thời điểm khó khăn này không? Với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ địa phương và khu vực lân cận của quý vị, chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp cho quý vị. Các chương trình hỗ trợ tài chính này cung cấp các giải pháp để thanh toán các hóa đơn năng lượng quá hạn ngay bây giờ và các chương trình hỗ trợ bổ sung cung cấp hướng dẫn về việc giảm chi phí hộ gia đình trong tương lai.

 

Quý vị có thể đủ điều kiện cho một số chương trình cùng một lúc. Quý vị có thể bắt đầu đăng ký hoặc ghi danh ngay bây giờ mà không cần phải đợi đến mùa hè.

general customer service

Quý vị cần thêm thông tin?

Nếu quý vị có thắc mắc, vui lòng gọi 1-800-743-5000.

general business

Nguồn lực dành cho các doanh nghiệp

Các nguồn tài chính cũng luôn có sẵn cho các doanh nghiệp.


Chỉ có bằng tiếng Anh.