Cách chúng tôi bảo vệ thông tin của quý vị


Tại PG&E, chúng tôi hiểu tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin mà quý vị cung cấp cho chúng tôi. Đây là một nghĩa vụ mà chúng tôi thực hiện nghiêm túc. Hãy đọc chính sách quyền riêng tư của chúng tôi bên dưới để tìm hiểu cách chúng tôi thực hiện cam kết bảo vệ thông tin của quý vị.

Chính sách Quyền riêng tư của PG&E

Tìm hiểu về cách chúng tôi sử dụng thông tin mà chúng tôi thu thập, bao gồm thông tin thu thập trên trang web và các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi.

Thông báo cho Nhân viên, Ứng viên và Nhà thầu

Tìm hiểu loại thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ về nhân viên, ứng viên và nhà thầu của chúng tôi.

Truy cập, Thu thập, Lưu trữ, Sử dụng và Tiết lộ Thông tin Sử dụng Năng lượng

Tìm hiểu về cách chúng tôi sử dụng dữ liệu về năng lượng, bao gồm cả dữ liệu được thu thập từ SmartMeters.

California Consumer Privacy Act Những câu hỏi thường gặp

Tìm hiểu về các chủ đề “trợ giúp” hay được hỏi nhất

Chính sách Truyền thông Kỹ thuật số

Tìm hiểu cách chúng tôi dự định tương tác với bạn thông qua giọng nói, tin nhắn văn bản, email và các hình thức liên lạc kỹ thuật số khác.