Chính Sách về Quyền Riêng Tư của PG&E

Ngày Bắt Đầu Có Hiệu Lực: Ngày 1 tháng Một, 2020

Lần Duyệt Xét Gần Đây Nhất: Ngày 30 tháng Sáu, 2020

 

Quyền riêng tư của quý vị là ưu tiên hàng đầu đối với PG&E và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức một cách hợp lý để bảo vệ thông tin mà chúng tôi lưu giữ về quý vị. Chính Sách về Bảo Vệ Quyền Riêng tư này đề cập đến thông tin có được từ người tiêu dùng ở California (cư dân California), khách hàng của PG&E, khách truy cập trang mạng, và những người sử dụng ứng dụng di động, và nhằm mục đích thông báo cách thức PG&E xử lý thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập và sử dụng về quý vị. Chính Sách này áp dụng cho Pacific Gas and Electric Company và công ty mẹ là PG&E Corporation. Như sử dụng trong tài liệu này, “PG&E” là nói đến Pacific Gas and Electric Company, và/hoặc PG&E Corporation.

 

Trừ khi ghi rõ trong Chính Sách về Bảo Vệ Quyền Riêng Tư này, Chính Sách về Bảo Vệ Quyền Riêng Tư này không áp dụng cho thông tin cá nhân liên quan đến việc làm mà chúng tôi thu thập từ các đương đơn xin việc, nhân viên, giám đốc, viên chức điều hành và nhà thầu tại California.

 

PG&E cung cấp nhiều dịch vụ khách nhau cho các khách hàng bị điếc, khiếm thính và khiếm thị, khách hàng có khuyết tật về nói và những người muốn hỗ trợ bằng ngôn ngữ khác. Những khách hàng này có thể tiếp cận Chính Sách về Bảo Vệ Quyền Riêng Tư của PG&E bằng cách liên lạc với ban Các Nguồn Trợ Giúp của chúng tôi hoặc gọi số điện thoại miễn phí 1-800-743-5000.

 

Ngoài các chính sách về bảo vệ quyền riêng tư tổng quát của PG&E, người tiêu dùng California và khách hàng PG&E cư trú ở California còn có các quyền cụ thể theo Đạo Luật về Bảo Vệ Quyền Riêng Tư của Người Tiêu Dùng California ban hành năm 2018.

 

Các quyền này là:

 • Quyền đề nghị PG&E tiết lộ các thông tin cá nhân về quý vị mà chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và bán;;
 • Quyền hủy lựa chọn đồng ý cho PG&E bán bất kỳ thông tin cá nhân nào về quý vị cho các bên thứ ba (PG&E không bán và sẽ không bán thông tin cá nhân về quý vị để lấy tiền);
 • Quyền yêu cầu PG&E xóa thông tin cá nhân về quý vị nếu thông tin đó không bắt buộc phải lưu giữ theo luật hoặc có thể được hưởng ngoại lệ không bị xóa.
 • Quyền được thông báo cho biết chúng tôi thu thập thông tin cá nhân về quý vị, và các mục đích thu thập thông tin đó. Quyền này áp dụng cho các đương đơn xin việc, nhân viên, giám đốc, viên chức điều hành và nhà thầu, cũng như những người tiêu dùng khác ở California.

 

Quý vị có thể thực thi các quyền của quý vị theo Đạo Luật Bảo Vệ Quyền Riêng Tư của Người Tiêu Dùng ở California như trình bày chi tiết hơn trong phần dưới. Quý vị cũng có thể tải xuống bản pdf (PDF, 47 KB) của thông tin về Đạo Luật Bảo Vệ Quyền Riêng Tư của Người Tiêu Dùng ở California này. Có thể yêu cầu qua trang mạng nơi PG&E tiếp nhận yêu cầu của người tiêu dùng theo Đạo Luật Bảo Vệ Quyền Riêng Tư của Người Tiêu Dùng ở California, hoặc qua số điện thoại miễn phí 1-800-743-5000. Quý vị cũng có thể thực thi các quyền của quý vị bằng cách tới văn phòng PG&E tại địa phương. Tìm văn phòng PG&E gần nhất.

 

Để biết thông tin cụ thể về bảo mật Dữ Liệu Sử Dụng Năng Lượng, vui lòng xem Thông Báo về Xem/Tiếp Cận, Thu Thập, Lưu Trữ, Sử Dụng, và Tiết Lộ Thông Tin về Sử Dụng Năng Lượng của PG&E.

 

Các Định Nghĩa

“Thông tin cá nhân” có nghĩa là bất kỳ thông tin nào nhận dạng, liên quan đến, mô tả, hoặc có thể liên quan một cách hợp lý, hoặc có thể được liên kết một cách hợp lý, cho dù trực tiếp hay gián tiếp, với một người tiêu dùng hay hộ gia đình cụ thể ở California hoặc khách hàng của PG&E. Thông tin đó có thể phải theo các quy định về bảo mật thông tin.

 

“Nhà cung cấp dịch vụ” có nghĩa là bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào không phải là PG&E, xử lý thông tin thay mặt cho PG&E và/hoặc được PG&E tiết lộ thông tin cá nhân của người tiêu dùng cho mục đích công việc theo văn bản hợp đồng.

 

“Các bên thứ ba” có nghĩa là bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào không phải là PG&E hay nhân viên của công ty, thu thập, sử dụng hoặc tiếp cận thông tin cá nhân từ PG&E vì bất kỳ mục đích nào không phải là mục đích công việc thay mặt cho PG&E.

 

“Quý Vị” có nghĩa là bất kỳ người tiêu dùng nào ở California, khách hàng của PG&E, khách truy cập trang mạng, hoặc người sử dụng ứng dụng di động.

 

Thông Tin Mà Chúng Tôi Thu Thập và Tiết Lộ

Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập và tiết lộ về khách hàng của PG&E và người tiêu dùng ở California

 

Nếu được phép theo luật, chúng tôi thu thập thông tin về quý vị từ nhiều nguồn khác nhau, trong đó bao gồm:

 • Từ quý vị: Khi quý vị lập tài khoản hoặc tương tác với chúng tôi về tài khoản của quý vị, dịch vụ tiện ích của quý vị, và việc quý vị tham gia các chương trình dịch vụ tiện ích. Thông tin này có thể được thu thập khi quý vị nói chuyện qua điện thoại với một đại diện ban dịch vụ khách hàng, qua thư bưu điện, qua tin nhắn điện thoại, qua email, qua trang mạng của chúng tôi tại pge.com, hoặc qua các nhà cung ứng cung cấp hoặc giao dịch vụ thay mặt cho chúng tôi.
 • Từ các đồng hồ đo dịch vụ tiện ích của chúng tôi và phương tiện thiết bị khác: Khi quý vị sử dụng điện và khí đốt, Dữ Liệu Sử Dụng Năng Lượng được các hệ thống máy đo của chúng tôi thu thập.
 • Từ các bên thứ ba: Khi chúng tôi làm việc với các bên thứ ba, chẳng hạn như các nhà cung cấp dịch vụ, nhà cung cấp, nhà thầu, cơ quan tín dụng, hoặc các tổ chức nghiên cứu thị trường cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tiện ích thay mặt cho chúng tôi.
 • Từ các nguồn khác: Chúng tôi có thể bổ sung thông tin ghi trên với thông tin mà chúng tôi thu thập được từ các nguồn khác, trong đó bao gồm cả thông tin từ các nhà cung cấp dịch vụ dữ liệu trực tuyến và ngoại tuyến.

 

Đối với mỗi hạng mục thông tin cá nhân, hạng mục nguồn thu thập thông tin, nếu được phép theo luật, được ghi trong bảng dưới đây:

Nguồn Thông Tin Cá NhânCác Hạng Mục Thông Tin Cá Nhân

Thông Tin Quý Vị Cung Cấp

 • Dữ Kiện Nhận Dạng
 • Các hạng mục thông tin cá nhân liệt kê trong điều luật về Hồ Sơ Khách Hàng của California
 • Các hạng mục được bảo vệ theo luật California hoặc luật liên bang
 • Thông tin thương mại
 • Thông tin sinh trắc
 • Dữ liệu nhạy cảm
 • Thông tin nghề nghiệp hoặc liên quan đến việc làm
 • Thông tin không liên quan đến giáo dục công lập

Thông Tin mà Chúng Tôi Thu Thập Qua Các Phương Thức Tự Động Trên Mạng Trực Tuyến

 • Dữ Kiện Nhận Dạng
 • Hoạt động trên internet hoặc hoạt động mạng tương tự khác

Thông Tin Mà Chúng Tôi Thu Thập qua Các Phương Thức Tự Động hoặc Thủ Công bằng Phương Tiện Thiết Bị của PG&E

 • Thông tin thương mại
 • Thông tin sinh trắc
 • Dữ liệu về vị trí địa lý
 • Dữ liệu nhạy cảm
 • Các suy luận rút ra từ thông tin cá nhân khác

Thông Tin mà Chúng Tôi Thu Thập từ các Nguồn Khác

 • Dữ Kiện Nhận Dạng
 • Các hạng mục thông tin cá nhân liệt kê trong điều luật về Hồ Sơ Khách Hàng của California
 • Các hạng mục được bảo vệ theo luật California hoặc luật liên bang
 • Thông tin thương mại
 • Dữ liệu về vị trí địa lý
 • Thông tin nghề nghiệp hoặc liên quan đến việc làm
 • Thông tin không liên quan đến giáo dục công lập
 • Các suy luận rút ra từ thông tin cá nhân khác

Ví dụ về các thông tin mà chúng tôi thu thập về quý vị là:

 • Thông tin mà quý vị cung cấp cho chúng tôi khi quý vị bắt đầu, nhận, hoặc ngừng các dịch vụ hoặc sản phẩm năng lượng, chẳng hạn như tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email và Số An Sinh Xã Hội của quý vị.
 • Thông tin hóa đơn và thanh toán, được sử dụng để thanh toán hóa đơn dịch vụ năng lượng của quý vị hoặc cho các sản phẩm và dịch vụ của PG&E, bao gồm thông tin tài chánh, lịch sử tín dụng, và Số An Sinh Xã Hội của quý vị.
 • Thông tin mà quý vị cung cấp để quyết định tình trạng hội đủ điều kiện hoặc tham gia một số chương trình hay dịch vụ năng lượng nhất định, chẳng hạn như các chương trình Tiết Kiệm Năng Lượng, Đáp Ứng Nhu Cầu hoặc năng lượng sạch.
 • Thông tin được sử dụng để truy cập, đăng ký, quản lý, hoặc truy cập các tài khoản PG&E trực tuyến của quý vị, hoặc các tài khoản PG&E, chẳng hạn như số tài khoản PG&E, tên, địa chỉ, số điện thoại, và địa chỉ email của quý vị.
 • Thông tin mà quý vị điền trong bất kỳ biểu mẫu nào trên trang mạng, các ứng dụng di động của chúng tôi, hoặc theo cách khác, chẳng hạn như đăng ký nhận thông báo cúp điện, đăng ký nhận thông báo hóa đơn, hoặc ủy quyền cho người khác về tài khoản PG&E của quý vị.
 • Thông tin mà quý vị cung cấp cho chúng tôi khi quý vị liên lạc với PG&E và/hoặc các đại diện của công ty.
 • Thông tin nhận diện quý vị qua thông tin về nơi đặt thiết bị và các cơ sở vật chất mà chúng tôi sử dụng để cung cấp các dịch vụ và sản phẩm tiện ích cho quý vị, chẳng hạn như vị trí đặt đồng hồ đo điện và khí đốt và cơ sở vật chất phân phối điện và khí đốt.
 • Thông tin cá nhân mà quý vị cung cấp cho chúng tôi khi nộp đơn xin việc hoặc ký hợp đồng với PG&E, hoặc với tư cách là nhân viên hoặc nhà thầu hiện tại hoặc trước đây của PG&E.

Đối với một số ứng dụng, chẳng hạn như phân tích mức giá, chúng tôi liên kết thông tin về tình trạng sử dụng với thông tin cá nhân của quý vị.


Chúng tôi có thể bổ sung thông tin ghi trên với thông tin mà chúng tôi thu thập được từ các nguồn khác, trong đó bao gồm cả thông tin từ các nhà cung cấp dịch vụ dữ liệu trực tuyến và ngoại tuyến. Thông tin bổ sung đó có thể bao gồm thông tin liên hệ, chẳng hạn như địa chỉ email của quý vị, dữ liệu nhân khẩu, hoặc thông tin liên quan khác.


Cụ thể, trong vòng mười hai (12) tháng trước đó, PG&E đã thu thập, thông qua trang mạng của công ty hoặc phương thức khác, và tiết lộ cho các nhà cung cấp dịch vụ và bên thứ về các hạng mục thông tin cá nhân ghi dưới đây để cung cấp dịch vụ cho khách hàng của công ty, theo quy định của luật pháp, hoặc theo phương thức khác. Các hạng mục thông tin cá nhân ghi dưới đây gồm có các hạng mục thông tin cá nhân về khách hàng của chúng tôi, bao gồm cả người tiêu dùng ở California cũng như các đương đơn xin việc, nhân viên, giám đốc, các viên chức điều hành và nhà thầu của công ty PG&E. Ngoài PG&E, các nhà cung cấp dịch vụ và các bên thứ ba được tiết lộ thông tin cá nhân thay mặt cho PG&E gồm có các nhà thầu, nhà cung cấp, nhà cung cấp dịch vụ, các cơ quan quản lý của chính phủ, tòa án, và các bên thứ ba khác có quyền biết thông tin đó theo luật, cũng như các công ty tiếp thị, quảng cáo và phân tích. Xem Chia Sẻ Thông Tin Cá Nhân với các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ và Bên Thứ Ba. Đồng thời cũng xem Thông Tin mà chúng tôi có được từ việc quý vị sử dụng trang mạng hoặc các ứng dụng di động của chúng tôi và Cách Thức Chúng Tôi Sử Dụng Thông Tin ở dưới.

Hạng MụcVí DụThông Tin Thu Thập và Tiết Lộ

A. Các Dữ Kiện Nhận Dạng

Tên thật, biệt danh, địa chỉ nhận thư, dữ kiện nhận dạng cá nhân riêng biệt, dữ kiện nhận dạng trực tuyến, địa chỉ Giao Thức Internet, địa chỉ email, tên tài khoản, số An Sinh Xã Hội, số bằng lái xe, số hộ chiếu, hoặc dữ kiện nhận dạng tương tự khác.

B. Các hạng mục thông tin cá nhân được liệt kê trong điều luật về Hồ Sơ Khách Hàng của California

Tên, chữ ký, số An Sinh Xã Hội, các đặc điểm ngoại hình hoặc mô tả ngoại hình, địa chỉ, số điện thoại, số hộ chiếu, bằng lái xe hoặc số thẻ nhận dạng do tiểu bang cấp, số hợp đồng bảo hiểm, học vấn, công ăn việc làm, quá trình làm việc, số tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng, số thẻ ghi nợ, hoặc bất kỳ thông tin tài chính nào khác, thông tin y tế, hoặc thông tin về bảo hiểm sức khỏe. Một số thông tin cá nhân trong hạng mục này có thể trùng lặp với các hạng mục khác.

C. Các đặc điểm hạng mục được bảo vệ theo luật California hoặc luật liên bang

Tuổi (40 tuổi trở lên), sắc tộc, màu da, nguồn gốc tổ tiên, quốc gia nơi xuất thân, tư cách công dân, tín ngưỡng hoặc tôn giáo, hoàn cảnh hôn nhân, bệnh trạng, tình trạng khuyết tật về thể chất hoặc tinh thần, giới tính, (bao gồm phái tính, nhận dạng giới tính, cách thể hiện giới tính, tình trạng mang thai hoặc sinh con, và các tình trạng sức khỏe liên quan), xu hướng tính dục, diện cựu chiến binh hoặc quân nhân, thông tin di truyền (bao gồm cả thông tin di truyền của gia đình).

D. Thông tin thương mại

Hồ sơ về tài sản cá nhân, các sản phẩm hoặc dịch vụ đã mua, có được, hoặc cân nhắc, hoặc lịch sử hay xu hướng mua hoặc tiêu dùng khác.

E. Thông tin sinh trắc

Các đặc điểm di truyền, sinh lý, hành vi, và sinh học, hoặc các quy luật hoạt động được sử dụng để lập một biểu mẫu hay dữ kiện nhận dạng hay thông tin nhận dạng khác, chẳng hạn như dấu vân tay, bản chụp khuôn mặt, và bản ghi tiếng nói, chụp scan con ngươi hoặc võng mạc, cách gõ phím, dáng đi, hoặc các quy luật vật lý khác, và dữ liệu về ngủ, sức khỏe, hoặc tập thể dục.

F. Hoạt động trên internet hoặc hoạt động mạng tương tự khác

Lịch sử duyệt web, lịch sử tìm kiếm, thông tin về tương tác của người tiêu dùng với một trang mạng, ứng dụng, hay nội dung quảng cáo.

G. Dữ liệu về vị trí địa lý

Vị trí hiện diện hoặc các di chuyển.

H. Dữ liệu nhạy cảm

Thông tin dưới dạng âm thanh, thông tin điện tử, thông tin trực quan, thông tin về nhiệt, thông tin về khứu giác, hoặc thông tin tương tự.

I. Thông tin nghề nghiệp hoặc liên quan đến việc làm

Lịch sử làm việc hiện tại hoặc trước đây hoặc các đánh giá về kết quả công việc.

J. Thông tin không liên quan đến giáo dục công lập

Hồ sơ học tập trực tiếp liên quan đến một học sinh do một tổ chức giáo dục hay một bên đại diện cho tổ chức đó lưu giữ, chẳng hạn như điểm số, học bạ, danh sách lớp, thời khóa biểu của học sinh, mã số nhận dạng của học sinh, thông tin tài chính của học sinh, hoặc hồ sơ kỷ luật học sinh

K. Các suy luận rút ra từ thông tin cá nhân khác

Hồ sơ phản ánh các lựa chọn ưu tiên, các đặc điểm, xu hướng tâm lý, khuynh hướng, hành vi, thái độ, trí tuệ, năng lực, và khả năng của một người.

Thông tin cá nhân không bao gồm:

 • Thông tin công khai từ hồ sơ chính phủ;
 • Thông tin người tiêu dùng đã xóa dữ kiện nhận dạng hoặc thông tin người tiêu dùng tổng hợp;
 • Thông tin không có trong định nghĩa về thông tin cá nhân theo luật, chẳng hạn như:
  • Thông tin sức khỏe hoặc thông tin y khoa thuộc quy định của Đạo Luật Trách Nhiệm Giải Trình và Khả Năng Chuyển Đổi Bảo Hiểm Sức Khỏe ban hành năm 1996 (HIPAA) và Đạo Luật Bảo Mật Thông Tin Y Tế California (CMIA) hoặc dữ liệu thử nghiệm điều trị; và
  • Thông tin cá nhân thuộc quy định của một số luật về bảo vệ quyền riêng tư liên quan tới ngành cụ thể, trong đó bao gồm Đạo Luật Báo Cáo Lịch Sử Tín Dụng Công Bằng (FRCA), Đạo Luật Gramm-Leach-Bliley (GLBA) hoặc Đạo Luật Bảo Mật Thông Tin Tài Chính California (FIPA), và Đạo Luật Bảo Vệ Quyền Riêng Tư của Người Lái Xe ban hành năm 1994.

Thông tin mà chúng tôi có được từ việc quý vị sử dụng trang mạng hoặc các ứng dụng di động của chúng tôi

 • Những lần quý vị truy cập trang mạng hoặc các ứng dụng di động của PG&E: chúng tôi thu thập thông tin về những lần truy cập trang mạng và các ứng dụng di động của chúng tôi, chẳng hạn như số khách truy cập và số người sử dụng nhấp vào một sốđường liên kết nhất định hoặc sử dụng một số dịch vụ nhất định. Đối với một số ứng dụng, chẳng hạn như phân tích mức giá, chúng tôi liên kết thông tin sử dụng với khách hàng truy cập trang mạng đó. Chúng tôi sử dụng phần mềm tiêu chuẩn ngành để lập thống kê tóm tắt về dữ liệu mà chúng tôi thu thập, và các dữ liệu này sau đó có thể được sử dụng để cho biết những nội dung nào mà khách truy cập quan tâm, để cải tiến cách trình bày và tính tiện dụng của trang mạng, để nhận biết các vấn đề về hiệu suất hoạt động của hệ thống, hay các mục đích nội bộ khác. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin về địa điểm nơi quý vị đang có mặt khi quý vị sử dụng một số tính năng trên trang mạng của chúng tôi, chẳng hạn như bản đồ Các Khu Vực Cúp Điện.
 • Dữ Liệu Ghi Chép: chúng tôi nhận được thông tin mà các máy chủ của chúng tôi tự động ghi lại khi quý vị truy cập trang mạng hoặc các ứng dụng di động của chúng tôi, trong đó bao gồm cả Địa Chỉ Giao Thức Internet (“IP”) của quý vị. Địa chỉ IP là một số được tự động gán cho máy tính của quý vị mỗi khi quý vị truy cập Internet. Khi quý vị truy cập trang mạng, các máy chủ của chúng tôi ghi lại địa chỉ IP hiện thời của quý vị. Chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ IP của quý vị để giúp phát hiện các vấn đề về máy chủ và để quản lý điều hành Trang Mạng. Chúng tôi cũng có thể sử dụng các địa chỉ IP để cung cấp nội dung được địa phương hóa cho quý vị trên trang mạng của chúng tôi, liên quan đến vị trí địa lý của quý vị. Địa chỉ IP của quý vị không gắn với thông tin cá nhân của quý vị và chúng tôi không sử dụng địa chỉ đó để nhận diện quý vị khi ghi lại dữ liệu về địa chỉ IP.
 • Cookies: khi quý vị truy cập hoặc sử dụng trang mạng hay các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi, máy chủ của chúng tôi có thể tạo ra các cookies, đây là các mẩu thông tin nhỏ được gắn vào thiết bị của quý vị để giúp quý vị truy cập và sử dụng tiện lợi hơn. PG&E sử dụng các cookies và công nghệ tương tự khác trên trang mạng và các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi. Chúng tôi cũng cho phép các đối tác kinh doanh sử dụng các cookies hoặc công nghệ tương tự của họ trên trang mạng hay các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi để bán hoặc phân phối các cookies đó nhằm hiển thị các quảng cáo có mục tiêu hoặc các mục đích sử dụng thương mại khác về các chương trình hoặc dịch vụ mà họ cung cấp. Do đó, khi quý vị sử dụng hoặc truy cập trang mạng, quý vị sẽ cung cấp một số thông tin cho chúng tôi và cho các đối tác kinh doanh của chúng tôi, trừ khi quý vị hủy lựa chọn hoặc vô hiệu hóa việc các đối tác kinh doanh sử dụng thông tin cá nhân của quý vị.chương trình hoặc dịch vụ mà họ cung cấp. Do đó, khi quý vị sử dụng hoặc truy cập trang mạng, quý vị sẽ cung cấp một số thông tin cho chúng tôi và cho các đối tác kinh doanh của chúng tôi, trừ khi quý vị hủy lựa chọn hoặc vô hiệu hóa việc các đối tác kinh doanh sử dụng thông tin cá nhân của quý vị.

Dữ liệu mà chúng tôi thu thập về việc sử dụng trang mạng từ cookies không gắn với thông tin cá nhân của quý vị và chỉ được sử dụng dưới dạng tổng hợp cho các mục đích hỗ trợ khách hàng, phân tích, nghiên cứu, và cải tiến trang mạng của chúng tôi. Khi sử dụng các tính năng như “Nhớ Tên Người Sử Dụng Của Tôi”, cookies đó được gắn với thông tin cá nhân của quý vị để giúp quý vị sử dụng thuận tiện hơn. Chúng tôi không bán hoặc truyền gửi dữ liệu mà chúng tôi có được từ cookies để lấy tiền. Chúng tôi sử dụng cookies để đánh giá tình hình sử dụng trang mạng hoặc cung cấp các dịch vụ năng lượng cho quý vị, hoặc để cung cấp các chương trình và/hoặc dịch vụ mà quý vị có thể quan tâm.


Quý vị có thể vô hiệu hóa việc chúng tôi sử dụng các cookies qua phần cài đặt thông số cho trình duyệt của quý vị. Vui lòng lưu ý là nếu quý vị vô hiệu hóa khả năng chấp nhận cookies của trình duyệt, quý vị sẽ có thể di chuyển qua lại trên trang mạng của PG&E, nhưng sẽ không thể tận dụng được một số tính năng, chẳng hạn như “Nhớ Tên Người Sử Dụng Của Tôi”, và sẽ không nhận được các quảng cáo có mục tiêu liên quan đến các chương trình hay dịch vụ của chúng tôi. Ngoài ra, quý vị phải liên lạc trực tiếp với các đối tác kinh doanh của chúng tôi để vô hiệu hóa việc họ sử dụng các cookies về quý vị mà quý vị đã đồng ý cho họ sử dụng dựa trên việc quý vị sử dụng các dịch vụ trực tuyến của họ.


Quý vị cũng có thể nhấp nút Không Bán Thông Tin Cá Nhân Của Tôi hoặc gọi cho chúng tôi tại số 1-800-743-5000 để đề nghị PG&E không bán thông tin cá nhân của quý vị khi chưa được quý vị đồng ý.


Thông Tin Liên Lạc Có Mục Tiêu trên các Trang Mạng Xã Hội

Chúng tôi sử dụng các trang mạng xã hội như Facebook và Twitter để liên lạc với quý vị về các chương trình và dịch vụ của chúng tôi. Quý vị có thể theo dõi chúng tôi trên các trang mạng xã hội này để nhận thông tin cập nhật thường lệ. Các trang mạng xã hội này cũng cho phép chúng tôi hiển thị các quảng cáo có mục tiêu cho quý vị dựa trên thông tin mà họ lưu giữ về quý vị khi có sự đồng ý của quý vị, ngay cả khi quý vị không theo dõi chúng tôi trên trang mạng của họ. Chúng tôi có thể hiển thị các quảng cáo có mục tiêu cho quý vị dựa trên các thông tin như cookies, pixels, số zip code, và các mối quan tâm.


Quý vị sẽ chỉ nhìn thấy các quảng cáo có mục tiêu của chúng tôi nếu quý vị đồng ý với hình thức thông tin liên lạc này qua nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội của quý vị. Quý vị có thể vô hiệu hóa một số, hoặc tất cả các nội dung quảng cáo nhắm vào quý vị trên một trang mạng xã hội bằng cách điều chỉnh thông số cài đặt về quyền riêng tư của quý vị trên trang mạng của họ. Vui lòng xem Các Quy Định Hướng Dẫn về Mạng Xã Hội của chúng tôi để biết thêm thông tin.


Các Tín Hiệu “Cấm Theo Dõi” của Cửa Sổ Trình Duyệt Web và các Cơ Chế Tương Tự Khác

Trang mạng của chúng tôi không phản hồi các tín hiệu “Cấm Theo Dõi”. Các tín hiệu “Cấm Theo Dõi” được một số trình duyệt Web sử dụng để hạn chế hoạt động theo dõi liên quan đến những lần quý vị truy cập một website nào đó. Tuy nhiên trang mạng của chúng tôi có lựa chọn để những người xem hủy lựa chọn gửi “cookies” về dữ liệu xem trang mạng của họ cho các bên thứ ba.Đường liên kết tới các trang mạng khác

Mặc dù việc truy cập và sử dụng website hay các dịch vụ trực tuyến của PG&E không được PG&E đài thọ, quý vị có thể gặp và chọn truy cập các trang mạng hay dịch vụ trực tuyến thuộc sự điều hành của các đối tác kinh doanh của PG&E, các công ty hay cơ quan có thể không liên quan đến PG&E bằng cách nhấp vào các đường liên kết siêu văn bản (hypertext) hoặc các biểu tượng. Các trang mạng này có thể gửi các cookies riêng của họ tới cho quý vị, ghi lại địa chỉ IP của quý vị, và/hoặc thu thập dữ liệu và thông tin cá nhân về quý vị và các hoạt động trực tuyến về quý vị. PG&E không kiểm soát và không chịu trách nhiệm đối với những gì mà các cá nhân hay tổ chức bên ngoài thực hiện liên quan đến các trang mạng hay dịch vụ trực tuyến của họ, hoặc cách họ xử lý thông tin cá nhân của quý vị. Vui lòng cảnh giác và tham khảo các chính sách về bảo vệ quyền riêng tư đăng trên mỗi trang mạng bên ngoài mà quý vị truy cập để biết thêm thông tin.


Cách Thức Chúng Tôi Sử Dụng Thông Tin và Chia Sẻ Thông Tin với các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ và Bên Thứ Ba

PG&E thu thập, sử dụng, và tiết lộ thông tin cá nhân của quý vị để thực hiện các mục đích kinh doanh và các mục đích theo yêu cầu của luật pháp sau đây:           

 • Cung cấp các dịch vụ hoặc sản phẩm năng lượng cho quý vị.
 • Vận hành và duy trì thiết bị và các dịch vụ tiện ích công cộng an toàn, bảo mật và đáng tin cậy theo nghĩa vụ pháp lý của PG&E, đó là phục vụ quý vị với tư cách là một công ty dịch vụ tiện ích công cộng tuân thủ luật pháp ở California.
 • Tuân thủ lệnh, trát lệnh, hoặc lệnh tòa, hoặc thực thi hay biện hộ các vụ khiếu kiện pháp lý.
 • Tuân thủ yêu cầu hoặc lệnh của Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California (CPUC), hoặc tuân thủ yêu cầu hay lệnh của các cơ quan chính phủ khác ở cấp địa phương, tiểu bang hoặc liên bang có quyền có được thông tin cá nhân từ PG&E theo luật.
 • Lập và thực hiện các kế hoạch tiếp thị, giáo dục và tiếp cận cộng đồng để cải tiến các dịch vụ và sản phẩm mà chúng tôi cung cấp cho quý vị và những người tiêu dùng khác.
 • Bảo vệ an ninh và an toàn cho các khách hàng, khách thăm, nhân viên và nhà thầu của PG&E bằng cách thu thập và xem lại thông tin cá nhân để bảo vệ tránh gian lận, các hành động phạm tội khác và các mối đe dọa về an toàn.
 • Tạo điều kiện cho các bên thứ ba, các nhà cung cấp dịch vụ, các bên cung cấp và nhà thầu cung cấp các dịch vụ, sản phẩm hay phương tiện thiết bị liên quan đến năng lượng thay mặt cho PG&E, khi cần thiết để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho quý vị, hoặc cho các mục đích kinh doanh khác phù hợp với mối quan hệ thương mại của PG&E với quý vị, hoặc để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của PG&E với tư cách là công ty dịch vụ tiện ích công cộng California tuân thủ luật pháp, và tuân thủ các yêu cầu thích hợp về bảo mật và giữ kín thông tin;
 • Thông báo cho các cơ quan báo cáo tín dụng và các cơ quan truy thu nợ để đánh giá điểm tín dụng của quý vị hoặc nếu tài khoản của quý vị được ủy quyền cho để truy thu nợ.
 • Hỗ trợ các nhân viên tiếp ứng khẩn cấp trong các tình huống đe dọa đến tính mạng hoặc tài sản.
 • Vì bất kỳ mục đích kinh doanh hay mục đích hợp pháp nào khác có thể biết trước trong bối cảnh mối quan hệ của PG&E với quý vị.

Chia Sẻ Thông Tin Cá Nhân với các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ và Bên Thứ Ba

Để cung cấp dịch vụ cho quý vị hoặc để thực hiện các giao dịch mà quý vị đề nghị, chúng tôi có thể chuyển gửi thông tin cá nhân của quý vị cho các nhà cung cấp dịch vụ đại diện cho chúng tôi. Các nhà cung cấp dịch vụ đại diện cho PG&E phải tuân thủ các quy chế về bảo vệ quyền riêng tư và an ninh tương tự như PG&E, và phải qua một bước quy trình duyệt xét an ninh nghiêm ngặt về các quy trình xử lý dữ liệu của họ thì PG&E mới cho phép chia sẻ thông tin cá nhân, trừ khi phải tuân thủ các yêu cầu khác theo luật và quy chế hiện hành.


PG&E không tiết lộ thông tin cá nhân của người tiêu dùng cho bất kỳ cá nhân hay doanh nghiệp nào khác khi không có sự đồng ý trước của quý vị, trừ khi cần thiết cho các mục đích ghi trên.


PG&E có thể chia sẻ thông tin và dữ liệu tổng hợp, không liên quan đến khách hàng cụ thể và trích xuất từ thông tin cá nhân với các cá nhân hay tổ chức khác để thực hiện các hoạt động có thể giúp PG&E cung cấp và cải tiến các sản phẩm và dịch vụ tiện ích của công ty, trong đó bao gồm các chương trình như Tiết Kiệm Năng Lượng và Đáp Ứng Nhu Cầu, hoặc để làm căn cứ thiết lập chính sách về năng lượng ở California theo chỉ thị của Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California và các cơ quan chính phủ khác ở California hiện đang quản lý PG&E.


Nếu được luật pháp cho phép, chúng tôi thường tiết lộ, và đã tiết lộ trong vòng mười hai (12) tháng trước, các hạng mục thông tin cá nhân sau đây cho các hạng mục cá nhân hay tổ chức sau đây, vì mục đích công việc hoặc để thực hiện nghĩa vụ pháp lý:

Các Hạng Mục Cá Nhân và Tổ ChứcCác Hạng Mục Thông Tin Cá Nhân Được Tiết Lộ

Các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Tiện Ích, Các Nhà Cung Ứng, các Nhà Thầu Cung Cấp Phương Tiện Thiết Bị, các Sản Phẩm, các Dịch Vụ và các Chương Trình để Hỗ Trợ Cung Cấp Dịch Vụ, các Sản Phẩm và Chương Trình Dịch Vụ Tiện Ích An Toàn, Đáng Tin Cậy và Bảo Mật của PG&E cho Khách Hàng và cho các Mục Đích Kinh Doanh Cần Thiết Khác

 • Dữ Kiện Nhận Dạng
 • Các đặc điểm hạng mục được bảo mật theo luật pháp California hoặc luật liên bang
 • Thông tin thương mại
 • Dữ liệu về vị trí địa lý
 • Dữ liệu nhạy cảm
 • Thông tin nghề nghiệp hoặc liên quan đến việc làm

Các Bên Thứ Ba Nhận Được Thông Tin Cá Nhân theo Lệnh Pháp Lý, Trát Lệnh hoặc Lệnh Tòa Hợp Lệ, hay Quy Định Bắt Buộc theo Luật hoặc Quy Chế, hoặc Cần Thiết để PG&E Biện Hộ hoặc Khẳng Định các Khiếu Kiện Pháp Lý

 • Dữ Kiện Nhận Dạng
 • Các hạng mục thông tin cá nhân liệt kê trong điều luật về Hồ Sơ Khách Hàng của California
 • Các đặc điểm hạng mục được bảo mật theo luật pháp California hoặc luật liên bang
 • Thông tin thương mại
 • Thông tin sinh trắc
 • Hoạt động trên internet hoặc hoạt động mạng tương tự khác
 • Dữ liệu về vị trí địa lý
 • Dữ liệu nhạy cảm
 • Thông tin nghề nghiệp hoặc liên quan đến việc làm
 • Thông tin không liên quan đến giáo dục công lập
 • Các suy luận rút ra từ thông tin cá nhân khác

Các Cơ Quan Quản Lý, trong đó bao gồm Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California, Ủy Ban Năng Lượng California và các Cơ Quan Liên Bang, Tiểu Bang hoặc Địa Phương hay các Đại Diện Có Quyền Có Được Thông Tin

 • Dữ Kiện Nhận Dạng
 • Các hạng mục thông tin cá nhân liệt kê trong điều luật về Hồ Sơ Khách Hàng của California
 • Các đặc điểm hạng mục được bảo mật theo luật pháp California hoặc luật liên bang
 • Thông tin thương mại
 • Thông tin sinh trắc
 • Hoạt động trên internet hoặc hoạt động mạng tương tự khác
 • Dữ liệu về vị trí địa lý
 • Dữ liệu nhạy cảm
 • Thông tin nghề nghiệp hoặc liên quan đến việc làm
 • Thông tin không liên quan đến giáo dục công lập
 • Các suy luận rút ra từ thông tin cá nhân khác

Các nhân viên tiếp ứng khẩn cấp và các tổ chức chính phủ khác trong thời gian diễn ra khủng hoảng an toàn công cộng

 • Dữ Kiện Nhận Dạng
 • Các đặc điểm hạng mục được bảo mật theo luật pháp California hoặc luật liên bang
 • Thông tin thương mại
 • Dữ liệu về vị trí địa lý
 • Dữ liệu nhạy cảm

Các tổ chức tài chánh, các cơ quan tín dụng, và các tổ chức cung cấp dịch vụ tài chánh khác hiện đang cung cấp dịch vụ tài chánh và hỗ trợ kiểm toán cho các chương trình dịch vụ và tiện ích công cộng của PG&E

 • Dữ Kiện Nhận Dạng
 • Các đặc điểm hạng mục được bảo mật theo luật pháp California hoặc luật liên bang
 • Thông tin thương mại
 • Các suy luận rút ra từ thông tin cá nhân khác

Các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ, Nhà Thầu, Nhà Cung Ứng và các Bên Thứ Ba Khác Hỗ Trợ cho các Quy Trình Hoạt Động Kinh Doanh và Mục Đích Tổng Quát của PG&E

 • Dữ Kiện Nhận Dạng
 • Các hạng mục thông tin cá nhân liệt kê trong điều luật về Hồ Sơ Khách Hàng của California
 • Các đặc điểm hạng mục được bảo mật theo luật pháp California hoặc luật liên bang
 • Thông tin thương mại
 • Thông tin sinh trắc
 • Hoạt động trên internet hoặc hoạt động mạng tương tự khác
 • Dữ liệu về vị trí địa lý
 • Dữ liệu nhạy cảm
 • Thông tin nghề nghiệp hoặc liên quan đến việc làm
 • Thông tin không liên quan đến giáo dục công lập
 • Các suy luận rút ra từ thông tin cá nhân khác

Chia Sẻ Thông Tin Cá Nhân tùy theo Lựa Chọn của Quý Vị

Quý vị có thể cho phép các cá nhân hoặc công ty khác nhận thông tin cá nhân của quý vị từ PG&E, trong đó bao gồm cả Dữ Liệu Sử Dụng Năng Lượng của quý vị. Trước khi chia sẻ thông tin, quan trọng là quý vị biết các bên khác dự định sử dụng thông tin của quý vị như thế nào, họ có chia sẻ thông tin đó với các bên khác hay không, và các quyền của quý vị với tư cách là người tiêu dùng. Chúng tôi khuyến khích quý vị giữ kín tên người sử dụng và mật khẩu của quý vị hoặc thông tin có thể nhận dạng cá nhân khác liên quan cụ thể đến tài khoản PG&E của quý vị


Bán Thông Tin Cá Nhân

Trừ khi các bên thứ ba có thể có được các “cookies” khi quý vị truy cập trang mạng hoặc sử dụng các dịch vụ trực tuyến của PG&E, PG&E không bán thông tin cá nhân của người tiêu dùng trong 12 tháng qua để lấy tiền và không có ý định bán lấy tiền trong tương lai. Tuy nhiên chúng tôi có thể tham gia các chương trình có thể được coi là “giao dịch bán” theo Đạo Luật Bảo Vệ Quyền Riêng Tư của Người Tiêu Dùng California, chẳng hạn như liên quan đến các cookies mà các đối tác kinh doanh của chúng tôi có thể đã thu thập trên trang mạng hoặc các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi trong 12 tháng qua. Nếu quý vị đã truy cập trang mạng của PG&E hoặc một trang mạng được điều hành thay mặt cho PG&E trong mười hai tháng qua, các “cookies” điện tử và siêu dữ liệu (metadata) khác về quý vị có thể đã được các đối tác kinh doanh của PG&E thu thập để sử dụng cho mục đích thương mại của họ, trừ khi quý vị đã vô hiệu hóa hoặc hủy lựa chọn cho sử dụng “cookies” của quý vị khi quý vị truy cập các trang mạng đó.


PG&E không và sẽ không bán thông tin cá nhân của trẻ vị thành niên dưới 16 tuổi khi không có sự cho phép quả quyết.


Nhấp nút Không Bán Thông Tin Cá Nhân Của Tôi trên trang mạng mà quý vị đã truy cập hoặc gọi cho chúng tôi tại 1-800-743-5000 để đề nghị PG&E không bán thông tin cá nhân của quý vị khi chưa có sự đồng ý của quý vị.


Lưu giữ

Chúng tôi lưu giữ thông tin cá nhân của quý vị theo quy định của luật pháp hoặc nhu cầu kinh doanh. Thông thường, chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin cá nhân cho tới chừng nào việc đó còn cần thiết cho mục đích kinh doanh của chúng tôi hoặc theo quy định của luật pháp. Chúng tôi sử dụng các phương thức tiêu hủy thông tin một cách bảo mật khi không còn cần đến thông tin đó nữa.


Truy Cập và Quản Lý Thông Tin Cá Nhân của Quý Vị

Đa số các khách hàng đều có thể tiếp cận thông tin về họ qua hóa đơn hàng tháng hoặc tài khoản trực tuyến của họ trên trang mạng của chúng tôi. Để giúp bảo vệ quyền riêng tư của quý vị và cung cấp cho quý vị các dịch vụ chất lượng, chúng tôi nhờ cậy quý vị cung cấp cho chúng tôi thông tin đầy đủ và chính xác. Nếu quý vị nghĩ rằng thông tin mà chúng tôi có về quý vị là không chính xác hoặc chưa được cập nhật, chúng tôi khuyến khích quý vị nên liên lạc với chúng tôi ngay khi có thể được để cập nhật hoặc hiệu chỉnh thông tin đó. Quý vị có thể cập nhật hoặc hiệu chỉnh thông tin bằng cách gọi số điện thoại ghi trong mục “Liên Lạc với Chúng Tôi” ở dưới hoặc đăng nhập vào tài khoản trực tuyến của quý vị qua cổng thông tin Tài Khoản của Quý Vị tại pge.com để sửa thông tin trong hồ sơ của quý vị.


Chúng tôi cung cấp một số lựa chọn về cách thức liên lạc với quý vị và Thông Tin Cá Nhân mà quý vị cung cấp cho chúng tôi. Trong một số trường hợp, quý vị có quyền hạn chế, hoặc hủy lựa chọn về thông tin mà quý vị cung cấp cho chúng tôi.

 • Số An Sinh Xã Hội: Để mở hoặc mở lại dịch vụ, quý vị có thể được đề nghị cung cấp Số An Sinh Xã Hội của quý vị cho chúng tôi để xác minh danh tính của quý vị. Quý vị có quyền không cung cấp Số An Sinh Xã Hội, tuy nhiên quý vị có thể phải trả một khoản đặt cọc và chúng tôi sẽ yêu cầu cung cấp giấy tờ nhận dạng thay thế khác (chẳng hạn như bằng lái xe, hộ chiếu, giấy tờ nhận dạng do Tiểu Bang cấp, v.v.). Có thể được miễn khoản đặt cọc mở dịch vụ nếu tài khoản đó ghi danh sử dụng dịch vụ thanh toán định kỳ và nhận hóa đơn qua mạng trực tuyến (không phải là hóa đơn giấy) trên trang mạng pge.com hoặc được bảo đảm qua một bên bảo lãnh hóa đơn. Có thể được miễn khoản đặt cọc mở lại dịch vụ nếu được bảo đảm qua một bên bảo lãnh hóa đơn.
 • Tài Khoản của Quý Vị: Là khách hàng, quý vị có thể đăng ký Tài Khoản của Quý Vị trên mạng trực tuyến tại pge.com để xem ngay hóa đơn của quý vị, thanh toán chi trả, và nhận các thông báo quan trọng. Nếu chọn đăng ký sử dụng Tài Khoản của Quý Vị, quý vị sẽ được đề nghị cung cấp địa chỉ email. Quý vị có quyền từ chối cung cấp địa chỉ email; tuy nhiên quý vị sẽ không thể tận dụng các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi, chẳng hạn như thanh toán và nhận hóa đơn điện tử.
 • Thông Tin Liên Lạc qua Email: Nếu quý vị lựa chọn nhận email liên lạc từ chúng tôi, quý vị có thể lựa chọn ngừng nhận các email này bất kỳ lúc nào bằng cách làm theo quy trình hủy đăng ký nhận tin ở phần cuối email hoặc liên lạc với chúng tôi theo cách thức mô tả trong phần “Liên Lạc với Chúng Tôi” của Chính Sách này. Nếu quý vị là khách hàng đã đăng ký sử dụng Tài Khoản của Quý Vị để truy cập tài khoản của quý vị trên mạng trực tuyến, quý vị có thể hủy lựa chọn nhận thư liên lạc sau này bằng cách cập nhật thông tin trong mục các lựa chọn ưu tiên trong trang Hồ Sơ và Thông Báo trên cổng thông tin Tài Khoản của Quý Vị tại pge.com.

Các Quyền và Lựa Chọn của Quý Vị theo Đạo Luật Bảo Vệ Quyền Riêng Tư của Người Tiêu Dùng California

Như đã đề cập ở trên, Đạo Luật Bảo Vệ Quyền Riêng Tư của Người Tiêu Dùng California cung cấp cho những người tiêu dùng ở California (cư dân California) hưởng một số quyền cụ thể về thông tin cá nhân của họ. Mục này trình bày về các quyền của quý vị theo Đạo Luật Bảo Vệ Quyền Riêng Tư của Người Tiêu Dùng California và giải thích cách thức thực thi các quyền này.


Tiếp cận Thông Tin Cá Nhân Sau Khi có Yêu Cầu Đã Được Xác Minh

Quý vị có quyền đề nghị PG&E tiết lộ một số thông tin cho quý vị về việc chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của quý vị trong 12 tháng qua.


Quý vị có thể xem lại các quyền này, kể cả việc nộp yêu cầu có thể xác minh được để đề nghị được tiếp cận thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập về quý vị, tại đường liên kết sau đây: https://pgeipaprod.service-now.com/privacy_consumer.


Sau khi chúng tôi nhận được và xác nhận yêu cầu có thể xác minh của quý vị (xem Thực Thi Các Quyền Tiếp Cận, Khả Năng Di Chuyển Dữ Liệu, và Xóa Dữ Liệu), chúng tôi sẽ tiết lộ cho quý vị:

 • Các hạng mục thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập về quý vị.
 • Các hạng mục nguồn cho thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập về quý vị.
 • Mục đích kinh doanh hoặc thương mại của chúng tôi khi thu thập hoặc bán thông tin cá nhân đó.
 • Các hạng mục bên thứ ba được chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân đó.
 • Các phần thông tin cá nhân cụ thể mà chúng tôi thu thập về quý vị (hay còn gọi là yêu cầu chuyển dữ liệu).

Quyền Đề Nghị Xóa Thông Tin

Ngoài ra, quý vị còn có quyền đề nghị PG&E xóa bất kỳ thông tin cá nhân nào của quý vị mà chúng tôi thu thập từ quý vị, trừ một số ngoại lệ, trong đó bao gồm khoảng thời gian cần lưu giữ thông tin theo luật hoặc cho các mục đích cung cấp dịch vụ tiện ích công cộng hoặc kinh doanh thiết yếu của chúng tôi, chẳng hạn như việc cung cấp các dịch vụ hoặc sản phẩm cho quý vị. Các ngoại lệ này gồm có thời khóa biểu lưu giữ hồ sơ và các yêu cầu khác theo quy định bắt buộc của Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California, nghiêm cấm xóa một số thông tin cá nhân.


Sau khi chúng tôi nhận được và xác nhận yêu cầu của người tiêu dùng của quý vị, chúng tôi sẽ xóa thông tin cá nhân của quý vị ra khỏi hồ sơ của chúng tôi, trừ khi có ngoại lệ áp dụng


Thực Thi các Quyền Tiếp Cận, Chuyển Dữ Liệu, và Xóa Thông Tin của Quý Vị

Để thực thi các quyền về tiếp cận, chuyển dữ liệu, và xóa thông tin ghi trên, vui lòng nộp yêu cầu theo một trong những cách sau đây:


PG&E không thể đáp ứng yêu cầu của quý vị hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho quý vị nếu chúng tôi không thể xác minh được danh tính hoặc thẩm quyền của quý vị trong việc đưa ra yêu cầu và xác nhận thông tin cá nhân đó là liên quan đến quý vị. Khi quý vị nộp yêu cầu, chúng tôi sẽ xác minh danh tính của quý vị qua các dịch vụ xác minh danh tính của bên thứ ba, hoặc duyệt xét giấy tờ nhận dạng do chính phủ cấp của quý vị.


Để gửi yêu cầu có thể xác minh của người tiêu dùng, quý vị không cần phải lập tài khoản với chúng tôi.


Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin cá nhân cung cấp trong yêu cầu có thể xác minh được của người tiêu dùng để xác minh danh tính của người yêu cầu hoặc thẩm quyền của họ trong việc đưa ra yêu cầu đó và bất kỳ khi nào có thể được, chúng tôi sẽ tìm thông tin cá nhân đã cung cấp khi quý vị bắt đầu dịch vụ tiện ích PG&E của quý vị khớp với thông tin nhận dạng đã cung cấp. Nếu quý vị muốn ủy quyền cho một bên thứ ba đưa ra yêu cầu thay mặt cho quý vị thông qua một đại diện được ủy quyền, quý vị phải liên lạc trực tiếp với Nhóm phụ trách Bảo Vệ Quyền Riêng Tư của PG&E và phải cung cấp giấy ủy quyền hợp lệ ở California hoặc chứng từ tương đương với văn bản cho phép từ phía quý vị và chứng từ xác minh danh tính của quý vị với PG&E. Giấy ủy quyền đó phải hội đủ các yêu cầu trong các mục 4000 đến 4465 của Bộ Luật Chứng Thực Di Chúc.


Quý vị cũng có thể thực hiện một yêu cầu có thể xác minh được của người tiêu dùng để đề nghị tiếp cận hoặc chuyển gửi dữ liệu hai lần trong vòng 12 tháng


Quý vị cũng có thể thực hiện một yêu cầu có thể xác minh được của người tiêu dùng thay mặt cho ngườicon ở tuổi vị thành niên của quý vị.


Khung Thời Gian Phản Hồi và Định Dạng Phản Hồi

Chúng tôi sẽ phản hồi yêu cầu có thể xác minh được của người tiêu dùng về thông tin cá nhân trong vòng 45 ngày kể từ khi nhận được. Nếu chúng tôi cần thêm thời gian (thêm tới tối đa 45 ngày), chúng tôi sẽ gửi văn bản thông báo cho quý vị biết lý do và thời gian gia hạn. Chúng tôi sẽ gửi văn bản hồi âm qua địa chỉ thư bưu điện hoặc email mà quý vị đã cung cấp và qua một đường liên kết bảo mật, tùy theo lựa chọn của quý vị. Bất kỳ thông tin nào mà chúng tôi tiết lộ sẽ chỉ áp dụng cho giai đoạn 12 tháng trước khi nhận được yêu cầu có thể xác minh được của người tiêu dùng. Thư hồi âm cũng sẽ giải thích các lý do chúng tôi không thể chấp hành yêu cầu, nếu thích hợp.


Đối với các yêu cầu chuyển gửi dữ liệu, chúng tôi sẽ chọn một định dạng để cung cấp thông tin cá nhân cho quý vị, có thể sử dụng một cách hợp lý để gửi thông tin từ cá nhân/tổ chức này sang cá nhân/tổ chức khác.


Chúng tôi không tính phí giải quyết hoặc hồi âm yêu cầu có thể xác minh được của quý vị trừ khi yêu cầu đó là quá nhiều, lặp lại nhiều lần hoặc rõ ràng là vô căn cứ. Nếu chúng tôi thấy rằng cần phải tính một khoản phí đối với yêu cầu, chúng tôi sẽ cho quý vị biết lý do là căn cứ dẫn đến quyết định đó và cho quý vị biết mức chi phí ước tính trước khi thực hiện yêu cầu của quý vị.


Các Quyền Lựa Chọn Đồng Ý và Lựa Chọn Không Đồng Ý cho Bán Thông Tin Cá Nhân ("Cấm Bán")

Nếu quý vị đã trên 16 tuổi, quý vị có quyền yêu cầu chúng tôi không bán thông tin cá nhân của quý vị bất kỳ lúc nào (“quyền lựa chọn không đồng ý cho bán thông tin”). Chúng tôi không bán thông tin cá nhân của những người tiêu dùng mà chúng tôi thực sự biết là chưa đến 16 tuổi, trừ khi chúng tôi nhận được sự cho phép (“quyền lựa chọn đồng ý cho bán thông tin cá nhân”) từ người tiêu dùng ở độ tuổi 13 đến 16, hoặc cha mẹ hoặc người giám hộ của người tiêu dùng chưa đến 13 tuổi. Những người tiêu dùng lựa chọn đồng ý cho bán thông tin cá nhân có thể hủy bỏ sự đồng ý cho bán thông tin cá nhân sau này vào bất kỳ lúc nào. Trừ khi các bên thứ ba có thể có được các “cookies” khi quý vị truy cập trang mạng hoặc sử dụng các dịch vụ trực tuyến của PG&E, PG&E không bán thông tin cá nhân của người tiêu dùng trong 12 tháng qua để lấy tiền và không có ý định bán lấy tiền trong tương lai. Tuy nhiên chúng tôi có thể tham gia các chương trình có thể được coi là “giao dịch bán” theo Đạo Luật Bảo Vệ Quyền Riêng Tư của Người Tiêu Dùng California, chẳng hạn như liên quan đến các cookies mà các đối tác kinh doanh của chúng tôi có thể đã thu thập trên trang mạng hoặc các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi trong 12 tháng qua. Nếu quý vị đã truy cập trang mạng của PG&E hoặc một trang mạng được điều hành thay mặt cho PG&E trong mười hai tháng qua, các “cookies” điện tử và siêu dữ liệu (metadata) khác về quý vị có thể đã được các đối tác kinh doanh của PG&E thu thập để sử dụng cho mục đích thương mại của họ, trừ khi quý vị đã vô hiệu hóa hoặc hủy lựa chọn cho sử dụng “cookies” của quý vị khi quý vị truy cập các trang mạng đó.


Để thực thi quyền từ chối cho phép bán thông tin cá nhân của quý vị, quý vị (hoặc người đại diện được ủy quyền của quý vị) có thể nộp yêu cầu cho chúng tôi bằng cách nhấp nút “Không Bán Thông Tin Cá Nhân Của Tôi” hoặc gọi cho chúng tôi tại số 1-800-743-5000.

Chỉ số Yêu cầu của Người tiêu dùng cho Năm Dương lịch 2020

Quyền của Người tiêu dùngĐã nhậnĐã tuân thủBị từ chối toàn bộ hoặc một phầnSố ngày trung bình để thực hiện

Quyền được biết

1.211

869

342

36

Quyền xóa

1.376

1.033

343

38

Quyền không tham gia*

3.590.667

3.590.667

0

1

* PG&E theo dõi các yêu cầu không tham gia thông qua các yêu cầu của cá nhận chọn cookie tiếp thị và truyền thông xã hội. Những dữ liệu này đại diện cho tổng số khách hàng đã gửi yêu cầu không tham gia, mặc dù các khách hàng cá nhân có thể đã gửi nhiều yêu cầu trong năm 2020.

Không Phân Biệt Đối Xử

Chúng tôi sẽ không phân biệt đối xử với quý vị vì thực thi bất kỳ quyền nào của quý vị theo Đạo Luật Bảo Vệ Quyền Riêng Tư của Người Tiêu Dùng California. Trừ khi được luật pháp cho phép, PG&E sẽ không làm những việc sau đây do quý vị thực thi các quyền riêng tư của quý vị theo Đạo Luật Bảo Vệ Quyền Riêng Tư của Người Tiêu Dùng California:

 • Từ chối cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ cho quý vị.
 • Áp dụng các mức giá hàng hóa hoặc dịch vụ khác cho quý vị, kể cả thông qua sử dụng các hình thức giảm giá hoặc các quyền lợi khác, hoặc áp đặt các mức phạt.
 • Cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ ở cấp độ hoặc chất lượng khác cho quý vị, nếu quý vị thực thi các quyền của mình.
 • Gợi ý là quý vị sẽ nhận được mức giá hàng hóa và dịch vụ hoặc cấp độ hay chất lượng hàng hóa hoặc dịch vụ khác.

An Ninh

Bảo vệ thông tin cá nhân là ưu tiên hàng đầu của PG&E. Chúng tôi áp dụng nhiều biện pháp nhằm bảo đảm sự toàn vẹn của các hệ thống cũng như bảo vệ Thông Tin Cá Nhân của quý vị. Chúng tôi thường xuyên áp dụng và cập nhật các biện pháp bảo vệ an ninh về mặt hành chính, kỹ thuật, và cơ sở vật chất nhằm giúp bảo vệ Thông Tin Cá Nhân về quý vị, để tránh trường hợp xem/truy cập, phá hủy, hoặc sửa đổi trái phép. Ngoài ra, bất kỳ thông tin tài khoản nào mà quý vị nhập vào trong khi đăng nhập vào tài khoản trực tuyến của quý vị, hoặc hiển thị trên trang mạng của chúng tôi trong cửa sổ trình duyệt của quý vị, đều được bảo mật theo một công nghệ bảo mật tiêu chuẩn ngành gọi là Secure Sockets Layer (“SSL”). Chúng tôi sử dụng SSL nhằm mục đích bảo mật thông tin cá nhân và thông tin tài chánh của quý vị. Cửa sổ trình duyệt của quý vị phải có thể hỗ trợ SSL. Vui lòng hỏi hãng sản xuất cửa sổ trình duyệt của quý vị để biết thông tin chi tiết.


Quyền Riêng Tư của Trẻ Em Trên Mạng Trực Tuyến

PG&E cam kết bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến của trẻ em. Có luật về quyền riêng tư của Liên bang và California chi phối thông tin thu thập trực tuyến từ hoặc về trẻ em dưới 13 tuổi. Cần có sự đồng ý có thể xác minh của cha mẹ hoặc người giám hộ của trẻ trước khi thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của trẻ dưới 13 tuổi. Nếu một trang web PG&E dự định thu thập thông tin về trẻ em dưới 13 tuổi, trang web cụ thể thu thập thông tin từ trẻ em sẽ cung cấp thông báo trực tiếp và hướng dẫn để được sự đồng ý của phụ huynh. Trang web sẽ chỉ định chính xác thông tin sẽ được sử dụng cho mục đích gì, ai sẽ xem và lưu giữ thông tin đó trong bao lâu.


Chúng tôi có các khu vực trên trang web của chúng tôi dành cho trẻ em sử dụng có chứa thông tin về năng lượng và an toàn. Chúng tôi cũng cung cấp tài liệu lớp học miễn phí cho cả học sinh và giáo viên về nhận thức và an toàn năng lượng. Các trang web này không cố ý thu thập thông tin từ trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp phát hiện ra con bạn đã cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân mà không có sự đồng ý của bạn, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ pgeprivacy@pge.com kèm theo mô tả ngắn gọn về mối quan tâm của bạn. Vui lòng không gửi email cho chúng tôi với bất kỳ thông tin cá nhân nhạy cảm nào. Chúng tôi sẽ liên hệ riêng với bạn và thu thập một cách an toàn mọi thông tin cần thiết để tạo điều kiện thuận lợi cho việc xem xét hồ sơ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ ngay lập tức điều tra sự việc và nhanh chóng xóa mọi thông tin cá nhân của trẻ em dưới 13 tuổi khi phát hiện ra.


Các Thay Đổi đối với Chính Sách về Bảo Vệ Quyền Riêng Tư này

Chúng tôi sẽ duyệt xét Chính Sách về Bảo Vệ Quyền Riêng Tư này khi có các thay đổi quan trọng và ít nhất 12 tháng một lần. Chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị biết về các thay đổi quan trọng thông qua nội dung cập nhật trên trang mạng của PG&E, pge.com, trong đó bao gồm cả cách thức có được các phiên bản cũ của Chính Sách Bảo Vệ Quyền Riêng Tư này khi yêu cầu. Chúng tôi cũng thông báo cho quý vị hàng năm trong một tờ thông tin gửi kèm với hóa đơn để nhắc quý vị xem phiên bản cập nhật nhất của Chính Sách về Bảo Vệ Quyền Riêng Tư này trên trang mạng của chúng tôi.


Liên Lạc với Chúng tôi

Nếu quý vị có thắc mắc, quan ngại, hay phàn nàn về Chính Sách về Bảo Vệ Quyền Riêng Tư này, muốn yêu cầu cung cấp phiên bản cập nhật nhất hoặc phiên bản trước đó, hoặc muốn biết thêm thông tin về quy trình cập nhật Chính Sách về Bảo Vệ Quyền Riêng Tư này của chúng tôi, quý vị có thể liên lạc với chúng tôi qua các lựa chọn sau đây:


Ban Dịch Vụ Dành cho Khách Hàng là Hộ Gia Đình và Doanh Nghiệp của PG&E
Correspondence Management Center
Attention: Privacy Management
P.O. Box 997310
Sacramento, CA 95899-7310


Các Gia Đình là Khách Hàng của PG&E: Gọi số 1-800-743-5000
Các Khách Hàng Doanh Nghiệp của PG&E: Tới Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng Doanh Nghiệp


Email: pgeprivacy@pge.com