Chính sách Truyền thông Kỹ thuật số


PG&E sử dụng thông tin liên hệ do khách hàng cung cấp, cũng như thông tin có được từ các nguồn khác, để liên lạc với quý vị về các chương trình và dịch vụ tiện ích của quý vị, các cơ hội tiết kiệm năng lượng, và các mặt khác của tất cả các dịch vụ PG&E mà quý vị sử dụng. Chính Sách về Thông Tin Liên Lạc qua Mạng Kỹ Thuật Số cung cấp thông tin chi tiết về cách thức chúng tôi dự định tiếp xúc với quý vị qua điện thoại, tin nhắn điện thoại, email, và các hình thức thông tin liên lạc qua mạng kỹ thuật số khác (chẳng hạn như tài liệu hay thông tin về các chương trình, dịch vụ của PG&E và các thủ tục tố tụng pháp lý).


Để biết thêm thông tin về cách thức chúng tôi bảo vệ và không bán thông tin cá nhân của quý vị, vui lòng tham khảo Chính Sách về Bảo Vệ Quyền Riêng Tư của chúng tôi.


Tin Nhắn Thông Báo – Các Điều Khoản Sử Dụng

Các Thông Báo và Cảnh Báo qua Tin Nhắn Điện Thoại của PG&E, số lượng khác nhau tùy theo người sử dụng.


Qua việc cung cấp (các) số thiết bị di động của quý vị cho PG&E trên tài khoản trực tuyến của quý vị, qua đại diện ban dịch vụ khách hàng của PG&E, hoặc qua bất kỳ chương trình nào khác của PG&E, (i) quý vị thừa nhận và xác nhận với PG&E rằng quý vị là người sử dụng hợp pháp của (các) thiết bị di động đó hoặc được người sử dụng hợp pháp của các thiết bị di động đó cho phép đồng ý với các điều khoản quy định (ii) và (iii); (ii) quý vị hoàn toàn cho phép PG&E gửi tin nhắn điện thoại tới (các) thiết bị di động đó qua hãng cung cấp dịch vụ không dây của quý vị, trừ khi và cho đến khi sự cho phép đó bị hủy bỏ chiếu theo các điều khoản và điều kiện này hoặc các phương thức hợp lý khác; và (iii) qua việc cho phép như vậy quý vị đồng ý nhận các tin nhắn điện thoại ngay cả khi số điện thoại của quý vị có thể ở trong danh sách Cấm Gọi của liên bang, hoặc tiểu bang, và quý vị đồng ý rằng các tin nhắn điện thoại đó sẽ không vi phạm (các) danh sách cấm gọi đó. Thiết bị di động được định nghĩa là các thiết bị truyền thông hoặc máy tính dạng cầm tay cỡ nhỏ, thường có màn hình hiển thị với chức năng chạm nhập dữ liệu và/hoặc bàn phím mini. Các thiết bị di động bao gồm nhưng không giới hạn ở máy điện thoại di động, máy điện thoại thông minh, máy tính bảng, và/hoặc các thiết bị khác như vậy.


Ngừng Tin Nhắn Thông Báo: Hủy bỏ các tin nhắn thông báo bất kỳ lúc nào bằng cách (i) ngừng kích hoạt các thông báo đó từ trang Hồ Sơ & Thông Báo (Profile & Alerts) trong Tài Khoản của Quý Vị, hoặc (ii) trang mạng hay tài khoản chương trình PG&E liên quan, hoặc (ii) liên lạc với PG&E tại số 1-800-PGE-5000. Ngoài ra, các tin nhắn thông báo cho mỗi chương trình sẽ có một từ cụ thể (chẳng hạn như “STOP” hoặc “OPTOUT”) mà quý vị có thể sử dụng để trả lời nếu muốn ngừng kích hoạt sử dụng tất cả các tin nhắn thông báo trong tương lai chỉ dành riêng cho chương trình đó. PG&E có quyền gửi cho quý vị một số tin nhắn điện thoại, trong đó bao gồm nhưng không giới hạn ở các thông báo khẩn cấp và thông báo về an toàn, và quý vị sẽ không có lựa chọn ngừng nhận các thông báo như vậy. Đăng nhập vào Tài khoản của quý vị để quản lý các lựa chọn ưu tiên về thông tin liên lạc của quý vị.


Nhờ Giúp Đỡ hoặc Hỗ Trợ: Để nhờ giúp đỡ, trả lời tin nhắn thông báo bằng từ “HELP” bất kỳ lúc nào.


Mức Giá: PG&E không tính lệ phí cho các tin nhắn thông báo. Hỏi hãng cung cấp dịch vụ không dây của quý vị để biết thông tin chi tiết về chương trình của quý vị liên quan đến bất kỳ khoản phí nào mà hãng dịch vụ của quý vị áp dụng. Nếu quý vị thay đổi hãng dịch vụ, quý vị có trách nhiệm hỏi hãng dịch vụ không dây mới để biết thông tin chi tiết về chương trình. Các mức giá dịch vụ nhắn tin và truyền dữ liệu có thể áp dụng.


Danh sách các nhà mạng được hỗ trợ:

  • Các nhà mạng chính: AT&T, Verizon Wireless, Sprint, T-Mobile
  • Các nhà mạng phụ: U.S. Cellular, Boost Mobile, MetroPCS, Virgin Mobile, Alaska Communications Systems (ACS), Appalachian Wireless (EKN), Bluegrass Cellular, Cellular One of East Central, IL (ECIT), Cellular One of Northeast Pennsylvania, Cricket, Coral Wireless (Mobi PCS), COX, Cross, Element Mobile (Flat Wireless), Epic Touch (Elkhart Telephone), GCI, Golden State, Hawkeye (Chat Mobility), Hawkeye (NW Missouri), Illinois Valley Cellular, Inland Cellular, iWireless (Iowa Wireless), Keystone Wireless (Immix Wireless/PC Man), Mosaic (Consolidated or CTC Telecom), Nex-Tech Wireless, NTelos, Panhandle Communications, Pioneer, Plateau (Texas RSA 3 Ltd), Revol, RINA, Simmetry (TMP Corporation),Thumb Cellular, Union Wireless, United Wireless, Viaero Wireless, and West Central (WCC or 5 Star Wireless)

LƯU Ý: Các nhà mạng không chịu trách nhiệm về các tin nhắn bị trễ hoặc không được gửi đi.


Liên Lạc qua Email – Các Điều Khoản Sử Dụng

Chấp Thuận Ngầm Ý: Qua việc cung cấp (các) địa chỉ email của quý vị khi quý vị đăng ký mở tài khoản trực tuyến, qua nhân viên đại diện ban dịch vụ khách hàng của PG&E, hoặc bất kỳ chương trình hay dịch vụ nào khác của PG&E có lựa chọn liên lạc qua email, quý vị cho phép PG&E liên lạc với quý vị qua email như là phương thức liên lạc chính nếu có, trừ khi quý vị chọn một lựa chọn ưu tiên khác như cho biết trong trang Hồ Sơ & Thông Báo trên trang tài khoản trực tuyến của quý vị, với nhân viên đại diện ban dịch vụ khách hàng của PG&E, hoặc trên website hoặc tài khoản chương trình PG&E liên quan. PG&E có thể gửi email liên quan đến dịch vụ và thông tin khác về các dịch vụ và chương trình mới và/hoặc hiện tại của PG&E, trong đó bao gồm cả thư và thông tin liên quan đến dịch vụ của quý vị, chẳng hạn như các lựa chọn hoặc biểu giá mới, thông tin về lập hóa đơn, cách tiết kiệm năng lượng, các mẹo nhỏ về bảo vệ an toàn, và/hoặc email cung cấp thông tin khác đến cho quý vị. Ví dụ, PG&E có thể gửi email để xúc tiến, hoàn tất, hoặc xác nhận một giao dịch mà trước đó quý vị đã yêu cầu, chẳng hạn như một buổi hẹn dịch vụ, hoặc để cung cấp thông tin về các chương trình mức giá hay các chương trình năng lượng mà quý vị có thể hội đủ điều kiện tham gia. Tương tự, nếu quý vị cung cấp (các) địa chỉ email của quý vị cho PG&E thông qua một trang mạng hay tài khoản hoặc chương trình của PG&E, chẳng hạn như qua việc đăng ký tham gia một chương trình hoàn tiền khuyến mại do tiết kiệm năng lượng hoặc kiểm tra mức độ sử dụng năng lượng, PG&E có thể gửi các tin nhắn liên quan đến dịch vụ và thông tin liên quan khác về các chương trình hiện tại cho quý vị, trừ khi quý vị có lựa chọn khác khi đăng ký mở tài khoản hoặc “hủy đăng ký nhận tin” từ email ghi dưới đây.


Thư Email và số lần liên lạc của PG&E khác nhau tùy theo từng khách hàng.


Khi nhập vào (các) địa chỉ email của quý vị, (i) quý vị công nhận và xác nhận với PG&E rằng quý vị là người sử dụng hợp pháp của (các) địa chỉ email mà quý vị liên kết với dịch vụ email; (ii) quý vị hoàn toàn cho phép PG&E gửi email tới (các) địa chỉ email đó cho đến khi sự cho phép đó bị hủy bỏ theo các điều khoản và điều kiện này; và (iii) qua việc cho phép như vậy, theo đây quý vị đề nghị nhận các thư/tin nhắn đó bất kể việc (các) địa chỉ email của quý vị có thể nằm trong danh sách Cấm Liên Lạc của liên bang hoặc tiểu bang, và quý vị đồng ý rằng các tin nhắn/thư email đó sẽ không vi phạm (các) danh sách Cấm Liên Lạc đó. Trong các email không liên quan đến giao dịch của PG&E thường có ba phần, trong đó truyền đạt thông tin về các dịch vụ hay chương trình của PG&E không phải là các dịch vụ và chương trình mà quý vị hiện đang nhận:

  • Danh Tính Bên Gửi Thư/Tin Nhắn: Email sẽ được ghi rõ ràng là từ PG&E và/hoặc Pacific Gas & Electric Company
  • Cơ Chế Hủy Lựa Chọn Đăng Ký Nhận Tin: Email sẽ có đường liên kết hủy đăng ký nhận tin ở cuối mỗi email
  • Danh Tính Người Gửi: Email sẽ có một địa chỉ thực thể hợp lệ

Tất cả các email khác, chẳng hạn như email thông báo cho quý vị về một yêu cầu dịch vụ hay giao dịch mà quý vị đã cho phép thực hiện, hoặc giải đáp thắc mắc của quý vị về tài khoản hay hóa đơn hoặc chương trình mức giá của quý vị, sẽ được ghi rõ ràng là từ PG&E và/hoặc Pacific Gas & Electric Company, và sẽ cho biết danh tính của người gửi.


Kích Hoạt Lựa Chọn Thông Tin Liên Lạc qua Email: Để kích hoạt đa số các cách thức liên lạc qua email trong tài khoản trực tuyến của quý vị hoặc trang mạng hay tài khoản chương trình PG&E liên quan, đăng nhập vào Your Account (Tài Khoản của Quý Vị) hoặc trang mạng hay tài khoản chương trình PG&E liên quan, sau đó tới phần Profile & Alerts (Hồ Sơ & Thông Báo). Làm theo các hướng dẫn để kiểm tra xác nhận (các) địa chỉ email của quý vị để kích hoạt sử dụng thư email.


Hủy Lựa Chọn Liên Lạc qua Email: Quý vị có thể hủy đa số các email liên lạc trong tài khoản trực tuyến của quý vị hoặc trang mạng hay tài khoản chương trình PG&E liên quan vào bất kỳ lúc nào bằng cách (i) ngừng kích hoạt sử dụng lựa chọn liên lạc trên trang Profile & Alerts (Hồ Sơ & Thông Báo) trong tài khoản trực tuyến của quý vị hoặc trang mạng hay tài khoản chương trình PG&E liên quan, hoặc (ii) bằng cách nhấp vào Đường Liên Kết Hủy Lựa Chọn Đăng Ký Nhận Tin ở cuối thư email của quý vị. Vui lòng lưu ý rằng có thể mất tới tối đa 10 ngày thì yêu cầu Hủy Đăng Ký Nhận Tin của quý vị mới có hiệu lực, và xin cám ơn quý vị kiên nhẫn chờ đợi trong thời gian này nếu quý vị nhận được thêm một vài email. Thay đổi Hồ Sơ của quý vị hoặc hủy đăng ký nhận email sẽ chỉ ngừng kích hoạt email cho chương trình hoặc khuyến mại cụ thể đó. Nếu quý vị muốn chấm dứt các email liên lạc khác cho các chương trình hay dịch vụ khác, quý vị phải tuân thủ các bước quy trình cho dịch vụ hoặc chương trình cụ thể đó. Quý vị cũng có thể hủy nhận email liên lạc bằng cách nói chuyện trực tiếp với một nhân viên đại diện ban dịch vụ khách hàng của PG&E. Quý vị đồng ý rằng việc quý vị từng đồng ý nhận thư email trước đây sẽ tiếp tục có giá trị vô thời hạn cho đến khi quý vị hủy bỏ sự chấp thuận trước đó theo một trong các phương thức ghi trên. Sử dụng các phương thức khác (chẳng hạn như thư gửi tới một địa chỉ cơ sở PG&E, email gửi tới một địa chỉ email của PG&E, trò chuyện với hoặc để lại tin nhắn trong hộp thư thoại cho một nhân viên của PG&E, v.v.) để hủy bỏ sự chấp thuận trước đó của quý vị sẽ không có hiệu lực và theo đây quý vị miễn trừ mọi trách nhiệm cho PG&E. Để hủy các email liên lạc khác từ PG&E, chẳng hạn như cho một chương trình về năng lượng tái tạo hoặc tiết kiệm năng lượng, hoặc một dịch vụ hay biểu giá tùy chọn, hãy làm theo các hướng dẫn trong đơn xin hoặc mẫu đơn của chương trình PG&E liên quan, hay liên lạc với Đại Diện Ban Dịch Vụ Khách Hàng của PG&E. Đăng nhập vào Tài Khoản của Quý Vị.


PG&E có quyền gửi cho quý vị các email bắt buộc, trong đó bao gồm nhưng không giới hạn ở các thông báo khẩn cấp và thông báo về bảo vệ an toàn, các thông tin tiết lộ quan trọng về tài khoản của quý vị, email truy thu nợ tín dụng, thông báo ngắt dịch vụ, các thông báo bắt buộc theo luật và/hoặc CPUC, và/hoặc các thư từ liên lạc bắt buộc khác mà quý vị sẽ không thể hủy lựa chọn nhận.


Nhờ Giúp Đỡ hoặc Hỗ Trợ: Để nhờ giúp đỡ hoặc để được giải đáp các thắc mắc, truy cập trang mạng pge.com/alertfaqs, hoặc gửi email cho chúng tôi tại myalerts@pge.com.


Mức Giá: PG&E không tính phí cho các thông báo hay thư liên lạc qua email. Hỏi hãng dịch vụ không dây của quý vị để biết thông tin chi tiết về chương trình của quý vị nếu quý vị nhận email trên thiết bị di động. Nếu quý vị thay đổi hãng dịch vụ, quý vị có trách nhiệm hỏi hãng dịch vụ không dây mới để biết thông tin chi tiết về chương trình. Các mức giá dịch vụ nhắn tin và truyền dữ liệu có thể áp dụng.


Tần Suất Gửi Tin Nhắn: Tần suất gửi tin nhắn tùy thuộc vào dạng tin nhắn thông báo hoặc email thông báo, hoặc thư liên lạc khác qua email hay qua mạng kỹ thuật số mà quý vị chọn nhận và các điều kiện liên quan đến dịch vụ tiện ích của quý vị.


Các Thay Đổi về Điều Khoản: PG&E có quyền thay đổi các điều khoản này hoặc hủy bỏ các thông báo gửi qua tin nhắn điện thoại hoặc email hay hình thức liên lạc khác qua email hoặc qua mạng kỹ thuật số vào bất kỳ lúc nào. Các thay đổi về điều khoản có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở các bước quy trình kiểm tra xác nhận qua thiết bị di động, các phương thức cập nhật lựa chọn ưu tiên nhận thông báo, tần suất liên lạc, và/hoặc danh sách các hãng dịch vụ được hỗ trợ. Vui lòng kiểm tra các Điều Khoản và Điều Kiện này thường xuyên để biết các thay đổi mới nhất. Việc quý vị tiếp tục sử dụng và chấp nhận các tin nhắn hay email thông báo, hay phương thức liên lạc khác qua email hay mạng kỹ thuật số sau khi các thay đổi về Điều Khoản và Điều Kiện được niêm yết/đăng tải sẽ có nghĩa là quý vị chấp nhận các điều khoản được sửa đổi đó.


Không Bảo Đảm: PG&E không có bất kỳ sự xác nhận hay bảo đảm nào về các tin nhắn hay email thông báo hay nội dung liên lạc khác qua email hoặc mạng kỹ thuật số. Theo đây, PG&E tuyên bố không nhận trách nhiệm đối với mọi sự bảo đảm, trong đó bao gồm bất kỳ sự xác nhận hay bảo đảm ngầm ý nào về khả năng bán được của hàng hóa hoặc mức độ phù hợp cho một mục đích cụ thể.


Giới Hạn Trách Nhiệm: Trong phạm vi tối đa được luật pháp hiện hành cho phép, quý vị đồng ý rằng PG&E sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, thiệt hại do hậu quả, thiệt hại đặc biệt, thiệt hại do vô ý, mang tính chất huấn thị hoặc bất kỳ yêu cầu bồi thường thiệt hại nào khác, ngay cả khi PG&E đã được cho biết về khả năng xảy ra thiệt hại hoặc tổn thất đó, phát sinh từ hay liên quan đến việc quý vị sử dụng các thông báo qua các tin nhắn hay email thông báo hay các nội dung liên lạc khác qua email hoặc mạng kỹ thuật số. PG&E sẽ không chịu trách nhiệm đối với các hành động hay sơ suất của bên thứ ba, trong đó bao gồm nhưng không giới hạn ở việc trì hoãn gửi các thư/tin nhắn do những tình huống vượt ngoài khả năng kiểm soát của PG&E.


Luật Chi Phối: Các điều khoản này phải được lập theo luật pháp Tiểu Bang California, và bất kỳ thủ tục tố tụng pháp lý hay hòa giải nào để thực thi hoặc diễn giải các điều khoản trong tài liệu này chỉ được tiến hành tại Tiểu Bang California.


Các Điều Khoản và Điều Kiện Trực Tuyến Được Đưa Vào trong Tài Liệu Này: Quý vị đồng ý rằng đối với tất cả các vấn đề không được đề cập rõ ràng trong tài liệu này, bao gồm cả các điều khoản tổng quát áp dụng cho các tin nhắn hay email thông báo cũng như các nội dung liên lạc khác qua email và mạng kỹ thuật số, các Điều Khoản và Điều Kiện Trực Tuyến của PG&E sẽ áp dụng và theo đây được đưa vào dưới dạng tham chiếu. Ngoài ra, quý vị xác nhận là quý vị đồng ý với các Điều Khoản và Điều Kiện Trực Tuyến đó.

Chính Sách về Thông Tin Liên Lạc qua Mạng Kỹ Thuật Số