PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY

CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG WEBSITE

(Sửa đổi tháng Bảy 2020)

LƯU Ý: KHI SỬ DỤNG WEBSITE NÀY, QUÝ VỊ SẼ CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY VÀ CÁC YÊU CẦU ĐƯỢC NHẮC ĐẾN TRONG CÁC CHÍNH SÁCH VỀ BẢO VỆ QUYỀN RIÊNG TƯ VÀ CÁC CHÍNH SÁCH VỀ AN NINH CỦA PG&E. NẾU QUÝ VỊ KHÔNG CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG TRANG MẠNG NÀY.


Chào mừng quý vị đến với pge.com. Trang mạng pge.com (“Trang Mạng”) do Pacific Gas and Electric Company (“PG&E,” “Công Ty,” “chúng tôi,” hoặc “của chúng tôi”) điều hành quản lý. Địa chỉ công ty chúng tôi là 77 Beale Street, San Francisco, California 94105; điện thoại 1-800-743-5000.


Vui lòng thường xuyên xem các Điều Khoản Sử Dụng này, vì đôi khi chúng tôi có thể đơn phương sửa đổi các Điều Khoản Sử Dụng bằng cách đăng nội dung sửa đổi trên Trang Mạng. Phiên bản cập nhật nhất của các Điều Khoản Sử Dụng này sẽ luôn có sẵn để quý vị xem trên Trang Mạng. Các nội dung sửa đổi sẽ bắt đầu có hiệu lực kể từ thời điểm đăng lên Trang Mạng. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang Mạng sau khi các nội dung sửa đổi được đăng tải sẽ coi như là bạn chấp nhận các nội dung sửa đổi đó.


Bất kỳ lúc nào chúng tôi cũng có thể sửa đổi hoặc chấm dứt bất kỳ nội dung hay bất kỳ phần nào của Trang Mạng. Nếu bạn vi phạm bất kỳ Điều Khoản Sử Dụng nào trong số này, chúng tôi có thể chấm dứt quyền sử dụng Trang Mạng của bạn. Sau khi chấm dứt, bạn đồng ý xóa hoặc hủy ngay bất kỳ tài liệu nào đã tải xuống hoặc in ra từ Trang Mạng.

 • Tổng Quát
  Qua Trang Mạng, chúng tôi cung cấp nhiều dạng thông tin và dịch vụ khác nhau cho các khách hàng sử dụng dịch vụ năng lượng của chúng tôi và những người khác truy cập Trang Mạng. Quý vị có thể sử dụng Trang Mạng cho các mục đích hợp pháp riêng của quý vị và tuân thủ đúng các Điều Khoản Sử Dụng này. Quý vị có thể xem và tải xuống thông tin đăng trên Trang Mạng, với điều kiện là quý vị lưu giữ và tuân thủ tất cả các thông báo về bản quyền, thương hiệu và các thông báo về tài sản sở hữu trí tuệ khác ghi trên các thông tin đó. Nghiêm cấm sử dụng các dữ kiện và thông tin này trong các ấn phẩm, các trang mạng hoặc bài trình bày khác khi không có văn bản đồng ý trước của PG&E.
 • Tài Khoản Người Sử Dụng
  • Qua Trang Mạng, quý vị có thể sử dụng nhiều chức năng và dịch vụ khác nhau. Nhiều dịch vụ trong số này cung cấp thông tin về tài khoản của khách hàng và thông tin cá nhân khác. Để bảo vệ quyền riêng tư, chúng tôi có thể yêu cầu quý vị lập một hoặc nhiều tài khoản người sử dụng để truy cập các Dịch Vụ đó (“Tài Khoản Người Sử Dụng”). Chúng tôi giữ quyền tuyệt đối (i) chấp nhận hoặc từ chối chấp nhận đề nghị xin mở Tài Khoản Người Sử Dụng; (ii) chấm dứt bất kỳ Tài Khoản Người Sử Dụng nào và (iii) ngừng cung cấp bất kỳ Dịch Vụ nào liên quan đến Tài Khoản Người Sử Dụng đó.
  • Liên quan đến việc mở Tài Khoản Người Sử Dụng của quý vị, quý vị sẽ chọn hoặc nhận được tên người sử dụng và mật khẩu và/hoặc thông tin xác nhận khác để kiểm tra xác nhận danh tính khi quý vị đăng nhập vào sử dụng một số Dịch Vụ. Quý vị đồng ý (i) cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác khi mở Tài Khoản Người Sử Dụng; (ii) cập nhật thông tin của quý vị khi cần để bảo đảm thông tin đó luôn chính xác và đầy đủ và (iii) không mạo danh bất kỳ người nào khác, sử dụng bí danh, che giấu danh tính của quý vị, hoặc cung cấp thông tin sai lệch hoặc sử dụng sai mục đích thông tin của người khác để sử dụng các Dịch Vụ.
  • Qua việc lập Tài Khoản Người Sử Dụng và truy cập dữ liệu về tình trạng sử dụng năng lượng, thông tin hóa đơn và dữ kiện cá nhân khác của khách hàng, quý vị đồng ý và xác nhận rằng quý vị (1) là khách hàng của PG&E đối với dữ liệu đó; hoặc (2) đại diện khách hàng của PG&E, được khách hàng ủy quyền rõ ràng và hợp pháp bằng văn bản để truy cập dữ liệu đó thay mặt cho khách hàng, và PG&E có thể yêu cầu cung cấp chứng từ ủy quyền bất kỳ lúc nào.
  • Chỉ có quý vị với tư cách là bên ghi danh tham gia mới có quyền sử dụng các Dịch Vụ và chức năng của Tài Khoản Người Sử Dụng trên Trang Mạng. Quý vị có trách nhiệm bảo vệ tên người sử dụng, mật khẩu và thông tin kiểm tra nhân dạng bắt buộc khác, và đồng ý giữ vô hại cho PG&E đối với bất kỳ yêu cầu bồi thường nào phát sinh từ việc sử dụng trái quy định tên người sử dụng, mật khẩu của quý vị và thông tin kiểm tra nhân dạng bắt buộc khác. Quý vị đồng ý chịu trách nhiệm đối với mọi hành động hay sơ suất liên quan đến việc sử dụng Tài Khoản Người Sử Dụng của quý vị. Vui lòng thông báo ngay cho chúng tôi bằng cách gửi email cho chúng tôi hoặc nếu quý vị tin rằng thông tin về tên người sử dụng, mật khẩu của quý vị hoặc thông tin kiểm tra nhân dạng bắt buộc khác hay thông tin cá nhân khác đã bị sử dụng sai mục đích, đánh cắp, hoặc lợi dụng theo bất kỳ cách nào.
  • Thông tin thu thập về quý vị trên trang mạng (bao gồm cả thông tin về tài khoản dịch vụ năng lượng công ty và thông tin cá nhân của quý vị) phải tuân thủ Chính Sách về Bảo Vệ Quyền Riêng Tư của PG&E và các điều luật khác của liên bang, tiểu bang và địa phương bảo vệ quyền riêng tư của quý vị.
 • Các Dịch Vụ
  • Quản Lý Năng Lượng của Khách Hàng. Trang Mạng cung cấp thông tin về các biện pháp tiết kiệm năng lượng và các chương trình tiết kiệm năng lượng do Công Ty thiết lập hoặc được thiết lập cho Công Ty và dành cho công chúng sử dụng.
  • Thông Tin về các Doanh Nghiệp Bán Hàng Hóa và Dịch Vụ. Trang Mạng có thể có các dịch vụ giúp quý vị tìm kiếm các doanh nghiệp là bên thứ ba hiện đang bán hàng hóa và dịch vụ liên quan đến năng lượng tại một số khu vực địa lý. PG&E KHÔNG LIÊN KẾT VỚI BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO BÁN HÀNG HÓA LIÊN QUAN ĐẾN NĂNG LƯỢNG HOẶC CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ ĐÓ VÀ KHÔNG CHỨNG NHẬN BẤT KỲ DOANH NGHIỆP, HÀNG HÓA HAY DỊCH VỤ NÀO NHƯ VẬY.
  • Hoạt Động Khuyến Mại. Đôi khi Công Ty có thể cung cấp các khuyến mại, tổ chức các cuộc khảo sát ý kiến, các cuộc thi hay rút thăm trúng thưởng (gọi chung là “Các Hoạt Động Khuyến Mại”) cho các khách hàng gia đình hoặc doanh nghiệp của công ty. Để biết thêm thông tin về Các Hoạt Động Khuyến Mại nói trên, vui lòng xem các quy chế hiện hành được đăng cùng với hoặc được liên kết với Các Hoạt Động Khuyến Mại đó.
 • Liên Kết, Hiển Thị Trong Khung, Bots và Nhện (chương trình thu thập dữ liệu tự động cho các công cụ tìm kiếm)
  • Đường Liên Kết tới Trang Mạng của Bên Thứ Ba. Công Ty đăng các đường liên kết tới các trang mạng hoặc các dịch vụ điện tử do các bên thứ ba đài thọ và không phải là các dịch vụ của PG&E hoặc được PG&E đài thọ. PG&E không chịu trách nhiệm đối với nội dung hay hoạt động của các trang mạng hay dịch vụ điện tử của bên thứ ba, truy cập qua các đường liên kết hay nội dung đó, và sự hiện diện của các đường liên kết hay nội dung đó không ngầm ý là PG&E chứng nhận hay liên kết với các trang mạng, dịch vụ của bên thứ ba, hoặc các bên thứ ba đó, hay bất kỳ dịch vụ hay sản phẩm nào mà họ cung cấp. Các bên thứ ba đăng nội dung, chứ không phải là Công Ty, hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi quảng cáo, ý kiến, lời khuyên tư vấn, tuyên ngôn, các dịch vụ, khuyến mại, dữ liệu, thông tin, nội dung, hay các dữ kiện khác mà họ bày tỏ hoặc đưa ra.
  • Đường Liên Kết tới Trang Mạng. Không được phép liên kết tới Trang Mạng sao cho các trang của Trang Mạng hiển thị trong một khung trên trang mạng của bên thứ ba hoặc được hiển thị trên trang màn hình trình duyệt kèm theo quảng cáo hoặc nội dung khác không có trên Trang Mạng. Việc một bên thứ ba cung cấp đường liên kết tới trang mạng sẽ hoàn toàn không phải là hoặc ngụ ý là sự chứng nhận, quảng cáo, sự liên doanh hay quan hệ tương tự giữa PG&E và bất kỳ bên thứ ba nào như vậy.
  • Khai Thác. Không có người sử dụng hoặc bên thứ ba nào được phép sử dụng bất kỳ phần mềm, bots, trình thu thập dữ liệu, hoặc thiết bị thu thập thông tin khác hay nội dung lập trình để theo dõi, sao chép, hoặc “khai thác” thông tin đăng trên Trang Mạng để đăng trên hoặc sử dụng cùng với bất kỳ Trang Mạng hay dịch vụ nào, trừ khi được PG&E hoặc một khách hàng có tên trong hồ sơ của PG&E cho phép.
 • Bản Quyền
  Tất cả mọi nội dung trên Trang Mạng, bao gồm toàn bộ các nội dung chữ, đồ họa, hình ảnh, biểu trưng, nút, biểu tượng, hình, clip âm thanh, video clip, phần mềm và mã, đều là tài sản được cấp bản quyền của Công Ty hoặc các bên cung cấp nội dung khác và được bảo vệ bởi các điều luật về bản quyền của Hoa Kỳ và nước ngoài cũng như các quy ước quốc tế. Bất kỳ trường hợp nào sử dụng trái phép các nội dung trên trang mạng này đều có thể vi phạm các điều luật về bản quyền, luật về thương hiệu, luật về quyền riêng tư và công khai thông tin, và các quy chế hoặc điều luật về thông tin liên lạc. Trừ khi được phép trong các Điều Khoản Sử Dụng này, nghiêm cấm tái bản, sửa đổi, biên tập, phổ biến, đăng lại, tải xuống, trưng bày, đăng tải, bán, hoặc truyền gửi nội dung đó (cho dù là toàn bộ hay một phần) theo bất kỳ hình thức hay phương thức nào, trong đó bao gồm nhưng không giới hạn ở bản điện tử, trên máy, sao chụp, ghi âm/ghi hình hoặc theo cách khác, mà không có sự cho phép trước bằng văn bản rõ ràng của PG&E hoặc bất kỳ chủ sở hữu bản quyền nào khác.
 • Thương Hiệu
  • Các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu trưng, hình ảnh, thông tin đầu trang, biểu tượng nút, bản ghi, tên miền, URL và dữ kiện nhận dạng khác (“Thương Hiệu”) được sử dụng và đăng trên Trang Mạng là các Thương Hiệu đã đăng ký và chưa đăng ký của Công Ty và của các bên khác tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Không được phép sử dụng hoặc hiển thị các Thương Hiệu đó khi không có sự cho phép trước bằng văn bản rõ ràng của PG&E hoặc chủ sở hữu Thương Hiệu khác, tùy theo từng trường hợp. Quý vị không được sử dụng các "meta tag" hoặc bất kỳ “nội dung ẩn” nào khác dùng tên hoặc các Thương Hiệu của PG&E mà không có sự cho phép trước bằng văn bản rõ ràng của PG&E.
  • Nếu quý vị tin rằng thông tin trên Trang Mạng vi phạm các quyền thương hiệu của bên khác, hãy liên lạc ngay với chúng tôi để PG&E tiến hành điều tra vụ việc, và nếu thích hợp, sẽ chặn hoặc gỡ bỏ thông tin đó.
 • Bảo Đảm An Ninh
  Khi quý vị đăng nhập vào các Dịch Vụ cần phải có tên người sử dụng, mật khẩu và thông tin kiểm tra nhân dạng bắt buộc khác, bất kỳ thông tin cá nhân nào mà quý vị nhập vào các ô hoặc mẫu điền trong các Dịch Vụ này đều được bảo mật bằng một dạng công nghệ an ninh bảo mật theo tiêu chuẩn ngành gọi là Secure Sockets Layer (”SSL”). Khi sử dụng SSL, chúng tôi cố gắng bảo mật tên người sử dụng, mật khẩu của quý vị và thông tin cá nhân khác. Để có thể sử dụng SSL, cửa sổ trình duyệt của bạn phải có thể hỗ trợ SSL. Vui lòng hỏi hãng sản xuất cửa sổ trình duyệt của bạn để biết thông tin chi tiết.
 • Cách Ứng Xử của Người Sử Dụng
  Khi sử dụng Trang Mạng hoặc bất kỳ Dịch Vụ nào, quý vị không được phép:
  • Truyền gửi, tái bản, phổ biến, tái sử dụng, bán lại, đăng lại, biên tập lại hoặc lập nhiều bản sao của Trang Mạng hay bất kỳ phần nào của trang mạng khi không có văn bản đồng ý trước của PG&E.
  • Tải lên, đăng, công bố, truyền gửi, tái bản hoặc phổ biến qua trang mạng bất kỳ tài liệu nào vi phạm bản quyền, bằng sáng chế, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, quy chế giao dịch thương mại, bí quyết nghề nghiệp, hay bất kỳ quyền sở hữu nào khác của bất kỳ bên thứ ba nào, hoặc vi phạm các nghĩa vụ hợp đồng, ủy thác, hoặc nghĩa vụ không tiết lộ thông tin theo lệnh tòa.
  • Trong khi sử dụng Trang Mạng, có hành vi bị coi là bất hợp pháp, đe dọa, sách nhiễu/quấy rối, lạm dụng, gian lận, lăng mạ, phỉ báng hoặc xâm phạm các quyền riêng tư hoặc công khai của những người khác.
  • Tải lên, đăng, công bố, truyền gửi, tái bản hoặc phổ biến qua Trang Mạng bất kỳ thông tin nào có nội dung chào mời quảng cáo, email hoặc thư rác gửi đồng loạt, thư gửi theo chuỗi, các cơ hội bán hàng đa cấp hoặc mời chào bán hàng hóa hoặc dịch vụ.
  • Tải lên, đăng, công bố, truyền gửi, tái bản hoặc phổ biến qua Trang Mạng, hay đưa bất kỳ đường liên kết nào trên Trang Mạng vào bất kỳ thông tin nào có tính chất thô tục, tục tĩu, bậy bạ, thù hận, gợi dục hoặc thông tin gây khó chịu khác.
  • Sửa đổi, can thiệp hoặc gây cản trở cho nội dung hoặc chức năng của Trang Mạng hoặc Dịch Vụ, trong đó bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tải lên, đăng, hoặc truyền gửi bất kỳ nội dung thông tin nào (i) có chứa vi-rút, Trojan horses, sâu, bom hẹn giờ, cancelbots hoặc các nội dung lập trình máy tính khác gây hư hỏng, xáo trộn, đánh cắp, can thiệp hoặc khai thác Trang Mạng hoặc bất kỳ dữ liệu nào có trong đó; hoặc (ii) tạo gánh nặng một cách bất hợp lý cho hoạt động vận hành Trang Mạng.
  • Sử dụng Trang Mạng để xâm nhập hoặc truy cập trái phép các hệ thống máy tính hoặc mạng máy tính khác.
  • “Bắt chước” Trang Mạng hoặc bất kỳ nội dung nào trên Trang Mạng này trên bất kỳ máy chủ nào khác mà không có văn bản cho phép trước rõ ràng của PG&E.
  • Giả danh bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào, khai man hoặc nói dối về sự liên kết của quý vị với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào, giả mạo tiêu đề, hoặc thay đổi các dữ kiện nhận dạng để nhằm che giấu nguồn gốc của bất kỳ nội dung nào mà quý vị đăng tải hoặc truyền gửi cho chúng tôi hoặc qua Trang Mạng.
  • Tải lên, đăng, công bố, truyền gửi, tái bản, hoặc phổ biến qua Trang Mạng bất kỳ thông tin nào khuyến khích hành vi bị coi là phạm tội hình sự, làm phát sinh nghĩa vụ bồi thường dân sự, hoặc vi phạm luật lệ, quy chế hay lệnh của chính phủ.
 • Chấm Dứt
  PG&E có toàn quyền quyết định và có thể (mà không cần thông báo trước) giới hạn hoặc chấm dứt việc bất kỳ người nào sử dụng Trang Mạng và bất kỳ dịch vụ nào, tài khoản người sử dụng, tên đăng nhập, hoặc mật khẩu. Sau khi chấm dứt, quý vị đồng ý xóa hoặc hủy ngay bất kỳ tài liệu nào đã tải xuống hoặc in ra từ Trang Mạng. Việc giới hạn hoặc chấm dứt dịch vụ như vậy sẽ không có nghĩa là quý vị sẽ được miễn các trách nhiệm phát sinh và tích lũy trước ngày bắt đầu chấm dứt sử dụng.
 • Tuyên Bố Không Bảo Đảm
  • Trang Mạng và bất kỳ nội dung, thông tin, phần mềm, các chức năng cũng như ứng dụng cung cấp trên hoặc qua Trang Mạng đều có sẵn dưới dạng “nguyên trạng” và “hiện có”. PG&E không bảo đảm là Trang Mạng hoặc bất kỳ nội dung hay Dịch Vụ nào cung cấp liên quan đến Trang Mạng sẽ được cung cấp kịp thời, bảo mật, không bị gián đoạn, hoặc không có sai sót, hoặc các lỗi trong Trang Mạng hoặc trong bất kỳ nội dung hay dịch vụ nào cung cấp trên hoặc qua Trang Mạng, nếu có, sẽ được hiệu chỉnh.
  • Công Ty sẽ không chịu trách nhiệm đối với các sai sót, sơ suất, gián đoạn, xóa, khiếm khuyết hoặc chậm trễ về hoạt động vận hành hay truyền gửi của Trang Mạng, bất kỳ Dịch Vụ nào hoặc nội dung liên quan, đối với các trường hợp lỗi đường dây thông tin liên lạc, hoặc đối với các vi-rút máy tính gắn liền với hoạt động vận hành của Trang Mạng. Công Ty không bảo đảm về bất kỳ thông tin nào cung cấp qua hoặc trên Trang Mạng. CÔNG TY KHÔNG ĐƯA RA CÁC BẢO ĐẢM RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý VỀ TRANG MẠNG, TRONG ĐÓ BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở CÁC BẢO ĐẢM VỀ QUYỀN SỞ HỮU, VIỆC KHÔNG VI PHẠM, KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC HOẶC MỨC ĐỘ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. QUÝ VỊ ĐỒNG Ý HOÀN TOÀN CHỊU RỦI RO KHI SỬ DỤNG TRANG MẠNG NÀY.
  • Nhân viên, đại diện, hoặc đại lý của PG&E hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác không được phép đưa ra bất kỳ sự bảo đảm nào không được trình bày rõ ràng trong các Điều Khoản Sử Dụng này.
 • Giới Hạn Trách Nhiệm
  • PG&E, các bên liên kết hoặc chi nhánh của công ty, và các viên chức điều hành, giám đốc, nhân viên, đại diện, người kế nhiệm, hoặc người được ủy quyền, sẽ không chịu trách nhiệm đối với quý vị hay bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ bồi thường thiệt hại gián tiếp, bồi thường thiệt hại do hậu quả, bồi thường thiệt hại do vô ý, bồi thường thiệt hại mang tính chất làm gương, bồi thường thiệt hại đặc biệt hay thiệt hại mang tính huấn thị (trong đó bao gồm nhưng không giới hạn ở các thiệt hại do dữ liệu bị mất, lợi nhuận bị mất hay chi phí mua các sản phẩm hoặc dịch vụ thay thế) phát sinh từ hoặc liên quan đến Trang Mạng hay bất kỳ Dịch Vụ nào khác có trên hoặc qua Trang Mạng.
  • PG&E, các bên liên kết hoặc các chi nhánh của công ty, hay các viên chức điều hành, giám đốc, nhân viên, người đại diện, người kế nhiệm hoặc người được ủy quyền của công ty, sẽ không bao giờ chịu trách nhiệm (cho dù là theo hợp đồng, giao kèo, nghĩa vụ nghiêm ngặt hay cách khác) vượt quá $500, cho dù các bên kia có được thông báo về khả năng xảy ra các thiệt hại đó hay không. MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT CỦA TIỂU BANG KHÔNG CHO PHÉP ÁP DỤNG CÁC GIỚI HẠN VỀ SỰ BẢO ĐẢM NGẦM Ý HOẶC VIỆC LOẠI TRỪ HAY HẠN CHẾ MỘT SỐ KHOẢN BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI. NẾU CÁC ĐIỀU LUẬT NÀY ÁP DỤNG CHO QUÝ VỊ, MỘT SỐ HOẶC TẤT CẢ CÁC TUYÊN BỐ KHÔNG NHẬN TRÁCH NHIỆM, CÁC LOẠI TRỪ HAY GIỚI HẠN TRONG MỤC 11 (”TUYÊN BỐ KHÔNG BẢO ĐẢM”) VÀ MỤC 12 NÀY (”GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM”) CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO QUÝ VỊ, VÀ QUÝ VỊ CÓ THỂ CÓ THÊM CÁC QUYỀN KHÁC.
 • Miễn Trách Nhiệm
  Quý vị đồng ý bảo vệ, miễn trách nhiệm và giữ vô hại cho PG&E, các bên liên kết và chi nhánh của công ty, và các viên chức điều hành, giám đốc, nhân viên, đại diện, người kế nhiệm hoặc người được ủy quyền của công ty đối với tất cả mọi yêu cầu bồi thường, nghĩa vụ trách nhiệm, chi phí, và phí tổn (bao gồm cả các khoản lệ phí luật sư và chuyên gia hợp lý) phát sinh từ việc quý vị sử dụng Trang Mạng hoặc việc sắp xếp hay truyền gửi bất kỳ tin nhắn, thông tin, phần mềm, hoặc nội dung hay thông tin khác trên hoặc qua Trang Mạng do quý vị hoặc những người sử dụng Tài Khoản Người Sử Dụng của quý vị thực hiện, hoặc liên quan đến bất kỳ hành động vi phạm nào đối với các Điều Khoản Sử Dụng này mà người vi phạm là quý vị hoặc những người sử dụng Tài Khoản Người Sử Dụng của quý vị.
 • Khác
  • Công Ty kiểm soát và điều hành Trang Mạng này từ trụ sở chính của công ty ở San Francisco, California, Hoa Kỳ. Nếu quý vị sử dụng Trang Mạng này từ bất kỳ địa điểm nào khác, quý vị có trách nhiệm tuân thủ các luật lệ hiện hành ở địa phương. Các Điều Khoản Sử Dụng này sẽ bị chi phối bởi luật lệ Tiểu Bang California, như áp dụng cho các hợp đồng ký kết giữa cư dân California và được thực hiện tại California, cho dù quý vị cư ngụ hay giao dịch kinh doanh với Công Ty ở California hay ở nơi khác.
  • Việc sử dụng Trang Mạng sẽ được coi là chỉ diễn ra ở California. Quý vị đồng ý rằng các tòa án nằm ở San Francisco, California, sẽ có toàn bộ thẩm quyền pháp lý đối với bất kỳ và mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều Khoản Sử Dụng này hoặc việc quý vị sử dụng Trang Mạng, và quý vị đồng ý tuân thủ thẩm quyền pháp lý của tòa án đó. Bên thắng kiện trong bất kỳ tranh chấp nào sẽ được quyền hưởng các chi phí và lệ phí luật sư hợp lý, ngoài tất cả các khoản tiền bồi thường và khắc phục hậu quả có sẵn khác.
  • Nếu bất kỳ điều khoản quy định nào trong các Điều Khoản Sử Dụng này được thấy là bất hợp pháp, vô giá trị, hoặc không thể thi hành được vì bất kỳ lý do gì, thì điều khoản quy định đó sẽ được coi là có thể tách rời và sẽ không ảnh hưởng đến tính hiệu lực cũng như khả năng thi hành của các điều khoản quy định còn lại.
  • Các Điều Khoản Sử Dụng, được đưa vào dưới dạng tham chiếu trong Chính Sách về Bảo Vệ Quyền Riêng Tư khi sử dụng Trang Mạng của PG&E là toàn bộ thỏa thuận giữa quý vị và PG&E liên quan đến việc quý vị sử dụng Trang Mạng, và tất cả các thỏa thuận cũng như thỏa thuận sơ bộ trước đây và hiện tại liên quan đến vấn đề các Điều Khoản Sử Dụng này đều bị vô hiệu hóa bởi và được nhập vào trong các Điều Khoản Sử Dụng này. Không ai được phép sửa đổi các Điều Khoản Sử Dụng này trừ PG&E như quy định trong tài liệu này.

Mọi thắc mắc về các Điều Khoản Sử Dụng này vui lòng gửi đến:


Pacific Gas and Electric Company
Director, Digital Channels
Mail Code B26X
77 Beale Street
P.O. Box 770000
San Francisco, CA 94177