Maghanda ng supply kit

Mag-imbak ng sapat na mga supply na tatagal nang isang linggo. Ilagay ang mga produkto sa mga sisidlang ligtas sa pagkabasa at iimbak ang mga ito sa lugar na madaling makuha. Nagkakanlong man kayo sa tahanan o lumilikas, posibeng kailanganin ninyong agarang makuha ang inyong mga supply sa sitwasyon ng sakuna. Narito ang mga kakailanganin ninyo.

Pagkain at tubig

Inuming tubig

1 galon ng tubig kada tao kada araw

Pagkain

Hindi madaling masira at madaling ihanda nang walang koryente

Gamit at kasangkapan

De-manong pambukas ng de-lata at tinidor, kutsara at kutsilyo

Pagkain ng sanggol at alagang hayop

Tiyakin na isama ang pagkain para sa lahat ng miyembro ng inyong kabahayan

Kagamitan

Mga flashlight

Huwag gumamit ng kandila

Mga pasobrang baterya

Isama ang dalawang set na pasobra

Radyo

De-baterya o de-manong radyo para masundan ang lagay ng panahon

Mobile phone

Isama ang portable charger

Mga Supply para sa Kalusugan at Pansarili

Batayang kit para sa unang lunas (basic first-aid kit)

Mula antibiotic na ointment at mga benda hanggang mga cold pack at marami pang iba

Mga gamot at salamin sa mata

May resetang gamot at gamot na hindi kailangan ng reseta

Mga kumot at damit

Mga kumot, tuyong damit, matitibay na sapatos at guwantes

Toiletries (mga kailangan sa paglilinis ng katawan)

Sabon, sepilyo, toothpaste, tisyu, atbp.

Mga gawain para sa bata

Laruan, libro, games at cards

Pera at mga credit card

Kung posible, magtabi ng $100

Mahahalagang dokumento

Mga kopya ng ID, medikal na record, rekord ng pagpapabakuna sa alagang hayop at mga litrato ng pamilya

Iba pang mahahalagang bagay

Mga paper towel, bag para sa basura, kasangkapang magagamit sa iba't ibang gawain kabilang na ang kutsilyo

Huwag kalimutang magpanibago ng emergency kit nang hindi bababa sa minsan sa isang taon.