Pag-iwas, kahandaan at pagsuporta sa mabilis na kumakalat na sunog


Sa mataas na panganib ng sunog na mabilis kumalat na kinakaharap ng ating estado, pinapaunlad at pinapalawak ng PG&E ang pagsisikap natin na pababain ang panganib ng sunog na mabilis kumalat at panatilihing ligtas ang aming mga kliyente at komunidad.Gawin ngayon ang mga hakbang na ito

Safety Action Center ng PG&E


VerifyNaghahanap ba kayo ng payo sa paghahanda sa mga emergency at mga pagkawala ng koryente? Bisitahin ang PG&E Safety Action Center sa safetyactioncenter.pge.com para sa mga mapagkukunan ng tulong o impormasyon, kasama ang pagbuo ng isang emergency kit at plano.


Website ng PG&E para sa 7 Araw na Ulat ng Panahon at PSPS


WildfireBisitahin ang pge.com/weather para makita ang sinusubaybayan naming lagay ng panahon at makita ang nakolekta naming datos mula sa aming mga weather station at kamerang high-definition.


Disability Disaster Access Program (Programa sa Pamamaraang Makagamit ng May Kapansanan sa Panahon ng Sakuna)


General emergencyKung kayo o ang kakilala ninyo ay may kapansanan o karagdagang espesyal na pangangailangan, makakatulong sa inyo ang California Foundation for Independent Living Centers na makakuha ng backup generator, matutuluyan at higit pang mapapakinabangan sa mga panahon ng pangyayaring PSPS at mga emergency. Bisitahin ang disabilitydisasteraccess.org para sa karagdagang impormasyon.