English     español     中文     tiếng việt     Tagalog na wika     한국어     русский язык

Pag-iwas, kahandaan at pagsuporta sa mabilis na kumakalat na sunog


Layunin ng PG&E na bawasan pa ang mga panganib ng mabilis na kumakalat na sunog at panatilihing ligtas ang aming mga kostumer at komunidad na sineserbisyuhan. Alamin ang tungkol sa aming mga hakbang sa kaligtasan, kasama ang kung paano kayo maaapektuhan ng isang Pagpatay ng Koryente para sa Kaligtasang Pampubliko (Public Safety Power Shutoff, PSPS).


bulletin pin

Mga pahayag para sa mga kostumer


Bago, sa oras at pagkatapos ng isang mabilis na kumakalat na sunog

check

Bago pa magka-wildfire: Kailangang maghanda tayong lahat

Alamin ang magagawa ninyo ngayon para mapaghandaan ang tumitinding panganib ng mga mabilis na kumakalat na sunog, at alamin rin ang ginagawa ng PG&E para maiwasan at mapaghandaan ang mga mabilis na kumakalat na sunog. Sumali sa webinar ng PG&E sa kaligtasan sa wildfire o mabilis na kumakalat na sunog.

Exclamation point

Sa oras ng isang wildfire: Tumanggap ng mga bagong pahayag

Sa oras ng mabilis na kumakalat na sunog na umaapekto sa serbisyong PG&E, tumanggap ng pinakabagong impormasyon. Bukod rito, gamitin ang aming mapa para alamin kung aling mga lugar ang apektado.

Cone

Pagkatapos ng isang wildfire: Kung ano ang dapat gawin

Alamin ang impormasyon tungkol sa pagbabalik ng koryente at proseso ng muling pagbangon.

Alamin ang tungkol sa aming programa sa mabilis na kumakalat na sunog at pinalakas na gawain para sa kaligtasan

Fire

Programa ng Komunidad sa Kaligtasan sa Wildfire o Mabilis na Kumakalat na Sunog (Community Wildfire Safety Program)

Alamin ang tungkol sa karagdagang mga hakbang sa pag-iingat na ginagawa namin para lalo pang mabawasan ang mga panganib sa wildfire at matulungang maging ligtas ang mga kostumer at komunidad na sineserbisyuhan namin.

Electric Pole

Pagpatay ng Koryente para sa Kaligtasang Pampubliko (Public Safety Power Shutoff, PSPS)

Kapag ipinahayag na magkakaroon ng malakas na hangin at may kalagayan ng pagkatuyo, kasama ng mataas na panganib ng sunog, posibleng kailangan naming patayin ang koryente para sa kaligtasan.

Tree

Gawain sa tumutubong halaman para mabawasan ang mga panganib sa wildfire

Lalo kaming nagsisikap para ilayo ang mga puno at sanga sa mga kable ng koryente sa mga lugar na may mataas na panganib sa sunog.