Pagpigil, paghahanda at suporta


Ang malalakas na hangin ay maaaring magdulot ng pagsabit ng mga sanga ng puno at mga labi sa mga may enerhiyang linya ng kuryente, pinsala sa aming kagamitan at magdulot ng wildfire. Bilang resulta, maaaring kailanganin naming patayin ang kuryente sa kaganapan ng matinding lagay ng panahon upang mapigilan ang mga wildfire. Tinatawag ito na Pagpatay ng Kuryente Para sa Kaligtasan ng Publiko (Public Safety Power Shutoff, PSPS).Gawin ang mga hakbang na ito ngayon upang makapaghanda para sa isang PSPS

Kaligtasan sa sunog na mabilis kumalat

PG&E Safety Action Center


BeripikahinNaghahanap ka ba ng mga tip kung paano maghanda para sa mga emergency at pagkawala ng kuryente? Bisitahin ang aming Safety Action Center sa safetyactioncenter.pge.com para sa mga mapagkukunan, kabilang ang kung paano bumuo ng emergency kit at plano.


Website ng PG&E para sa Lagay ng Panahon at PSPS na 7-Day Forecast


WildfireBisitahin ang aming pahina sa lagay ng panahon para makita ang mga kondisyon ng panahon na sinusubaybayan namin at makita ang datos na kinokolekta namin sa pamamagitan ng aming mga istasyon sa lagay ng panahon at mga high-definition na kamera.


Disability Disaster Access Program


Pangkalahatang emergencyNakikipagtulungan kami sa California Foundation for Independent Living Centers (CFILC) Disability Disaster Access and Resources Program upang masuportahan ang pamayanan ng Access and Functional Needs (AFN). Ang suportang ito para sa mga kostumer na may medikal o independiyenteng pangangailangan sa pamumuhay ay kinabibilangan ng mga reserbang portable na baterya, naa-akses na mapagkukunan sa transportasyon, mga pamamalagi sa hotel, mga tulong na pagkain at higit pa. Bisitahin ang Disability Disaster Access & Resources Program.