Pagpigil, kahandaan at suporta


Upang mapanatiling ligtas ang mga kostumer at komunidad, pinapatay namin ang kuryente kapag mataas ang panganib ng sunog. Habang tumataas ang banta ng wildfire sa ating estado, kailangan ang mga pagkawala ng kuryente na ito para sa kaligtasan.Gawin ang mga hakbang na ito ngayon upang makapaghanda para sa isang pagkawala ng kuryente

Kaligtasan sa wildifre

PG&E Safety Action Center


BeripikahinNaghahanap ka ba ng mga tip kung paano maghanda para sa mga emergency at pagkawala ng kuryente? Bisitahin ang aming Safety Action Center para sa higit pang impormasyon.7-Araw na forecast sa Lagay ng Panahon at Public Safety Power Shutoff ng PG&E


WildfireBisitahin ang aming page ng lagay ng panahon para tingnan ang mga lagay ng panahong binabantayan namin.
Disability Disaster Access Program


Pangkalahatang emergencyNakikipagtulungan kami sa California Foundation for Independent Living Centers Disability Disaster Access and Resources Program upang masuportahan ang pamayanan ng Access and Functional Needs (AFN). Bisitahin ang Disability Disaster Access & Resources Program.
211Nakikipagtulungan ang PG&E sa California Network ng mga 211 para magbigay ng tulong sa mga kostumer na umaasa sa kuryente para sa mga problemang pangkalusugan. Ang 211 ay isang libre, kumpidensyal na serbisyong nagkakaloob ng 24/7 na mga koneksyon sa mga lokal na mapagkukunan at tumutulong sa pagpaplano sa kahandaan sa emergency. Para alamin ang higit pa tungkol sa 211, tumawag sa 211, i-text ang “PSPS” sa 211-211, o bumisita sa 211.org.