English     español     中文     tiếng việt     Tagalog na wika     한국어     русский язык

Para sa pinakabagong paunawa sa inyong sariling wika, tumawag lamang sa 1-800-743-5002.Sa ngayon ay walang plano na PSPS


Wala pong PSPS na nakatala ngayon sa susunod na panahon.


Basahin ang pahina ng mga karaniwang tanong at sagot tungkol sa Public Safety Power Shutoff

Mga madalas na tinatanong