English     español     中文     tiếng việt     Tagalog na wika     한국어     русский язык

Maagang pagpaplano para sa pagkawala ng koryente


general emergency

Sa mataas na panganib ng sunog na mabilis kumalat na kinakaharap ng ating estado, pinapaunlad at pinapalawak ng PG&E ang pagsisikap natin na pababain ang panganib ng sunog na mabilis kumalat at panatilihing ligtas ang aming mga kliyente at komunidad. Kasama dito ang Pagpatay ng Koryente para sa Kaligtasang Pampubliko (Public Safety Power Shutoff o PSPS).


Puwede sa PSPS na mawalan kayo ng koryente nang ilang araw, kahit na hindi kayo nakatira sa isang lugar na mataas ang panganib sa sunog. Malaking abala ang mawalan ng koryente pero mababawasan ang hirap at pag-aalalang dala ng PSPS kung maaga kayong makakapaghanda.

 • I-update ang inyong impormasyon sa pagkontak 
   Mahalagang magkaroon ang PG&E ng inyong pinakabagong impormasyon ng pagkontak para maabisuhan kayo kung may pangyayaring puwedeng maapektuhan ang inyong tahanan o negosyo. Bisitahin ang pge.com/mywildfirealerts o tumawag sal 1-866-743-6589 para i-update ang inyong impormasyon sa pagkontak.

  Wala ba kayong PG&E account? Mag-sign up para sa mga pag-alertong ZIP Code
   Ang mga walang PG&E account ay puwedeng makatanggap ng mga abiso ng pangyayaring PSPS sa pamamagitan ng ZIP Code. Malaking tulong ito sa mga nangungupahan, bantay, biyahero, magulang ng mga batang nag-aaral at iba pang walang PG&E account. Mapapayagan kayo sa sistema na pumili ng (mga) ZIP Code na gusto ninyong mapadalhan ng abiso ng PSPS. Hindi partikular sa mga address ang mga abiso dahilbatay lamang ito sa inilaang ZIP Code.

   Puwedeng mag-sign up ang mga interesado sa mga abisong ZIP Code sa mga pag-alertong boses at mensaheng text sa pamamagitan ng pagtawag sa 1-877-9000-PGE o sa pag-text ng “ENROLL” sa 97633. Makukuha ang higit pang impormasyon tungkol sa kasangkapang (tool) ito sa pge.com/pspszipcodealerts.
 • Gumawa ng plano sa kaligtasan para sa lahat ng miyembro ng pamilya, pati para sa mga alagang hayop
   Bisitahin ang PG&E Safety Action Center sa safetyactioncenter.pge.com para sa mga payo kung paano gumawa ng isang plano para sa emergency.
 • Gumawa ng kit ng emergency supply
   Mag-imbak ng mga supply para sa isang linggo – kasama ang mga flashlight, mga supply ng unang lunas, pagkain, tubig at pera.
 • I-charge nang husto ang inyong mobile phone
 • Siguraduhin na ligtas paganahin ang alinmang mga backup generator
   Bisitahin ang pge.com/backuppower para sa mga payo sa kaligtasan.
 • Maghanda ng mga flashlight na magagamit sa inyong kabahayan
   Huwag gumamit ng kandila.
 • Radyong de-baterya o crank radio
 • Mag-imbak ng mga angkop na bateryang ginagamit ninyo
   Siguraduhin na may pasobrang dalawang set sa iba't ibang laki.
 • Dapat na may dala kayong cash at puno ng gasolina ang tangke ninyo. Baka sarado ang mga ATM at gasolinahan kapag may pagkawala ng koryente.
 • Magsanay magsara nang mano-mano ng pinto ng garahe ninyo
 • Makipag-usap sa tagapamahala ng gusali ninyo
   Kung nakatira o nagtatrabaho kayo sa isang gusali na may elevator o electronic key card access, siguraduhing alam ninyo kung paano sosolusyunan ng gusali ninyo ang posibleng maramihang araw na pagkawala ng koryente.
 • Laging ihanda ang mga emergency number
   Maging handa sa pagkilos kung magpadala ng abiso ang PG&E tungkol sa isang posibleng PSPS.

Mga dagdag na dapat tandaan para sa mga may pangangailangan sa pag-access (gamit) at pag-function (kilos)/espesyal na paggamot


 • Magplano para sa mga kailangan sa paggamot tulad ng gamot na kailangang mailagay sa refrigerator o kasangkapan na kailangan ng koryente.
 • Magpayelo ng tubig sa malalaking sisidlan para palagi pa ring malamig ang pagkain kahit na walang koryente.
 • I-charge nang husto ang (mga) aparato sa paggamot at tandaang magkaroon sana ng backup na generator kung umaasa ang (mga) aparato ninyo sa koryente.

Disability Disaster Access Program (Programa sa Pamamaraang Makagamit ng May Kapansanan sa Panahon ng Sakuna)


assistance medical baselineKakailanganin ba ninyo ang karagdagang tulong sa panahon ng pagpatay ng koryente? Kung kayo o ang kakilala ninyo ay may kapansanan o karagdagang espesyal na pangangailangan, makakatulong sa inyo ang California Foundation for Independent Living Centers sa panahon ng PSPS sa pamamagitan ng Disability Disaster Access Program (Programa sa Pamamaraang Makagamit ng May Kapansanan sa Panahon ng Sakuna). Para sa karagdagang impormasyon, pakibisita ang disabilitydisasteraccess.org.

 • Iwang nakabukas ang isang ilaw para maalerto kayo kapag bumalik na ang koryente. Kapag may koryente na, maaari nang buksan ang mga kasangkapan nang paisa-isa.
 • Ang karaniwang refrigerator ay patuloy na nagpapalamig ng pagkain nang mga apat na oras at ang isang malaking freezer ay mananatiling malamig nang mga 48 oras basta sarado lagi ang pinto ng refrigerator at freezer. Puwedeng gumamit ng cooler na may yelo para mapanatiling malamig, ligtas, at makokonsumo ang pagkain.
 • Siguraduhing sa labas lamang ginagamit ang mga generator, camp stove, at de-uling na ihawan. Huwag gumamit ng kalang de-gas sa pagpapainit.
 • Tanungin ang mga kapitbahay kung kailangan nila ng tulong.

Nakadepende ba kayo sa koryente para sa mga paggamot?


assistance medical baselineNaglalaan ang Programang Medical Baseline ng PG&E ng karagdagang enerhiya sa pinakamababang presyo para sa mga kliyente ng gas at koryente na umaasa sa kagamitang life-support at/o kailangan ng espesyal na kahingiang pagpapainit o pagpapalamig para sa ilang karamdaman.


Nakakatanggap din ang mga kliyenteng kabilang sa Medical Baseline ng karagdagang suporta kapag may PSPS, na puwedeng karagdagang abiso, tawag sa telepono o pagkatok sa pinto para masiguradong malay sila at makapaghahanda sa pagiging ligtas.


Mag-apply sa Programang Medical Baseline nang online sa pge.com/medicalbaseline o sa pagtawag sa 1-800-743-5000.