English     español     中文      tiếng việt     Tagalog      한국어     русский язык     Hmoob     عربي     ਪੰਜਾਬੀ     فارسی     日本語     ខ្មែរ     ไทย     Português     हिंदी

Kumuha ng tulong at serbisyo sa mga pangyayari tungkol sa Pagpatay ng Kuryente para sa Kaligtasang Pampubliko (Public Safety Power Shutoff, PSPS)


Tumawag or magpadala ng text sa 211, 24 oras bawat araw


I-access ang medikal, matutuluyan, pagkain at iba pang mga serbisyo para sa mga may kapansanan at tumatandang mamamayan sa pangyayaring Pagpatay ng Kuryente para sa Kaligtasang Pampubliko (PSPS) sa inyong pook.


211 Tumawag sa 211 or magpadala ng text na "PSPS" sa 211211, 24 oras, 7 araw sa isang linggo. Ang libreng serbisyong ito, sa pakikipagsosyo sa PG&E, ay makakatulong sa paghahanap ng mga lokal na serbisyong pangkalusugan at panlipunan sa pangyayaring PSPS pati rin sa mga panahon ng likas na sakuna at iba pang mga kagipitan. Makakakuha ng suporta sa Ingles, Espanyol, Cantonese, Mandarin at halos 200 iba pang mga wika sa pamamagitan ng serbisyo ng pagsasaling-wika.


Siguraduhin ninyo na makakatanggap kayo ng ulat tungkol sa PSPS


Kapag maaari, bibigyan ka namin ng maagang abiso tungkol sa mga pangyayari na makakaapekto sa iyong serbisyo — kasama ang posibleng pangangailangan na maagang patayin ang kuryente para sa kaligtasan ng publiko. Siguruhing bago ang iyong email, numero ng telepono, gustong wika at address para sa sulat na nasa iyong online account. Na ang iyong impormasyon sa pakikipag-ugnayan.


Mga Alerto ng PSPS sa Address para sa mga Walang PG&E Account


Ang PG&E ay maaring tumawag sa inyo kung sakaling may power shutoff upang maiwasan ang mabilis na kumakalat na sunog. Para sa karagdagang kaalaman.


Pag-charge ng device, Wi-Fi at iba pang suporta


Nagbukas ang PG&E ng Mga Community Resource Center sa mga lugar na apektado ng Power Shutoff. Ang lahat ng Community Resource Center ay sumusunod sa mga alituntunin ng estado at county upang labanan ang COVID-19. Ang mga center na ito ay nagbibigay ng mga banyo na maa-access ng ADA at mga istasyon para sa paghuhugas ng kamay, pag-charge ng kagamitang pangmedikal, pag-charge ng device, Wi-Fi, tubig na nasa bote at mga miryenda. Nagbibigay din ang mga panloob na sentro ng air-conditioning o heating, upuan at yelo.

Kung umaasa ka sa kuryente para sa mga pangangailangang pangmedikal at/o malayang pamumuhay


Medical Baseline na Programa


Nagbibigay ng mga suporta ang Medical Baseline na Programa para sa mga residensyal na customer na umaasa sa kuryente para sa ilang mga medikal na kondisyon. Kasama sa programa ang dalawang magkaibang uri ng tulong:


  • Mas mababang singil sa iyong buwanang bayarin sa kuryente (mas maraming enerhiya sa pinakamababang singil).
  • Mga karagdagang maagang abiso tungkol sa mga PSPS na mga pangyayari, kasama ang mga live na tawag sa telepono at pagkatok sa pinto.

Alamin kung kwalipikado ka para sa Medical Baseline na programa.

MAG-APPLY NGAYON

Portable Battery Program


Ang PG&E Portable Battery Program (PBP) ay nagbibigay ng walang gastos na backup na mga bateryang nabibitbit para sa karapat-dapat na mga kostumer na nakatutugon sa sumusunod na pamantyan:


Kasama sa karagdagang mga kailangan sa pagiging karapat-dapat ang pagsandig sa medikal na kagamitang de-kuryente para masustini ang buhay. Nagtratrabaho nang nakaugnay sa mga Organisasyong Nakabase sa Komunidad (Community Based Organizations, CBOs), natukoy ng PG&E ang mga kostumer na puwedeng maging karapat-dapat para sa programang ito at hindi nakatanggap ng baterya noong 2020. Ang kwalipikadong mga kostumer ay makatatanggap ng mga sulat mula sa PG&E at direktang pagpapaabot mula sa mga CBO.


Ang mga CBO ay nagsasagawa ng inisyal na pagpapaabot sa lahat ng kostumer na nakakatugon sa mga pamantayan ng pagiging karapat-dapat para talakayin ang kahandaan sa emerhensiya at tasahin ang kanilang mga pangangailangan sa isang survey. Batay sa mga resulta ng survey, titiyakin ng mga CBO kung sino sa mga kostumer ang karapat-dapat tumanggap ng mga baterya. Pagkaraan ay ihahatid ng mga CBO ang mga baterya sa mga tahanan ng kwalipikadong mga kostumer na ito, ilalagay ang mga baterya, at tuturuan ang mga kostumer kung paano ligtas na patakbuhin at panatilihin ang kagamitan. Ang mga paghahatid ng baterya ay magaganap sa pagitan ng Hunyo hanggang Disyembre 2021.


Ang mga kostumer na nakatanggap ng mga baterya noong 2020 ay dapat mag-charge ng mga baterya nila at bisitahin ulit ang kanilang planong pang-emerhensiya. Kung mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa iyong baterya, maaari mong kontakin ang CBO na nagseserbisyo sa county mo sa listahan sa ibaba.

Ang California Foundation for Independent Living Centers


Sa pakikipagtulungan ng PG&E, pinamamahalaan ng California Foundation for Independent Living Centers ang Disability Disaster Access & Resources (DDAR), na nagbibigay ng mga mapagkukunan para sa mga taong umaasa sa kuryente para sa ilang medikal na pangangailangan sa panahon ng PSPS na mga pangyayari.


Tutukuyin ng DDAR na programa kung sino ang kwalipikado para sa mga mapagkukunan sa pamamagitan ng proseso ng paggamit. Kabilang sa mga pamantayan sa kwalipikasyon ang mga taong may kapansanan at may pabalik-balik na mga kondisyon na mangangailangan ng kuryente upang mabuhay nang independiyente. Kabilang sa mga mapagkukunang inaalok sa pamamagitan ng programa ay ang nabibitbit na reserbang mga baterya, mga akomodasyon sa hotel, naa-akses na transportasyon, at mga voucher ng pagkain.


Pwedeng direktang mag-apply ang mga kostumer sa disabilitydisasteraccess.org o maaaring kontakin ang Disability Disaster Access & Resources Center na nagseserbisyo sa county mo.


Ang koordinasyon sa isang Disability Disaster Access &Resources Center para sa suporta ay natatagalan kaya inirerekomenda naming pumunta kayo sa inyong lokal na sentro nang una sa isang PSPS na pangyayari. Habang ang mga sentrong ito ay pwedeng magbigay ng emerhensiyang tulong, hindi sila bukas nang 24 oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo. Ang regular na mga oras ay tradisyonal na Lunes - Biyernes 8:30 a.m. – 4 p.m.


Kung nakararanas ka ng emerhensiyang banta sa buhay, paki-dial ang 9-1-1.


Ang mga organisasyong ito ay tumutulong din sa iyong maghanda para sa mga pangyayari ng PSPS sa pamamagitan ng pang-emerhensiyang pagpaplano at edukasyon at tulong sa pagpapalista sa Medical Baseline Program. Bisitahin ang California Foundation for Independent Living Centers Disability Disaster Access & Resources upang ma-akses ang mga mapagkukunang ito sa pagplano ng sakuna.

Kung kailangan mo ng tulong pinansyal


California Alternative Rates for Energy (CARE) and Family Electric Rate Assistance (FERA)


Ang mga sambahayan na kwalipikado ang kita ay makakakuha ng diskuwento buwan-buwan sa kanilang mga bayarin sa kuryente sa pamamagitan ng CARE at FERA na mga programa.


Alamin kung kwalipikado ka para sa CARE o FERA na programa.


Mga mapagkukunan para sa pamalit na pagkain


Kung nakakaranas ka ng kawalan ng pagkain dahil sa PSPS na mga pangyayari, bibigyan ng mga groserya ng mga kalahok na food bank ang iyong pamilya sa panahon ng PSPS sa iyong lalawigan, at tatlong araw kasunod ng muling pagbabalik ng kuryente.

Kung ikaw ay may kapansanan o mas matandang nasa hustong gulang


Meals on Wheels


Ang Meals on Wheels ay nagbibigay ng mga masustansiyang pagkain sa matatanda sa kanilang tahanan. Kung nakatira ka sa lalawigan na apektado ng PSPS na pangyayari, at kalahok ka na sa Meals on Wheels na programa, bibigyan ka ng isang pagkain bawat araw para sa bawat araw ng PSPS na pangyaayri.


Upang maging nararapat para dito, ikaw dapat ay 60 taon o mas matanda (o ang asawa ng isang tao na nasa edad na 60 o mas matanda), nasa panganib ng malnutrisyon at hindi makakapunta sa Meals on Wheels Center para sa pagkain. Makipag-ugnayan na sa iyong lokal na Meals on Wheels, upang malaman kung kuwalipikado ka.

Kung kailangan mo ng suporta sa wika


Kung ikaw o ang ibang kakilala mo ay kailangan ng tulong sa pag-unawa at paghahanda para sa PSPS na pangyayari, magagamit ang mga mapagkukunan para sa wika at pakikipatulungan na nakalista sa ibaba para makakuha ng suporta. Makakakuha ng karagdagang suporta sa mahigit 200 wika. Tumawag sa 1-866-743-6589 upang alamin pa.


Para sa impormasyon na nasa mga alternatibong format, tulad ng malaking letra, Braille o audio, mangyaring padalhan ng email ang PG&E sa mailbox na ito CIACMC@pge.com at isama ang iyong pangalan, lugar para sa sulat at numero ng telepono.

Mga mapagkukunan para sa Kaligtasan sa Malawakang Sunog


Gamitin ang Wildfire Safety Toolkit, na magagamit sa maraming wika, upang tulungan ka o ang mahal mo na maghanda para sa PSPS na mga pangyayari. Kasama sa toolkit na ito ang mga makakatulong na mapagkukunan upang maghanda para sa Public Safety Power Shutoffs, tulad ng mga dokumento ng impormasyon at nalilimbag na aplikasyon para sa Medical Baseline na Programa.