English     español     中文      tiếng việt     Tagalog      한국어     русский язык     Hmoob     عربي     ਪੰਜਾਬੀ     فارسی     日本語     ខ្មែរ     ไทย     Português     हिंदी

Kumuha ng tulong at serbisyo sa mga pangyayari tungkol sa Pagpatay ng Kuryente para sa Kaligtasang Pampubliko (Public Safety Power Shutoff, PSPS)


Tumawag or magpadala ng text sa 211, 24 oras bawat araw


I-access ang medikal, matutuluyan, pagkain at iba pang mga serbisyo para sa mga may kapansanan at tumatandang mamamayan sa pangyayaring Pagpatay ng Kuryente para sa Kaligtasang Pampubliko (PSPS) sa inyong pook.


211 Tumawag sa 211 or magpadala ng text na "PSPS" sa 211211, 24 oras, 7 araw sa isang linggo. Ang libreng serbisyong ito, sa pakikipagsosyo sa PG&E, ay makakatulong sa paghahanap ng mga lokal na serbisyong pangkalusugan at panlipunan sa pangyayaring PSPS pati rin sa mga panahon ng likas na sakuna at iba pang mga kagipitan. Makakakuha ng suporta sa Ingles, Espanyol, Cantonese, Mandarin at halos 200 iba pang mga wika sa pamamagitan ng serbisyo ng pagsasaling-wika.


Siguraduhin ninyo na makakatanggap kayo ng ulat tungkol sa PSPS


Kapag maaari, bibigyan ka namin ng maagang abiso tungkol sa mga pangyayari na makakaapekto sa iyong serbisyo — kasama ang posibleng pangangailangan na maagang patayin ang kuryente para sa kaligtasan ng publiko. Siguruhing bago ang iyong email, numero ng telepono, gustong wika at address para sa sulat na nasa iyong online account. Na ang iyong impormasyon sa pakikipag-ugnayan.


Mga Alerto ng PSPS sa Address para sa mga Walang PG&E Account


Ang PG&E ay maaring tumawag sa inyo kung sakaling may power shutoff upang maiwasan ang mabilis na kumakalat na sunog. Para sa karagdagang kaalaman.


Pag-charge ng device, Wi-Fi at iba pang suporta


Nagbukas ang PG&E ng Mga Community Resource Center sa mga lugar na apektado ng Power Shutoff. Ang lahat ng Community Resource Center ay sumusunod sa mga alituntunin ng estado at county upang labanan ang COVID-19. Ang mga center na ito ay nagbibigay ng mga banyo na maa-access ng ADA at mga istasyon para sa paghuhugas ng kamay, pag-charge ng kagamitang pangmedikal, pag-charge ng device, Wi-Fi, tubig na nasa bote at mga miryenda. Nagbibigay din ang mga panloob na sentro ng air-conditioning o heating, upuan at yelo.

Kung umaasa ka sa kuryente para sa mga pangangailangang pangmedikal at/o malayang pamumuhay


Medical Baseline na Programa


Nagbibigay ng mga suporta ang Medical Baseline na Programa para sa mga residensyal na customer na umaasa sa kuryente para sa ilang mga medikal na kondisyon. Kasama sa programa ang dalawang magkaibang uri ng tulong:


  • Mas mababang singil sa iyong buwanang bayarin sa kuryente (mas maraming enerhiya sa pinakamababang singil).
  • Mga karagdagang maagang abiso tungkol sa mga PSPS na mga pangyayari, kasama ang mga live na tawag sa telepono at pagkatok sa pinto.

Alamin kung kwalipikado ka para sa Medical Baseline na programa..

MAG-APPLY NGAYON

Programa sa Portable na Baterya


Sarado ang Programa sa Portable na Baterya (Portable Battery Program) simula sa Disyembre 31, 2020 sa pagtatapos ng peak season ng PSPS. Kung sakaling kailangang magsagawa ng PSPS ang PG&E habang hindi peak season, makakapagbigay pa rin ang California Foundation for Independent Living Centers (CFILC) ng suportang tulong kabilang ang mga hotel at baterya para sa mga kuwalipikadong kostumer (pakitingnan ang mga detalye ng programa sa ibaba). Muling bubuksan ang programa sa Portable na Baterya sa 2021, bago magsimula ang peak season ng PSPS. Ia-update ang website ng impormasyon tungkol sa programa sa 2021 bago ang muling pagbubukas.


Ang Programa ng PG&E sa Portable na Baterya (Portable Battery Program o PBP) ay nagbibigay ng libreng portable na baterya para sa mga kwalipikadong customer na natutugunan ang sumusunod na pamantayan:


Karagdagang kinakilangan para maging kwalipikado ang pag-asa sa medikal na kagamitang kailangan ng kuryente para suportahan ang buhay. Katulong ng mga Organisasyon Nakabase sa Komunidad (Community Based Organizations o CBO), natukoy ng PG&E ang humigit-kumulang 10,500 customer na maaaring kwalipikado para sa programang ito.


Nagsasagawa ang mga CBO ng paunang outreach sa lahat ng 10,500 customer para suriin ang kanilang mga pangangailangan gamit ang survey, at batay sa mga resulta na ito, tutukuyin ng mga CBO kung sinong mga customer ang kwalipikadong makatanggap ng mga baterya. Pagkatapos ay ipapadala ng mga CBO ang mga baterya sa tahanan ng mga kwalipikadong customer na ito, ise-set up ang mga baterya, at tuturuan ang mga customer tungkol sa kung paano ligtas na gagamitin at aalagaan ang kagamitan. Ipapadala ang mga baterya simula Setyembre hanggang Nobyembre 2020.

California Foundation for Independent Living Centers


Ang California Foundation for Independent Living Centers ay nagbibigay ng karagdagang tulong sa mga taong umaasa sa kuryente para sa mga pangangailangang pangmedikal o malayang pamumuhay sa mga PSPS na pangyayari. Kapag naging kwalipikado ka na, makakakuha ka ng access sa mga backup na bitbiting baterya at iba pang mga mapagkukunan tulad ng may tulong na kagamitan para sa komunikasyon, at iba't ibang voucher ng hotel at pagkain sa isang Independent Living Center sa iyong county.


Maaari ring bayaran ng mga center na ito ang mga gastos na nauugnay sa maa-access na transportasyon papunta at mula sa Mga Community Resource Center ng PG&E.


Matagal ang pakikipag-ugnayan sa Independent Living Center para humingi ng suporta kaya inirerekomenda naming makipag-ugnayan ka sa iyong lokal na center bago pa mangyari ang PSPS. Habang maaaring magbigay ang mga center na ito ng tulong na pang-emergency, hindi sila bukas nang 24 na oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo. Ang mga regular na oras ay karaniwang Lunes - Biyernes, 8:30 a.m. - 4 p.m.


Kung nakakaranas ka ng nakakamatay na emergency, paki-dial ang 911. 


Tutulungan ka din ng organisasyong ito na maghanda para sa mga PSPS na pangyayari na ito sa pamamagitan ng pagpaplano sa emergency at edukasyon at tulong sa pagpapatala sa Medical Baseline na Programa. Bisitahin ang California Foundation for Independent Living Centers Disability Disaster Access and Resources upang ma-access ang mga mapagkukunang ito tungkol sa pagpaplano para sa sakuna.

Kung kailangan mo ng tulong pinansyal


California Alternative Rates for Energy (CARE) and Family Electric Rate Assistance (FERA)


Ang mga sambahayan na kwalipikado ang kita ay makakakuha ng diskuwento buwan-buwan sa kanilang mga bayarin sa kuryente sa pamamagitan ng CARE at FERA na mga programa.


Alamin kung kwalipikado ka para sa CARE o FERA na programa.  


Mga mapagkukunan para sa pamalit na pagkain


Kung nakakaranas ka ng kawalan ng pagkain dahil sa PSPS na mga pangyayari, bibigyan ng mga groserya ng mga kalahok na food bank ang iyong pamilya sa panahon ng PSPS sa iyong lalawigan, at tatlong araw kasunod ng muling pagbabalik ng kuryente.

Kung ikaw ay may kapansanan o mas matandang nasa hustong gulang


Meals on Wheels


Ang Meals on Wheels ay nagbibigay ng mga masustansiyang pagkain sa matatanda sa kanilang tahanan. Kung nakatira ka sa lalawigan na apektado ng PSPS na pangyayari, at kalahok ka na sa Meals on Wheels na programa, bibigyan ka ng isang pagkain bawat araw para sa bawat araw ng PSPS na pangyaayri.


Upang maging nararapat para dito, ikaw dapat ay 60 taon o mas matanda (o ang asawa ng isang tao na nasa edad na 60 o mas matanda), nasa panganib ng malnutrisyon at hindi makakapunta sa Meals on Wheels Center para sa pagkain. Makipag-ugnayan na sa iyong lokal na Meals on Wheels, upang malaman kung kuwalipikado ka.

Kung kailangan mo ng suporta sa wika


Kung ikaw o ang ibang kakilala mo ay kailangan ng tulong sa pag-unawa at paghahanda para sa PSPS na pangyayari, magagamit ang mga mapagkukunan para sa wika at pakikipatulungan na nakalista sa ibaba para makakuha ng suporta. Makakakuha ng karagdagang suporta sa mahigit 200 wika. Tumawag sa 1-866-743-6589 upang alamin pa.


Para sa impormasyon na nasa mga alternatibong format, tulad ng malaking letra, Braille o audio, mangyaring padalhan ng email ang PG&E sa mailbox na ito CIACMC@pge.com at isama ang iyong pangalan, lugar para sa sulat at numero ng telepono.

Mga mapagkukunan para sa Kaligtasan sa Malawakang Sunog


Gamitin ang Wildfire Safety Toolkit, na magagamit sa maraming wika, upang tulungan ka o ang mahal mo na maghanda para sa PSPS na mga pangyayari. Kasama sa toolkit na ito ang mga makakatulong na mapagkukunan upang maghanda para sa Public Safety Power Shutoffs, tulad ng mga dokumento ng impormasyon at nalilimbag na aplikasyon para sa Medical Baseline na Programa.