Suporta bago, habang at pagkatapos ng Pagpatay ng Kuryente para sa Kaligtasan ng Publiko (Public Safety Power Shutoff)


icon ng mapagkukunang medikal Humanap ng tuluy-tuloy na kuryente, madaling maakses na transportasyon, pagpapalit ng pagkain at iba pang suporta para sa mga taong may kapansanan at tumatandang populasyon sa kaganapan ng Pagpatay ng Kuryente para sa Kaligtasan ng Publiko (Public Safety Power Shutoff, PSPS) ay tinatawag sa inyong lugar.


Mga mapagkukunang ikatlong partido ayon sa county: makakahanap ka ng mga handang magamit na ikatlong partido na mapagkukunan at suportang malapit sa iyo sa pamamagitan ng pagtingin sa Suporta at Mapagkukunan ayon sa County.

Ang mga mapagkukunang ito, na makukuha sa iba't ibang wika ay makakatulong sa iyo o sa taong mahal mo na maghanda para sa isang PSPS. Kasama ang mga mapagkukunan para sa PSPS ay ang isang gabay sa paghahanda sa emergency at isang napi-print na aplikasyon para sa Medical Baseline Program.

I-update ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan

I-update ang iyong impormasyon sa pakikipag-ugnayan

Kapag posible, binibigyan namin ang mga kostumer ng paunang abiso tungkol sa mga pagkawala ng kuryente na nakakaapekto sa kanilang serbisyo sa kuryente—kabilang ang posibleng pangangailangang maagap na pagpatay sa kuryente para sa kaligtasan ng publiko. Siguraduhin na ang iyong email, numero ng telepono, kagustuhan sa wika at adres sa koreo ay bago sa iyong online na account.


Upang mai-update ang iyong kagustuhan sa wika para sa mga alerto ng PSPS, sundin ang aming sunud-sunod na gabay (PDF, 303 KB).


I-UPDATE ANG IYONG IMPORMASYON SA PAKIKIPAG-UGNAYAN NGAYON
Pangkalahatang abiso

PSPS Address Alerts for Non-PG&E Account Holders

Kung hindi ikaw ang may hawak ng account para sa isang adres, maaari ka pa ring maabisuhan kapag na-anunsyo ang isang PSPS sa lugar. Makatanggap ng tawag sa telepono o text mula sa PG&E kung sakaling kakailanganing patayin ang kuryente upang makatulong na maiwasan ang malaking sunog. TANDAAN: Awtomatikong makakatanggap ang mga may account ng mga alerto ng PSPS para sa kanilang (mga) adres.


MATUTO PA TUNGKOL SA MGA ALERTO SA ADRES
icon ng iulat ito

Suporta sa wika

Kung kailangan mo o ng iba pang kakilala mo ng tulong sa pagsasalin upang maunawaan at makapaghanda para sa isang PSPS, ang mga mapagkukunan ng tulong sa wika at pakikipagsosyo na nakalista sa ibaba ay magagamit para sa suporta. Magagamit ang karagdagang suporta sa mahigit na 250 wika. Tumawag sa 1-866-743-6589 upang malaman ang higit pa.


Para sa impormasyon sa mga alternatibong format, tulad ng malalaking printa, Braille o audio, mangyaring mag-email ng kahilingan sa PG&E sa CIACMC@pge.com at isama ang iyong pangalan, adres sa koreo at numero ng telepono.

CA Foundation for Independent Living Centers (ASL)

CA Foundation for Independent Living Centers (ASL)

1OF1
medikal na tulong

Medical Baseline Program

Ang Medical Baseline Program, na kilala rin bilang Medical Baseline Allowance ay isang programa ng tulong para sa mga residensyal na kostumer na nakadepende sa kuryente para sa ilang partikular na mga medikal na pangangailangan. Kasama sa programa ang:

 • Isang karagdagang paglalaan ng enerhiya bawat buwan sa pinakamababang presyo na magagamit sa antas ng mga kostumer.
 • Mga karagdagang abiso bago ang isang PSPS, na maaaring may kasamang mga karagdagang tawag sa telepono o pag-ring ng doorbell.

ALAMIN KUNG KWALIPIKADO KA PARA SA MEDICAL BASELINE PROGRAM

MAG-APPLY NGAYON
grupo ng mga kostumer

Vulnerable Customer status

Kung ikaw o ang isang residente sa inyong tahanan ay may malubhang sakit o kondisyon na maaaring maging banta sa buhay kung madiskonekta kayo sa inyong serbisyo, maaari mong sertipikahan ang iyong sarili bilang kostumer na nasa panganib. Ang mga kostumer na nagsesertipika sa sarili bilang vulnerable customer ay makakatanggap ng mga karagdagang abiso bago ang isang PSPS, na maaaring kabilangan ng karagdagang mga tawag sa telepono o isang door-bell ring.


Mag-apply para sa Vulnerable Customer status
CARE and FERA

California Alternative Rates for Energy (CARE) at Family Electric Rate Assistance (FERA)

Maaaring makakuha ng buwanang diskuwento ang mga sambahayan na kwalipikado sa kita sa kanilang mga singil sa kuryente sa mga programang CARE at FERA.


Alamin kung kwalipikado ka para sa CARE o FERA
general verify icon

Disability Disaster Access & Resources

Ang Disability Disaster Access & Resources (DDAR) Program Ang Disability Disaster Access & Resources (DDAR) Program ay isang pagtutulungan sa pagitan ng PG&E at ng California Foundation for Independent Living Centers (CFILC). Sa pamamagitan ng programa, ang mga kwalipikadong kostumer na gumagamit ng mga de-kuryenteng medikal na kagamitan o mga pantulong na teknolohiya ay maaaring mag-access sa mga mapagkukunan upang mabawasan ang epekto ng mga pagkawala ng kuryente. Kwalipikado ang mga kalahok sa pamamagitan ng proseso sa paggamit ng DDAR. Bukod sa iba pang mga pamantayan, ang mga kwalipikado ay may mga kapansanan at pabalik-balik na mga kondisyon na nangangailangan ng kuryente para mabuhay nang independiyente.


Sa pamamagitan ng kanilang Disability Disaster Access & Resources Program, ang CFILC ay nagbibigay ng karagdagang tulong sa panahon ng PSPS sa mga umaasa sa kuryente para sa medikal o independiyenteng mga pangangailangan sa pamumuhay. Ang mga kwalipikadong kalahok ay nakakakuha ng access sa mga reserbang portable na baterya at iba pang mapagkukunan tulad ng mga ayuda sa pagkain, naa-access na mapagkukunan ng transportasyon, at mga pananatili sa hotel sa panahon ng mga kaganapan ng PSPS. Maaaring magbigay ng mga portable na reserbang baterya sa pamamagitan ng isang gawad, pag-upa-para-maangkin o aplikasyon sa pampinansyal na pautang.


Ang koordinasyon sa isang Disability Disaster Access & Resources Center para sa suporta ay natatagalan kaya inirerekomenda naming pumunta kayo sa inyong lokal na sentro bago ang isang kaganapan ng PSPS. Kahit pwedeng magbigay ng emergency na tulong ang mga sentrong ito, hindi sila bukas nang 24 oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo. Ang regular na mga oras ay Lunes - Biyernes 8:30 a.m. – 4 p.m. Kung nakararanas ka ng isang banta sa buhay na emergency, paki-dial ang 911.


Ang DDAR Centers ay makakatulong din sa iyong maghanda para sa PSPS sa pamamagitan ng pang-emergency na pagpaplano at edukasyon at tulong sa pagpapatala sa Medical Baseline Program. Bisitahin ang CFILC upang ma-access ang kanilang mga sanggunian sa pagpaplano sa kalamidad.

icon ng pagtitipid sa kuryente

Portable Battery Program

Ang Portable Battery Program (PBP) ng PG&E ay nagbibigay ng mga reserbang baterya upang mabawasan ang epekto ng isang PSPS sa mga kostumer na umaasa sa mga medikal na aparato. Nakikapag-ugnayan ang mga kasosyo sa programa sa mga kwalipikadong kostumer upang magsagawa ng pagtatasa sa telepono o email. Sinusuri ng mga pagtatasa na survey ang mga plano sa paghahanda sa emerhensiya ng kostumer at impormasyon sa medikal na aparato upang maitugma sa kostumer ang pinakamahusay na bateryang magagamit para sa kanilang mga pangangailangan.


Kabilang sa mga kinakailangan sa pagiging karapat-dapat ang:


 • Nakalista sa Medical Baseline program, at
 • Nakatira sa High Fire-Threat Districts (HFTD) gaya ng tinukoy nitong CPUC na Mapa ng Sunog o nakaranas na ng dalawa o higit pang PSPS mula noong 2020.

Kasama sa karagdagang mga kinakailangan sa pagiging karapat-dapat ang pagsalalay sa medikal na kagamitang de-kuryente para mapanatili ang buhay.


I-download ang papel ng impormasyon ng Portable Battery Program (PDF, 3.29 MB)

Kung hindi mo natutugunan ang mga kinakailangan sa pagiging karapat-dapat para sa Portable Battery Program ngunit umaasa sa kuryente para sa medikal o independiyenteng mga pangangailangan sa pamumuhay, mangyaring sumangguni sa Disability Disaster Access & Resources Program na mga magkukunan sa itaas.

icon ng mga rebate sa bayarin

Ang Generator and Battery Rebate Program

PG&E ay nag-aalok sa mga kwalipikadong kostumer ng rebate sa pagbili ng kwalipikadong generator o baterya sa paghahanda para sa mga pagkawala ng kuryente. Upang maging kwalipikado, ang mga kostumer ay dapat na:


 • Magkaroon ng aktibong PG&E account na pantahanan o pangnegosyo
 • Maging isang Tier 2 o Tier 3 na High Fire-Threat District ayon sa tinutukoy nitong CPUC Fire Map at/o pagsilbihan ng isang circuit na protektado ng EPSS. Tingnan kung protektado ang iyong tahanan o negosyo nitong mga pinahusay na setting sa kaligtasan gamit ang aming Address Lookup Tool. May lalabas na asul na bar sa taas ng screen kung sineserbisyuhan ka ng isang circuit na protektado ng EPSS.

AT


 • Kailangang nakaranas ka na ng dalawa o higit pang mga pagkawala ng kuryente para sa PSPS gaya ng tinukoy ng lookup tool na ito.

Ang

PG&E ay nag-aalok sa mga kwalipikadong kostumer ng $300 na rebate sa pagbili ng kwalipikadong produkto (generator o baterya) para sa paghahanda sa mga pagkawala ng kuryente.


Ang mga kostumer na nakatala sa CARE or FERA program ng PG&E ay makakatanggap ng karagdagang $200 na rebate. Ang kabuuang halaga ng rebate ay hindi puwedeng lumampas sa presyo sa pagbili sa produkto, at hindi rin puwedeng kasama ang mga buwis o halaga ng pagpapadala. Upang maging kwalipikado para sa rebate, dapat lumabas ang iyong produkto sa listahang ito (XLSX, 59 KB).
Alamin ang higit pa tungkol sa aming Generator and Battery Rebate Program
icon ng power strip

Pag-charge ng aparato, Wi-Fi at iba pang suporta

Nagbubukas ang PG&E ng Mga Sentro ng Mapagkukunan ng Komunidad sa mga lugar na apektado ng PSPS. Sinusunod ng lahat ng Mga Sentro ng Mapagkukunan ng Komunidad ang mga alituntunin ng estado at county para malabanan ang COVID-19. Nag-aalok ang mga sentrong ito ng banyo na magagamit ng ADA at istasyon na hugasan ng kamay, pag-charge ng medikal na kagamitan, pag-charge ng aparato, Wi-Fi, nakaboteng tubig at iba mga meryenda. Nag-aalok din ang mga sentrong panloob ng aircon o pampainit, upuan at yelo.

Mga serbisyong suporta ayon sa county


Alamin kung aling pagkain, transportasyon at iba pang mapagkukunan na partikular sa county (hindi PG&E) ang makukuha na malapit sa iyo.

Mga bangko ng pagkain

Kung nakakaranas ka ng pagkawala ng pagkain dahil sa kaganapan ng PSPS, ang mga kalahok na bangko ng pagkain sa loob ng iyong county ay magbibigay sa iyong pamilya ng mga groserya sa panahon ng PSPS na pagkawala ng kuryente at sa kasunod pang tatlong araw.

Meals on Wheels – para sa mga may kapansanan o matatanda

Ang Meals on Wheels ay nagbibigay sa mga nakatatandang nasa bahay ng masustansyang mga pagkain sa kanilang mga tahanan. Kung nakatira ka sa isang county na apektado ng isang kaganapan ng PSPS, at lumahok na sa programang Meals on Wheels, ikaw ay bibigyan ng isa pang pagkain bawat araw para sa bawat araw na kaganapan ng PSPS.


Upang maging karapat-dapat ikaw ay dapat na 60 taong gulang o mas matanda (o ang asawa ng isang taong edad 60 o mas matanda), nasa panganib ng malnutrisyon at hindi makapunta sa isang Meals on Wheels Center para sa pagkain. Makipag-ugnayan sa iyong lokal na Meals on Wheels ngayon, upang makita kung kwalipikado ka.

Madaling Ma-access na Transportasyon:

Nakikipagtulungan na ngayon ang PG&E sa mga organisasyon na makapagbibigay ng madaling ma-access na transportasyon sa mga indibidwal na may Access and Functional Needs, patungo at magmula sa isang PG&E Community Resource Center.

 • Vivalon (Mga County ng San Francisco, Marin, Sonoma, Solano, San Joaquin, Stanislaus, Amador, Calaveras, at Tuolumne): 415-847-1157
 • Dignity Health Connected Living (Shasta County): 530-226-3074 ext. 4
 • El Dorado Transit (El Dorado County): 530-642-5383 piliin ang opsyon 4
 • Fresno Economic Opportunities Commission (Fresno County): 1-800-325-7433

Disability Disaster Access and Resources (DDAR)

Sa pakikipagtulungan sa PG&E, pamamahalaan ng California Foundation for Independent Living Centers ang Disability Disaster Access & Resources (DDAR) na Programa. Sa panahon ng mga kaganapan ng PSPS, ang DDAR ay nagbibigay ng mga mapagkukunan para sa mga taong umaasa sa kuryente para sa medikal o independiyenteng mga pangangailangan sa pamumuhay.


Tutukuyin ng DDAR Program kung sino ang kwalipikado para sa mga mapagkukunan sa pamamagitan ng kanilang proseso ng paggamit. Bukod sa iba pang mga pamantayan, ang mga kwalipikado ay may mga kapansanan at pabalik-balik na mga kondisyon na nangangailangan ng kuryente para mabuhay nang independiyente ang indibidwal. Kabilang sa mga mapagkukunang inaalok sa pamamagitan ng programa ay ang portable na reserbang mga baterya, mga akomodasyon sa hotel, naa-akses na transportasyon at mga voucher ng pagkain.


Pwedeng direktang mag-apply ang mga kostumer sa disabilitydisasteraccess.org o maaaring kontakin ang Disability Disaster Access & Resources Center na nagseserbisyo sa county mo.

211Tumawag o mag-text sa 211, 24 na oras sa isang araw

Maaari kang makatanggap ng suporta at ma-access ang mga mapagkukunan sa mga panahon ng kritikal na pangangailangan. Kabilang dito ang mga Pagpatay ng Kuryente para sa Kaligtasan ng Publiko o Public Safety Power Shutoffs. Ang libre, pribadong serbisyo sa pagtawag at pag-text na ito ay magagamit 24/7 para sa mga residente ng California. Upang may malaman nang higit pa, mangyaring bisitahin ang 211.org o tumawag sa 211.

211 Mga Tip sa Paghahanda

Ang paglalarawan at audio na transcript ay magagamit para sa video na ito:

I-akses ang audio na bersyon ng paglalarawan
I-download ang transcript (PDF, 69 KB)

211 Mga Tip sa Paghahanda

1OF1

Ang paglalarawan at audio na transcript ay magagamit para sa video na ito:

I-akses ang audio na bersyon ng paglalarawan
I-download ang transcript (PDF, 69 KB)

Mga diskwento sa hotel

Ang mga sumusunod na hotel ay nag-aalok ng mga diskwento sa mga kostumer ng PG&E na nakakaranas ng Public Safety Power Shutoff:


Choice Hotels – link sa diskwento ng kostumer


IHG Hotels & Resorts – link sa diskwento ng kostumer (Holiday Inn, Holiday Inn Express, Staybridge Suites, Candlewood Suites)


Wyndham Hotels – link sa diskwento ng kostumer (La Quinta, Hawthorn Suites, Ramada, Days Inn, Howard Johnson, Travelodge)


Hyatt Hotels – link sa diskwento ng kostumer


Pagtatatuwa: Maaaring magbago ang pagiging bakante batay sa panahon at hindi ito garantisado. Ang PG&E ay hindi kaakibat sa mga hotel na ito at hindi responsable para sa mga pananatili sa hotel.


Umaasa ka ba sa tuluy-tuloy na kuryente para sa mga kagamitang medikal na pansuporta sa buhay? Kung gayon, ang inyong lokal na Disability Disaster Access and Resource (DDAR) Center ay maaaring makatulong sa isang naa-access na silid ng hotel sa panahon ng PSPS. Hanapin ang inyong lokal na Sentro ng DDAR.