Suporta sa mga kliyente namin


Kapag nagkaroon ng malaking disaster, patuloy ang pangunahing tungkulin ng PG&E sa kaligtasan at kapakanan ng mga apektadong kliyente at komunidad na pinagliingkuran namin. Kinikilala namin ang mga kahirapang kinakaharap ng mga kliyente at naiintindihang ang pagbabayad ng singil ay wala sa isip ninyo. Para mapagaan ang pasanin ninyo, gusto naming magbigay ng karagdagang suporta.Suporta sa pagbabayad ng singil

Ang PG&E ay may komprehensibong polisiya ng pagsingil at pagbibigay ng credit para matulungan ang mga kliyente namin. Bilang bahagi ng polisiyang ito, gagawin namin ang mga sumusunod na hakbang:

 • Ihihinto ang kinakalkulang paggamit ng enerhiya para sa singil na kaugnay ng panahong hindi okupado ang bahay/yunit dahil sa emergency
 • Hindi na itutuloy ang singil sa mga bahay o negosyong nasira
 • Magpo-prorate o magiging proporsiyonal ang buwanang singil batay sa paggamit o pinakamababang singil


Suporta sa Credit

May pananagutan kami na palaging mabigyan ang mga kliyente ng serbisyo sa gas o koryente, anuman ang kakayahan nila sa pagbabayad. Hindi na rin namin sisingilin ang lahat ng bayarin para sa pagsisimula o paghihinto ng serbisyo sa gas o koryente, at hindi na rin sisingilin ang mga kinakailangan na security deposit.

 • Plano kung saan hinuhulog-hulugan ang bayarin (Flexible payment plan)
 • Hindi muna gagawin ang diskoneksiyon dahil sa hindi pagbabayad at kaugnay na bayarin, hindi na sisingilin ang deposito at kinakailangang singil para sa pagiging huli ng pagbabayad ng mga residensiyal na kliyente


Suporta para sa kuwalipikado batay sa kita

Kapag may malaking disaster, nag-aalok kami ng karagdagang suporta para sa mga kliyenteng kuwalipikado na ginawa para makatipid sa kanilang singil.

 • Pagtigil sa lahat ng pagrerepaso ng karaniwan at mataas na paggamit (standard and high-usage review) para sa pagiging kuwalipikado sa Programa ng California na Alternatibong Pagpepresyo sa Enerhiya (California Alternate Rates for Energy, CARE) sa mga apektadong county.
  • Makapagtitipid nang hanggang 20% o higit pa kada buwan sa kanilang singil sa enerhiya ang mga kabahayang kuwalipikado sa Programang CARE.
  • Kontakin ang lahat ng kontratista para sa pag-a-outreach o pag-abot sa nakararami sa komunidad, na mga organisasyong nakabase sa komunidad at tumutulong sa pagpapalista sa programang CARE ng mahirap kontakin na mga kliyenteng mababa ang kita at nasa mga apektadong county; sa gayon, mas mapagbubuti ang pagbibigay-impormasyon sa mga kliyente ukol sa mga pagbabagong ito sa pagiging kuwalipikado.
  • Maging ka-partner ng program administrator (tagapamahala) ng programang pinopondohan ng mga kliyente para sa pagbibigay ng pang-emergency na tulong (customer-funded emergency assistance program) sa mga kliyenteng mababa ang kita, at itaas ang limitasyon sa halagang pantulong sa loob ng sumusunod na 12 buwan para sa mga apektadong kliyente.
  • Tukuyin kung paano magagamit ang programa para sa pagtulong sa pagtitipid ng enerhiya (energy savings assistance program) upang matulungan ang mga apektadong kliyente.
  • Iminumungkahi ng PG&E na baguhin ang mga kinakailangan upang maging kuwalipikado para sa Programa para sa Pagtulong sa Pagtitipid sa Enerhiya (Energy Savings Assistance, ESA) sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa mga residensiyal na kliyente na sila na mismo ang magpatunay na natutugunan nila ang kinakailangang kita upang maging kuwalipikado, kung nakatira ang kliyente sa mga natukoy na apektadong county at natutugunan ang isa sa mga sumusunod:
   1. Sasabihin ng kliyente na dahil sa sakuna, nawala ang dokumentasyong kailangan para sa pagpapatunay ng kita.
   2. Sasabihin ng kliyente na ang mga indibidwal na naninirahan sa kabahayan ang mga nawalan ng tahanan nang dahil sa sakuna.

 • Pansaklolo para sa Tulong sa Enerhiya sa pamamagitan ng Ayudang Pangkomunidad (Relief for Energy Assistance through Community Help, REACH) – Nagbibigay sa mga kuwalipikadong kliyente ng tulong pinansiyal sa mga panahon ng paghihirap. Kuwalipikado ang mga kliyenteng apektado ng sakuna sa kallikasan na ito na tumanggap ng hanggang $600 na tulong pinansiyal. May ilang limitasyon lamang.
 • Batayang Medikal (Medical Baseline) – Nagbibigay ng tulong pinansiyal sa mga kliyenteng may karagdagang pangangailangan sa enerhiya dahil sa ilang kuwalipikadong kondisyon sa paggamot.


Mga karagdagang programang makatutulong kapag handa na kayo

 • Mabilisang serbisyo sa gas at koryente – Para matulungan kayong makagalaw nang mabilis, bibilisan din namin ang paglalagay ng inyong bagong account at kung wala pang serbisyo sa gas at koryente ang inyong pansamantala o bagong tahanan, bubuksan namin ito sa susunod na araw ng trabaho. Simulan ito sa pagtawag sa amin sa 1-800-743-5000.
 • Net Energy Metering (NEM, NEM2) Interconnections – Para sa mga naapektuhang kliyenteng handa nang muling kumonekta sa mga renewable na sistema ng enerhiya sa ilalim ng kanilang dating piniling plano ng taas ng singil, gagawin ang:
  • Hindi na sisingilin ang bayad sa aplikasyon ng muling koneksiyon para sa mga generator na hindi lalagpas ng 1,000 kW.
  • Payagan ang mga kliyente na manatili sa kanilang dating piniling NEW na plano sa taas ng singil kung ang laki ng kanilang sistema ay hindi lalagpas sa kailangang koryente ng kliyente, at hindi lalagpas sa 1,000 kW para sa mga kliyenteng NEM.
 • Magsimula sa pamamagitan ng pagsusumite ng iyong aplikasyon sa PG&E Interconnection Portal.
 • Mga opsiyon sa plano ng pagbabayad – Kapag nagsimula na kayong makatanggap muli ng serbisyo sa gas at koryente, naghahandog kami ng mga plano kung saan hinuhulog-hulugan ang bayarin (flexible payment plan) para suportahan kayo sa panahong ito ng krisis. Para masimulan ang inyong plano sa pagbabayad, tawagan kami sa 1-800-743-5000.


Narito kami upang tumulong

Kung gusto ninyong mag-enroll sa mga programang nabanggit sa itaas, gumawa ng kasunduan sa pagbabayad, o kung mayroon kayong anumang katanungan, pakitawagan kami sa 1-800-743-5000. Narito ang tapat na kawani namin para tulungan kayo sa panahon ng kahirapan.