Pagpapalawak sa aming mga pagsisikap na maiwasan ang mga sunog


Pangkalahatang emerhensiyaAng Programang Kaligtasan ng Komunidad sa Sunog (Community Wildfire Safety Program, CWSP) ay inilunsad noong 2018 upang matulungan ang mga kostumer at mga komunidad na mapanatiling ligtas sa harap ng lumalaking panganib ng sunog sa ating buong estado. Patuloy na nakakaranas ang California, Oregon, Washington, at iba pang mga estado sa kanluran ng pagtaas ng peligro sa sunog at mas mahabang panahon ng sunog. Halos isang-katlo ng mga linya ng kuryente na nagbibigay ng kuryente sa ating mga kostumer ay nasa mga lugar ng Distrito na Mataas ang Banta ng Sunog (High Fire-Threat District, HFTD), ayon sa itinalaga ng Komisyon ng California sa mga Pampublikong Yutilidad (California Public Utilities Commission, CPUC).


Habang patuloy kaming tumutugon sa matinding banta ng panahon, ang aming programang kaligtasan mula sa sunog ay umuusbong upang maipakita ang mga natutunan na aral at maisama ang bagong impormasyon. Iyon ang dahilan kung bakit kasama sa aming programa ang mga maikli, katamtaman at pangmatagalang mga plano upang magawang mas ligtas ang aming sistema.


Paano kami kumikilosBasahin ang aming plano sa pagpapahupa ng sunog (PDF, 2.5 MB)

Kasama sa aming 2021 CWSP na pinagtutuunang lugar ang:

smartphone

Pagbibigay ng suporta para sa mga Pagpatay ng Kuryente para sa Kaligtasan ng Publiko (Public Safety Power Shutoffs)


Pagsuporta sa mga kostumer at komunidad bago, habang at pagkatapos ng Pagpatay ng Kuryente para sa Kaligtasan ng Publiko (Public Safety Power Shutoff, PSPS) na pagkawala sa kuryente sa pamamagitan ng pagbibigay ng higit pang mapagkukunan at pagtatrabaho sa buong taon upang mapabuti ang aming PSPS na Programa.


Alamin ang higit pa tungkol sa suporta sa PSPS
kahoy

Pagsasagawa ng Pinahusay sa Pangangasiwa sa Halamanan (Enhanced Vegetation Management)


Pagtugon at paglampas sa mga pamantayan sa kaligtasan ng halamanan ng estado sa pamamagitan ng aming Pinahusay sa Pangangasiwa sa Halamanan (Enhanced Vegetation Management Program) para pamahalaan ang mga puno at iba pang halaman na matatagpuan sa malapit sa mga linya ng kuryente na maaaring makadulot ng sunog o pagkawala ng kuryente.
Matuto ng higit pa tungkol sa aming Pinahusay sa Pangangasiwa sa Halamanan (Enhanced Vegetation Management Program)
manggagawa sa transmisyon

Pagpapabuti sa aming sistema


Nagpapatuloy sa pagbuo ng mas ligtas at mas matatag na sistema sa pamamagitan ng pagpapatibay sa mga linya at paglagay ng mga aparato sa paghiwa-hiwalay ng mga seksyon na makakatulong upang mabawasan ang lawak ng mga PSPS na pagkawala ng kuryente. Nagsisimula na rin kami sa paglalagay sa ilalim ng lupa sa 10,000 milyang mga linya ng distribusyon ng kuryente sa mga Distritong Mataas ang Banta sa Sunog (High Fire-Threat Districts, HFTD).


Matuto nang higit pa tungkol sa mga pagpapabuti ng sistema
linya ng transmisyon

Pag-deploy ng mga makabagong teknolohiya


Pagsubok at paggamit ng mga bagong kasangkapan at teknolohiya upang matukoy kung paano pinakamahusay na maiwasan at matugunan ang panganib ng mga sunog.


Alamin ang tungkol sa mga bagong teknolohiya

Tingnan ang aming pag-unlad ayon sa county (PDF, 8.1 MB)

Nakatira ka ba sa isang lugar na may mataas na banta sa sunog?


Pangkalahatang emerhensiyaAng CPUC ay nakipagtulungan sa CAL FIRE at iba pang mga eksperto sa kagamitan at pampublikong kaligtasan upang makabuo ng Mapa ng Banta sa Sunog. Tingnan ang mapa ng banta sa sunog dito. Tinutukoy ng mapa ang mga lugar sa buong California na may pinakamataas na posibilidad ng napakalaking apoy na makakaapekto sa mga tao at ari-arian, at kung saan ay maaaring kailanganin ang karagdagang pagkilos upang mabawasan ang panganib ng sunog.


  • Ang mga lugar sa Tier 3 ay nasa matinding panganib para sa sunog
  • Ang mga lugar sa Tier 2 ay nasa mataas na panganib para sa sunog
  • Ang Zone 1 High Hazard Zone ay mga lugar na may mataas na bilang ng mga patay at namamatay na puno


Bisitahin ang CAL FIRE para sa mga tip sa pagiging handa sa sunog