English     español     中文     tiếng việt     Tagalog na wika     한국어     русский язык

Pinagbubuti ang pagsisikap namin na maiwasan ang mga sunog na mabilis kumalat


General emergencyLumikha ang mataas na temperatura, labis na pagkatuyot at malakas na ihip ng hangin ng mga kalagayan sa ating estado kung saan ang siklab ng apoy sa maling oras at lugar ay puwedeng pagsimulan ng isang malaking sunog na mabilis kumalat. Damay ang mahigit sa kalahati ng lugar kung saan nakatira at nagtatrabaho ang aming mga kliyente na labis na nanganganib sa sunog na mabilis kumalat. Kasama sa Programa ng Komunidad sa Kaligtasan sa Sunog na Mabilis Kumalat (Community Wildfire Safety Program) ang short-, medium- at long-term na mga plano para mas maging ligtas ang sistema namin.


Ang PSPS sa panahon ng pandemyang COVID-19


Habang patuloy na naaapektuhan ng pandemyang COVID-19 ang ating mga komunidad, naiintindihan namin ang lumalalang paghihirap ng aming mga kliyente. Sa harap ng mga pagihihirap na ito, gumawa kami ng mga gabay para matukoy ang mahahalagang trabaho na kailangang magpatuloy para sa kabutihan ng aming mga kliyente at komunidad. Ang pagtugon sa emergency at mahalagang pagmamantini ay lalong makakabuti sa ating kahandaan para sa PSPS. Naisagawa ito sa konsultasyon at walang sawang gabay ng the California Office of Emergency Services (Cal OES), CAL FIRE at California Public Utilities Commission (CPUC), kaugnay ng aming Wildfire Mitigation Plan at ang bagong pakikipag-ugnayan sa kliyente ang mga halimbawa ng gawaing maipagpapatuloy.


READ OUR WILDFIRE MITIGATION PLAN (PDF, 2.5 MB)


Kung paano kami gumagawa ng aksiyon


Pinagbubuti namin ang aming sistemang elektrikal para matugunan ang hamong ito at makabuo ng plano para mahadlangan ang mga sunog na mabilis kumalat. Kabilang dito ang:

power line

REGULAR NA INSPEKSIYON PARA SA KALIGTASAN NG MGA IMPRAISTRUKTURA SA KORYENTE


Nagsasagawa ang PG&E ng mga inspeksiyon ng kaligtasan sa mahigit sa 15,000 milya ng linya ng koryente ngayong 2020 sa mga lugar ng labis (Antas 3) at matinding (Antas 2) panganib ng sunog na mabilis kumalat ayon sa paglalarawan ng California Public Utilities Commission (CPUC) High Fire-Threat District Map, gayundin ng karagdagang milya sa mga lugar na hindi mataas ang panganib ng sunog.


ALAMIN ANG IBA PANG BAGAY TUNGKOL SA PROGRAMA SA MGA INSPEKSIYON NG SISTEMA
transmission worker

PAGPAPATIBAY AT TATAG SA ATING MGA SISTEMA


Paghahanda sa ating impraistruktura sa pamamagitan ng mas matitibay na poste, protektadong linya ng koryente at targeted undergrounding. Naglalagay rin kami ng mga kagamitang nagse-sectionalize at mga switch at ginagawang mas flexible ang grid sa oras ng mga pagpatay ng koryente at gumagawa ng mga bagong pansamantalang teknolohiyang microgrid.

tree

PAGTUPAD AT PAGHIGIT SA PAMANTAYAN NG ESTADO KAUGNAY NG MGA TUMUTUBONG HALAMAN AT KALIGTASAN SA SUNOG


Nag-iinspeksiyon kami ng tumutubong halaman at nagtatabas o nag-aalis ng mahigit sa isang milyong puno para mapanatili ang kailangang agwat sa paligid ng mga linya ng koryente.


ALAMIN ANG IBA PANG BAGAY TUNGKOL SA PROGRAMA SA PINAHUSAY NA PAMAMAHALA SA TUMUTUBONG HALAMAN
smartphone

PAGBAWAS SA EPEKTO NG PAGPATAY SA KORYENTE PARA SA KALIGTASANG PAMPUBLIKO


Sa taong ito, napagbubuti ng PG&E ang programang PSPS kapag ginawa ito sa mas maliit lamang na sakop, sa mas maikling panahon, at mas magaling para sa aming mga kliyente.


ALAMIN ANG MGA PAGPATAY NG KORYENTE PARA SA KALIGTASANG PAMPUBLIKO
transmission line

PAGPAPAHUSAY NG AMING TEKNOLOHIYA NG PAGSUBAYBAY SA PANAHON


Nagtatayo kami ng mahuhusay na weather station sa mga lugar na mataas ang panganib ng sunog para mas wastong malaman ang pangangailangan at pagtatakda ng mga pangyayaring PSPS. Nagdaragdag kami ng mga 400 mahuhusay na weather station ngayong taon para maabot namin ang layuning 1,300 na bagong weather station pagdating ng 2022. Makikita ninyo ang mga datos na nakuha ng aming mga weather station kapag pumunta kayo sa pge.com/weather at sa MesoWest.

camera

PAGLALAGAY NG MAS MARAMING KAMERANG HIGH DEFINITION


Magdaragdag kami ng halos 200 kamerang high definition sa mga lugar na may mataas na panganib sa sunog sa taong ito para maabot ang layunin naming halos 600 pagdating ng 2022, nadaragdagan ang nasasakop ng nakikita namin sa lahat ng lugar na may mataas na panganib ng sunog sa mahigit sa 90 porsiyento ng teritoryong sineserbisyuhan namin. Makikita ninyo ang mga larawang kuha ng aming mga kamerang HD kapag pumunta kayo sa pge.com/weather at sa ALERTWildfire.

stopwatch

WILDFIRE SAFETY OPERATIONS CENTER (SENTRO NG OPERASYON PARA SA KALIGTASAN SA SUNOG NA MABILIS KUMALAT)


Patuloy kami sa koordinasyon ng mga gawain kaugnay ng paghadlang at pagtugon sa pamamagitan ng pagsubaybay sa mga panganib ng sunog na mabilis kumalat sa real time sa pamamagitan ng aming Wildfire Safety Operations Center Sinusubaybayan ng Center ang mga lugar na may mataas na panganib ng sunog, na sumasakop sa mahigit 50 porsiyento ng 70,000 milya kuwadradong lawak na sinerserbisyuhan. Inoobserbahan din ng center ang weather model information, mga larawang kuha ng satellite at iba pang pinahusay, mga datos na real time para sa eksperto na sinusundan ang kalagayan at panganib ng sunog na mabilis kumalat.

Nakatira ba kayo sa isang lugar na may mataas na panganib sa sunog?


General emergencyNakipagtulungan na ang California Public Utilities Commission (Komisyon para sa mga Pampublikong Serbisyo ng California, CPUC) sa CAL FIRE at iba pang eksperto sa utilidad at kaligtasang pampubliko para gumawa ng Mapa ng Distritong Mataas ang Panganib sa Sunog (High Fire-Threat District Map, na sinimulang gamitin noong Enero 2018. Tinutukoy ng mapa ang mga lugar sa kabuuan ng California kung saan pinakamataas ang posibilidad ng sunog na mabilis kumalat na makapipinsala sa mga tao at ari-arian, at kung saan posibleng kailanganin ang karagdagang hakbang para mabawasan ang panganib ng sunog na mabilis kumalat.


  • Antas 3 na mga lugar kung saan labis ang panganib ng wildfire
  • Antas 2 na mga lugar kung saan matindi ang panganib ng wildfire
  • Sona 1 Antas 1 na Mga Sona ng Mataas na Panganib ay mga lugar na may maraming patay at namamatay na puno


BISITAHIN ANG CAL FIRE PARA SA MGA PAYO TUNGKOL SA KAHANDAAN SA SUNOG NA MABILIS KUMALAT