English     español     中文     tiếng việt     Tagalog     한국어     русский язык     Hmoob     عربي     ਪੰਜਾਬੀ     فارسی     日本語     ខ្មែរ     ไทย     Português     हिंदी

Sumali sa PG&E webinar tungkol sa kaligtasan sa kaganapan ng napakabilis na kumalat na sunog


Ang PG&E ay mag-aanyaya ng isang serye ng mga online webinar para sa sinumang interesado na matuto nang higit pa tungkol sa aming Programa Pang Kaligtasan ng Komunidad Tungkol sa Napakabilis na Kumalat na Sunog (Community Wildfire Safety Program). Ang mga birtual na pagtitipon na ito ay magbibigay ng kakayahan sa mga miyembro ng komunidad na matuto nang higit pa tungkol sa paghahanda ng pang kaligtasan kapag mayroong napakabilis na kumakalat na sunog at sa emerhensiya, makipagkita sa mga kinatawan ng PG&E, magtanong at maibahagi ang mga napuna.


PAALALA: Pinaplano din ng PG&E na mag-anyaya ng mga seryeng personal na pampook sa lahat ng aming pinaglilingkuran para sa mga interesadong matuto nang higit pa tungkol sa aming Programa Pang Kaligtasan ng Komunidad Tungkol sa Napakabilis na Kumalat na Sunog (Community Wildfire Safety Program). Dahil sa mga limitasyon sa mga paisa-isang pag-aral na nakatakda na ngayon dahil sa COVID-19, ang mga naka-iskedyul na pagpupulong ay kasalukuyang ipagpapaliban.


Para sa sinumang hindi makasali habang ang webinar ay nagaganap, isinagawa namin ang aming mga pagtatanghal at isang bidyo sa aming webinar na magagamit sa ibaba. Mapapanood ang mga nakaraang presentasyon dito.


Mangyaring paratiang bumalik-balik para sa mga pinakabagong iskedyul ng pulungan at seminar sa web.
Mga nalalapit na seminar sa web


TANDAAN: Inaanyayahan ang lahat ng mga kostumer na sumali sa alinmang kaganapan na nakalista dito. Maaaring mapang-abot ng mga kostumer ang webinar hanggang sa 30 minuto bago ito magsimula. Ang mga kalahok na walang pang-abot sa internet ay lubos na hinihikayat ng PG&E na gamitin ang tinampok na tawag na walang bayad upang makinig sa pagtatanghal at pakinggan mula sa mga eksperto sa paksa ng PG&E.


Sa mga hanay

Date: Petsa
TIme: Oras
Event: Pangyayari
Counties Served: Mga Counties na nalinkuran na
Details: Detalye
Wildfire Safety Regional Webinar: Rehiyonal na Webinar ukol sa Kaligtasan sa Sunog na Mabilis Kumalat 
Virtual Safety Town Hall: Town Hall ng Birtuwal na Kaligtasan
Sign up: Mag-sign up
Join Webinar: Sumali sa webinar
Toll-Free Attendee Dial-In: Walang-bayad na tawag para sa mga dadalo
Conference ID: Komperensya ID
Check back for a link to join this event: Magsubaybay para sa link upang makasali sa kaganapang ito

DateTimeEventCounties ServedDetails

07/27/21*

12:00 - 1:30 p.m.

Customers with Disabilities and Access and Functional Needs Webinar

All

Join Webinar
Toll-Free Attendee Dial-In: 1-866-501-6088
Conference ID: 3526299

07/29/21*

6:00 - 7:30 p.m.

Wildfire Safety Regional Webinar

Monterey, San Luis Obispo, Santa Barbara

Join Webinar
Toll-Free Attendee Dial-In: 1-866-501-6088
Conference ID: 6379464

*Maaaring magbago ang mga araw ng Rehiyonal na Webinar ukol sa Kaligtasan sa Sunog na Mabilis Kumalat.Mga nakaraang kaganapan

Sa mga hanay

Date: Petsa
Counties Served: Mga Counties na nalinkuran na
Webinar Presentation: Pagtatanghal ng Webinar
Webinar Video Recording: Bidyo ng Webinar
View the presentation: Panoorin ang pagtatanghal
View the Recording: Tingnan ang pag-record
Coming soon: Parating na

DateCounties ServedWebinar PresentationWebinar Video Recording

02/03/21

Virtual Safety Town Hall – Butte, Plumas

02/17/21

Virtual Safety Town Hall – Napa, Lake

03/03/21

Virtual Safety Town Hall – Sonoma, Marin

03/17/21

Virtual Safety Town Hall – Nevada, Sierra, Yuba

03/31/21

Virtual Safety Town Hall – Shasta, Tehama, Lassen, Glenn

04/01/21

Wildfire Safety Webinar – Fresno, Kern, Tulare

04/07/21

Virtual Safety Town Hall – Mendocino, Humboldt, Trinity, Siskiyou

04/08/21

Wildfire Safety Webinar – Madera, Mariposa, Tuolumne

04/15/21

Wildfire Safety Webinar – Alpine, Amador, Calaveras

04/21/21

Virtual Safety Town Hall – Sacramento, Solano, Yolo

04/22/21

Wildfire Safety Webinar – El Dorado

04/29/21

Wildfire Safety Webinar – Solano, Yolo

05/05/21

Virtual Safety Town Hall – Alpine, Amador, Calaveras, Mariposa, Tuolumne

05/06/21

Wildfire Safety Webinar – Nevada

05/13/21

Wildfire Safety Webinar – Lassen, Plumas, Sierra, Tehama

05/19/21

Virtual Safety Town Hall – El Dorado, Placer

05/20/21

Wildfire Safety Webinar – Shasta

05/25/21

All Customer - Spanish

05/26/21

Wildfire Safety Regional Webinar - Humboldt, Mendocino, Siskiyou, Trinity

05/26/21

All Customer - Chinese

Coming soon

06/02/21

Virtual Safety Town Hall – All Customer

06/03/21

Wildfire Safety Regional Webinar – Butte County

06/10/21

Wildfire Safety Regional Webinar – Colusa, Glenn, Placer and Yuba County

06/17/21

Wildfire Safety Regional Webinar – Lake County

06/22/21

Community Based Organizations - Webinar

06/23/21

Community Based Organizations - Webinar

06/24/21

Wildfire Safety Regional Webinar – Napa County

06/29/21

Educational Stakeholders

06/30/21

Wildfire Safety Regional Webinar – Marin and Sonoma Counties

07/08/21

Wildfire Safety Regional Webinar – Alameda, Contra Costa and San Mateo Counties

07/15/21

Wildfire Safety Regional Webinar – Santa Clara and Santa Cruz

07/22/21

Wildfire Safety Regional Webinar – Merced, San Joaquin and Stanislaus

07/27/21

Customers with Disabilities and Access and Functional Needs Webinar

07/29/21

Wildfire Safety Regional Webinar - Monterey, San Luis Obispo, Santa Barbara

Mga Working Session Tungkol sa Kaligtasan sa Wildfire o Sunog na Mabilis Kumalat

Nakipagtulungan ang PG&E sa mga county at tribal na Offices of Emergency Services para magkasamang mag-host ng Mga Working Session Tungkol sa Kaligtasan sa Wildfire o Sunog na Mabilis Kumalat. Layunin ng mga session na maibigay sa mga lokal na ahensya ang mga detalyadong plano tungkol sa gawain ng PG&E sa kaligtasan sa wildfire o sunog na mabilis kumalat at mga pagpapahusay sa PSPS para sa 2020.


Nasa ibaba ang mga presentasyong ibinahagi sa mga pulong na ito.


Sa mga hanay

Date: Petsa
County Served: Pinagserbisyuhang County
Working Session Presentation: Presentasyon para sa Working Session
View the Presentation: Panoorin ang pagtatanghal

DateCounty ServedWorking Session Presentation

03/31/20

Solano

04/08/20

Colusa

04/09/20

Sonoma

04/08/20

Tuolumne

04/23/20

Humboldt

04/30/20

Butte

05/06/20

Trinity

05/07/20

Lake

05/12/20

Mariposa

05/12/20

Mendocino

05/14/20

Lassen

05/19/20

Shasta

05/19/20

Yolo

05/20/20

Napa

05/21/20

Alpine

05/21/20

Calaveras

05/21/20

Plumas

05/26/20

Siskiyou

05/27/20

Placer

05/28/20

Contra Costa

05/28/20

City of San Jose

05/29/20

Santa Clara

06/01/20

Tehama

06/02/20

Alameda

06/02/20

Nevada

06/03/20

Marin

06/05/20

Madera

06/11/20

Santa Cruz

06/23/20

San Benito

06/25/20

Tuolumne Band of Me-Wuk Indians, Tuolumne County

07/02/20

Fresno

07/09/20

Santa Barbara

07/10/20

Kings

07/21/20

Tulare

Mga karagdagang mapagkukunan ng tulong at impormasyon sa webinar


Panoorin sa Tagalog ang pagtatanghal (PPT, 44.0 MB)

Mag-download ng kopyang Tagalog (PDF, 234 KB)