Sumali sa PG&E webinar tungkol sa kaligtasan sa kaganapan ng napakabilis na kumalat na sunog


Ang PG&E ay mag-aanyaya ng isang serye ng mga online webinar para sa sinumang interesado na matuto nang higit pa tungkol sa aming Programa Pang Kaligtasan ng Komunidad Tungkol sa Napakabilis na Kumalat na Sunog (Community Wildfire Safety Program). Ang mga birtual na pagtitipon na ito ay magbibigay ng kakayahan sa mga miyembro ng komunidad na matuto nang higit pa tungkol sa paghahanda ng pang kaligtasan kapag mayroong napakabilis na kumakalat na sunog at sa emerhensiya, makipagkita sa mga kinatawan ng PG&E, magtanong at maibahagi ang mga napuna.


Para sa sinumang hindi makasali habang ang webinar ay nagaganap, isinagawa namin ang aming mga pagtatanghal at isang bidyo sa aming webinar na magagamit sa ibaba. Mapapanood ang mga nakaraang presentasyon dito.


PAALALA: Pinaplano din ng PG&E na mag-anyaya ng mga seryeng personal na pampook sa lahat ng aming pinaglilingkuran para sa mga interesadong matuto nang higit pa tungkol sa aming Programa Pang Kaligtasan ng Komunidad Tungkol sa Napakabilis na Kumalat na Sunog (Community Wildfire Safety Program). Dahil sa mga limitasyon sa mga paisa-isang pag-aral na nakatakda na ngayon dahil sa COVID-19, ang mga naka-iskedyul na pagpupulong ay kasalukuyang ipagpapaliban.


Mangyaring paratiang bumalik-balik para sa mga pinakabagong iskedyul ng pulungan at seminar sa web.
Mga nalalapit na seminar sa web


TANDAAN: Inaanyayahan ang lahat ng mga kostumer na sumali sa alinmang kaganapan na nakalista dito. Maaaring mapang-abot ng mga kostumer ang webinar hanggang sa 30 minuto bago ito magsimula. Ang mga kalahok na walang pang-abot sa internet ay lubos na hinihikayat ng PG&E na gamitin ang tinampok na tawag na walang bayad upang makinig sa pagtatanghal at pakinggan mula sa mga eksperto sa paksa ng PG&E.


Sa mga hanay

Date: Petsa
TIme: Oras
Event: Pangyayari
Counties Served: Mga Counties na nalinkuran na
Details: Detalye
Wildfire Safety Regional Webinar: Rehiyonal na Webinar ukol sa Kaligtasan sa Sunog na Mabilis Kumalat 
Virtual Safety Town Hall: Town Hall ng Birtuwal na Kaligtasan
Sign up: Mag-sign up
Join Webinar: Sumali sa webinar
Toll-Free Attendee Dial-In: Walang-bayad na tawag para sa mga dadalo
Conference ID: Komperensya ID
Check back for a link to join this event: Magsubaybay para sa link upang makasali sa kaganapang ito

DateTimeEventCounties ServedDetails

TBD

TBD

TBD

TBD

TBDMga nakaraang kaganapan

Sa mga hanay

Date: Petsa
Counties Served: Mga Counties na nalinkuran na
Webinar Presentation: Pagtatanghal ng Webinar
Webinar Video Recording: Bidyo ng Webinar
View the presentation: Panoorin ang pagtatanghal
View the Recording: Tingnan ang pag-record
Coming soon: Parating na

DateCounties ServedWebinar PresentationWebinar Video Recording

02/21/23

North Valley & Sierra Region: Butte, Colusa, El Dorado, Glenn, Lassen, Nevada, Placer, Plumas, Sacramento, Shasta, Sierra, Solano, Sutter, Tehama, Yolo, Yuba

02/22/23

Bay Area Region: Alameda, Contra Costa, San Francisco, San Mateo

03/08/23

South Bay & Central Coast Region: Monterey, San Benito, San Luis Obispo, Santa Barbara, Santa Clara, Santa Cruz

03/09/23

Central Valley Region: Alpine, Amador, Calaveras, Fresno, Kern, Kings, Madera, Mariposa, Merced, San Joaquin, Stanislaus, Tulare, Tuolumne

03/14/23

North Coast Region: Humboldt, Lake, Marin, Mendocino, Napa, Siskiyou, Sonoma, Trinity

03/30/23

Napa, Marin

04/13/23

Santa Cruz, San Luis Obispo

04/18/23

Santa Clara

04/20/23

Nevada, Solano, Yolo

04/27/23

Tehama, Lassen, Shasta

05/04/23

Amador, Calaveras, Madera, Mariposa, Merced, Tuolumne, Fresno

05/16/23

South Bay & Central Coast Region: Monterey, San Benito, San Luis Obispo, Santa Barbara, Santa Clara, Santa Cruz

05/18/23

Bay Area Region: Alameda, Contra Costa, San Francisco, San Mateo

05/23/23

North Valley & Sierra Region: Butte, Colusa, El Dorado, Glenn, Lassen, Nevada, Placer, Plumas, Sacramento, Shasta, Sierra, Solano, Sutter, Tehama, Yolo, Yuba

05/30/23

North Coast Region: Humboldt, Lake, Marin, Mendocino, Napa, Siskiyou, Sonoma, Trinity

06/07/23

Access and Functional Needs customers

06/08/23

Central Valley Region: Alpine, Amador, Calaveras, Fresno, Kern, Kings, Madera, Mariposa, Merced, San Joaquin, Stanislaus, Tulare, Tuolumne

06/22/23

Alpine, San Joaquin, Stanislaus

06/27/23

All customers

07/11/23

Fresno, Madera, Merced, Tulare, Kings, Kern

Coming soon

07/13/23

In-Language Webinar - Spanish

Coming soon

07/19/23

In-Language Webinar - Spanish

Coming soon

07/20/23

In-Language Webinar - Chinese

Coming soon

07/25/23

Access and Functional Needs customers

07/26/23

All customers

07/27/23

In-Language Wildfire Safety Webinar - Russian

Coming soon

08/01/23

North Valley & Sierra Region: Butte, Colusa, El Dorado, Glenn, Lassen, Nevada, Placer, Plumas, Sacramento, Shasta, Sierra, Solano, Sutter, Tehama, Yolo, Yuba

08/02/23

Bay Area Region: Alameda, Contra Costa, San Francisco, San Mateo

08/08/23

South Bay & Central Coast Region: Monterey, San Benito, San Luis Obispo, Santa Barbara, Santa Clara, Santa Cruz

08/09/23

North Coast Region: Humboldt, Lake, Marin, Mendocino, Napa, Siskiyou, Sonoma, Trinity

08/10/23

Central Valley Region: Alpine, Amador, Calaveras, Fresno, Kern, Kings, Madera, Mariposa, Merced, San Joaquin, Stanislaus, Tulare, Tuolumne

08/17/23

Enhanced Powerline Safety Settings Webinar – Alameda County

08/24/23

In-Language Webinar - Tagalog

Coming soon

09/12/23

Community-Based Organizations

Coming soon

09/13/23

In-Language Webinar - Hmong

Coming soon

Mga Working Session Tungkol sa Kaligtasan sa Wildfire o Sunog na Mabilis Kumalat

Nakipagtulungan ang PG&E sa mga county at tribal na Offices of Emergency Services para magkasamang mag-host ng Mga Working Session Tungkol sa Kaligtasan sa Wildfire o Sunog na Mabilis Kumalat. Layunin ng mga session na maibigay sa mga lokal na ahensya ang mga detalyadong plano tungkol sa gawain ng PG&E sa kaligtasan sa wildfire o sunog na mabilis kumalat at mga pagpapahusay sa PSPS para sa 2020.


Nasa ibaba ang mga presentasyong ibinahagi sa mga pulong na ito.

Mga karagdagang mapagkukunan ng tulong at impormasyon sa webinar


Panoorin sa Tagalog ang pagtatanghal (PPT, 44.0 MB)

Mag-download ng kopyang Tagalog (PDF, 234 KB)