Gumawa ng plano para maging handa kayo sa mga pangyayaring emergency

Tiyakin na alam ng inyong pamilya ang gagawin kapag may matinding lagay ng panahon, sakunang dulot ng kalikasan, o iba pang mapanganib na pangyayari. Posibleng mabilis na maganap ang ganoong mga pangyayari at mabigla tuloy kayo. Unahin na ang paggawa ng planong pang-emergency ngayon.Gumawa at magsanay sa ginawa ninyong plano

Tiyakin na alam ng lahat ng miyembro ng kabahayan kung ano ang gagawin kapag may emergency. Isipin na posibleng hindi magkakasama ang lahat magkakasama kapag naganap ang pangyayari. Gamitin ang mga sumusunod na gabay upang manatiling ligtas:

 • Maghanda ng dalawang paraan ng paglabas sa inyong tahanan. Posibleng sarado ang isa sa mga labasan ninyo sa oras ng emergency. Solusyunan ang mga problema sa accessibility o kakayahang makalabas kapag gumagawa ng ruta sa paglabas, lalo na para sa taong may kapansanan o may edad na miyembro ng kabahayan. Tiyakin na alam ng mga bata sa inyong kabahayan ang mga patakarang pangkaligtasan.
 • Kumpirmahin ang kinalalagyan ng mga labasang pang-emergency kung nakatira kayo sa apartment complex.
 • Iwasang gumamit ng mga patay-sinding switch, kasangkapan, elektronikong gamit o telepono sa panahon ng paglikas. Posibleng lumikha ng pagkislap ang mga elektronikong gamit at masindihan ang sumisingaw na gas.
 • Alalahanin ang mga alagang hayop kapag nagpaplano para sa mga emergency. Isama ang mga alaga ninyo sa mga gagawing pagsasanay. Matutulungan sila ng mga pagsasanay na masanay sa tali o kulungang mabibitbit sa panahon ng sitwasyong maligalig. Alamin kung aling mga kulungan, kanlungan o beterinaryo ang makakapag-alaga sa inyong mga hayop sa panahon ng emergency. Posibleng hindi tumanggap ng hayop ang mga pampublikong shelter o kanlungan dahil sa mga alalahanin sa kalusugan at kaligtasan.
  PAKITANDAAN: Karaniwang hindi ginagamit ang tuntuning ito sa mga hayop na panserbisyo (service animal).
 • Tumukoy ng lugar na mapupuntahan ng inyong pamilya pagkatapos lumikas. Pumili ng pangalawang tagpuang lugar kung sakaling hindi magagamit ang unang lugar.
 • Ilang ulit na magsanay ng inyong planong pang-emergency. Posibleng mahirap mag-isip nang malinaw sa panahon ng emergency. Madalas na magsanay ng inyong plano kasama ng mga miyembro ng kabahayan upang maging pamilyar sila rito.
 • Repasuhin ang inyong plano kasama ang lahat sa inyong kabahayan kada tatlo o anim na buwan.

 

Gawan ng ebalwasyon ang inyong tahanan

Tumulong para matiyak na handa ang inyong ari-arian at tahanan sa mga emergency sa pamamagitan ng mga sumusunod na gabay:

 • Alamin kung kailan at kung paano papatayin sa pangunahing switch at balbula (valve) ang inyong koryente at gas. Alamin kung paano papatayin ang inyong koryente. Bisitahin ang Pagbukas at Pagpatay ng Inyong Koryente (Turning Your Electricity On and Off).. lamin kung paano papatayin ang inyong gas. Bisitahin ang Patayin ang Inyong Gas (Turn Your Gas Off).
 • Hanapin ang mga pamatay ng apoy (fire extinguisher) at alamin kung paano ito gagamitin bago pa man kailanganin.
 • Alamin kung paano de-manong mabubuksan ang pintuan ng inyong garahe Pagplanuhan ninyo ang gagawin sa hindi awtomatikong pagbubukas ng inyong pintuan sa panahon na walang koryente.
 • Maglagay ng alarma sa sunog (smoke alarm) sa kabuuan ng inyong tahanan. Palitan ang mga baterya ng inyong alarma minsan sa isang taon, sa pinakamababa. Palitan ang mga baterya pagkarinig ninyo ng babalang tunog.
 • Tiyakin ninyong maayos na gumagana ang inyong standby generator. Makatutulong ang gumaganang generator sa pag-iwas na masira ang inyong mga ari-arian at makatutulong din sa mga manggagawang PG&E o sa mga unang tagaresponde sa panahon ng emergency sa inyong lugar. Alamin kung paano matitiyak na wastong gumagana ang generator. Bisitahin ang Kaligtasan ng Generator ng Koryente (Electric Generator Safety).
 • Kunin ang numero ng telepono sa emergency ng nagkabit ng inyong mga solar panel sa bubong. Idinisenyo ang mga solar panel na hindi masira ng malulubhang kondisyon ng panahon, pero baka magkaproblema o baka may katanungan kayo.. Repasuhin ang inyong kontrata sa solar para matiyak kung ano ang gagawin kapag nasira ang inyong mga panel o kapag natakpan ito ng basura.

 

Magagamit ang iba pa naming rekurso para matulungan kayong harapin ang mga pangyayaring emergency

Nagbibigay ang PG&E ng karagdagang impormasyon at pinakamahuhusay na mga hakbang para sa emergency. Bisitahin ang alinman sa mga sumusunod na pahina ng PG&E para malaman ang iba pang bagay tungkol dito.

Gumawa ng kit ng emergency supply

Mag-imbak ng sapat na mga supply na tatagal nang isang linggo. Ilagay ang mga produkto sa mga sisidlang ligtas sa pagkabasa at iimbak ang mga ito sa lugar na madaling makuha. Alamin ang iba pang bagay tungkol sa paggawa ng kit. Bisitahin ang Kahandaan sa Emergency (Emergency Preparedness) | Gumawa ng supply kit (Create a supply kit).

 

Maghanda para sa mga bagyo ng taglamig kung may-ari kayo ng bahay na may pribadong solar

Alamin kung paano maghanda para sa malalakas na bagyo sa mga sumusunod na artikulo. Bisitahin ang Kung Paanong Makapapaghahanda ang mga May-ari ng Bahay na may Solar sa Bubong para sa mga Bagyo ng Taglamig (How Rooftop Solar Homeowners Can Prepare for Winter Storm).

 

Manatiling ligtas sa panahon ng bagyo at sa pagkawala ng koryente

Kung minsan, nakakasanhi ng pagkawala ng koryente ang bagyo at iba pang pangyayari. Sa oras ng gayong pangyayari at pagkatapos nito, lumayo sa mga lugar na binaha at sa mga punong bumagsak. Posibleng nagkukubli ang mga lugar na ito ng kableng may koryente pa. Agad na tumawag sa 9-1-1 kapag nakasaksi kayo ng bumagsak na kable ng koryente. Pagkatapos, tawagan ang PG&E sa 1-800-743-5000.

Alamin ang iba pang bagay tungkol sa kaligtasan sa panaahon ng bagyo o sa pagkawala ng koryente. Bisitahin ang mga Bagyo, Pagkawala ng Koryente o Gas at Kaligtasan (Storms, Outages and Safety).

 

Umalis agad sa lugar kapag nakaamoy kayo ng gas

Lumabas sa lugar kapag nakaamoy kayo ng natural na gas o inaakala ninyong may sumisingaw na gas. Buksan ang mga bintana at pinto sa inyong paglabas, at sabihin agad ito sa mga emergency response team (pangkat na agad na tumutulong sa panahon ng emergency). Tawagan muna ang 9-1-1, at pagkatapos ang PG&E sa 1-800-743-5000, kapag nasa ligtas na kayong layo sa gusali.

Alamin ang iba pang bagay tungkol sa pagkawala ng gas. Bisitahin ang Mga Pagkawala ng Gas (Gas Outages)..

 

Magparehistro para makatanggap ng mga babala tungkol sa pagkawala ng koryente o gas

Manatiling alam ang mga impormasyon sa pamamagitan ng pagpaparehistro upang makatanggap ng mga babala tungkol sa pagkawala ng koryente o gas. Puwede namin kayong kontakin kapag may pagkawala ng koryente o gas sa inyong lugar at ipapaalam namin sa inyo kung kailan inaasahang maibabalik ang serbisyo. Pumili ng paraan ng pag-aabiso sa pamamagitan ng text, telepono o email.

Magsimula sa pag-la-log in sa inyong PG&E account at sa pagpili kung ano-anong paraan ng pag-aabiso ang gusto ninyo Bisitahin ang Inyong Account.

Wildfire Safety

Programa ng Komunidad sa Kaligtasan sa Wildfire o Mabilis na Kumakalat na Sunog (Community Wildfire Safety Program)

May mga hakbang sa pag-iingat ang PG&E para makatulong na mabawasan ang panganib sa mga wildfire o mabilis na kumakalat na sunog. Layunin namin na tulungan ang mga kostumer na maghanda at manatiling ligtas sa panahon ng mga pangyayari na matindi ang panahon, kasama na ang pagpapadala ng abiso kung kailan at kung saan posibleng patayin ang koryente para sa kaligtasan.

General Notification Mobile

Panatilihin na palaging bago ang impormasyon sa pagkontak

Para sa kaligtasang pampubliko, posibleng kailangan naming pansamantalang patayin ang koryente sa mga lugar na mataas ang panganib na magkasunog kapag nagkaroon ng matinding kalagayan sa sunog. Susubukin naming maagang kontakin ang mga kostumer upang matiyak na magkakaroon ng sapat na oras para makapaghanda.