Nangyayari ang mga pagkawala ng koryente anumang oras

Ang reserbang kuryente ay maaaring maging bahagi ng anumang plano sa kahandaan. Alamin kung ano ang kailangan mong malaman tungkol sa paggamit ng reserbang kuryente. Tingnan ang Backup Generation Fact Sheet (PDF, 360 KB).


Mga opsyon para sa reserbang kuryente


Ang mga reserbang generator ng kuryente ay pwedeng aandar na solong pagmumulan ng kuryente at ang ilan ay nangangailangan ng kasabay na pagkonekta sa grid ng kuryente ng PG&E. Ang reserbang kuryente ay karaniwang pinapaandar ng solar at imbakan, mga baterya, likas na gas, gasolina, propane o krudo.


Handa nang mag-solar? Alamin ang higit pa tungkol sa iyong mga opsyon.Mga kostumer ng solar, pakitandaan: Sa panahon ng pagkawala ng kuryente, hindi gagana ang inyong solar system maliban kung idinisenyo ito na gagana kasama ang baterya o nakaabang na generator. Para sa karagdagang impormasyon, tawagan ang inyong tagapagbigay ng serbisyo.


Interesado sa mga programang reserbang kuryente? Alamin ang higit pa sa tab na “Siyasatin ang mga Opsyon sa Reserbang Kuryente” sa ibaba.

Ang mga electric backup generator ay kayang mapasindi ang mga ilaw, at nakakatulong upang patuloy na mapagana ang mga kasangkapan, mapanatiling hindi nasisira ang pagkain, at mapagana ang mahahalagang kagamitan at elektronikong kasangkapan sa oras ng pagkawala ng koryente.


Posible ring mahal, maingay, at sanhi ng panganib sa kaligtasan ang mga generator. Mahalagang maintindihan kung paano ligtas na mapagagana ang inyong generator bago pa mangyari ang isang emergency. Ang ibig sabihin nito, kailangang magsagawa ng regular na pagtiyak ng kaligtasan at siguraduhin na mayroon kayong sapat na gasolina na magagamit sa loob ng ilang araw.


Isaalang-alang ang mga salik o factor na ito kapag nagdedesisyon kung kailangan ninyo ng generator.

General rates

Pangangailangan sa koryente

Nagmamay-ari ba kayo ng ilang kasangkapan o kagamitan na kailangang patuloy na gumana sakaling mawalan ng koryente? Gaano kahalaga na may koryente kayo sa panahon ng matagalang pagkawala ng koryente? Talagang mahalaga ito sa kostumer na umaasa sa kagamitang life-support o kailangan ng espesyal na kahingiang pagpapainit o pagpapalamig para sa medikal na kondisyon.

Megaphone

Ingay

May mga ordinansa ba ang komunidad kung saan kayo nakatira o nagtatrabaho na naglilimita ng pinahihintulutang antas ng decibel o lakas ng ingay para sa panlabas na kagamitan?

Calculator

Halaga

Posibleng magkahalaga ng ilang libong dolyar ang mga generator. Pag-isipan ang kagyat na mga pangangailangan kapag pinag-aralan ninyo kung aling generator ang pinakamabuting mapipili para sa inyo.

Kapag nagdesisyonna kayong bumili ng generator, hanapin ang angkop na gagana para sa inyo. Kasama sa mga salik o factor na dapat isasaalang-alang ang:

Energy Needs

Pagsusuri sa mga pangangailangan ninyo sa enerhiya


Nakakalikha ang mga generator ng sapat na koryente para paganahin ang inyong telepono at laptop o suplayan ng koryente ang kabuuan ng inyong tahanan.


 • Gaano karaming koryente ang kailangan ninyo sa oras ng pagkawala ng koryente?
 • Gusto ba ninyo ng koryente para sa ilang napakahalagang kasangkapan, o para sa kabuuan ng tahanan, negosyo o pasilidad?
 • Aling mga kasangkapan at kagamitan ang kailangang paganahin at gaano karaming enerhiya ang kailangan ng bawat isa?
Fuel

Gasolina


Posibleng ang mga alalahaning pangkapaligiran, kakayahan na magamit, mababang presyo, at magagamit na espasyo para sa ligtas na pagtatago sa generator ang siyang magtakda ng inyong mapipili.

Installation requirements

Mga kinakailangan sa instalasyon


 • Madalas na nabibitbit ang maliliit na baterya at hindi kailangan ng mga ito ng propesyonal na instalasyon para magamit.
 • Makakapagbigay ang mga upahang generator ng mapagkukunan ng enerhiya, pero kailangang sundin ninyo ang lahat ng payo para sa kaligtasan. Puwede rin kayong turuan ng propesyonal mula sa tindahang nagpaparenta ng tamang paggamit sa inyong nirentahang generator.
 • Kailangan ng permanenteng nakaabang na generator ang instalasyong propesyonal dahil sa deretso itong nakakonekta sa sistemang elektrisidad ng tahanan o negosyo.
 • Kailangang nasa mataas na lugar ang permanenteng generator, kung saan malamang na hindi alalahanin ang pagbaha. Dapat ring isaalang-alang ang mga itinatakda ng building code, lalo na sa mga lugar na mataas ang populasyon.
 • Anumang uri ang generator ninyo, palagiang kumonsulta sa manual ng may-ari para sa detalyadong gabay at patakarang pangkaligtasan bago ito paganahin.

Kung hindi ninyo naiintindihan kung paano paganahin ang inyong generator, inilalantad ninyo sa pagkasira ang inyong ari-arian, sa panganib ang inyong buhay at ang mga buhay ng mga kawani ng PG&E na posibleng may ginagawa sa mga linya ng koryente sa inyong komunidad.


PARA SA INYONG KALIGTASAN: Intindihin at sundin ang lahat ng mga instruksiyong pangkaligtasan na ibinigay ng tagamanupaktura. Huwag ikabit ang alinmang generator sa iba pang mapagkukunan ng koryente, kasama na ang mga linya ng koryente ng PG&E.


Kaligtasan sa paggamit ng nabibitbit na generator


 • Tiyaking suportado ng inyong generator ang kinakailangang enerhiya ng kasangkapan (electric load) at hindi lumalagpas sa espesipikasyon ng tagamanupaktura.
 • Ilagay ang inyong generator kung saan ligtas na nakakabuga ang tambutso (exhaust) para maiwasan ang pagkalason sa carbon monoxide at pagkamatay.
 • Gumamit lamang ng mga pampahabang kordon o extension cord na wasto ang laki sa elektrikal ng indibiwal na generator para maiwasan ang labis na pag-iinit. Magagamit ang chart ng American Wire Gauge (AWG) para matukoy kung aling kurdon ang angkop sa inyo. Sinusukat ng AWG ang laki ng extension cord; tandaang habang mas malaki ang kurdon, mas lumiliit ang AWG rating.
 • Ilayo ang mga kurdon sa madalas na nadadaanang lugar para hindi maging panganib sa pagkatapilok.
 • Huwag ipailalim ang kurdon sa mga basahan o alpombra kung saan posibleng uminit, o kung saan posibleng masira ang kurdon nang hindi napapansin.

Kaligtasan para sa permanenteng nakaabang na generator


 • Kailangan sa instalasyon ang lisensiyadong kontratistang elektrikal o iba pang kuwalipikadong propesyonal.
 • Tiyaking hindi dumadaloy o "nagba-backfeed" ang koryente ng inyong generator sa linya ng koryente ng PG&E. Pinakakaraniwang paraan para maiwasan ang "pagba-backfeed" ang instalasyon ng "double-pole, double-throw transfer switch" kasama ng inyong permanenteng nakaabang na generator.
 • Dapat mainspeksiyon ng departamento para sa mga gusali ng lungsod o county ang anumang idinagdag o pinag-angkop na kable sa bahay.
 • • Kapag tapos na ang instalasyon, tumawag sa PG&E sa 1-800-743-5000 para ipaalam sa amin ang tungkol sa inyong backup system. Malalaman pagkatapos ng mga manggagawa ng PG&E ang tungkol sa inyong generator kapag nagtatrabaho na sila kaugnay ng pagkawala ng koryente sa inyong lugar.
Icon ng baterya para sa power save mode

Portable Battery Program


Ang Portable Battery Program (PBP) ng PG&E ay nagbibigay ng mga reserbang baterya upang mabawasan ang epekto ng Public Safety Power Shutoff (PSPS) na pagkawala ng kuryente sa mga kostumer na umaasa sa mga medikal na aparato.


Kabilang sa mga kinakailangan sa pagiging karapat-dapat ang:


 • Pagsalalay sa medikal na kagamitan na tumatakbo sa elektrisidad para suportahan ang buhay,
 • Nakatala sa Medical Baseline program, at
 • Nakatira sa mga High Fire-Threat District (HFTD) gaya ng kahulugang ibinibigay nitong California Public Utilities Commission (CPUC) Fire Map o nakaranas ng dalawa o higit pang mga PSPS na pagkawala ng kuryente mula noong 2020.

Unang makikipag-ugnayan ang mga kasosyo sa programa sa mga kwalipikadong kostumer upang magsagawa ng pagtatasa sa telepono o email. Sinu-survey ng mga pagtatasa ang mga plano sa paghahanda sa emerhensiya ng kostumer at impormasyon ng medikal na aparato upang maikonekta ang kostumer sa pinakamahusay na bateryang magagamit para sa kanilang mga pangangailangan.I-DOWNLOAD ANG PORTABLE BATTERY PROGRAM FACT SHEET (PDF, 190 KB)
icon ng generator

Backup Power Transfer Meter Program


Ang Backup Power Transfer Meter (BPTM) Program ay isang libreng alok na available sa mga kostumer ng PG&E na nasa Tier 2 o 3 HFTD at/o sineserbisyuhan ng isang Enhanced Powerline Safety Settings (EPSS) circuit. Ang mga kostumer na nasa mga lugar na ito ay dapat may tumutugmang generator (XLSX, 23 KB). Maganda lang ito para sa limitadong panahon at puwedeng magbago sa anumang oras. Ang alok ay hindi naililipat.I-DOWNLOAD ANG BACKUP POWER TRANSFER METER FACT SHEET (PDF, 110 KB)

I-DOWNLOAD ANG PAANO LIGTAS NA IKONEKTA ANG ISANG PORTABLE NA GENERATOR (PDF, 399 KB)

I-DOWNLOAD ANG LISTAHAN NG MGA TUMUTUGMANG GENERATOR (XLSX, 23 KB)


Kabilang sa pagiging karapat-dapat ng kalahok at mga kwalipikasyon ng site ang:


 • Ang kalahok ay dapat ang kostumer ng PG&E na naka-rekord sa site.
 • Ang mga kalahok ay dapat may premise sa isang Tier 2 o 3 na lugar na mataas ang peligro ng sunog gaya ng kahulugang ibinibigay ng CPUC Fire Map na ito.
 • Ang mga kostumer na negosyo ay dapat may 2S-socket meter para makalahok.
 • Ang kalahok ang may-ari ng site o may pahintulot ng may-ari para sa pakikilahok ng site.
 • Kung ang kalahok ay isang kostumer ng Medical Baseline, sumasang-ayon ang kalahok na hindi ikokompromiso ng pakikilahok ang kanilang mga medikal na pangangailangan at ang mga naturang pangangailangan ay matutugunan sa panahon ng PSPS na pagkawala ng kuryente nang mayroon o walang paggamit ng reserbang generator.
 • Ang site ng kalahok ay dapat may access sa 30A, 120V/240V na may standard NEMA L14-30P plug na portable na generator na may proteksyon sa labis na kuryente.
 • Ang site ng kalahok ay dapat may 200A meter panel kung saan puwedeng ma-install ang Backup Power Transfer Meter at cable. Dapat matugunan ng panel ang layuning pagpapatakbo para sa programa.
bill rebates icon

Generator and Battery Rebate Program


PG&E ay nag-aalok sa mga kwalipikadong kostumer ng rebate sa pagbili ng kwalipikadong produkto (generator o baterya) para sa paghahanda sa mga pagkawala ng kuryente. 


Mga Kinakailangan para Maging Kwalipikado sa Programang Rebate sa Generator at Baterya (kailangang matugunan ang lahat para maging kwalipikado):

 • Kailangang mayroon kang aktibong PG&E account.
 • Dapat nakatira ka sa isang Tier 2 o 3 HFTD gaya ng tinutukoy nitong CPUC Fire Map o sineserbisyuhan ng isang EPSS circuit.
 • Kailangang natutugunan mo ang isa sa sumusunod na pamantayan:
  • Umaasa sa tubig mula sa balon na binobomba sa iyong lugar para sa inyong mga pangangailangan sa tubig (ibig sabihin, HINDI kasama ang iyong address sa mapa ng CA Water Agency*) O
  • Nakatala sa Medical Baseline Program O
  • Mga small/micro non-critical care essential business (i.e., Grocery Stores, Convenient Stores, Veterinarian Services, Dental Offices, Urgent Care/Clinics, may-ari ng mga Mobile Home Park) o bahagi ng maliit na grupo ng mga paaralan na hinuhulaan na lubos na maaapektuhan ng EPSS na mga pagkawala ng kuryente.
 • Ang iyong produkto ay dapat na nasa Qualified Product List (XLSX, 60 KB).

*Ano ang gagawin kung nakatanggap ka ng sulat na tumatanggi sa iyong aplikasyon
Kung ang iyong address ay wala sa mapa ng CA Water Agency, magbigay ng ebidensya sa taong nakalista sa sulat. Sa sulat, sabihin na mayroon ka ngang bomba ng tubig.
Kasama sa mga halimbawa ng ebidensya ang:

 • Mga pagsisiwalat ng real estate
 • Opisyal na mga mapagkukunan ng mapa
 • Isang liham mula sa lokal na ahensya ng tubig na nagsasaad na ang iyong ari-arian ay hindi nila sineserbisyuhan
 • Kumpirmasyon mula sa isang taga-drill ng balon, tubero, sertipikadong operator sa paggamot sa tubig, o mga sampol ng kalidad ng tubig, atbp.

Mga Paalala (mangyaring repasuhin ang mga ito nang ganap upang matiyak ang pagiging karapat-dapat):

 • Ang mga kostumer na umaasa sa bomba ng balon ng tubig O small/micro essential businesses are only qualified to receive a rebate for the purchase of a qualified portable generator (GEN20 measure code) from the Qualified Product List. Water well pump and small/micromga kostumer ng mahahalagang negosyo ay hindi kwalipikadong makatanggap ng rebate para sa pagbili ng Kwalipikadong Portable na Baterya (GEN21 measure code).
 • Ang mga kostumer na nakatala sa Medical Baseline Program ay kwalipikado na makatanggap ng rebate para sa pagbili ng alinman sa kwalipikadong portable na baterya (GEN21 measure code) o para sa pagbili ng kwalipikadong portable na generator (GEN20 measure code).
 • Ang lahat ng Portable Generator mula sa Listahan ng Kwalipikadong Produkto ay dapat na sumusunod sa California Air Resources Board (CARB).

Mga Antas na Rebate (batay sa mga punto ng presyo na tingi):

 • Antas 1: $300/Produktong nakapresyo sa $0-$500
 • Antas 2: $500/produktong nakapresyo sa $501-$1000
 • Antas 3: $700/produktong nakapresyo sa $1,001 at higit pa
 • Ang mga halaga ng rebate ay hindi lalampas sa presyo sa pagbili ng produkto, at hindi rin ito kabibilangan ng mga gastos sa buwis o pagpapadala. Ang mga kostumer na lalahok sa Programang CARE o FERA ng PG&E ay maaaring makatanggap ng karagdagang $200 kung ang kabuuang halaga ng rebate na kinabibilangan ng naaangkop na halaga ng antas, ay hindi lumampas sa kwalipikadong presyo sa pagbili ng produkto.

Katalogo ng Talaan ng Kwalipikadong Produkto (XLSX, 60 KB) ng PG&E
  Aplikasyon para sa Rebate sa Generator at Baterya

  Pakitandaan: Ang aplikasyon para sa rebate ay kailangang maisumite sa loob ng 12 buwan mula sa petsa ng pagbili ng kwalipikadong produkto sa o bago ang Disyembre 31, 2022, alinman ang mas malapit.

  Hindi gumagawa ang PG&E ng anumang pag-eendoso o rekomendasyon. Nasa ibaba ang representanteng listahan ng mga taga-suplay at kontratista na makakatulong sa inyo. Hindi kasama ang lahat sa listahan. Deretsong makipag-ugnayan sa mga tagabenta para sa karagdagang impormasyon, kasama na ang Mga Madalas itanong (FAQs), presyo, at pagpipinansiya.


  Mga alternatibo sa generator


  Kung ihahambing sa mga generator, puwede ninyong magamit ang mga nabibitbit na power station at battery technology sa pagcha-charge ng anumang bagay mula sa telepono hanggang sa refrigerator, at lahat ng bagay na nasa pagitan ng mga ito. Nagagamit ang mga solusyong ito sa loob at labas ng bahay, nang walang ingay, usok, o pagmamantini ng tradisyonal na de-gasolinang generator.


  Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga nabibitbit na power station at battery technology bisitahin ang Marketplace ng PG&E.


  Financing options for backup generators


  RESIDENSIYAL O MALIIT HANGGANG KATAMTAMAN ANG LAKING NEGOSYO

  RetailerNagbebenta ng produktoNagpaparenta ng produktoGumagawa ng instalasyon ng produkto

  Oo

  Hindi

  Hindi

  Oo

  Hindi

  Oo

  Oo

  Hindi

  Oo

  Oo

  Hindi

  Oo

  Oo

  Oo

  Oo

  Oo

  Hindi

  Oo

  Oo

  Hindi

  Oo

  Oo

  Oo

  Oo

  Oo

  Hindi

  Oo

  Oo

  Oo

  Oo

  Oo

  Oo

  Oo

  Oo

  Hindi

  Oo

  MALAKING NEGOSYO

  RetailerNagbebenta ng produktoNagpaparenta ng produktoGumagawa ng instalasyon ng produkto

  Oo

  Oo

  Oo

  Oo

  Oo

  Oo

  Oo

  Oo

  Oo

  Oo

  Hindi

  Oo

  Oo

  Hindi

  Oo

  Oo

  Oo

  Oo

  Oo

  Oo

  Oo

  Oo

  Oo

  Oo

  Oo

  Oo

  Oo

  Alamin ang tungkol sa aming insentibo sa pagpipinansiya


  Nagbibigay ang PG&E ng insentibo sa pagpipinansiya para sa mga pangnegosyo o residensiyal na kostumer na gumagawa ng instalasyon ng bago at kuwalipikadong kagamitan tungo sa paglkha at pag-iimbak ng enerhiya.  ALAMIN ANG TUNGKOL SA PROGRAMA PARA SA MGA INSENTIBA UKOL SA PAGKAKAROON NG SARILING ENERHIYA (SELF-GENERATION INCENTIVE PROGRAM)