Nangyayari ang mga pagkawala ng koryente anumang oras

Puwedeng maging bahagi ng alinmang plano sa kahandaan ang mga backup electric generator. Alamin ang kailangan ninyong malaman tungkol sa paggamit ng generator.


Hindi konektado sa grid ng PG&E ang mga generator


Gumagana ang mga backup electric generator bilang nakapagsasariling mapagkukunan ng koryente at hindi konektado ang mga ito sa sistema ng elektrisidad ng PG&E. Karaniwang pinagagana ang mga generator ng solar (mula sa araw) na enerhiya, kung saan may back-up storage, baterya, natural gas, propane o diesel.


Handa na ba kayong mag-solar? Alamin ang higit pa sa inyong mapagpipilian.Mga kostumer ng solar, pakitandaan: Sa oras ng pagkawala ng koryente, hindi gagana ang inyong sistemang solar maliban na lamang kung nakadisenyo itong gumana nang kasama ng baterya o standby na generator. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa inyong tagabigay ng serbisyo.

Ang mga electric backup generator ay kayang mapasindi ang mga ilaw, at nakakatulong upang patuloy na mapagana ang mga kasangkapan, mapanatiling hindi nasisira ang pagkain, at mapagana ang mahahalagang kagamitan at elektronikong kasangkapan sa oras ng pagkawala ng koryente.


Posible ring mahal, maingay, at sanhi ng panganib sa kaligtasan ang mga generator. Mahalagang maintindihan kung paano ligtas na mapagagana ang inyong generator bago pa mangyari ang isang emergency. Ang ibig sabihin nito, kailangang magsagawa ng regular na pagtiyak ng kaligtasan at siguraduhin na mayroon kayong sapat na gasolina na magagamit sa loob ng ilang araw.


Isaalang-alang ang mga salik o factor na ito kapag nagdedesisyon kung kailangan ninyo ng generator.

General rates

Pangangailangan sa koryente

Nagmamay-ari ba kayo ng ilang kasangkapan o kagamitan na kailangang patuloy na gumana sakaling mawalan ng koryente? Gaano kahalaga na may koryente kayo sa panahon ng matagalang pagkawala ng koryente? Talagang mahalaga ito sa kostumer na umaasa sa kagamitang life-support o kailangan ng espesyal na kahingiang pagpapainit o pagpapalamig para sa medikal na kondisyon.

Megaphone

Ingay

May mga ordinansa ba ang komunidad kung saan kayo nakatira o nagtatrabaho na naglilimita ng pinahihintulutang antas ng decibel o lakas ng ingay para sa panlabas na kagamitan?

Calculator

Halaga

Posibleng magkahalaga ng ilang libong dolyar ang mga generator. Pag-isipan ang kagyat na mga pangangailangan kapag pinag-aralan ninyo kung aling generator ang pinakamabuting mapipili para sa inyo.

Kapag nagdesisyonna kayong bumili ng generator, hanapin ang angkop na gagana para sa inyo. Kasama sa mga salik o factor na dapat isasaalang-alang ang:

Energy Needs

Pagsusuri sa mga pangangailangan ninyo sa enerhiya


Nakakalikha ang mga generator ng sapat na koryente para paganahin ang inyong telepono at laptop o suplayan ng koryente ang kabuuan ng inyong tahanan.


 • Gaano karaming koryente ang kailangan ninyo sa oras ng pagkawala ng koryente?
 • Gusto ba ninyo ng koryente para sa ilang napakahalagang kasangkapan, o para sa kabuuan ng tahanan, negosyo o pasilidad?
 • Aling mga kasangkapan at kagamitan ang kailangang paganahin at gaano karaming enerhiya ang kailangan ng bawat isa?
Fuel

Gasolina


Posibleng ang mga alalahaning pangkapaligiran, kakayahan na magamit, mababang presyo, at magagamit na espasyo para sa ligtas na pagtatago sa generator ang siyang magtakda ng inyong mapipili.

Installation requirements

Mga kinakailangan sa instalasyon


 • Madalas na nabibitbit ang maliliit na baterya at hindi kailangan ng mga ito ng propesyonal na instalasyon para magamit.
 • Makakapagbigay ang mga upahang generator ng mapagkukunan ng enerhiya, pero kailangang sundin ninyo ang lahat ng payo para sa kaligtasan. Puwede rin kayong turuan ng propesyonal mula sa tindahang nagpaparenta ng tamang paggamit sa inyong nirentahang generator.
 • Kailangan ng permanenteng nakaabang na generator ang instalasyong propesyonal dahil sa deretso itong nakakonekta sa sistemang elektrisidad ng tahanan o negosyo.
 • Kailangang nasa mataas na lugar ang permanenteng generator, kung saan malamang na hindi alalahanin ang pagbaha. Dapat ring isaalang-alang ang mga itinatakda ng building code, lalo na sa mga lugar na mataas ang populasyon.
 • Anumang uri ang generator ninyo, palagiang kumonsulta sa manual ng may-ari para sa detalyadong gabay at patakarang pangkaligtasan bago ito paganahin.

Kung hindi ninyo naiintindihan kung paano paganahin ang inyong generator, inilalantad ninyo sa pagkasira ang inyong ari-arian, sa panganib ang inyong buhay at ang mga buhay ng mga kawani ng PG&E na posibleng may ginagawa sa mga linya ng koryente sa inyong komunidad.


PARA SA INYONG KALIGTASAN: Intindihin at sundin ang lahat ng mga instruksiyong pangkaligtasan na ibinigay ng tagamanupaktura. Huwag ikabit ang alinmang generator sa iba pang mapagkukunan ng koryente, kasama na ang mga linya ng koryente ng PG&E.


Kaligtasan sa paggamit ng nabibitbit na generator


 • Tiyaking suportado ng inyong generator ang kinakailangang enerhiya ng kasangkapan (electric load) at hindi lumalagpas sa espesipikasyon ng tagamanupaktura.
 • Ilagay ang inyong generator kung saan ligtas na nakakabuga ang tambutso (exhaust) para maiwasan ang pagkalason sa carbon monoxide at pagkamatay.
 • Gumamit lamang ng mga pampahabang kordon o extension cord na wasto ang laki sa elektrikal ng indibiwal na generator para maiwasan ang labis na pag-iinit. Magagamit ang chart ng American Wire Gauge (AWG) para matukoy kung aling kurdon ang angkop sa inyo. Sinusukat ng AWG ang laki ng extension cord; tandaang habang mas malaki ang kurdon, mas lumiliit ang AWG rating.
 • Ilayo ang mga kurdon sa madalas na nadadaanang lugar para hindi maging panganib sa pagkatapilok.
 • Huwag ipailalim ang kurdon sa mga basahan o alpombra kung saan posibleng uminit, o kung saan posibleng masira ang kurdon nang hindi napapansin.

Kaligtasan para sa permanenteng nakaabang na generator


 • Kailangan sa instalasyon ang lisensiyadong kontratistang elektrikal o iba pang kuwalipikadong propesyonal.
 • Tiyaking hindi dumadaloy o "nagba-backfeed" ang koryente ng inyong generator sa linya ng koryente ng PG&E. Pinakakaraniwang paraan para maiwasan ang "pagba-backfeed" ang instalasyon ng "double-pole, double-throw transfer switch" kasama ng inyong permanenteng nakaabang na generator.
 • Dapat mainspeksiyon ng departamento para sa mga gusali ng lungsod o county ang anumang idinagdag o pinag-angkop na kable sa bahay.
 • • Kapag tapos na ang instalasyon, tumawag sa PG&E sa 1-800-743-5000 para ipaalam sa amin ang tungkol sa inyong backup system. Malalaman pagkatapos ng mga manggagawa ng PG&E ang tungkol sa inyong generator kapag nagtatrabaho na sila kaugnay ng pagkawala ng koryente sa inyong lugar.

Hindi gumagawa ang PG&E ng anumang pag-eendoso o rekomendasyon. Nasa ibaba ang representanteng listahan ng mga taga-suplay at kontratista na makakatulong sa inyo. Hindi kasama ang lahat sa listahan. Deretsong makipag-ugnayan sa mga tagabenta para sa karagdagang impormasyon, kasama na ang Mga Madalas itanong (FAQs), presyo, at pagpipinansiya.


Mga alternatibo sa generator


Kung ihahambing sa mga generator, puwede ninyong magamit ang mga nabibitbit na power station at battery technology sa pagcha-charge ng anumang bagay mula sa telepono hanggang sa refrigerator, at lahat ng bagay na nasa pagitan ng mga ito. Nagagamit ang mga solusyong ito sa loob at labas ng bahay, nang walang ingay, usok, o pagmamantini ng tradisyonal na de-gasolinang generator.


Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga nabibitbit na power station at battery technology bisitahin ang Marketplace ng PG&E.


Financing options for backup generators


RESIDENSIYAL O MALIIT HANGGANG KATAMTAMAN ANG LAKING NEGOSYO

RetailerNagbebenta ng produktoNagpaparenta ng produktoGumagawa ng instalasyon ng produkto

Oo

Hindi

Hindi

Oo

Hindi

Oo

Oo

Hindi

Oo

Oo

Hindi

Oo

Oo

Oo

Oo

Oo

Hindi

Oo

Oo

Hindi

Oo

Oo

Oo

Oo

Oo

Hindi

Oo

Oo

Oo

Oo

Oo

Oo

Oo

Oo

Hindi

Oo

MALAKING NEGOSYO

RetailerNagbebenta ng produktoNagpaparenta ng produktoGumagawa ng instalasyon ng produkto

Oo

Oo

Oo

Oo

Oo

Oo

Oo

Oo

Oo

Oo

Oo

Oo

Oo

Hindi

Oo

Oo

Hindi

Oo

Oo

Oo

Oo

Oo

Oo

Oo

Oo

Oo

Oo

Oo

Oo

Oo

Alamin ang tungkol sa aming insentibo sa pagpipinansiya


Nagbibigay ang PG&E ng insentibo sa pagpipinansiya para sa mga pangnegosyo o residensiyal na kostumer na gumagawa ng instalasyon ng bago at kuwalipikadong kagamitan tungo sa paglkha at pag-iimbak ng enerhiya.ALAMIN ANG TUNGKOL SA PROGRAMA PARA SA MGA INSENTIBA UKOL SA PAGKAKAROON NG SARILING ENERHIYA (SELF-GENERATION INCENTIVE PROGRAM)