Nangyayari ang mga pagkawala ng koryente anumang oras

Ang reserbang kuryente ay maaaring maging bahagi ng anumang plano sa kahandaan. Alamin kung ano ang kailangan mong malaman tungkol sa paggamit ng reserbang kuryente. Tingnan ang Backup Generation Fact Sheet (PDF, 360 KB).


Mga opsyon para sa reserbang kuryente

Kahit hindi responsable ang PG&E sa pagbibigay ng reserbang kuryente bago o habang mayroong Public Safety Power Shutoff, gusto naming magbigay ng suportang posible para sa mga tahanan at negosyong interesado sa mga solusyon sa enerhiya.


Ang mga reserbang generator ng kuryente ay pwedeng aandar na solong pagmumulan ng kuryente at ang ilan ay nangangailangan ng kasabay na pagkonekta sa grid ng kuryente ng PG&E. Ang reserbang kuryente ay karaniwang pinapaandar ng solar at imbakan, mga baterya, likas na gas, gasolina, propane o krudo.


Handa nang mag-solar? Alamin ang higit pa tungkol sa iyong mga opsyon.Mga kostumer ng solar, pakitandaan: Sa panahon ng pagkawala ng kuryente, hindi gagana ang inyong solar system maliban kung idinisenyo ito na gagana kasama ang baterya o nakaabang na generator. Para sa karagdagang impormasyon, tawagan ang inyong tagapagbigay ng serbisyo.


Interesado sa mga programang reserbang kuryente? Alamin ang higit pa sa tab na “Siyasatin ang mga Opsyon sa Reserbang Kuryente” sa ibaba.

Ang mga electric backup generator ay kayang mapasindi ang mga ilaw, at nakakatulong upang patuloy na mapagana ang mga kasangkapan, mapanatiling hindi nasisira ang pagkain, at mapagana ang mahahalagang kagamitan at elektronikong kasangkapan sa oras ng pagkawala ng koryente.


Posible ring mahal, maingay, at sanhi ng panganib sa kaligtasan ang mga generator. Mahalagang maintindihan kung paano ligtas na mapagagana ang inyong generator bago pa mangyari ang isang emergency. Ang ibig sabihin nito, kailangang magsagawa ng regular na pagtiyak ng kaligtasan at siguraduhin na mayroon kayong sapat na gasolina na magagamit sa loob ng ilang araw.


Isaalang-alang ang mga salik o factor na ito kapag nagdedesisyon kung kailangan ninyo ng generator.

General rates

Pangangailangan sa koryente

Nagmamay-ari ba kayo ng ilang kasangkapan o kagamitan na kailangang patuloy na gumana sakaling mawalan ng koryente? Gaano kahalaga na may koryente kayo sa panahon ng matagalang pagkawala ng koryente? Talagang mahalaga ito sa kostumer na umaasa sa kagamitang life-support o kailangan ng espesyal na kahingiang pagpapainit o pagpapalamig para sa medikal na kondisyon.

Megaphone

Ingay

May mga ordinansa ba ang komunidad kung saan kayo nakatira o nagtatrabaho na naglilimita ng pinahihintulutang antas ng decibel o lakas ng ingay para sa panlabas na kagamitan?

Calculator

Halaga

Posibleng magkahalaga ng ilang libong dolyar ang mga generator. Pag-isipan ang kagyat na mga pangangailangan kapag pinag-aralan ninyo kung aling generator ang pinakamabuting mapipili para sa inyo.

Kapag nagdesisyonna kayong bumili ng generator, hanapin ang angkop na gagana para sa inyo. Kasama sa mga salik o factor na dapat isasaalang-alang ang:

Energy Needs

Pagsusuri sa mga pangangailangan ninyo sa enerhiya


Nakakalikha ang mga generator ng sapat na koryente para paganahin ang inyong telepono at laptop o suplayan ng koryente ang kabuuan ng inyong tahanan.


 • Gaano karaming koryente ang kailangan ninyo sa oras ng pagkawala ng koryente?
 • Gusto ba ninyo ng koryente para sa ilang napakahalagang kasangkapan, o para sa kabuuan ng tahanan, negosyo o pasilidad?
 • Aling mga kasangkapan at kagamitan ang kailangang paganahin at gaano karaming enerhiya ang kailangan ng bawat isa?
Fuel

Gasolina


Posibleng ang mga alalahaning pangkapaligiran, kakayahan na magamit, mababang presyo, at magagamit na espasyo para sa ligtas na pagtatago sa generator ang siyang magtakda ng inyong mapipili.

Installation requirements

Mga kinakailangan sa instalasyon


 • Madalas na nabibitbit ang maliliit na baterya at hindi kailangan ng mga ito ng propesyonal na instalasyon para magamit.
 • Makakapagbigay ang mga upahang generator ng mapagkukunan ng enerhiya, pero kailangang sundin ninyo ang lahat ng payo para sa kaligtasan. Puwede rin kayong turuan ng propesyonal mula sa tindahang nagpaparenta ng tamang paggamit sa inyong nirentahang generator.
 • Kailangan ng permanenteng nakaabang na generator ang instalasyong propesyonal dahil sa deretso itong nakakonekta sa sistemang elektrisidad ng tahanan o negosyo.
 • Kailangang nasa mataas na lugar ang permanenteng generator, kung saan malamang na hindi alalahanin ang pagbaha. Dapat ring isaalang-alang ang mga itinatakda ng building code, lalo na sa mga lugar na mataas ang populasyon.
 • Anumang uri ang generator ninyo, palagiang kumonsulta sa manual ng may-ari para sa detalyadong gabay at patakarang pangkaligtasan bago ito paganahin.

Kung hindi ninyo naiintindihan kung paano paganahin ang inyong generator, inilalantad ninyo sa pagkasira ang inyong ari-arian, sa panganib ang inyong buhay at ang mga buhay ng mga kawani ng PG&E na posibleng may ginagawa sa mga linya ng koryente sa inyong komunidad.


PARA SA INYONG KALIGTASAN: Intindihin at sundin ang lahat ng mga instruksiyong pangkaligtasan na ibinigay ng tagamanupaktura. Huwag ikabit ang alinmang generator sa iba pang mapagkukunan ng koryente, kasama na ang mga linya ng koryente ng PG&E.


Kaligtasan sa paggamit ng nabibitbit na generator


 • Tiyaking suportado ng inyong generator ang kinakailangang enerhiya ng kasangkapan (electric load) at hindi lumalagpas sa espesipikasyon ng tagamanupaktura.
 • Ilagay ang inyong generator kung saan ligtas na nakakabuga ang tambutso (exhaust) para maiwasan ang pagkalason sa carbon monoxide at pagkamatay.
 • Gumamit lamang ng mga pampahabang kordon o extension cord na wasto ang laki sa elektrikal ng indibiwal na generator para maiwasan ang labis na pag-iinit. Magagamit ang chart ng American Wire Gauge (AWG) para matukoy kung aling kurdon ang angkop sa inyo. Sinusukat ng AWG ang laki ng extension cord; tandaang habang mas malaki ang kurdon, mas lumiliit ang AWG rating.
 • Ilayo ang mga kurdon sa madalas na nadadaanang lugar para hindi maging panganib sa pagkatapilok.
 • Huwag ipailalim ang kurdon sa mga basahan o alpombra kung saan posibleng uminit, o kung saan posibleng masira ang kurdon nang hindi napapansin.

Kaligtasan para sa permanenteng nakaabang na generator


 • Kailangan sa instalasyon ang lisensiyadong kontratistang elektrikal o iba pang kuwalipikadong propesyonal.
 • Tiyaking hindi dumadaloy o "nagba-backfeed" ang koryente ng inyong generator sa linya ng koryente ng PG&E. Pinakakaraniwang paraan para maiwasan ang "pagba-backfeed" ang instalasyon ng "double-pole, double-throw transfer switch" kasama ng inyong permanenteng nakaabang na generator.
 • Dapat mainspeksiyon ng departamento para sa mga gusali ng lungsod o county ang anumang idinagdag o pinag-angkop na kable sa bahay.
 • • Kapag tapos na ang instalasyon, tumawag sa PG&E sa 1-800-743-5000 para ipaalam sa amin ang tungkol sa inyong backup system. Malalaman pagkatapos ng mga manggagawa ng PG&E ang tungkol sa inyong generator kapag nagtatrabaho na sila kaugnay ng pagkawala ng koryente sa inyong lugar.
Icon ng baterya para sa power save mode

Portable Battery Program


Ang Portable Battery Program (PBP) ng PG&E ay nagbibigay ng mga reserbang baterya upang mabawasan ang epekto ng Public Safety Power Shutoff (PSPS) na pagkawala ng kuryente at Enhanced Powerline Safety Settings (EPSS) sa mga kostumer na umaasa sa mga medikal na aparato, pantulong na teknolohiya at matibay na kagamitang medikal.


Kabilang sa mga kinakailangan sa pagiging karapat-dapat ang:


 • Pagsalalay sa kagamitang medikal, pantulong na teknolohiya, o matibay na kagamitang medikal na pinapatakbo ng kuryente para mapanatili ang buhay.
 • Nakatala sa Medical Baseline Program o Self-Identified Vulnerable.
 • Nakaranas ng hindi bababa sa isang PSPS na kawalan ng kuryente mula noong 2021 o lima o higit pang EPSS na kawalang ng kuryente noong 2022.

Unang makikipag-ugnayan ang mga kasosyo sa programa sa mga kwalipikadong kostumer upang magsagawa ng pagtatasa sa telepono o email. Sinu-survey ng mga pagtatasa ang mga plano sa paghahanda sa emerhensiya ng kostumer at impormasyon ng medikal na aparato upang maikonekta ang kostumer sa pinakamahusay na bateryang magagamit para sa kanilang mga pangangailangan.I-DOWNLOAD ANG PORTABLE BATTERY PROGRAM FACT SHEET (PDF, 190 KB)
icon ng generator

Backup Power Transfer Meter Program


Ang Backup Power Transfer Meter (BPTM) Program ay isang libreng offer na available sa mga kostumer ng PG&E na nasa Tier 2 o 3 High Fire-Threat District at/o sineserbisyuhan ng isang circuit na protektado ng Enhanced Powerline Safety Settings (EPSS). Ang mga kostumer na nasa mga lugar na ito ay dapat may tumutugmang generator (XLSX, 23 KB). Maganda lang ito para sa limitadong panahon at puwedeng magbago sa anumang oras. Hindi maililipat ang offer.I-DOWNLOAD ANG BACKUP POWER TRANSFER METER FACT SHEET (PDF, 110 KB)

I-DOWNLOAD ANG PAANO LIGTAS NA IKONEKTA ANG ISANG PORTABLE NA GENERATOR (PDF, 399 KB)

I-DOWNLOAD ANG LISTAHAN NG MGA TUMUTUGMANG GENERATOR (XLSX, 23 KB)


Kabilang sa pagiging karapat-dapat ng kalahok at mga kwalipikasyon ng site sa programang BPTM ang:


 • Ang kalahok ay dapat ang kostumer ng PG&E na naka-rekord sa site.
 • Ang mga kalahok ay dapat may premise sa isang Tier 2 o 3 High Fire-Threat District gaya ng kahulugang ibinibigay ng CPUC Fire Map na ito.
 • Ang mga kostumer na negosyo ay dapat may 2S-socket meter para makalahok.
 • Ang kalahok ang may-ari ng site o may pahintulot ng may-ari para sa pakikilahok ng site.
 • Kung ang kalahok ay isang kostumer ng Medical Baseline, sumasang-ayon ang kalahok na hindi ikokompromiso ng pakikilahok ang kanilang mga medikal na pangangailangan at ang mga naturang pangangailangan ay matutugunan sa panahon ng PSPS na pagkawala ng kuryente nang mayroon o walang paggamit ng reserbang generator.
 • Ang site ng kalahok ay dapat may access sa 30A, 120V/240V na may standard NEMA L14-30R plug na portable na generator na may proteksyon sa labis na kuryente.
 • Ang site ng kalahok ay dapat may 200A meter panel kung saan puwedeng ma-install ang Backup Power Transfer Meter at cable. Dapat matugunan ng panel ang layuning pagpapatakbo para sa programa.
icon ng mga rebate sa bayarin

Generator and Battery Rebate Program


Ang

PG&E ay nag-ooffer sa mga kwalipikadong kostumer ng $300 rebate sa pagbili ng kwalipikadong produkto (generator o baterya) para sa paghahanda sa mga pagkawala ng kuryente.


Ang mga kostumer na nakatala sa programang PG&E’s CARE o FERA ay makakatanggap ng karagdagang $200 rebate. Ang kabuuang halaga ng rebate ay hindi puwedeng lumampas sa presyo sa pagbili sa produkto, at hindi rin puwedeng kasama ang mga buwis o halaga ng shipping.


Mga Kinakailangan para Maging Kwalipikado sa Generator and Battery Rebate Program (kailangang matugunan ang lahat para maging kwalipikado):


 • Kailangang ikaw ay may aktibong PG&E account
 • ng tirahan o negosyo.
 • Kailangang ikaw ay nasa Tier 2 o 3 High Fire-Threat District gaya ng ipinasya nitong CPUC Fire Map o sineserbisyuhan ng isang circuit na protektado ng EPSS. Tingnan kung protektado ang iyong tahanan o negosyo ng pinahusay na mga setting sa kaligtasan.sa pamamagitan ng pagpapadala ng email sa GeneratorBatteryRebateProgram@pge.com.
 • Ang iyong produkto ay dapat na nasa Qualified Product List (XLSX, 63 KB).

Mga Paalala (mangyaring ganap na regyuhin ang mga ito upang matiyak ang pagiging karapat-dapat):


 • Limitado sa isang rebate kada account ng kostumer (alinman sa generator o baterya, ngunit hindi pareho).
 • Ang lahat ng Portable Generator mula sa Listahan ng Kwalipikadong Produkto ay dapat na sumusunod sa California Air Resources Board (CARB).

Aplikasyon para sa Rebate sa Generator at Baterya

Pakitandaan: Ang aplikasyon para sa rebate ay kailangang maisumite sa loob ng 12 buwan mula sa petsa ng pagbili ng kwalipikadong produkto sa o bago ang Disyembre 31, 2023, alinman ang mas malapit.

Hindi gumagawa ang PG&E ng anumang pag-eendoso o rekomendasyon. Nasa ibaba ang representanteng listahan ng mga taga-suplay at kontratista na makakatulong sa inyo. Hindi kasama ang lahat sa listahan. Deretsong makipag-ugnayan sa mga tagabenta para sa karagdagang impormasyon, kasama na ang Mga Madalas itanong (FAQs), presyo, at pagpipinansiya.


Mga alternatibo sa generator


Kung ihahambing sa mga generator, puwede ninyong magamit ang mga nabibitbit na power station at battery technology sa pagcha-charge ng anumang bagay mula sa telepono hanggang sa refrigerator, at lahat ng bagay na nasa pagitan ng mga ito. Nagagamit ang mga solusyong ito sa loob at labas ng bahay, nang walang ingay, usok, o pagmamantini ng tradisyonal na de-gasolinang generator.


Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga nabibitbit na power station at battery technology bisitahin ang Energy Action Guide ng PG&E.


Financing options for backup generators


RESIDENSIYAL O MALIIT HANGGANG KATAMTAMAN ANG LAKING NEGOSYO

RetailerNagbebenta ng produktoNagpaparenta ng produktoGumagawa ng instalasyon ng produkto

Oo

Hindi

Hindi

Oo

Hindi

Oo

Oo

Hindi

Oo

Oo

Hindi

Oo

Oo

Oo

Oo

Oo

Hindi

Oo

Oo

Hindi

Oo

Oo

Oo

Oo

Oo

Hindi

Oo

Oo

Oo

Oo

Oo

Oo

Oo

Oo

Hindi

Oo

MALAKING NEGOSYO

RetailerNagbebenta ng produktoNagpaparenta ng produktoGumagawa ng instalasyon ng produkto

Oo

Oo

Oo

Oo

Oo

Oo

Oo

Oo

Oo

Oo

Hindi

Oo

Oo

Hindi

Oo

Oo

Oo

Oo

Oo

Oo

Oo

Oo

Oo

Oo

Oo

Oo

Oo

Alamin ang tungkol sa aming insentibo sa pagpipinansiya


Nagbibigay ang PG&E ng insentibo sa pagpipinansiya para sa mga pangnegosyo o residensiyal na kostumer na gumagawa ng instalasyon ng bago at kuwalipikadong kagamitan tungo sa paglkha at pag-iimbak ng enerhiya.ALAMIN ANG TUNGKOL SA PROGRAMA PARA SA MGA INSENTIBA UKOL SA PAGKAKAROON NG SARILING ENERHIYA (SELF-GENERATION INCENTIVE PROGRAM)