Tukuyin ang mga programang bagay sa inyong tahanan at pamumuhay

Alamin ang tungkol sa mga programa ng PG&E, at magsimulang makatipid sa enerhiya at pera.

Energy Savings Assistance Program

Programa ng Pagtulong sa Pagtitipid ng Enerhiya (Energy Savings Assistance Program)

Sa pamamagitan ng pagpapahusay ng pagka-episyente sa pagkonsumo ng enerhiya sa tahanan, malaki ang matitipid sa binabayaran sa koryente. Gayunman, hindi makakayang gawin ng lahat ang pagsunod sa pagbabagong ito. Kumuha ng libreng mga pagpapahusay sa pagtitipid ng enerhiya.

Multiple people

Programang Mga Hakbang para sa Pagtitipid ng Enerhiya sa mga Lugar na Ginagamit ng Lahat (Energy Savings Assistance Common Area Measures Program)

Iniaalok ng PG&E ang Programang Mga Hakbang para sa Pagtitipid ng Enerhiya sa mga Lugar na Ginagamit ng Lahat (Energy Savings Assistance Common Area Measures) sa mga gusaling may restriksiyon ng kontrata at para sa maramihang pamilya. Para maging kuwalipikado, dapat na may restriksiyon ng kontrata ang ari-arian at dapat na mapagtibay ng may-ari na hindi bababa sa 65 porsiyento ng mga kabahayan na nangungupahan ay sunod sa mga gabay sa kita na itinakda ng ESA.

Home upgrades icon

Tuklasin ang mga abanteng idea sa disenyo at konstruksiyon para sa mga bagong tahanan

Alamin ang tungkol sa aming pansubok na programa (pilot program) para suportahan ang layunin na Enerhiyang Zero Net ng Estratehikong Plano sa Pangmatagalang Pagka-episyente sa Enerhiya ng California (California Long Term Energy Efficiency Strategic Plan's Zero Net Energy) para sa mga bagong tahanan.

Lighting icon

Gumamit ng mapagpipiliang pag-iilaw na mas mainam at mas maliwanag

Gumagamit ang pag-iilaw na LED hindi lamang ng mas mababa ng 75 porsiyentong enerhiya kung ihahambing sa karaniwang bombilya, pero mas tumatagal pa ito ng 20 ulit at nakalilikha ng mas magandang uri ng liwanag. Kunin ang mga detalye.

Dollar sign icon

Pahusayin ang inyong AC at higit pa gamit ang tulong pinansiyal na suportado ng estado ng California

Мероприятия по повышению энергоэффективности могут соответствовать критериям финансирования по доступным тарифам через программу Residential Energy Efficiency Loan, управляемую администрацией штата Калифорния, которая доступна во всех округах.

Alagaan ang kapaligiran at magtipid sa koryente

Ang Programang Pagtitipid Pangkapaligiran ng PG&E (PG&E's Green Saver Program) ay nagbibigay ng kakayahan sa mga kuwalipikadong batay sa kita ng mga residensiyal na kostumer sa mga piling komunidad para makatipid ng 20% sa kanilang singil sa koryente sa pamamagitan ng suskripsiyon sa 100% enerhiyang solar.