Pangkalahatang-ideya sa Medical Baseline Program


Ang Medical Baseline Program, na kilala rin bilang Medical Baseline Allowance, ay isang programa ng tulong para sa mga residensyal na customer na nakadepende sa kuryente para sa ilang partikular na medikal na pangangailangan. Alamin ang higit pa sa isang maikling video.


Makikita ng mga customer na interesado sa programa ang mga detalye ng pagiging kwalipikado at aplikasyon sa pahinang ito.


Medical Baseline PCIA MGA MADALAS NA TINATANONG (Ingles) (PDF, 419 KB)

Kayo ba ay isang propesyonal sa medisina?


Alamin kung paano kayo makakatulong na ipalaganap ang kaalaman at hikayatin ang pagpapatala sa programa upang lalo pang suportahan ang inyong mga pasyente. Pakibasa ang Mga Madalas na Itinatanong para sa mga Propesyonal sa Medisina (PDF, 169 KB).


Ang programa ay nag-aalok ng dalawang uri ng tulong

Pag-a-apply para sa programa

Upang maging kwalipikado para sa Medical Baseline Program, ang isang full-time na residente sa inyong tahanan ay kailangang may kwalipikadong medikal na kondisyon at/o nangangailangang gumamit ng kwalipikadong medikal na aparato para gumamot ng mga nagpapatuloy na medikal na kondisyon. Isang aplikasyon sa Medical Baseline kada sambahayan lang ang kinakailangan.

Woman in wheel chair

Mga kwalipikadong medikal na kondisyon

Kasama sa mga halimbawa ng mga kwalipikadong medikal na kondisyon ang:


 • Paraplegic, hemiplegic o quadriplegic na kondisyon
 • Multiple sclerosis na may karagdagang mga pangangailangan para sa pampainit at/o pampalamig
 • Scleroderma na may karagdagang mga pangangailangan para sa pampainit
 • Karamdamang mapanganib sa buhay o mahinang sistemang panlaban sa sakit, at kinakailangan ang karagdagang pampainit at/o pampalamig upang suportahan ang buhay o maiwasan ang medikal na paglala
 • Hika at/o sleep apnea
Man using a medical device

Mga kwalipikadong medikal na aparato

Kasama sa mga halimbawa ng mga kwalipikadong medikal na aparato ang:


 • De-motor na wheelchair/scooter
 • Mga makina ng IPPB o CPAP
 • Respirator (lahat ng uri)
 • Makina ng hemodialysis
 • Iron lung

Repasuhin ang mas kumpletong listahan ng mga kwalipikadong medikal na aparato.

Pakitandaan: Ang pagiging kwalipikado para sa Medical Baseline ay batay sa mga medikal na kondisyon o pangangailangan, HINDI sa kita.


I-download o i-print ang Medical Baseline fact sheet (PDF, 505 KB)

Mag-apply online


 1. Sagutan at isumite ang online na form ng aplikasyon.
 2. Pagkakumpleto sa form, makakatanggap kayo ng email na may numero ng kumpirmasyon at mga tagubilin para sa inyong medikal na manggagamot.
 3. Ibahagi ang mga tagubilin at ang inyong numero ng kumpirmasyon na nasa email na natanggap ninyo sa inyong medikal na manggagamot.
 4. Pagkatapos sagutan ng inyong medikal na manggagamot ang kanilang bahagi sa form at kumpirmahin ang inyong pagiging kwalipikado, itatala kayo sa Medical Baseline Program.

MAHALAGA: Sa sandaling maisumite ninyo ang online na form ng aplikasyon, kailangan ding kumpirmahin ng inyong medikal na manggagamot ang inyong pagiging kwalipikado online. Gayundin, hindi namin mapoproseso ang mga aplikasyong nakasulat sa papel kapag may nakabinbing online na aplikasyon.


O kaya, magsumite ng form ng aplikasyong nakasulat sa papel sa koreo:


 1. I-download at i-print ang form ng aplikasyon (PDF, 459 KB)
 2. Kumpletuhin ang Bahagi A ng form ng aplikasyon at lagdaan
 3. Ipakumpleto sa inyong medikal na manggagamot ang Bahagi B ng form ng aplikasyon at palagdaan
 4. Ipadala sa koreo ang inyong nakumpletong form sa:

  PG&E Billing Center
  Medical Baseline
  P.O. Box 8329
  Stockton, CA 95208


Maaari kayong humingi ng aplikasyon at kumuha ng higit pang impormasyon tungkol sa Medical Baseline Program sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa PG&E sa 1-800-743-5000.


Maaari din ninyong hingin ang aplikasyon sa mga alternatibong format, gaya ng malalaking letra, Braille o audio., Ipadala sa email ang inyong kahilingan sa: CIACMC@pge.com. Isama ang inyong pangalan, address sa koreo at numero ng telepono. Mangyaring maglaan ng 5-7 araw ng trabaho para sa pagproseso. O kaya, tumawag sa 1-800-743-5000 upang humingi ng alternatibong format.


Ang mga hindi nakakarinig/nahihirapang makarinig na customer na gumagamit ng TTY (isang espesyal na aparato para sa Hindi nakakarinig at nahihirapang makarinig) ay maaaring tumawag sa California Relay Service sa 7-1-1.

Ang mga customer na sinertipikahan ng kanilang kwalipikadong medikal na manggagamot bilang may permanenteng kwalipikadong medikal na kondisyon ay kailangang sertipikahan ang kanilang sarili para sa kanilang pagiging kwalipikado kada dalawang taon. Ito ay upang kumpirmahin ang kanilang patuloy na paninirahan sa kanilang address na sineserbisyuhan at hindi nangangailangan ng lagda ng kwalipikadong medikal na manggagamot.


Ang mga customer na walang permanenteng kwalipikadong medikal na kondisyon ay kukumpleto ng form ng Sertipikasyon para sa Sarili matapos ang unang taon at kinakailangang muling sertipikahan ang sarili na may lagda ng medikal na manggagamot para sa susunod na taon.


Tandaan: Ang ganitong siklo ng sertipikasyon para sa sarili na sinusundan ng muling sertipikasyon ay nauulit hangga’t nakatala ang customer sa programa.


Kung kayo ay isang aktibong customer na nasa Medical Baseline na may hindi permanenteng medikal na kondisyon at kailangan ng muling sertipikasyon para sa patuloy na pagiging kwalipikado, pumunta sa seksyon ng Aplikasyon ng pahinang ito at sundin ang mga hakbang para kumpletuhin ang aplikasyon.


Ang mga aktibong customer ng PG&E Medical Baseline na nakatanggap ng notipikasyon para sertipikahan ang sarili ay maaaring sertipikahan ang kanilang sarili online at makatanggap ng agarang kumpirmasyon ng renewal:


 1. Mag-sign in para i-renew ang coverage sa inyong online na impormasyon ng account sa PG&E. Kung wala kayong online account sa PG&E, mag-click sa "One-Time Access."
 2. Kumpletuhin ang form at isumite.

O kaya, magsumite ng form ng aplikasyong nakasulat sa papel sa koreo:


 1. Ang form ng Sertipikasyon para sa Sarili para sa Medical Baseline ay kasama sa inyong sulat ng notipikasyon ng renewal. Maaari din kayong mag-print ng kopya ng form ng sertipikasyon para sa sarili (PDF, 407 KB).
 2. Kumpletuhin ang form at lagdaan.
 3. Ipadala sa koreo ang inyong nakumpletong form sa:

  PG&E Billing Center
  Medical Baseline
  P.O. Box 8329
  Stockton, CA 95208

Piliin ang inyong paraan ng pakikipag-ugnayan sa Medical Baseline/Life Support


Paano ninyo gustong maabisuhan kung sakaling magkaroon ng nakaplano o hindi nakaplanong pagkawala ng kuryente na makakaapekto sa inyong tirahan? Itakda ang inyong mga kagustuhan sa pakikipag-ugnayan ngayon.

Isang Medical Baseline FAQ para sa mga propesyonal sa medisina

 

Kung kayo ay isang medikal na manggagamot o provider ng pangangalagang pangkalusugan, pakibasa ang FAQ para sa Medikal na Manggagamot (PDF, 169 KB). Alamin kung paano kayo makakatulong na ipalaganap ang kaalaman at hikayatin ang pagpapatala sa Medical Baseline Program upang lalo pang suportahan ang inyong mga pasyente.

Kailangan ba ninyo ng dagdag na tulong ngunit hindi kwalipikado para sa Medical Baseline?


Kung kayo o ang isang residente sa inyong tahanan ay may malubhang karamdaman o kondisyon na maaaring maging mapanganib sa buhay kung madiskonekta kayo sa inyong serbisyo, maaari ninyong sertipikahan ang inyong sarili bilang nasa customer na nasa panganib. Alamin ang tungkol sa programa para sa Nanganganib na Customer.

Higit pang mga kapaki-pakinabang na resource:


Mga resource sa kaligtasan

Maghanap ng suporta at mga serbisyo ng PG&E sa panahon ng mga PSPS na kaganapan

Alamin ang tungkol sa suporta at mga serbisyong magagamit sa panahon ng mga Public Safety Power Shutoff na kaganapan. Bisitahin ang Mga Resource para sa pangangailangan sa accessibility, pinansiyal, wika at pagtanda.

Alamin ang tungkol sa mga pansuportang aparato ng third party

Ang PG&E ay nakikipagtulungan sa California Foundation for Independent Living Centers (CFILC) upang pondohan ang mga madudulugan para tumulong sa paghahanda para sa mga sakuna at matagalang pagkawala ng kuryente. Upang alamin ang higit pa, bisitahin ang CFILC site.


Kumuha ng karagdagang tulong mula sa Disability Disaster Access and Resource Program. Bisitahin ang disabilitydisasteraccess.org

Maghanda nang maaga para sa mga pagkawala ng kuryente

Tingnan ang Mga Tip sa Pagpaplano ng Medikal na Aparato kung umaasa kayo sa mga de-kuryente o de-bateryang medikal na aparato.


Upang maghanap ng mga backup na solusyon sa kuryente, mga tip pangkaligtasan, impormasyon sa pagpopondo, at nagpapatingi bisitahin ang aming pahina para sa backup na kuryente.

Alamin ang tungkol sa PSPS na mga kaganapan at kaligtasan sa malaking sunog

Upang alamin ang higit pa tungkol sa Public Safety Power Shutoffs, bisitahin ang pangkalahatang-ideya sa PSPS.


Upang alamin ang higit pa tungkol sa kaligtasan sa malaking sunog, bisitahin ang Community Wildfire Safety Program.

Alamin ang higit pa sa Medical Baseline video

Medical Baseline Program (sa Tagalog)

Available ang paglalarawan ng audio at transcript para sa video na ito:

Mag-access ng isang audio na mapaglarawang bersyon 
Mag-download ng transcript (PDF, 65 KB)

Medical Baseline Program (sa Tagalog)

1OF1

Available ang paglalarawan ng audio at transcript para sa video na ito:

Mag-access ng isang audio na mapaglarawang bersyon 
Mag-download ng transcript (PDF, 65 KB)