English     español     中文     tiếng việt     Tagalog     한국어     русский язык     Hmoob     عربي     ਪੰਜਾਬੀ     فارسی     日本語     ខ្មែរ     ไทย     Português     हिंदी

COVID-19

 

Dahil sa mga hinihingi ng COVID-19 shelter-in-place at dahil sa mga nagbabagong priyoridad ng mga medical practitioner, maaari nang i-certify ng mga customer ng PG&E ang pagiging kuwalipikado nila para mag-enroll sa Medical Baseline Program.

 • Kumpletuhin ang lahat ng hakbang sa aplikasyon ng Medical Baseline, maliban ang Hakbang 5, Seksyon 3 ng medical practitioner (TANDAAN: Hindi na kailangan ang lagda ng isang kuwalipikadong medical practitioner sa ngayon.)
 • Ipadala sa mail ang nakumpletong aplikasyon sa address na nasa ibaba ng form
 • Sa unang taong anibersaryo ninyo sa medical baseline program, kakailanganin ninyong magpa-certify muli. Bago ang 1 taon para sa muling pagpapa-certify, magpapadala ang PG&E ng mga abisong paalala sa mga naka-enroll na customer kabilang ang mga update tungkol sa kung mangangailangan ba ng lagda ng kuwalipikadong medical practitioner para sa muling pagpapa-certify.

Pangkalahatang-ideya sa Medical Baseline Program

Ang Medical Baseline Program, na kilala rin bilang Medical Baseline Allowance, ay isang pantulong na programa para sa mga residensiyal na customer na umaasa sa kuryente para sa ilang partikular na medikal na pangangailangan at pangangailangan para sa independent na pamumuhay. Kasama sa programa ang dalawang uri ng tulong:


 1. Mas mababang singil sa inyong buwanang bill ng kuryente
 2. Mga karagdagang abiso bago ang isang Pagpatay ng Kuryente para sa Kaligtasang Pampubliko (Public Safety Power Shutoff)

Paano gumagana ang Medical Baseline Program at ang mas mababang singil


May alokasyon ng kuryente kada buwan ang lahat ng residensiyal na customer sa pinakamababang presyong available sa kanilang singil o rate. Tinatawag itong Baseline Allowance.


Para sa mga customer na kuwalipikado sa Medical Baseline, may karagdagan silang alokasyon sa kanilang kuryente at/o gas kada buwan (humigit-kumulang 500 kilowatt-hours (kwh) ng kuryente at/o 25 therms ng gas kada buwan). Makakatulong ito na matiyak na magiging available sa mas murang singil ang higit na enerhiya para suportahan ang mga kuwalipikadong medikal na device.


Mahalagang tandaan na kahit maaprubahan ang aplikasyon ninyo sa Medical Baseline Program, kailangan pa rin ninyong bayaran nang tuloy-tuloy ang buwanan ninyong bill sa PG&E. Ang hindi pagbabayad ay maaaring magresulta sa pagkaputol ng inyong mga serbisyo sa utility.


Ano ang Pagpatay ng Kuryente para sa Kaligtasang Pampubliko (Public Safety Power Shutoff), at ano ang ibig sabihin ng mga dagdag na abiso para sa mga customer ng Medical Baseline?


Para sa kaligtasan, maaaring kailangan ng PG&E na magpatay ng kuryente sa mga komunidad na hinahatiran ng kuryente ng mga linyang nakatayo o dumaraan sa mga lugar na posibleng makapinsala sa isang bahagi ng electric system kung ang malakas na hangin at tuyong panahon ay sasabayan ng mataas na peligro ng sunog. Tinatawag itong Pagpatay ng Kuryente para sa Kaligtasang Pampubliko (Public Safety Power Shutoff).


Maaaring magbago agad ang mga peligro ng matitinding lagay ng panahon (extreme weather). Depende sa lagay ng panahon, layunin namin ang makapagbigay ng mga abiso sa mga customer sa loob ng 48 oras at 24 na oras bago magpatay ng kuryente, at sa ilang sandali bago magpatay ng kuryente. Gagawin namin ito sa pamamagitan ng mga awtomatikong pagtawag sa telepono, mga text, at mga email. Ipapadala ang mga abiso sa pamamagitan ng telepono, text, at email.


Maaari ding makatanggap ng mga karagdagang abiso ang mga customer ng Medical Baseline bilang bahagi ng programang ito, na maaaring kinabibilangan ng mga karagdagang tawag sa telepono o personal na pagbisita sa bahay para matiyak na alam nila ang mangyayari at makakapaghanda sila para manatiling ligtas. Mahalagang ipaalam ng mga customer ng Medical Baseline na natanggap nila ang isang abiso sa pamamagitan ng pagsagot sa telepono at pagsasalita, o pagsagot sa text message.ALAMIN ANG HIGIT PA TUNGKOL SA KALIGTASAN SA WILDFIRE

MGA MAPAGKUKUNAN PARA SA MGA INDIBIDWAL NA MAY MGA PANGANGAILANGAN SA PAG-ACCESS (ACCESS) AT PAGKILOS (FUNCTION)

1OF 4

Alamin kung kuwalipikado kayo

Para maging kuwalipikado, may permanente dapat na naninirahan sa inyong bahay na nagtataglay ng kuwalipikadong medikal na kondisyon at/o nangangailangang gumamit ng kuwalipikadong medikal na device para gamutin ang mga kasalukuyang medikal na kondisyon.

Kabilang sa ilang halimbawa ng mga kuwalipikadong medikal na kondisyon ang mga sumusunid:

 • Paraplegic, hemiplegic, o quadriplegic na kondisyon
 • Multiple sclerosis na may mga espesyal na pangangailangan para sa heating (pagpapainit) at/o cooling (pagpapalamig)
 • Scleroderma na may mga espesyal na pangangailangan para sa pagpapainit
 • Mga nakamamatay na sakit o mahinang immune system, at nangangailangan ng espesyal na pagpapainit at/o pagpapalamig para patuloy na mabuhay o para maiwasan ang paglala ng medikal na kondisyon
 • Hika at/o sleep apnea


At, kabilang sa ilang halimbawa ng mga kuwalipikadong medikal na device ang mga sumusunod:

 • Mga de-motor na wheelchair/scooter
 • Mga IPPB o CPAP machine
 • Respirator (lahat ng uri)
 • Hemodialysis machine
 • Iron lung


Tumingin ng mas kumpletong listahan ng mga kuwalipikadong medikal na device.

2OF 4

Mag-apply

Maaari kayong mag-apply sa Medical Baseline program sa pamamagitan ng pagsagot sa online na aplikasyon o pagpapadala ng aplikasyon sa mail.

Online na aplikasyon:

MAG-APPLY NA

I-download at i-print ang aplikasyon:
Tiyaking nasagutan ang Hakbang 5 ng inyong aplikasyon sa abot ng inyong makakaya. TANDAAN: Sa ngayon, hindi kailangan ang lagda ng isang kuwalipikadong medical practitioner (Seksyon 3) dahil sa mga hinihingi ng COVID-19 shelter-in-place at dahil sa mga nagbabagong priyoridad ng mga medical practitioner.

Ipadala ang inyong aplikasyon


Ipadala ang nakumpleto ninyong aplikasyon sa:

PG&E
Attention: Medical Baseline
P.O. Box 8329
Stockton, CA 95208

Maaari kayong humingi ng aplikasyon at makakuha ng higit pang impormasyon tungkol sa Medical Baseline Program sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa PG&E sa  1-800-743-5000 o sa pamamagitan ng pagkumpleto sa aming online na form ng pakikipag-ugnayan.

Ang mga customer na may problema sa pandinig na gumagamit ng mga Telecommunication Device para sa Bingi (Telecommunications Device for the Deaf o TDD) ay maaaring tumawag sa California Relay Service sa 7-1-1.

Pakitandaan: Ang pagiging kuwalipikado para sa Medical Baseline ay nakabatay sa mga medikal na kondisyon, HINDI sa kita.

3OF 4

Piliin ang inyong contact para sa Medical Baseline/Life Support

Itakda ang gusto ninyong contact online para sa kung paano ninyo gustong maabisuhan kung sakaling magkakaroon ng planado o hindi planadong pagkawala ng serbisyo na makakaapekto sa inyong bahay. Bisitahin ang Piniling Contact para sa Medical Baseline/Life Support.

4OF 4

Simulang makatipid

Kapag naaprubahan na ang inyong aplikasyon, magsisimula na kayong makatanggap ng mga karagdagang alokasyon mula sa Medical Baseline na humigit-kumulang 500 kilowatt-hours (kWh) ng kuryente at/o 25 therms ng gas kada buwan.