Humingi ng tulong sa inyong bayarin sa enerhiya


Nag-aalok kami ng mga programang makatutulong na mapanatiling mababa ang inyong buwanang bayarin, maibaba ang inyong buwanang bayarin o matulungan kayong makatipid sa enerhiya sa pamamagitan ng walang bayad na pagpapahusay sa tahanan. Tuklasin ang inyong mga mapagpipilian at tukuyin kung aling mga programa ang bagay sa inyo.

Budget Billing Plan Icon

Sundan ang inyong mga bayarin gamit ang Mababang Singil (Budget Billing)

Subukin ang Mababang Singil kung nais ninyong pantay na maikalat ang bayarin ninyo sa bawat mga buwan. Ginawa ang planong ito para matulungan kayo, kung mababa ang badyet ninyo sa buwanang enerhiya.

CARE & FERA programs

Makakuha ng mga diskuwento sa CARE at FERA

Posibleng mag-alok ng diskuwento ang mga programang California na Alternatibong Pagpepresyo sa Enerhiya (California Alternate Rates for Energy, CARE) at Programa para sa Pagtulong sa Pamilya sa Singil sa Koryente (Family Electric Rate Assistance, FERA) sa kuwalipikado batay sa kita na mga kostumer sa kanilang buwanang bayarin sa enerhiya. Alamin kung kuwalipikado ang inyong pamilya at mag-enroll.

Medical Baseline

Alamin ang tungkol sa Programa sa Medical Baseline (tulong para sa kostumer na may mga espesyal na medikal at pang-enerhiya na pangangailangan)

Kumuha ng tulong pinansiyal para sa mga tanging pangangailangan sa enerhiya sa pinakamababang presyo dahil sa mga medikal na kondisyon. Nagbibigay ang Programa sa Medical Baseline ng karagdagang enerhiya sa pinakamababang presyo kung mayroon kayong medikal na kondisyon na kuwalipikadong isaalang-alang.

Alagaan ang kapaligiran at magtipid sa koryente

Ang Programang Pagtitipid Pangkapaligiran ng PG&E (PG&E's Green Saver Program) ay nagbibigay ng kakayahan sa mga kuwalipikadong batay sa kita ng mga residensiyal na kostumer sa mga piling komunidad para makatipid ng 20% sa kanilang singil sa koryente sa pamamagitan ng suskripsiyon sa 100% enerhiyang solar.

Alamin ang tungkol sa pagtulong sa pagbabayad at solusyon sa pagtitipid

May mga programa ang PG&E para matugunan ang lahat ng kalagayan sa pinansiya ng bawat kostumer.


Kasama sa mga programang ito ang California Alternate Rates for Energy (CARE) at Pagtulong sa Pagtitipid ng Enerhiya.


Makatitipid nang malaki sa kanilang bayarin sa enerhiya ang mga kuwalipikadong kostumer.

BISITAHIN ANG: BUOD NG PAGTULONG SA PAGBABAYAD


Makakukuha ng paglalarawan sa pamamagitan ng audio at ng transcript ng video na ito.


Kumuha ng bersiyon ng paglalarawan sa pamamagitan ng audio
I-download ang transcript (PDF, 60 KB)

Alamin ang tungkol sa pagtulong sa pagbabayad at solusyon sa pagtitipid

1OF1

May mga programa ang PG&E para matugunan ang lahat ng kalagayan sa pinansiya ng bawat kostumer.


Kasama sa mga programang ito ang California Alternate Rates for Energy (CARE) at Pagtulong sa Pagtitipid ng Enerhiya.


Makatitipid nang malaki sa kanilang bayarin sa enerhiya ang mga kuwalipikadong kostumer.

BISITAHIN ANG: BUOD NG PAGTULONG SA PAGBABAYAD


Makakukuha ng paglalarawan sa pamamagitan ng audio at ng transcript ng video na ito.


Kumuha ng bersiyon ng paglalarawan sa pamamagitan ng audio
I-download ang transcript (PDF, 60 KB)