ALERTO: Ang moratorium sa mga pagputol para sa hindi pagbabayad na ipinatupad ng California Public Utilities Commission (CPUC) noong Marso 2020 ay pormal nang natapos. Nananatili kaming nakatuon sa pagsuporta sa mga kostumer. Narito kami para tumulong. Bukod pa sa mga programa sa diskuwento na CARE at FERA, may iba pang mga magagamit na mapagkukunan ng pinansyal na tulong at suporta. Alamin ang higit pa.

Alamin ang tungkol sa aming mga programa ng diskwento


Ang CARE at FERA ay mga programa ng diskwento ng PG&E na tumutulong sa mga kwalipikadong mamimili na magbayad ng kanilang mga singil sa kuryente. Mahigit 1.4 milyong kostumer ang tumatanggap ng diskwento sa bill sa pamamagitan ng dalawang programang ito. Kumpletuhin lang ang online form ng CARE/FERA sa pagpapatala at ipapaalam namin sa iyo kung kwalipikado ka.


  • California Alternate Rates for Energy Program (CARE). Isang buwanang diskwentong 20% o higit pa sa gas at kuryente.  Kwalipikado ang mga kalahok sa pamamagitan ng mga alituntunin sa kita o kung nakatala sa ilang partikular na programa sa pampublikong tulong.
  • Family Electric Rate Assistance Program (FERA). Isang buwanang diskwento na 18% sa kuryente lamang.  Dapat ay isang sambahayan na may tatlo o higit pang tao. Ang mga kalahok ay kwalipikado sa pamamagitan ng mga alituntunin sa kita.


Mag-aplay ng online ngayon

Pakitandaan: Ang mga nangungupahan ng sub-metered residential na pasilidad ay hindi maaaring mag-aplay sa pamamagitan ng CARE/FERA online na aplikasyon. Mangyaring gamitin ang CARE/FERA Sub-metered Residential na aplikasyon.Maghanap ng mga mail-in form kasama ang Espanyol, Intsik at Vietnamese na mga aplikasyon sa ilalim ng "Kumpletuhin ang isang aplikasyon," sa ibaba.


Nakatala na sa CARE o FERA na programa?


Mag-renew ngayon kung nakatanggap ka ng kahilingan sa pagpa-renew. Maaari ka ring mag-renew kung ikaw ay nasa loob ng 90 araw sa petsa na mawawalan ng bisa ang iyong kasalukuyang pagpapatala.Mag-renew ngayon

ang kahilingan sa pagpapatunay pagkatapos ng pagpapatala


Bilang isang kalahok ng CARE o FERA, maaaring kailanganin mong ipatunay na karapat-dapat ka. Kung nakatanggap ka ng sulat mula sa amin na patunayan ang iyong kita o pakikilahok sa ilang partikular na programa ng tulong sa publiko, dapat kang tumugon upang patuloy na matanggap ang iyong buwanang diskwento sa singil. Kung hindi kami makarinig mula sa iyo sa petsang tinukoy sa sulat, aalisin ang iyong diskwento. 

Maghanap ng higit pang impormasyon kung paano kumpletuhin ang proseso at isumite ang iyong dokumentasyon.Patunayan ngayon

Alamin kung kwalipikado ka.


Repasuhin ang mga alituntunin sa ibaba upang makita kung kwalipikado ka.


  • CARE –Diskwento sa mga rate ng gas at kuryente
  • FERA – Diskwento sa mga rate ng kuryente lamang sa mga sambahayan ng 3 o higit pang tao
Bilang ng mga tao sa kabahayan
CAREFERA
1-2

$39,440 o mas mababa pa rito

Hindi kuwalipikado

3

$49,720 o mas mababa pa rito

$49,721–$62,150

4

$60,000 o mas mababa pa rito

$60,001–$75,000

5

$70,280 o mas mababa pa rito

$70,281–$87,850

6

$80,560 o mas mababa pa rito

$80,561–$100,700

7

$90,840 o mas mababa pa rito

$90,841–$113,550

8

$101,120 o mas mababa pa rito

$101,121–$126,400

9

$111,400 o mas mababa pa rito

$111,401–$139,250

10

$121,680 o mas mababa pa rito

$121,681–$152,100

Kada karagdagang tao, magdagdag ng

$10,280

$10,280–$12,850

Bago ang mga buwis batay sa kasalukuyang mga pinagmumulan ng kita.

Naaangkop ang datos ng talahanayan sa residential, single-family na mga kostumer. Ang Mga Alituntunin sa Kita ay may bisa sa pamamagitan ng 05/31/24.
Paglahok sa ilang partikular na programa sa pampublikong tulong
Kumpletuhin ang isang aplikasyon (maraming wika)


Ilang minuto lamang ang kailangan upang sagutan ito. Walang kinakailangang patunay ng kita at kumpidensyal ang iyong mga sagot. Para sa pinakamabilis na oras ng pagkumpleto, gamitin ang aming online na aplikasyon. Pakitandaan: Ang mga nangungupahan ng sub-metered residential na pasilidad ay hindi maaaring mag-aplay sa pamamagitan ng CARE/FERA online na aplikasyon. Mangyaring gamitin ang CARE/FERA Sub-metered Residential ‭na aplikasyon.

Kumuha ng karagdagang impormasyon

Gamitin ang mga suportang ito para sa karagdagang impormasyon.


CARE

MGA GABAY SA PROGRAMANG CARE
MGA MADALAS ITANONG TUNGKOL SA CARE

FERA

MGA GABAY SA PROGRAMANG FERA
MGA MADALAS ITANONG TUNGKOL SA FERA