Humingi ng tulong sa ginagawang pagpapahusay pa ng pagtitipid ng enerhiya

Sa pamamagitan ng pagpapahusay ng pagka-episyente sa pagkonsumo ng enerhiya sa tahanan, malaki ang matitipid sa binabayaran sa koryente. Gayunman, hindi makakayang gawin ng lahat ang pagsunod sa pagbabagong ito. Dahil dito iniaalok namin ang Programa ng Pagtulong sa Pagtitipid ng Enerhiya (Energy Savings Assistance Program). Nagbibigay ito sa mga kuwalipikadong kustomer ng mga pagpapahusay sa pagtitipid ng enerhiya nang walang bayad.

Programa ng Pagtulong sa Pagtitipid ng Enerhiya (Energy Savings Assistance Program)

1OF 3

Tingnan ang mga gabay

Kailangang nakatira ang mga kalahok sa tahanan, sa mobile na tahanan o apartment na hindi bababa sa limang taon mula nang maitayo. Kailangang tumutugon ang inyong kita sa mga kasunod na patnubay.

Bilang ng tao sa kabahayan                Kabuuang nuong taunang kita ng kabahayan*

1

$33,975 o mas mababa pa rito

2

$45,775 o mas mababa pa rito

3

$57,575 o mas mababa pa rito

4

$69,375 o mas mababa pa rito

5

$81,175 o mas mababa pa rito

6

$92,975 o mas mababa pa rito

7

$104,775 o mas mababa pa rito

8

$116,575 o mas mababa pa rito

9

$128,375 o mas mababa pa rito

10

$140,175 o mas mababa pa rito

Sa bawat karagdagang tao, magdagdag ng

$11,800

*Bago ang mga buwis batay sa kasalukuyang mga pinagmumulan ng kita.
Balido hanggang Mayo 31, 2023.

2OF 3

Mag-apply online

Ilang minuto lamang ang pagkompleto ng aplikasyon online. Hindi kailangan ang katibayan ng kita para mag-apply, at ang pananatilihing kumpidensiyal ang inyong mga sagot.
Apply Now
Solicite ahora
申請

3OF 3

Maghanda ng isang pagtatasa ng tahanan

Kapag narepaso na ang iyong aplikasyon, may espesyalista sa enerhiya na makikipag-ugnay sa inyo para magtakda ng pagtatasa sa inyong tahanan. Sa panahon ng pagbisita, aalamin ng espesyalista kung kuwalipikado ang inyong tahanan sa programa at kung gayon, kung ano-anong pagpapahusay ang magagawa. Sa ngayon, kailangan din ninyong magbigay ng ebidensiya ng kita ng kabahayan tulad ng rekord ng tsekeng ibinigay para sa suweldo (check stub), seguridad panlipunan (social security), mga ulat ng bangko (bank statements) o iba pang legal na ebidensiya ng kita. Hindi kailangan ang ebidensiya ng kita kung makapagbibigay kayo ng mga dokumento ng inyong paglahok sa isa sa mga kasunod na programa:


  • Kagawaran ng Pangkalahatang Pagtulong sa mga Usaping Indian (Bureau of Indian Affairs General Assistance)
  • Mga Benepisyong CalFresh (CAlFresh Benefits, na kilala sa pederal na gobyerno bilang Supplemental Nutrition Assistance Program o SNAP at dating kilala bilang Food Stamps)
  • Kategoryang A & B sa Malusog na Pamilya (Healthy Families)
  • Kuwalipikado batay sa Kita para sa Head Start (Pantribu lamang)
  • Programa ng Pagtulong sa Tahanang Mababa ang Kita (Low Income Home Energy Assistance Program, LIHEAP)
  • Medicaid/MediCal
  • Pampansang Programa para sa Tanghalian para sa mga Paaralan (National School Lunch Program, NSLP)
  • Karagdagang Kita na Panseguridad (Supplemental Security Income, SSI)
  • Pansamantalang Pagtulong sa mga Pamilyang Nangangailangan (Temporary Assistance for Needy Families, TANF)
  • Programa para sa Kababaihan, Sanggol, at Kabataan (Women, Infant, and Children Program, WIC)


Kung gusto ninyong kumausap ng espesyalista sa programa, mangyaring tumawag sa 1-800-933-9555.

Mga madalas itanong