English     español     中文     tiếng việt     Tagalog     한국어     русский язык     Hmoob     عربي     ਪੰਜਾਬੀ     فارسی     日本語     ខ្មែរ     ไทย     Português     हिंदी

Dahilan ng mga pangyayaring PSPS


Lalong tumindi ang mga kondisyon para sa sunog na mabilis kumalat sa buong California dahil sa mas matataas na temperatura at mas matinding pagkatuyo. Ang kumbinasyon ng mga tuyong halaman at malalakas na hangin ay kayang magpabuwal ng mga puno, magpahampas ng mga sanga sa mga linya ng koryente, o magpakislap kapag nagkiskisan ang mga linya ng koryente. Kapag malakas ang hangin at tumama sa mga tuyong halaman ang alipato mula sa pagkislap, mabilis na kakalat ang apoy, kaya mas mahirap itong makontrol. Dahil sa mga kondisyong ito, kinakailangan ang Pagpatay ng Koryente para sa Kaligtasang Pampubliko (Public Safety Power Shutoff o PSPS). Nagkakaroon ng mga pagkawala ng koryente dahil sa PSPS sa buong estado para maiwasan ang mga sunog na mabilis kumalat at para panatilihing ligtas ang mga komunidad.Paano tumutukoy ng PSPS


Sinusubaybayan ng aming Operation Center para sa Kaligtasan Mula sa Sunog na Mabilis Kumalat (Wildfire Safety Operation Center) ang mga salik sa lagay ng panahon na nasa ibaba para pagpasyahan kung nangangailangan ba ng PSPS para mapanatiling ligtas ang mga komunidad. Kahit hindi kayo naninirahan o nagtatrabaho sa lugar na mataas ang panganib sa sunog, o sa lugar na dumaranas ng malalakas na hangin, posibleng mapatayan kayo ng koryente kung umaasa ang komunidad ninyo sa linya ng koryente na dumaraan sa lugar na may mga ganoong kondisyon.


warningRed Flag na Babala: Babalang idinedeklara ng National Weather Service kung saan ang mga kondisyon sa lagay ng panahon ay posibleng magdulot ng sunog at mabilis na pagkalat nito.

humidityMababang Kahalumigmigan (Humidity): 20% kahalumigmigan o mas mababa. Dahil sa mababang kahalumigmigan, natutuyo ang mga sanga at halaman na gagatong sa apoy.

high windsMalalakas na Hangin: Posible ang pagkalat ng apoy kung ang bilis ng hangin ay lampas 25 MPH at kung ang bugso ng hangin ay lampas 45 MPH.observationsMga Obserbasyon ng PG&E: Mga resultang nakalap sa ground ng mga crew ng PG&EImpormasyon sa lagay ng panahon at pagkawala ng koryente sa inyong lugar


Gumawa kami ng mga tool para makita ninyo kung posible bang maapektuhan ng PSPS ang inyong lugar.

Mapa ng pitong araw na pagtataya sa PSPS

Mapa ng pitong araw na pagtataya sa PSPS

Tumingin ng pitong araw na pagtataya sa PSPS ayon sa heograpikong sona. Tingnan kung ang inyong sona ay kabilang sa antas ng peligro na Mataas, Magbantay para sa PSPS, o Babala ng PSPS.

Mapa ng kasalukuyang lagay ng panahon

Mapa ng kasalukuyang lagay ng panahon

Tingnan ang kasalukuyang lagay ng panahon, kabilang ang kahalumigmigan (humidity), ulan (precipitation), temperatura, bilis ng hangin, bugso ng hangin, at mga Red Flag na Babala.

Mapa ng kawalan ng koryente

Mapa ng kawalan ng koryente

Mag-ulat at tumingin ng mga kasalukuyang pagkawala ng koryente ayon sa lugar at humanap ng impormasyon sa pagkawala ng koryente na partikular sa address.


Para mag-ulat o tumingin ng mga kasalukuyang pagkawala ng koryente, vbisitahin ang aming mapa ng mga pagkawala ng koryent.

Mga lugar na mataas ang peligro


Kinategorya ng California Public Utilities Commission ang mga rehiyon ayon sa peligro ng mga ito sa sunog na mabilis kumalat. Ang mga lugar na dati nang may malalakas na hangin at mga tuyong halaman ay kadalasang nabibilang sa mga antas na may mataas na peligro. Ang mga bahay at negosyong may mga linya ng koryente sa mga lugar na mataas (Antas 2) o talagang mataas (Antas 3) ang peligrong magkaroon ng sunog na mabilis kumalat ay may mas mataas na tsansang maapektuhan ng PSPS. Maaaring kailangang patayin ang buong linya ng koryente kung maaapektuhan ng mga kondisyon sa sunog ang anumang bahagi ng linya.

CPUC Fire Map

Ang mga Antas 3 na lugar na may peligro sa sunog ay ang mga lugar na matindi ang peligro sa sunog na mabilis kumalat (kabilang ang mga posible at potensyal na epekto sa mga tao at ari-arian).


Ang mga Antas 2 na lugar na may peligro sa sunog ay ang mga lugar na medyo matindi ang peligro sa sunog na mabilis kumalat (kabilang ang mga posible at potensyal na epekto sa mga tao at ari-arian).


Ang mga Antas 1 na sona na may mataas na panganib ay mga lugar kung saan maraming patay at namamatay na mga puno.


Para alamin ang higit pa tungkol sa mga lugar na may mataas na peligro sa sunog, bisitahin ang website ng California Public Utilities Commission.

Mga kaugnay na link

Pagbabawas ng mga pangyayaring PSPS

Alamin kung ano ang mga ginagawa namin para mabawasan ang epekto ng PSPS. 

Suporta sa PSPS

Humanap ng mga mapagkukunan ng tulong at impormasyon kabilang ang pagcha-charge ng device, mga naka-bag na yelo, at Wi-Fi na makakasuporta sa inyo habang may PSPS.