Suporta at mga mapagkukunan

Mga pagkawala ng kuryente para sa kaligtasan

Mga programang pangkaligtasan mula sa malaking sunog