Saan makakahanap ng impormasyon tungkol sa Public Safety Power Shutoff


Kapag nag-abiso ng Public Safety Power Shutoff, regular naming ire-refresh ang aming website para mapanatili kang may alam. Makikita mo ang tinatayang mga oras ng pagkawala ng kuryente at pagbabalik ng kuryente at ang mga lugar na apektado. Para sa pinakahuling impormasyong tungkol sa Public Safety Power Shutoff sa iyong lugar, bisitahin ang page ng updates.

Mga abiso sa pagkawala ng kuryente


Alam naming nakakaabala ang Public Safety Power Shutoff na mga pagkawala ng kuryente at kailangan mo ng impormasyon hangga’t maaga pa. Para matulungan kang magplano at maghanda para sa isang Public Safety Power Shutoff, magpapadala kami ng mga alerto sa pamamagitan ng email, tawag sa telepono o text sa pinakamaagang posible sa parehong umaga at gabi, kung kinakailangan. Kahingian ito ng California Public Utilities Commission. Kasama sa mga abiso ang tinatayang mga oras ng pagkawala ng kuryente at pagbabalik ng kuryente, para makapaghanda ang mga kostumer sa isang Public Safety Power Shutoff.


Puwedeng magbago ang mga pagtataya sa lagay ng panahon, sa paglilipat sa tiyempo ng pagpatay ng kuryente o bilang ng apektadong mga kostumer. Dahil dito, maaaring hindi kami magpapadala sa ilang kaso ng unang abiso hanggang sa parehong araw na nawala ang kuryente mo.


Mga layunin namin sa tiyempo ng mga abiso habang nasa Public Safety Power Shutoff:

  • 48-24 oras bago patayin ang kuryente
  • 4-1 hours bago patayin ang kuryente
  • Kapag pinatay ang kuryente
  • Pagkatapos ng masungit na lagay ng panahon
  • Kung nabago ang tinatayang oras ng pagbabalik ng kuryente
  • Kapag naibalik na ang kuryente

Impormasyon ng PG&E sa pagkawala ng kuryente


Mga abiso ng PG&E sa account

Kung mayroon kang account sa PG&E, hindi mo kailangang magpalista para sa alerto ng Public Safety Power Shutoff. Kapag inaasahan naming maapektuhan ng pagkawala ng kuryente ang iyong address, awtomatiko kaming magpapadala ng tawag, text at email na mga alerto sa parehong umaga at gabi, kung kinakailangan. Magsisimula ang mga alerto dalawang araw bago ang pagkawala ng kuryente (kung posible) at ipapadala bawat araw hanggang sa maibalik ang kuryente.


TINGNAN ANG PROSESO NG ABISO

Mga abiso sa negosyo

Kung kostumer kang maliit, katamtaman o malaking negosyo, kokontakin namin ang lahat ng numero ng telepono at email address na nasa file sa parehong araw at gabi, kung kinakailangan. Kung kailangang malaman ng maraming empleyado ang posibleng pagkawala ng kuryente, puwede mong idagdag ang kanilang impormasyon sa pakikipag-ugnayan sa iyong account.


MAG-SIGN IN

Mga Alerto sa Address

Bilang may hawak ng account, awtomatiko kang makakatanggap ng mga abiso tungkol sa potensiyal na mga pagkawala ng kuryente na maaaring makaapekto sa address ng iyong serbisyo. Ang mga Alerto sa Address ay maaaring mag-abiso sa iyo tungkol sa posibleng Public Safety Power Shutoff sa alinmang address na mahalaga sa iyo o sa iyong mahal sa buhay. Ang mga abisong ito ay pwedeng matanggap sa maraming wika sa pamamagitan ng tawag at text. Kahit na wala kang account sa PG&E, puwede kang mag-sign up para sa mga Alerto sa Address.


MAG-SIGN UP para sa mga Alerto sa Address

Medical Baseline Program

Bilang kostumer ng Medical Baseline, makakatanggap ka ng mga abiso sa pamamagitan ng tawag, text at email bago ang Public Safety Power Shutoff. Dapat mong kumpirmahin ang pagtanggap sa mga abisong ito. Kung hindi ka tutugon, gagawa kami ng karagdagang pagtatangkang mag-abiso bawat oras, o kokontakin ka nang personal, hanggang maabot ka namin.


TINGNAN KUNG KARAPAT-DAPAT KA PARA SA MEDICAL BASELINE PROGRAM

Vulnerable Customer Program

Kung hindi ka karapat-dapat para sa Medical Baseline Program, puwede mong sertipikahan ang sarili para sa Vulnerable Customer Status kung ikaw o ang kasama sa sambahayan ay may seryosong sakit o kondisyong puwedeng maging banta sa buhay kapag pinatay ang kuryente dahil sa isang emergency. Makakatanggap ka ng mga karagdagang abiso sa pagpatay sa kuryente kasama ang pagtunog ng doorbell, kung hindi natugunan ang mga abiso, para matiyak na alam mo ang potensiyal na pagkawala ng kuryente para sa pampublikong kaligtasan.


ALAMIN ANG TUNGKOL SA VULNERABLE CUSTOMER PROGRAM

Nakasaling suporta

Nagbibigay kami ng impormasyon sa pamamagitan ng telepono, email at text tungkol sa kung kailan papatayin o ibabalik ang kuryente. Kasama sa suportang hindi Ingles ang impormasyon sa emergency sa 15 wika. Nakikipagtuwang din kami sa mga organisasyong nakabase sa komunidad para magsagawa ng pagpapaabot sa maraming wika.


KUNIN ANG MGA DETALYE PARA SA IMPORMASYONG HINDI INGLES

Mga kaugnay na link

Maghanda para sa isang Public Safety Power Shutoff

Humanap ng mga tip sa kaligtasan. Alamin kung paano maghanda sa isang pagpatay sa kuryente.

Bakit nangyayari ang mga Public Safety Power Shutoff

Alamin ang mga factor na kasama sa aming pasyang magtawag ng shutoff.

Suporta sa Public Safety Power Shutoff

Humanap ng mga mapagkukunan bago, habang at pagkatapos ng Public Safety Power Shutoff.