English     español     中文     tiếng việt     Tagalog     한국어     русский язык     Hmoob     عربي     ਪੰਜਾਬੀ     فارسی     日本語     ខ្មែរ     ไทย     Português     हिंदी

Saan makakahanap ng impormasyon tungkol sa pagkawala ng koryente dahil sa PSPS


Kapag may inanunsiyong Pagpatay ng Koryente para sa Kaligtasang Pampubliko (Public Safety Power Shutoff o PSPS), regular na ire-refresh ang aming page ng mga update sa PSPS para balitaan kayo. Sa pahinang iyon, makakita ng mga tinatayang oras ng pagpatay at pagbabalik ng koryente na partikular sa inyong address at mga mapa na nagpapakita ng mga apektadong lugar. Makakita rin ng listahan ng Mga Community Resource Center na nagbibigay ng suporta gaya ng mga libreng naka-bag na yelo, Wi-Fi, at pag-charge ng device habang may PSPS.


Pumunta sa mga update sa PSPS
SST Stop Service

Para mag-ulat o tumingin ng mga kasalukuyang pagkawala ng koryente, bisitahin ang aming mapa ng mga pagkawala ng koryente..

comment box

Ina-update din namin ang aming social media para sa mga napapanahong impormasyon.

Sundan kami sa Twitter

Subaybayan kami sa Facebook

Mga alerto sa telepono, text, at email

Check mark

Naka-enroll kayo

Kung mayroon kayong PG&E account, hindi na ninyo kailangang mag-sign up para sa isang "alerto ng pagkawala ng koryente sa PSPS." Kung inaasahan naming mawawalan ng koryente ang inyong address dahil sa PSPS, papadalhan namin kayo ng mga naka-automate na alerto sa tawag, text, at email simula sa 2 araw bago ang pagpatay (kung posible) at bawat araw hanggang sa maibalik ang koryente.

Open account

I-verify ang inyong impormasyon

Ginagamit namin ang inyong impormasyon sa pagkontak na nasa account para makipag-ugnayan sa inyo. Para i-verify o i-update ang inyong email address, numero ng telepono sa bahay, o numero ng telepono sa mobile, mag-sign in sa inyong PG&E account at bisitahin ang Profile at Mga Alerto.

Building

Mga alerto sa negosyo

Kung isa kayong kostumer na nagmamay-ari ng maliit, katamtaman, o malaking negosyo, makikipag-ugnayan kami sa lahat ng numero ng telepono at email address na nakatala. Kung marami ang empleyadong dapat makaalam ng posibilidad ng pagkawala ng koryente, maaari ninyong idagdag ang kanilang numero ng telepono sa account.

General Restriction

Mga Mapagpipiliang Matatanggihan

Kung mayroon kayong PG&E account, hindi kayo makakatanggi sa mga paunang abiso. Puwede kayong tumangging padalhan ng mga update pagkatapos mapatay ang koryente. Ang ganitong pagtanggi ay mailalapat lang para sa partikular na pangyayaring PSPS, at hindi ito mailalapat sa mga pagkawala ng koryente sa hinaharap.

General Notification

Suportang hinid Ingles

May suporta rin para sa mga kostumer na mas gustong gumamit ng ibang wika bukod sa Ingles.

outage alertAng mga alerto ng pagkawala ng PSPS ay ipinapadala sa may-ari ng account ng apektadong address. Kung hindi kayo ang may-ari ng account ng address, puwede pa rin kayong maabisuhan kapag may inanunsiyong pagkawala ng koryente dahil sa PSPS sa inyong lugar.
zip code pinPara sa mga update sa PSPS na partikular sa address para malaman kung maaapektuhan ang inyong bahay o negosyo, hanapin ang aming tool sa paghahanap ng address..folded mapMga Alerto sa Address


Makakatulong ang mga Alerto sa Address na manatili kang ligtas sa pamamagitan ng pag-aabiso sa iyo sa pamamagitan ng tawag o text tungkol sa inaasahan na kaganapang Public Safety Power Shutoff (PSPS) sa anumang address na mahalaga sa iyo. Ang mga nasabing address ay maaaring kabilangan ng paaralan ng iyong anak, tahanan ng iyong magulang, o paradahan ng mobile na bahay o inuupahang yunit na binabayaran ng iyong landlord ang bayarin sa PG&E. Ang mga abisong ito ay pwedeng matanggap sa maraming wika. Hindi mo kailangang magkaroon ng account sa PG&E sa address upang makatanggap ng alerto.


TANDAAN: Awtomatikong makakatanggap ang mga may account sa mga alerto ng PSPS para sa kanilang (mga) address.


  • Kung nagpatala ka ng maraming address (hal. bahay ng ina, lugar ng trabaho, paaralan ng anak) sa iisang numero ng telepono at nais mo lang na alisin ang isang address, kakailanganin mong alisin sa pagkakatala ang lahat at muling magpatala para sa mga address na nais mong panatilihin.  
  • Maaari kang umalis sa anumang oras.


MAG-SIGN UP

Proseso ng pag-abiso


Alam naming nakakaabala ang mga pangyayaring PSPS at kailangan ninyo ng impormasyon sa pinakamaagang panahong posible para maging handa. Magpapadala kami ng mga alerto sa pamamagitan ng email, tawag sa telepono, o text sa lalong madaling panahon, kabilang ang tinatayang mga oras ng pagpatay at pagbabalik ng koryente, para maging handa kayo para sa isang PSPS.


Maaaring mabago ang mga pagtataya sa lagay ng panahon, na magpapabago sa oras ng pagpatay o sa dami ng maaapektuhang kostumer. Dahil dito, sa ilang pagkakataon, maaari naming ipadala ang unang abiso sa mismong araw kung kailan papatayin ang inyong koryente.


Makakatanggap ang mga kostumer ng mga alerto sa pamamagitan ng email, tawag sa telepono, o text sa kabuuan ng isang pangyayaring PSPS:

watchIpinapadala ang mga abisong Magbantay sa PSPS dalawang araw at isang araw bago ang pagpatay ng koryente, kapag posible, kasama ang mga tinatayang oras ng pagpatay at pagbabalik ng koryente. 

warningIpinapadala ang abisong Babala ng PSPS kapag opisyal nang napagpasyahan na magpatay ng koryente. Kadalasan, ipinapadala ang abisong ito ilang oras bago patayin ang koryente.

updatesIpinapadala ang mga abiso ng Update ng PSPS habang nakapatay ang koryente at naglalaman ang mga ito ng anumang binagong tinatayang oras ng pagbabalik ng koryente.restoredIpinapadala ang abiso ng PSPS na Naibalik na ang Koryente kapag naibalik na ang koryente sa inyong bahay o negosyo.Mga kostumer ng Medical Baseline

Kung isa kayong kostumer ng Medical Baseline, maaari kayong makatanggap ng mga karagdagang tawag sa telepono o pagbisita sa bahay para matiyak ang inyong kahandaan at kaligtasan, at hinihiling namin na kumpirmahin ninyo na natanggap ninyo ang aming mga abiso.

Mga kaugnay na link

Maghanda para sa isang PSPS

Maghanap ng mga tip sa kaligtasan at alamin kung paano maghanda para sa isang PSPS.

Bakit nangyayari ang PSPS

Tuklasin kung anong mga kadahilanan ang kasama sa pagpapasya na patayin ang kuryente upang makatulong na maiwasan ang mga sunog at hanapin ang mga kagamitan sa panahon na nagpapakita kung may isang PSPS na magaganap sa inyong lugar.

Suporta sa PSPS

Maghanap ng mga mapagkukunan para sa bago, habang at pagkatapos ng isang PSPS.