Mga mapagkukunan ng tulong at impormasyon ng PG&E


Nauunawaan namin ang kahalagahan ng tuloy-tuloy na pagkakaroon ng koryente, lalo na sa gitna ng kautusang manatili sa bahay. Nagsusumikap kaming gawin ang lahat ng posible para tugunan nang sabay ang epekto ng COVID-19 pandemic at banta ng mga sunog na mabilis kumalat. Layunin naming panatilihin kayong ligtas at isang mahalagang pamamaraan ang mga Pagpatay ng Koryente para sa Kaligtasang Pampubliko (Public Safety Power Shutoff o PSPS) para makamit ito.


Ang lahat ng Resource Center sa Komunidad ng PG&E ay sumusunod sa mga patnubay ng estado at county para mapahupa ang COVID-19, kabilang ang kautusan na magsuot ng mga pantakip ng mukha, paglayo mula sa iba at iba pang mga pag-iingat.


Mayroon kami ng mga sumusunod na mapagkukunan ng tulong at suporta na nakalaan sa iyo sa kabuuan ng PSPS.

Mga Community Resource Center

Mga Community Resource Center

Sa mga lugar na apektado ng pagpatay ng koryente, binubuksan ng PG&E sa araw ang mga Community Resource Center. Ang bawat center ay may mga palikuran at istasyon ng paghuhugas ng kamay na accessible alinsunod sa ADA, pagcha-charge ng mga basic na medikal na kagamitan, pagcha-charge ng device, Wi-Fi, at iba pang amenity.


Alamin ang higit pa tungkol sa mga Community Resource Center

I-download ang mga lokasyon ng potensyal na mga Resource Center sa Komunidad (PDF, 544 KB)
Programang Medical Baseline

Programang Medical Baseline

Umaasa ba kayo sa koryente para sa mga medikal ninyong pangangailangan? Alamin kung kuwalipikado kayo para sa programang Medical Baseline, kung paano mag-sign up, at ang mga benepisyo ng programa.

Kakailanganin ba ninyo ang karagdagang tulong sa panahon ng Pagpatay ng Koryente para sa Kaligtasang Pampubliko?

Kakailanganin ba ninyo ang karagdagang tulong sa panahon ng Pagpatay ng Koryente para sa Kaligtasang Pampubliko?

Kung kayo o isang kakilala ninyo ay mayroong kapansanan, o kailangan ng suporta sa accessibility, pinansiya o wika, may mga partner o katuwang ang PG&E na mapagkukunan ng tulong at impormasyon ng higit na nangangailangan.


Mga tulong at impormasyon para sa pag-access, pinansyal, wika at pagtatanda.
Mga generator at backup na koryente

Mga generator at backup na koryente

Alamin kung may naaangkop sa inyong generator o iba pang uri ng backup na koryente, tumuklas ng mga opsyon sa backup na koryente, at alamin ang tungkol sa mga opsiyon sa financing.

Mga mapagkukunan ng third-party

 

Mga kaugnay na link

Pagpapahusay sa PSPS

Alamin kung ano ang ginagawa namin araw-araw para magawang mas ligtas at mas matatag ang aming sistema. Gayundin, alamin kung paano namin pinapahusay ang PSPS para sa aming mga kostumer at komunidad.

Maghanda para sa isang PSPS

Alamin kung paano paghahandaan ang isang nalalapit na PSPS at mga tip sa kaligtasan na dapat sundin kapag pinatay ang inyong koryente..

Mga update at alerto sa PSPS

Hanapin ang katayuan ng isang kasalukuyang pangyayaring PSPS, mag-sign up para sa mga alerto ng PSPS, at matutunan kung paano at kailan kayo maaabisuhan kung magkakaroon ng PSPS.