Mga mapagkukunan mula sa PG&E


Para mabawasan ang mga epekto ng nakaplanong pagkawala ng kuryente para sa kaligtasan kung may sunog, nag-aalok kami ng mga mapagkukunan para tulungan kang maghanda at manatiling ligtas.

Mga Sentro ng Mapagkukunan ng Komunidad

Ang mga Sentro ng Mapagkukunan ng Komunidad ay mga lugar kung saan nagbibigay kami ng mga mapagkukunan sa isang ligtas na lokasyon sa panahon ng isang PSPS. Bawat sentro ay nag-aalok ng:


 • Mga palikurang naa-access para sa ADA
 • Pag-charge ng device
 • Wi-Fi
 • Mga kumot
 • Air conditioning o heating (sa loob ng sentro lamang)
 • Tubig na nakabote, mga meryenda at iba pang mga suplay

Humanap ng isang Sentro ng Mapagkukunan sa Komunidad at alamin ang higit pa

Mag-download ng listahan ng mga posibleng lokasyon ng Sentro ng Mapagkukunan ng Komunidad (PDF, 544 KB)

Tingnan ang aming video ng Sentro ng Mapagkukunan ng Komunidad

Medical Baseline Program

Kung umaasa ka sa kuryente para sa mga medikal na pangangailangan, maaaring kwalipikado kang makatanggap ng tulong sa pamamagitan ng Medical Baseline Program. Kasama sa programa ang:


 • Karagdagang allotment ng kuryente sa pinakamababang presyo sa iyong kasalukuyang rate
 • Mga notipikasyon sa tawag, text at email bago ang isang PSPS. Kung hindi ka tutugon, susubukan naming abisuhan ka oras-oras. O maaari ka naming kontakin nang personal hanggang sa makausap ka namin.

Alamin ang tungkol sa aming Medical Baseline Program at mag-aplay

I-access ang mga mapagkukunan ng kuryente kapag may PSPS para sa mga medikal na pangangailangan o pantulong na teknolohiya

Mga Opsyon sa Reserbang Kuryente

Hindi tungkulin ng PG&E ang pagbibigay ng reserbang kuryente bago at habang may PSPS. Gayunpaman, maaaring makatanggap ang mga kwalipikadong kostumer ng:


 • Walang bayad, reserbang portable na mga baterya
 • Isang generator o portable battery rebate
 • Libreng Backup Power Transfer Meter
 • Refrigeration para sa gamot

Alamin kung ang reserbang kuryente ay tama para sa iyo at ang mga opsyon sa pagpopondo

ALAMIN ANG TUNGKOL SA PORTABLE BATTERY PROGRAM

Safety Action Center

Ang Safety Action Center ay nagtatampok ng impormasyon para tumulong sa paghahanda sa iyong tahanan, pamilya o negosyo para sa isang potensyal na PSPS. Kasama sa PG&E site na ito ang:


 • Tips para sa paggawa ng planong pang-emergency
 • Mga gabay at video sa pagiging handa sa emergency
 • Mga mapagkukunan para sa kit na pang-emergency at mga interactive na pagsusulit

Bisitahin ang Safety Action Center

Mga Alerto sa Address

Ang mga Alerto sa Address ay maaaring mag-abiso sa iyo tungkol sa posibleng PSPS sa alinmang address na mahalaga sa iyo o sa iyong mahal sa buhay. Hindi mo kailangang magkaroon ng account sa PG&E sa address upang makatanggap ng alerto. Maaaring tama para sa iyo ang Mga Alerto sa Address kung:


 • Gusto mong malaman ang tungkol sa isang PSPS sa iyong tahanan, trabaho, paaralan o iba pang mahalagang lokasyon
 • Ikaw ay nangungupahan at wala kang PG&E account
 • Kailangan mong mapanatiling may kaalaman tungkol sa isang PSPS na nakakaapekto sa isang kaibigan o mahal sa buhay
 • Maraming miyembro ng iyong sambahayan ang gustong maabisuhan

Mag-sign up para sa Mga Alerto sa AddressNa Mapagkukunan mula sa PG&E at mga kasosyong


akomodasyon at diskuwento sa hotel


Ang mga sumusunod na hotel ay nag-aalok ng mga diskuwento sa mga kostumer ng PG&E na nakararanas ng PSPS:Maaaring mag-iba ang mga bakante batay sa panahon at hindi ito garantisado. Ang PG&E ay hindi kaanib ng mga hotel na ito at hindi responsable para sa mga pananatili sa hotel. Available ang mga accessible hotel stays para sa mga may kapansanan at mga mas matatanda.


Ang Disability Disaster Access and Resources (DDAR) Program ay nag-aalok ng suporta para sa mga mas matatanda at mga taong may mga kapansanan. Available ang suportang ito bago, habang at pagkatapos ng isang PSPS. Makakatulong ang iyong lokal na DDAR Center sa paghahanap ng mga accessible hotel stays sa panahon ng PSPS. Hinihikayat ka naming makipag-ugnayan sa sentro ng iyong lokal bago ang isang PSPS.


Hanapin ang sentro ng iyong lokal ng DDAR211

Upang makapagbigay suporta sa pinaka-kailangan ito, nakikipagtulugan kami sa California Network ng mga 211. Ang 211 ay isang libre, kumpidensyal, 24/7 na serbisyo. Humingi ng tulong sa paggawa ng planong pang-emergency at lokal na paghahanap:


 • Mga mapagkukunan ng portable na reserbang kuryente
 • transportasyong accessible sa ADA
 • Mga akomodasyon sa hotel
 • Mga mapagkukunan ng pagkain
 • Mga programang tungkol sa bill assistance

Upang alamin ang higit pa, tumawag sa 211, i-text ang ‘PSPS’ sa 211-211 o bisitahin ang 211.org.


Alamin ang higit pa tungkol sa 211

Panoorin ang aming 211 video


Pamalit sa pagkain


Maaaring maging malaking hamon ang pagkawala ng pagkain para sa mga kostumer sa panahon ng PSPS. Nagbibigay kami ng mga opsyon sa pagpapalit ng pagkain habang at pagkatapos ng nakaplanong pangkaligtasang pagkawala ng kuryente para saklawin ang maaaring maapektuhan na bawat county. Nakikipagtulungan kami sa:


 • Lokal na mga food bank, para magbigay ng mga pamalit sa pagkain sa panahon ng isang PSPS at hanggang sa tatlong araw pagkatapos ng pagpapanumbalik. Available ang mga pakete na pamalit sa pagkain nang first-come-first-served basis. Ang ilang mga food bank ay maaaring may mga restriksyon sa kita.
 • Meals on Wheels, maghahatid ng mga pagkain para sa mga kwalipikadong nakatalang seniors.

Maghanap ng lokal na food bank o sentro ng Meals on Wheels na malapit sa iyoMga mapagkukuhan mula sa mga ikatlong partido

Mga nauugnay na link

Mapagkukunan ng PSPS para sa mga may Access and Functional Needs (AFN)

I-explore ang mga mapagkukunan ng PSPS para sa mga mas matatanda at sa mga may kapansanan.

Mga mapagkukunan para sa PSPS para mga negosyo

I-access ang suporta sa PSPS na nauukol sa mga negosyo at mahahalagang imprastruktura.

Mga update at alerto sa Public Safety Power Shutoff

Alamin ang tungkol sa potensiyal na pagkawala ng kuryente sa iyong lugar. Magpalista para sa mga abiso tungkol sa posibleng mga pagkawala ng kuryente.