Mga mapagkukunan ng tulong at impormasyon ng PG&E


Nauunawaan namin ang kahalagahan ng tuloy-tuloy na pagkakaroon ng koryente, lalo na sa gitna ng kautusang manatili sa bahay. Nagsusumikap kaming gawin ang lahat ng posible para tugunan nang sabay ang epekto ng COVID-19 pandemic at banta ng mga sunog na mabilis kumalat. Layunin naming panatilihin kayong ligtas at isang mahalagang pamamaraan ang mga Pagpatay ng Koryente para sa Kaligtasang Pampubliko (Public Safety Power Shutoff o PSPS) para makamit ito.


Ang lahat ng Resource Center sa Komunidad ng PG&E ay sumusunod sa mga patnubay ng estado at county para mapahupa ang COVID-19, kabilang ang kautusan na magsuot ng mga pantakip ng mukha, paglayo mula sa iba at iba pang mga pag-iingat.


Mayroon kami ng mga sumusunod na mapagkukunan ng tulong at suporta na nakalaan sa iyo sa kabuuan ng PSPS.

Mga Community Resource Center

Mga Community Resource Center

Sa panahon ng isang PSPS, binubuksan namin ang Mga Sentro ng Mapagkukunan ng Komunidad kung saan maaari mong ma-access ang mga mapagkukunan sa isang ligtas na lokasyon. Nag-aalok ang bawat sentro ng isang ADA- magagamit na banyo at istasyon ng paghuhugas ng kamay, pag-charge ng pangunahing pang-medikal na kagamitan, pag-charge ng aparato, Wi-Fi at iba pang mga amenities.


Alamin ang higit pa tungkol sa mga Community Resource Center

I-download ang mga lokasyon ng potensyal na mga Resource Center sa Komunidad (PDF, 436 KB)

Tingnan ang video ng Community Resource Center
Programang Medical Baseline

Programang Medical Baseline

Nakasalalay ba kayo sa kuryente para sa mga pangangailangang medikal? Mag-apply para sa Medical Baseline Program upang makatanggap ng mga benepisyo na tulad ng ekstrang mga abiso ng PSPS.

Kakailanganin ba ninyo ang karagdagang tulong sa panahon ng Pagpatay ng Koryente para sa Kaligtasang Pampubliko?

Mangangailangan ba kayo ng dagdag na tulong sa panahon ng PSPS?

Kung kayo o ang inyong kakilala ay may kapansanan, o nangangailangan ng access, suporta sa pananalapi o wika, ang PG&E ay mayroong pakikipagsosyo upang makapagbigay ng mga mapagkukunan sa mga pinaka-nangangailangan sa kanila. Kasama sa mga mapagkukunan ang transportasyon, mga pananatili sa hotel at pagpapalit ng pagkain.


MGA MAPAGKUKUNAN PARA SA MGA MAYROONG MEDIKAL AT INDIPENDIYENTENG PAMUMUHAY, PAG-ACCESS, PINANSYAL, MGA PANGANGAILANGAN SA WIKA AT PAGTANDA
Mga generator at backup na koryente

Mga generator at backup na koryente

Alamin kung ang backup na kuryente ay tama para sa inyo, tuklasin ang mga nagtitingi at alamin ang tungkol sa mga pagpipilian sa pagbabayad.

Mga mapagkukunan ng third-party

 

Mga kaugnay na link

Pagpapahusay sa PSPS

Alamin kung ano ang ginagawa namin araw-araw para magawang mas ligtas at mas matatag ang aming sistema. Gayundin, alamin kung paano namin pinapahusay ang PSPS para sa aming mga kostumer at komunidad.

Maghanda para sa isang PSPS

Maghanap ng mga tip sa kaligtasan at alamin kung paano maghanda para sa isang PSPS.

Mga update at alerto sa PSPS

Subaybayan ang katayuan ng isang kasalukuyang PSPS. Mag-sign up para sa mga abiso sa PSPS at alamin kung paano at kailan kayo aabisuhan.