English     español     中文     tiếng việt     Tagalog     한국어     русский язык     Hmoob     عربي     ਪੰਜਾਬੀ     فارسی     日本語     ខ្មែរ     ไทย     Português     हिंदी

Mga mapagkukunan ng tulong at impormasyon ng PG&E


Nauunawaan namin ang kahalagahan ng tuloy-tuloy na pagkakaroon ng koryente, lalo na sa gitna ng kautusang manatili sa bahay. Nagsusumikap kaming gawin ang lahat ng posible para tugunan nang sabay ang epekto ng COVID-19 pandemic at banta ng mga sunog na mabilis kumalat. Layunin naming panatilihin kayong ligtas at isang mahalagang pamamaraan ang mga Pagpatay ng Koryente para sa Kaligtasang Pampubliko (Public Safety Power Shutoff o PSPS) para makamit ito.


Ang lahat ng Community Resource Center at cooling center ng PG&E ay sumusunod sa mga alituntunin ng estado at county para mapigilan ang COVID-19, kabilang ang pagpapatupad ng mga hakbang gaya ng pagsusuot ng pantakip sa mukha, pagkuha ng temperatura, social distancing, at iba pa.


Mayroon kami ng mga sumusunod na mapagkukunan ng tulong at suporta na nakalaan sa iyo sa kabuuan ng PSPS.

Mga Community Resource Center

Mga Community Resource Center

Sa mga lugar na apektado ng pagpatay ng koryente, binubuksan ng PG&E sa araw ang mga Community Resource Center. Ang bawat center ay may mga palikuran at istasyon ng paghuhugas ng kamay na accessible alinsunod sa ADA, pagcha-charge ng mga basic na medikal na kagamitan, pagcha-charge ng device, Wi-Fi, at iba pang amenity.

Programang Medical Baseline

Programang Medical Baseline

Umaasa ba kayo sa koryente para sa mga medikal ninyong pangangailangan? Alamin kung kuwalipikado kayo para sa programang Medical Baseline, kung paano mag-sign up, at ang mga benepisyo ng programa.

Kakailanganin ba ninyo ang karagdagang tulong sa panahon ng Pagpatay ng Koryente para sa Kaligtasang Pampubliko?

Kakailanganin ba ninyo ang karagdagang tulong sa panahon ng Pagpatay ng Koryente para sa Kaligtasang Pampubliko?

Kung kayo o isang kakilala ninyo ay mayroong kapansanan, o kailangan ng suporta sa accessibility, pinansiya o wika, may mga partner o katuwang ang PG&E na mapagkukunan ng tulong at impormasyon ng higit na nangangailangan.


Mga tulong at impormasyon para sa pag-access, pinansyal, wika at pagtatanda.
Mga generator at backup na koryente

Mga generator at backup na koryente

Alamin kung may naaangkop sa inyong generator o iba pang uri ng backup na koryente, tumuklas ng mga opsyon sa backup na koryente, at alamin ang tungkol sa mga opsiyon sa financing.

Mga mapagkukunan ng third-party

 

Mga kaugnay na link

Pagbabawas ng mga pangyayaring PSPS

Alamin kung ano ang mga ginagawa namin para mabawasan ang epekto ng PSPS. 

Maghanda para sa isang PSPS

Alamin kung paano paghahandaan ang isang nalalapit na PSPS at mga tip sa kaligtasan na dapat sundin kapag pinatay ang inyong koryente..

Mga update at alerto sa PSPS

Hanapin ang katayuan ng isang kasalukuyang pangyayaring PSPS, mag-sign up para sa mga alerto ng PSPS, at matutunan kung paano at kailan kayo maaabisuhan kung magkakaroon ng PSPS.