Kung wala ang iyong wika sa pampili sa itaas, tumawag sa 1-833-208-4167 para sa tulong sa 250+ iba pang wika.Maghanap ng impormasyon ng PSPS sa iyong gustong wika


Nais naming makuha ng lahat ng kostumer ang impormasyong kailangan nila para manatiling maalam bago, habang at pagkatapos ng kaganapan ng Pagpatay ng Kuryente para sa Kaligtasan ng Publiko (Public Safety Power Shutoff, PSPS). Alamin kung paano maghanap ng mga sanggunian ng PSPS sa iyong gustong wika.Mga update ng PSPS sa aming website ng alerto


Kapag may inanunsyong kaganapan ng PSPS, regular na ire-refresh ang aming pahina ng mga update ng PSPS para mapanatili kang maalam.


  • Hanapin ang mga tinatayang oras ng pagpatay at pagbalik ng kuryente na partikular sa iyong address.
  • Tingnan ang mga mapang nagpapakita ng mga apektadong lugar.
  • Hanapin ang Mga Sentro ng Sanggunian ng Komunidad sa mga apektadong lugar ng PSPS, kung saan nag-aalok ang bawat isa ng ADA-accessible na palikuran at labahan, Wi-Fi, lugar para sa pag-charge ng device at iba pang suporta.

Magagamit ang website ng alerto ng PSPS sa mga wikang ito: Ingles, Arabic, Chinese, Farsi, Hindi, Hmong, Japanese, Khmer, Korean, Portuguese, Punjabi, Russian, Spanish, Tagalog, Thai at Vietnamese.


Tingnan ang website sa iyong gustong wika


Desktop view

Sa itaas ng anumang pahina sa aming website ng alerto, piliin ang gusto mong wika sa drop down sa kanang itaas ng screen.


desktop view

Mobile view

1. Piliin ang menu

2. Piliin ang gusto mong wika sa drop down sa kanang itaas ng screen.


mobile view

Para sa tulong sa 250+ iba pang wika, tumawag sa 1-833-208-4167.


Pumunta sa mga update sa PSPS

Kung ikaw ay isang may hawak ng account sa PG&E at inaasahan namin na maaapektuhan ang iyong address ng isang pagkawala ng kuryente na PSPS, padadalhan ka namin ng mga awtomatikong alerto na tawag, text at email simula sa dalawang araw bago ang pagpatay ng kuryente (kung maaari) at bawat araw hanggang sa maibalik ang kuryente. Mag-sign in upang ma-update ang iyong impormasyon sa pakikipag-ugnayan.Tumanggap ng mga abiso ng PSPS sa iyong gustong wika


Sa pamamagitan ng pagpili ng isang partikular na wika na gusto mo sa seksyong Profile ng iyong mga setting sa account, maaari kang awtomatikong makatanggap ng mga abiso ng PSPS sa napiling wika.


Mag-sign in upang ma-update ang iyong gustong wika (Ingles lang).
O kaya, tumawag sa 1-866-743-6589 para sa tulong sa 250+ iba pang wikang maaaring itakda bilang iyong gustong wika.Ano ang gagawin kung nakatanggap ka ng abiso ng PSPS sa Ingles


Kung makakatanggap ka ng alerto ng PSPS na text, tawag sa telepono o email sa Ingles, may paraan para makuha ang impormasyon sa iba pang wika. Para malaman kung paano, sundin ang mga hakbang para sa uri ng abiso na matatanggap mo:

Mga Alerto ng PSPS sa Address para sa mga Walang Hawak na Account ng PG&E


Ang Mga Alerto sa Address ay makakatulong sa iyo na manatiling ligtas sa pamamagitan ng pag-abiso sa iyo sa pamamagitan ng tawag o text tungkol sa isang kaganapan sa PSPS sa anumang address na mahalaga sa iyo.


Posibleng kabilang sa mga naturang address ang paaralan ng iyong anak, tahanan ng iyong magulang, o paradahan ng mobile na bahay o inuupahang yunit kung saan ang iyong landlord ang nagbabayad sa bill sa PG&E. Ang mga abisong ito ay pwedeng matanggap sa maraming wika. Hindi mo kailangang magkaroon ng account sa PG&E sa address upang makatanggap ng alerto.Alamin ang higit pa

Karagdagang mga mapagkukunan ng tulong o impormasyong ukol sa PSPS