English     español     中文     tiếng việt     Tagalog     한국어     русский язык     Hmoob     عربي     ਪੰਜਾਬੀ     فارسی     日本語     ខ្មែរ     ไทย     Português     हिंदी

Kung ang inyong wika ay hindi kasama sa mapagpipilian sa itaas, tumawag lamang sa 1-833-208-4167 para sa tulong sa 250 na iba pang mga wika.Matatagpuan ang impormasyong sa inyong piling wika


Nais namin na ang lahat ng mga kostumer ay magkaroon ng impormasyong kailangan nila upang manatiling napapanahon bago, habang at pagkatapos ng isang pangyayaring Pagpatay ng Koryente para sa Kaligtasan ng Komunidad/Public Safety Power Shutoff (PSPS). Alamin kung paano makahanap ng mga mapagkukunan ng tulong o impormasyon sa inyong piling wika.Mga napapanahong paunawa tungkol sa PSPS sa aming website ng mga ulat


Kapag ang isang pangyayaring PSPS ay inihayag, ang aming pahina ng mga pinakahuling ulat tungkol sa PSPS ay regular na binabago upang mapanatiling napapanahon ang inyong kaalaman. Mahahanap ninyo ang tinantyang pagpatay ng koryente at mga oras ng pagpapanumbalik na tukoy sa inyong address, at mga mapa na nagpapakita ng mga apektadong pook. Mahahanap nyo rin ang mga lokasyon ng Mga Community Resource Centers sa mga pook na apektado ng isang PSPS, na ang bawat isa ay nag-aalok ng restroom na madaling ma-access sa ADA at istasyon ng paghuhugas ng kamay, Wi-Fi, pag-charge ng device at iba pang mga suporta.


Ang website ng mga ulat tungkol sa PSPS ay sa mga sumusunod na wika: Ingles, Arabika, Intsik, Farsi, Hmong, Hapon, Khmer, Korean, Punjabi, Ruso, Kastila, Tagalog at Vietnamese.


Tingnan ang website sa inyong piling wika


Ang makikita sa inyong desktop

Mula sa pinakataas ng anumang pahisa sa aming website, piliin ang inyong nais na wika mula sa drop down sa kanang itaas na sulok ng screen.


desktop view

Ang makikita sa inyong mobile phone

1. Piliin ang menu

2. Piliin and inyong nais na wila mula drop down at sa kanang itaas na sulok ng screen.


mobile view

Para sa tulong sa 250 na ibang mga wika, tumawag sa 1-833-208-4167.


Pumunta sa mga pinakahuling ulat tungkol sa PSPS

Kung kayo ay may hawak ng account ng PG&E at inaakala naming maaapektuhan ang inyong address ng isang pagkawala ng PSPS, padadalhan naming kayo ng mga awtomatikong tawag, text at email na ulat simula sa 2 araw bago ang pagpatay (kung maaari) at bawat araw hanggang sa maibalik ang koryente. Mag-sign in upang ma-iakma ang inyong impormasyon sa pakikipag-ugnay.


Tumanggap ng mga paunawa tungkol sa PSPS sa inyong piniling wika


Cantonese, Mandarin, Korean, Ruso, Kastila, Tagalog o Vietnamese: Piliian ang inyong ninanais na wika sa Profile seksyon ng inyong account settings. Makakatanggap kayo kaagad ng isang paunawa sa wikang inyong pinili.
Hmong: Maari ninyong piliin ang wikang ito bilang inyong kagustuhan sa Profile seksyong ng inyong account setting ngayon. Ngunit, ang mga paunawa sa Hmong ay hindi magagamit hanggang 2021. Samantala, makakatanggap kayo ng mga ulat tungkol sa PSPS sa Ingles.
Arabika, Farsi, Hindi, Niponggo, Khmer, Portuges, Punjabi o Thai: Ang mga wikang ito ay hindi pa mapipili sa inyong Profile seksyon hanggang 2021. Samantala, makakatanggap kayo ng mga paunawa sa Ingles. Sundin ang mga hakbang sa ibaba upang makakuha ng tulong sa inyong wika.


Sign-in upang isapanahon ang inyong piling wika (Ingles lamang).
O, tumawag sa 1-866-743-6589 at hingin ang taga-paglingkod sa kostumer upang itaksa ang inyong piling wika.


Ano ang inyong gagawin kapag nakatanggap kayo ng isang ulat sa PSPS sa wikang Ingles


Kung kayo ay makatanggap ng isang teksto ng PSPS, tawag sa telepono o paunawa sa email sa Ingles, may paraan upang makuha ang impormasyon sa ibang mga wika. Upang malaman kung paano, sundin ang mga hakbang para sa uri ng paunawa na inyong natanggap:

Mga Alerto ng PSPS sa Address para sa mga Walang PG&E Account


Makatanggap ng tawag mula sa PG&E kung kinakailangan ang pagpatay ng kuryente para mapigilan ang apoy na mabilis kumalat.


MAPAG-ALAMAN PA

Karagdagang mga mapagkukunan ng tulong o impormasyong ukol sa PSPS